Taloudelliset tavoitteet

Alla olevassa taulukossa on esitetty konsernin aikaisemmat ja päivitetyt taloudelliset tavoitteet. Edellinen kannattavuusmittari oikaistu käyttökate muunnetaan oikaistuksi EBITA:ksi. Kannattavuuden vaatimustaso säilyy ennallaan. Kasvutavoitteet on päivitetty.

Taloudelliset tavoitteet (päivitetty marraskuussa 2019)

Kassakonversio Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja / Käyttökate > 100 %
Kannattavuus Oikaistu EBITA* > 5,5 % liikevaihdosta
Velkaantuneisuus Nettovelat/Käyttökate** < 2,5x
Kasvu

Orgaaninen liikevaihdon kasvu > 4 prosenttia vuodessa yli syklin. Tätä tukevat täydentävät yritysostot valikoiduille kasvualueille ja täydentäviin kyvykkyyksiin.
Palveluiden liikevaihdon kasvu > markkinakasvu.
Palveluiden liikevaihto > 2/3 konsernin liikevaihdosta.

Osinkopolitiikka Tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen huomioiden kuitenkin kannattavuuden ja velkaantuneisuuden tason.

* EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien omaisuuserien poistoja) on määritelty seuraavasti: Liikevoitto + aineettomien omaisuuserien poistot ja arvonalentumiset.
** Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Vahvistetuissa laskentaperiaatteissa ei huomioida IFRS 16 –standardin vaikutuksia ja ne sisältävät tiettyjä oikaisuja.

Tuloskeskus Taloudelliset tavoitteet Osinkopolitiikka Avainluvut Tunnusluvut ja laskentakaavat T&K Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet