Taloudelliset tavoitteet

Caverion päivitti taloudelliset tavoitteensa 9.5.2022. Caverionin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoden 2025 loppuun mennessä ovat:

Taloudelliset tavoitteet

Kassakonversio (rullaava 12 kk) Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja / Käyttökate > 100 %
Kannattavuus Oikaistu EBITA* > 5,5 % liikevaihdosta
Orgaaninen liikevaihdon kasvu 3−4 % vuodessa strategiakauden aikana**
Liikevaihdon kasvu yritysostojen kautta 2−3 % vuodessa strategiakauden aikana
Velkaantuneisuus
Nettovelat/Oikaistu käyttökate, 12 kk < 2,5x***
Osinkopolitiikka Tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen huomioiden kuitenkin kannattavuuden ja velkaantuneisuuden tason.

*Oikaistu EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien omaisuuserien poistoja) on määritelty seuraavasti: Liikevoitto + aineettomien omaisuuserien poistot ja arvonalentumiset. Oikaisut Vertailtavuuteen vaikuttavien erien mukaisesti.

** Aikaisemmin orgaaninen liikevaihdon kasvu > 4 prosenttia vuodessa yli syklin, mitä tukevat täydentävät yritysostot valikoiduille kasvualueille ja täydentäviin kyvykkyyksiin, Palveluiden liikevaihdon kasvu > markkinakasvu, Palveluiden liikevaihto > 2/3 konsernin liikevaihdosta.

*** Aikaisemmin Nettovelat/Käyttökate < 2,5x lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti, sisältäen tiettyjä sovittuja oikaisuja. Oikaistuun käyttökatteeseen vaikuttavat samat oikaisut kuin oikaistussa EBITA:ssa lukuun ottamatta uudelleenjärjestelykulujen erää, jonka osalta käyttökatteen oikaisuihin eivät sisälly uudelleenjärjestelyihin liittyvät poistot ja arvonalentumiset.

Aikaisemmat taloudelliset tavoitteet ja tulokset 2021

Tuloskeskus Taloudelliset tavoitteet Osinkopolitiikka Avainluvut Tunnusluvut ja laskentakaavat T&K Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet