Toimittajilla on merkittävä rooli toimitusketjussamme, sillä useimmat Caverionin suunnittelemat ja asentamat tekniset järjestelmät ja ratkaisut sisältävät toimittajilta ostettuja komponentteja, materiaaleja tai palveluja.

Vuonna 2020 koronaviruspandemialla oli luonnollisesti vaikutusta myös toimitusketjuun. Aktiivisella toimitusketjun hallinnalla oli keskeinen osa Caverionin kriisinjohtamiskäytännöissä. Jatkuvan seurannan sekä hankinta-ammattilaistemme proaktiivisten toimenpiteiden avulla onnistuimme välttämään toimitusketjun häiriöt.

Toimittajaverkoston hyödyntäminen parhaalla
mahdollisella tavalla

Caverionin hankinnat perustuvat maa- sekä konsernitasolla keskitetysti johdettuun kategorianhallinnan malliin, joka kattaa sekä suorat että epäsuorat materiaalit ja palvelut. Hankintaorganisaatiomme koostuu monitaitoisista hankinta-ammattilaisista, jotka työskentelevät matriisiorganisaatiossa sekä projekti- että palveluliiketoiminnassa. Mittakaavaedut hyödynnetään käyttämällä konserninlaajuisia parhaita käytäntöjä ja ostamalla parhailta toimittajilta Caverion-maissa yhteisten toimintatapojen mukaisesti.

Caverionilla on useita yhteisiä toimittajia, jotka vastaavat koko konsernin kysyntään useissa toimintamaissamme. Suurin osa hankinnoista tehdään kuitenkin paikallisesti toimimaissamme valituilta toimittajilta. Arvostamme tavarantoimittajamme läheistä sijaintia ja kykyä reagoida nopeasti muuttuviin liiketoiminnan vaatimuksiin. Näin ollen suurin osa toimittajistamme sijaitseekin maissa, joissa Caverion toimii.

green-wide-city-1.jpg

Liiketoimintaetiikka toimittajasuhteissa

Caverion pyrkii rakentamaan pitkäaikaisia suhteita toimittajiensa kanssa. Kaikkia toimittajia kohdellaan tasapuolisesti ja rehellisesti noudattaen sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Emme suvaitse minkäänlaista lahjontaa tai muita laittomia maksuja suhteissamme toimittajamme kanssa. Arvioimme säännöllisesti toimittajia, seuraamme niiden suorituskykyä sekä arvioimme mahdollisia riskejä. Caverion soveltaa toimittajiensa kanssa erillisiä toimittajien eettisiä liiketoimintaperiaatteita (Supplier Code of Conduct).

Toimittajien eettisten liiketoimintaperiaatteiden mukaan toimittajien, alihankkijoiden ja muiden liikekumppaneiden tulee:

﴿ Kunnioittaa ihmisoikeuksia, jotka perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin, erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien julistukseen
﴿ Noudattaa Kansainvälisen työjärjestön (International Labour Organization) määrittelemiä perussopimuksia
﴿ Varmistaa, että sen omat toimittajat noudattavat vaatimuksia, jotka täyttävät tai ylittävät Caverionin toimittajien eettisissä liiketoimintaperiaatteissa asetetut vaatimukset.