Toimitusketjulla on tärkeä rooli jalanjälkemme pienentämisessä

Toimittajien rooli toimitusketjussa on merkittävä. Useimmat suunnittelemamme ja asentamamme tekniset järjestelmät ja ratkaisut sisältävät toimittajilta ostettuja komponentteja, materiaaleja tai palveluja.

Keskittämällä ostoja valituille toimittajille olemme kyenneet vuonna 2021 edelleen vähentämään toimittajien määrää ja hyödyntämään mittakaavaetuja entistä paremmin.
Vuonna 2021 markkinoita koettelivat materiaalien hinnannousu sekä alueellinen tarvikepula ja toimitusviiveet. Tässä tilanteessa aktiivisen toimitusketjun hallinnan ja tehokkaan sisäisen yhteistyön merkitys korostuivat entisestään. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta onnistuimme toimitusketjun optimoinnissa ja hinnoittelun hallinnassa.

Toimittajaverkoston hyödyntäminen parhaalla
mahdollisella tavalla

Hyödynnämme mittakaavaedut käyttämällä konserninlaajuisia parhaita käytäntöjä ja ostamalla parhailta toimittajilta toimintamaissamme yhteisten toimintatapojen mukaisesti. Meillä on useita yhteisiä toimittajia, jotka palvelevat meitä kaikissa toimintamaissa, mutta suuri osa hankinnoista tehdään paikallisesti maakohtaisesti valituilta tavarantoimittajilta. Arvostamme tavarantoimittajien paikallisuutta ja kykyä reagoida nopeasti muuttuviin liiketoimintatarpeisiin. Näin ollen valtaosalla toimittajista on toimipaikka Caverionin toimintamaissa. Vuonna 2021 toimittajien läheisyys ja tiivis yhteistyö niiden kanssa osoittivat jälleen kerran arvonsa haastavan markkinatilanteen hallinnassa.

green-wide-city-1.jpg

Liiketoimintaetiikka toimittajasuhteissa

Caverion soveltaa toimittajiensa kanssa erillisiä toimittajien eettisiä liiketoimintaperiaatteita (Supplier Code of Conduct). Vuonna 2021 jatkoimme Toimittajien eettisten liiketoimintaohjeemme (SCoC) toimeenpanoa. Vuoden 2021 lopussa 66 % ostoistamme kuului eettisten liiketoimintaperiaatteiden piiriin, mikä tarkoittaa 3 prosenttiyksikön parannusta vuoden 2020 lopun tilanteeseen. Kasvu johtuu johdonmukaisesta työstä divisioonissamme. 

Toimittajien eettisten liiketoimintaperiaatteiden mukaan toimittajien, alihankkijoiden ja muiden liikekumppaneiden tulee:

  • Kunnioittaa ihmisoikeuksia, jotka perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin, erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien julistukseen
  • Noudattaa Kansainvälisen työjärjestön (International Labour Organization) määrittelemiä perussopimuksia
  • Varmistaa, että sen omat toimittajat noudattavat vaatimuksia, jotka täyttävät tai ylittävät Caverionin toimittajien eettisissä liiketoimintaperiaatteissa asetetut vaatimukset.