Toimittajat ovat merkittävässä roolissa arvoketjussamme, sillä suurin osa suunnittelemistamme ja asentamistamme teknisistä järjestelmistä ja ratkaisuista sisältävät toimittajilta ostettuja komponentteja, materiaaleja tai palveluita. Vastuullisen arvoketjun takaamiseksi pyrimme jatkuvasti kehittämään hankintatoimeamme, parantamaan toimitusketjumme ESG-riskien hallintaa ja lisäämään toimittajien eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin sitoutuneiden toimittajien määrää.

Hankinnantoiminta 2023

Caverionilla on lukuisia konserninlaajuisia toimittajia, jotka palvelevat meitä toimintamaissamme. Suurimman osan hankinnoistamme ostamme kuitenkin toimintamaissamme paikallisesti valituilta toimittajilta. Arvostamme toimittajiemme läheistä sijaintia ja kykyä reagoida nopeasti muuttuviin liiketoiminnan tarpeisiin. Pyrimme rakentamaan pitkäaikaisia suhteita toimittajiemme kanssa. Kohtelemme kaikkia toimittajiamme tasapuolisesti ja rehellisesti soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Emme suvaitse minkäänlaista lahjontaa tai muita laittomia maksuja toimittajasuhteissamme. Arvioimme säännöllisesti toimittajiamme, seuraamme heidän suorituskykyään ja arvioimme mahdollisia ESG-riskejä.

Toimittajien eettiset liiketoimintaperiaatteet

Vuonna 2023 toimittajien eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin sitoutuneiden toimittajien määrä kattoi 80 % ostoistamme (2022: 74 prosenttia). Joissakin toimittajasuhteissa ohjaavat toimittajan omat eettiset liiketoimintaperiaatteet, jotka vastaavat Caverionin vaatimuksia ja jotka olemme erikseen hyväksyneet.

green-wide-city-1.jpg

Toimittajien eettisten liiketoimintaperiaatteiden mukaan toimittajien, alihankkijoiden ja muiden liikekumppaneiden tulee:

  • Kunnioittaa ihmisoikeuksia, jotka perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin, erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien julistukseen
  • Noudattaa Kansainvälisen työjärjestön (International Labour Organization) määrittelemiä perussopimuksia
  • Varmistaa, että sen omat toimittajat noudattavat vaatimuksia, jotka täyttävät tai ylittävät Caverionin toimittajien eettisissä liiketoimintaperiaatteissa asetetut vaatimukset.
 

Lue lisää