Tilintarkastaja ja sisäinen tarkastus

Tilintarkastus

Caverionin yhtiökokous valitsee yhtiölle hallituksen tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen pohjalta tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiö noudattaa tilintarkastuslain ja Suomen listayhtiöiden hallintokoodin vaatimusta siitä, että tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla päävastuullisen tilintarkastajan osalta enintään seitsemän vuotta.

Lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpito, toimintakertomus, tilinpäätös ja hallinto. Emoyhtiön tilintarkastajan on myös tarkastettava konsernitilinpäätös ja muut konserniyritysten keskinäiset suhteet. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksemme yhteydessä ja raportoi säännöllisesti hallitukselle.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että konsernissa noudatetaan määräyksiä, hyväksyttyjä toimintaohjeita ja hyviä käytäntöjä, ja että taloudellinen raportointiprosessi tuottaa luotettavaa tietoa liiketoiminnan tuloksellisuudesta.

Caverionin sisäisen tarkastuksen toiminto raportoi suoraan hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Sen toiminta perustuu sisäisen tarkastuksen työjärjestykseen sekä muihin konsernin toimintaohjeisiin, joita ovat muun muassa riskienhallintapolitiikka ja laskenta- ja raportointiperiaatteet sekä taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmän kuvaus.

Sisäinen tarkastus muun muassa tarkastaa ja arvioi konsernin sisäisen valvontajärjestelmän asianmukaisuutta ja toimivuutta, toimintojen tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta, taloudellisen tiedon ja raportoinnin luotettavuutta sekä sääntöjen ja toimintaperiaatteiden noudattamista. Sisäisen tarkastuksen toiminta pohjautuu riskeihin, ja sen painopiste on toiminnallisessa tarkastuksessa. Caverionin johdolla on kuitenkin päävastuu Caverionin hallinnoinnista, riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullinen tilintarkastaja on Antti Suominen, KHT.