Yhtiöjärjestys

Caverion Oyj:n yhtiöjärjestys, voimassa 27.04.2023 alkaen.

1 § Yhtiön toiminimi on Caverion Oyj, ruotsiksi Caverion Abp ja englanniksi Caverion Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimialana on kiinteistötekniikkaan, teollisuuden prosesseihin, sähkön jakeluun, tele- ja datayhteyksiin, automaatioon, energianhallintaan, uusiutuvan energian tuotantoon ja varastointiin, turvapalveluliiketoimintaan ja kunnallistekniikkaan liittyvä konsultointi- , tutkimus- , suunnittelu- , valmistus- ja asennustoiminta sekä edellä mainittuihin liittyvä huolto- ja kunnossapitoliiketoiminta kotimaassa ja ulkomailla. Yhtiö tarjoaa kiinteistöjen käyttösuunnitelmien laatimista, kiinteistöjen teknisen käytön ja kunnossapidon hoitoa ja valvontaa, kiinteistöalan koneiden, laitteiden ja teknisten järjestelmien huolto- ja tarkastuspalvelua sekä muita kiinteistön pitoon ja huoltoon, energiapalveluihin, korjausrakentamiseen sekä isännöintiin ja kiinteistön- ja asunnonvälityspalveluun sekä kiinteistöjen vuokraustoimintaan ja vartiointiliiketoiminaan liittyviä palveluja kotimaassa ja ulkomailla. Yhtiö voi harjoittaa toimialansa mukaista toimintaa välittömästi yhtiön toimesta ja/tai tytär- ja osakkuusyhteisöjen ja yhteisyritysten välityksellä. Yhtiö tarjoaa emoyhtiönä palveluita konsernin hallinnon, henkilöstöasioiden, rahoituksen, talouden, laki- ja veroasioiden, sijoittajasuhteiden ja viestinnän sekä muiden yhteisten palvelujen alueilla. 

3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin ja äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, on yhtynyt.

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

6 § Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.  Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen yhdessä hallituksen jäsenen tai toisen edustamiseen oikeutetun kanssa. Lisäksi hallitus voi antaa prokuran yhtiön edustamiseen siten, että prokuristi voi edustaa yhdessä hallituksen jäsenen tai edustamiseen oikeutetun kanssa.

7 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka se lain mukaan on pidettävä. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla.  Hallitus voi kuitenkin päättää kokouskutsun julkaisemisesta lehti-ilmoituksella. Tällöin kokouskutsu toimitetaan julkaisemalla se hallituksen päättämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. Muutoin noudatetaan osakeyhtiölain määräyksiä kokouskutsusta.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Lisäksi noudatetaan osakeyhtiölain määräyksiä oikeudesta osallistua arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan yhtiön yhtiökokoukseen.

Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Espoossa tai Vantaalla. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja
teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

9 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

Esitettävä
-  tilinpäätös ja toimintakertomus,
-  tilintarkastuskertomus ja


Päätettävä
-  tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
-  taseen osoittaman voiton käyttämisestä
-  vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
-  hallituksen jäsenten lukumäärästä
-  hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista 
-  tilintarkastajan palkkiosta

ja

Valittava
-  hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet sekä
-  tilintarkastaja

Käsiteltävä
-  muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

10 § Osakeyhtiölain soveltamista koskevat riita-asiat käsitellään käräjäoikeuden sijasta välimiesmenettelyssä Suomen Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhtä välimiestä käyttäen. Välimiesmenettely tapahtuu Helsingissä.