Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikka

Caverion-konsernin emoyhtiön, Caverion Oyj:n (”Yhtiö”) kotipaikka on Helsinki. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Caverion noudattaa tiedonantopolitiikassaan Suomen lainsäädäntöä, markkinoiden väärinkäyttöasetusta (”MAR”) sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä koskien tiedonantovelvollisuutta ja julkistamattoman sisäpiiritiedon käsittelyä. Lisäksi Caverion noudattaa Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Caverion viestii aktiivisesti kaikille sidosryhmilleen. Sen viestinnän keskeisiä periaatteita ovat johdonmukaisuus, oikea-aikaisuus, todenmukaisuus ja ymmärrettävyys. Yhtiö pyrkii ylläpitämään sidosryhmiensä luottamusta Caverioniin. Tiedonanto perustuu säännölliseen ja jatkuvaan tiedonantovelvollisuuteen.

Säännöllinen tiedonantovelvollisuus
Tiedot, jotka koskevat taloudellista tilannetta, tasetta ja rahoitusasemaa, tulevaisuuden näkymiä ja muita samankaltaisia asioita, annetaan ensisijaisesti tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin perustuvissa tilinpäätöstiedotteissa, puolivuosikatsauksissa ja osavuosikatsauksissa, jotka julkistetaan etukäteen ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Caverion julkaisee taloudelliset raportit kolmelta, kuudelta ja yhdeksältä kuukaudelta sekä tilinpäätöstiedotteen, jonka raportointijakso kattaa neljännen vuosineljänneksen lisäksi koko tilivuoden.

Caverion julkaisee lähtökohtaisesti ainoastaan tilinpäätöstiedotteissa, puolivuosikatsauksissa ja osavuosikatsauksissa tulosohjeistuksen, joka sisältää taloudelliset näkymät ja markkinanäkymät kuluvalle tilivuodelle. Taloudelliset näkymät sisältävät johdon arvion liikevaihdon ja käyttökatteen kehityksestä tilivuonna, sekä markkinanäkymät, jotka perustuvat johdon senhetkiseen näkemykseen toimintaympäristöstä ja markkinoiden kehityssuunnista sekä niihin liittyvät olennaiset riskit. Tulosvaroitus annetaan mahdollisimman pian, jos Yhtiö arvioi, että sen kuluvan tilivuoden tuloksen tai taloudellisen aseman kehitys, liikevaihtoa tai käyttökatetta koskeva arvio tai muu vastaava tulevaisuuden näkymiä koskeva arvio poikkeaa olennaisesti joko kielteiseen tai myönteiseen suuntaan (positiivinen tulosvaroitus) aikaisemmin julkaistusta. Mikäli taloudellinen tulos tai taloudellinen asema poikkeaa odottamattomalla tavalla ja merkittävästi sellaisesta arviosta, joka voidaan kohtuudella tehdä aiemmin julkistettujen tietojen perusteella, Caverion julkistaa tiedon asiasta, mikäli poikkeaman voidaan olettaa olevan sisäpiirin tietoa.

Caverionin vuosikertomus sisältää konsernin ja emoyhtiön viralliset, tarkastetut tilinpäätökset, niitä täydentävän hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja erillisen selvityksen Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä Yhtiön palkka- ja palkkioselvityksen. Vuosikertomus julkaistaan pörssitiedotteella viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Vuosikertomus voidaan julkaista yksinomaan sähköisessä muodossa. Selvitys Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys julkaistaan myös pdf-muodossa Yhtiön verkkosivuilla.

Pörssitiedotteet (jatkuva tiedonantovelvollisuus)
Caverion ilmoittaa yleisölle mahdollisimman pian pörssitiedotteella Caverionia suoraan koskevasta sisäpiiritiedosta. Tiedot julkaistaan Nasdaq Helsingin kautta, merkittävimmissä tiedotusvälineissä ja Yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.caverion.fi. Tiedot julkaistaan riippumatta siitä, onko niillä positiivista tai negatiivista vaikutusta osakkeen arvoon. Lisäksi Yhtiö julkistaa pörssitiedotteena säännöllisen tiedonantovelvollisuuden vaatimuksien perusteella julkaistaviksi määritellyt tiedot ja raportit.

Caverionin hallitus arvioi vuosittaisen strategiaprosessin yhteydessä, onko taloudellisia tavoitteita syytä muuttaa. Taloudellisten tavoitteiden muutoksista tiedotetaan pörssitiedotteella.

Caverion julkaisee pörssitiedotteena myös nimitykset konsernin johdossa (konsernijohtaja ja johtoryhmän jäsenet).

Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäys
Caverion voi omalla vastuullaan lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Caverionin oikeutetut edut; ja
  • Julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja
  • Caverion pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Caverion on luonut sisäisen prosessin tiedon julkistamisen lykkäämiselle sisäpiirihankkeen perustamisen yhteydessä sekä siihen liittyvien päätösten, perusteiden ja ilmoitusten dokumentointiin ja säilyttämiseen. Julkistaminen on tehtävä heti, kun lykkäysedellytykset eivät enää täyty. Tiedon julkistamista ei voi lykätä, mikäli ilmenee tulosvaroituksen peruste.

Caverion ilmoittaa Finanssivalvonnalle julkistamisen lykkäämisestä välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen. Lisäksi Caverion antaa Finanssivalvonnalle selvityksen julkistamisen lykkäämisedellytysten täyttymisestä erikseen pyydettäessä.

Muiden tiedotteiden julkaiseminen
Pörssitiedotteina julkistettavan sisäpiiritiedon lisäksi Caverion julkaisee tiedotteita, jotka eivät täytä pörssitiedotteen vaatimuksia, mutta joilla on uutisarvoa tai joita kohtaan sidosryhmillä on yleistä kiinnostusta. Nämä julkaisut luokitellaan joko sijoittajauutisiksi tai lehdistötiedotteiksi sisäisten, ennalta määrättyjen kriteerien mukaisesti. Tiedoteluokka valitaan tiedon olennaisuuden ja merkittävyyden perusteella ja sisäisten ohjeiden mukaisesti. Ohjeet päivitetään riittävän usein, siten että ne vastaavat konsernin toiminnan laajuudessa mahdollisesti tapahtuneita muutoksia.

Vastuut
Yhtiön konsernijohtaja kantaa juridisen vastuun Caverionin tiedonantovelvollisuudesta ja sijoittajaviestinnästä ja voi delegoida niihin liittyviä tehtäviä organisaation sisällä.

Sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on tukea Caverionin osakkeen oikeaa arvonmuodostusta antamalla jatkuvasti ja johdonmukaisesti kaikki olennainen Yhtiötä koskeva tieto tasapuolisesti kaikille markkinaosapuolille. Sijoittajasuhdetoiminnon tavoitteena on myös kasvattaa sijoittajien ja analyytikoiden kiinnostusta Yhtiötä kohtaan, parantaa nykyisten omistajien uskollisuutta ja saavuttaa uusia sijoittajia ja Yhtiöstä kiinnostuneita analyytikkoja.

Caverionin sijoittajasuhdetoiminto on vastuussa pörssitiedotteena julkaistavan hintasensitiivisen tiedon valmistelusta ja jakelusta. Hallitus hyväksyy kaikki merkittävät pörssitiedotteet, kuten tilinpäätöstiedotteet, puolivuosikatsaukset, osavuosikatsaukset sekä mahdolliset muutokset strategiaan, taloudellisiin tavoitteisiin tai tulosohjeistukseen.

Lausunnonantajat
Yhtiön toimintaa, kehitystä, strategiaa, taloudellista asemaa, markkinaympäristöä ja tulevaisuuden näkymiä koskevia lausuntoja antavat konsernijohtaja tai hänen sijaisensa, talousjohtaja, sijoittajasuhdejohtaja sekä viestintäjohtaja. Divisioonien johtajat ja asiantuntijat antavat lausuntoja oman vastuualueensa piiriin kuuluvista asioista.

Sijoittajia ja analyytikoita tapaavat konsernijohtaja, talousjohtaja, sijoittajasuhdejohtaja tai muut konsernin johtoryhmän jäsenet yhdessä sijoittajasuhteista vastaavan henkilön kanssa. Näissä tapaamisissa käytävät keskustelut käydään aiemmin julkaistun tiedon pohjalta.

Kieli ja kanavat
Kaikki olennaiset Caverionia koskevat tiedot julkistetaan samanaikaisesti suomeksi ja englanniksi Nasdaq Helsinki Oy:n kautta, keskeisille tiedotusvälineille sekä Yhtiön verkkosivuilla. Tilinpäätös, toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, tilintarkastuskertomus sekä puolivuosikatsaus pidetään Caverionin internet-sivuilla saatavilla vähintään 10 vuotta. Näiden lisäksi Caverion pitää myös kolmen ja yhdeksän kuukauden osavuosikatsaukset internet-sivuillaan saatavilla vähintään 10 vuotta, vaikka niitä koskeekin viiden vuoden saatavilla pidon vaatimus. Muita säänneltyjä tietoja, esimerkiksi pörssitiedotteita, koskee viiden vuoden saatavilla pidon vaatimus.

Hiljainen jakso
Ennen tulosjulkistuksia on niin kutsuttu hiljainen jakso, jonka aikana Caverionin edustajat eivät tapaa pääomamarkkinoiden edustajia eivätkä kommentoi Yhtiön taloudellista tilaa tai Yhtiön tai markkinoiden tulevaisuuden näkymiä. Hiljainen jakso alkaa 30 päivää ennen ao. tuloksen julkistamista ja kestää sen julkistamiseen asti. Poikkeuksena tähän sääntöön ovat yhtiökokous (jos pidetään hiljaisen jakson aikana) ja pörssitiedotteen julkistaminen merkittävästä liiketoimintatapahtumasta ja niihin liittyvä viestintä: tällainen viestintä rajoitetaan kuitenkin vain olennaiseen tapahtumaan. Tulosjulkistusten ja hiljaisten ja suljettujen jaksojen ajankohdat ovat nähtävillä Caverionin internet-sivujen sijoittajakalenterista.

Caverionin sisäpiiriohjeen mukaisesti johto ja muut avainhenkilöt (mukaan lukien osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen tai vuosikertomuksen valmisteluun osallistuvat henkilöt) eivät voi käydä kauppaa Yhtiön rahoitusvälineillä 30 päivän suljetun ajanjakson (suljettu ikkuna) aikana ennen kyseisen julkistamispäivän päättymistä.

Huhut, markkina-arviot tai tietovuodot
Caverion ei pääsääntöisesti kommentoi mahdollisia julkisuudessa esiintyviä huhuja, osakkeen hinnan kehitystä, analyytikoiden ennusteita tai kilpailijoiden tai asiakkaiden toimintaa. Mikäli Caverionia koskevia merkityksellisiä virheellisiä tietoja esiintyy julkisuudessa, arvioivat Yhtiön edustajat Yhtiön julkistaman tiedon laatua ja antavat siitä tarvittaessa tietoa. Kaikki hintasensitiivinen tieto on sisäpiiritietoa, kunnes se julkistetaan Caverionin tiedonantoperiaatteiden mukaisesti. Jos sisäpiiritieto vuotaa julkisuuteen sitä koskevan asian vielä ollessa valmisteltavana, julkaistaan pörssitiedote asiasta mahdollisimman pian.

Yhtiökokoukset
Caverion Oyj:n ylin päättävä elin on yhtiökokous ja sen tehtävät määräytyvät yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaan. Varsinainen yhtiökokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja konsernijohtajalle, hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja tilintarkastajan valitsemisesta ja näiden palkkioista sekä muista osakeyhtiölain mukaan varsinaisen yhtiökokouksen päätöstä edellyttävistä ja sille esitetyistä asioista. Yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti ja hallitus kutsuu sen koolle. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos se on lain mukaan pidettävä.

Caverion julkistaa varsinaisen yhtiökokouksen suunnitellun päivämäärän pörssitiedotteena viimeistään kokousta edeltävän vuoden joulukuussa. Yhtiökokouskutsu sekä hallituksen päätösehdotukset julkaistaan pörssitiedotteena sekä Yhtiön Internet-sivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiö ilmoittaa viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä verkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava Yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Yhtiökokouskutsu, esityslista ja hallituksen päätösehdotukset ovat saatavilla Yhtiön Internet-sivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Konsernijohtajan esitys julkaistaan myös Yhtiön Internet-sivuilla viimeistään kokouspäivänä ennen yhtiökokouksen alkua. Yhtiökokouksessa tehdyistä päätöksistä annetaan kokouksen jälkeen pörssitiedote. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Yhtiön Internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta ja yhtiökokousasiakirjat säilytetään Yhtiön verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta.

Omistusosuuksien muutokset
Caverion julkaisee osakkeenomistajien tai osakkeenomistajaan rinnastettavien henkilöiden ilmoitukset omistusosuuksiensa muutoksista pörssitiedotteella arvopaperimarkkinalain mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä. Muutoksista on ilmoitettava, kun omistus- tai ääniosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin tai kahden kolmasosan Caverionin äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. Osuuden laskemisessa käytetään Yhtiön julkistamia tietoja sen kokonaisäänimääristä ja kokonaisosakemääristä.

Liputusvelvollisuus voi syntyä kolmella eri perusteella:

1. Olemassa olevan omistus- ja ääniosuuden perusteella,
2. rahoitusvälineillä hankitun ns. pitkän position perusteella ja
3. kohtien 1 ja 2 yhteismäärän perusteella.

Liputusvelvollisuus syntyy, kun osuus missä tahansa kohdan 1-3 kohdan omistuksessa saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. Liputusvelvollisuus voi syntyä myös ilman osakkeenomistajan nimenomaisia toimia. Näin voi tapahtua esimerkiksi omistuksen laimentuessa osakeannin seurauksena, omistusosuuden kasvaessa kohdeyhtiön omien osakkeiden mitätöinnin seurauksena tai rahoitusvälineillä hankitun pitkän position muuttuessa ns. delta-arvon muuttumisen johdosta. Listayhtiöllä on velvollisuus liputtaa sen omien osakkeiden hankinnan, luovutuksen tai mitätöinnin johdosta tapahtuva liputusrajojen rikkoutuminen.

Kriisiviestintä
Caverion on määritellyt konsernin kriisiviestinnän ohjeet, joita sovelletaan viestintään ja tiedonkulkuun Caverionissa kriisitilanteissa. Jos tilanne arvioidaan kriisitilanteeksi, konsernin markkinointi- ja viestintäjohtaja kutsuu koolle konsernin kriisitiimin. Viestinnässä korostuvat julkistettavien tietojen laadun varmistaminen, nopeus ja aktiivisuus.

Sisäinen ohjeistus
Caverionin tiedonantopolitiikka julkaistaan Caverionin kotisivuilla www.caverion.fi/sijoittajat. Tämän hallituksen vahvistaman tiedonantopolitiikan lisäksi Caverionilla on sisäinen ohjeistuksensa koskien ulkoista viestintää. Nämä suositukset sisältävät periaatteet, joiden mukaan Caverion viestii medialle ja sijoittajille ja määrittävät milloin ja millaista tietoa jaetaan, edustajat eri tilanteissa sekä käytännöt, joiden mukaan toimitaan median ja sijoittajien kanssa. Suositusten tarkoituksena on luoda ja ylläpitää Caverionin mainetta sekä varmistaa viestinnän yhdenmukaisuus ja tiedon oikeanlainen julkistaminen pörssinoteeratussa Yhtiössä. Ohjeistus julkaistaan Yhtiön intranetissä englanniksi. Lisäksi ne jaetaan erikseen niille henkilöille, jotka ovat viestintävastuussa Caverionin divisioonissa. Divisioonajohtajat ovat vastuussa suositusten viestimisestä omissa organisaatioissaan.

Sisäpiirisäännöt
Caverion noudattaa sovellettavan lainsäädännön ja markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) lisäksi Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiirisääntöjä. Lisäksi Yhtiöllä on myös oma, hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje, joka on julkaistu Caverionin internet-sivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Tiedonantopolitiikan valvonta ja tulkinta
Caverionin tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta vastaa konsernijohtaja. Konsernijohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö antaa tarvittaessa lisäohjeita tiedonantopolitiikan käytännön toimeenpanosta. Konsernijohtajalla on oikeus yksittäisissä tapauksissa poiketa tiedonantopolitiikasta painavista syistä, lakien ja säännösten puitteissa.

Voimassaolo
Caverion Oyj:n hallitus on 20.9.2017 vahvistanut päivitetyn tiedonantopolitiikan, joka tuli voimaan välittömästi. Caverionin hallitus vahvisti alkuperäisen tiedonantopolitiikan 17.6.2013 ja siihen tehdyt muutokset 20.6.2016.

 

Sijoittajasuhteet Sijoittajasuhdetoiminnan periaatteet Caverionia seuraavat analyytikot Analyytikkojen konsensusennusteet