Vastuullinen sijoituskohde

Caverion on erittäin hyvässä asemassa asiakkaidensa vastuullisuuspyrkimysten tukemisessa. Kehitämme ja laajennamme edelleen tarjoomaamme älykkäissä teknologioissa ja digitaalisissa ratkaisuissa lisätäksemme asiakasarvoa ja hiilikädenjälkeämme.

Caverionin vastuullisuustavoitteet ja-toimenpiteet

Haluamme panostaa vastuullisuuteen enemmän, ja olemme siksi asettaneet omat vastuullisuustavoitteemme, jotka käsittävät selkeät toimenpiteet ja KPI-mittarit.

Vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on luoda ratkaisuillamme kestävää vaikutusta siten, että positiivinen hiilikädenjälkemme on 10 kertaa suurempi kuin oma hiilijalanjälkemme.

Caverion sitoutuu seuraaviin vastuullisuustavoitteisiin ja KPI-mittareihin vuoteen 2025 asti:

Ympäristötavoitteet (Environmental)

2019 taso Tavoite 2025
 • Hiilijalanjälkemme on määritetty ja mitattu
66 % 100 % (2022)
 • Tarjoomamme sisältää määritetyn hiilikädenjäljen
- 100 %
 • Hiilikädenjälki/hiilijalanjälki (Scope 1-2)
>1x 5x
Sosiaaliset tavoitteet (Social)    
 • Tapaturmataajuus (LTIFR)
5,3 <2>
 • Naisten osuus työntekijöistä (%)
11 % 15 %
Hallinnolliset tavoitteet (Governance)    
 • Toimittajien eettisten liiketoimintaperiaatteiden kattavuus (%)
55 % >90 %
 • % työntekijöistä saanut vastuullisuuskoulutusta
50 % 100 %
 • % tarjouksista sisältää vastuullisuuskriteereitä
0 % 100 %

 

Olemme määritelleet vuoteen 2025 asti kolme painopistealuetta, jotka tukevat vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa:

 1. Liiketoimintamme luo kestävää vaikutusta
 2. Välitämme työntekijöistämme ja mahdollistamme heidän jatkuvaa menestystään
 3. Varmistamme tehokkaan ja laadukkaan vastuullisuuden toteutuksen.
 

Luomme arvoa asiakkaille, osakkeenomistajille ja yhteiskunnalle

Arvonluontimme vuonna 2020

caverion-arvonluonti.jpg

Vastuullisuuden näkökulmasta Caverionin keskeisiä sidosryhmiä ovat sen asiakkaat, työntekijät, osakkeenomistajat, kumppanit, toimittajat sekä koko yhteiskunta. Haluamme luoda arvoa kaikille sidosryhmillemme.

Caverionin yli 16 000 työntekijää ovat konsernin tärkein arvoa luova pääoma. Arvostamme erittäin paljon osaavia työntekijöitämme. Caverion on tunnollinen ja luotettava kumppani asiakkailleen, työntekijöilleen ja ammattiliitoille, viranomaisille ja liikekumppaneilleen.

Ilmastonmuutosta ehkäiseviin, energiatehokkuutta lisääviin sekä kiertotaloutta edistäviin toimenpiteisiin kohdistuu yleistä kysyntää. Kyvykkyytemme kehittää, toimittaa, huoltaa ja ylläpitää ratkaisuja ovat olennaisia keinoja, joilla vastaamme tähän kysyntään.

Taloudellinen pääomamme on tasapainoinen yhdistelmä omaa pääomaa, hybridipääomaa, jota käsitellään IFRS-standardien mukaan omana pääomana, ja korollisia velkoja. Turvattu rahoitus mahdollistaa pitkän aikavälin kehityksen ja siihen liittyvät investoinnit. Toimimme paikallisesti ja maksamme veroja 11 maahan.

Vastuullista liiketoimintaa tukevat toimintaperiaatteet

Olemme sitoutuneet vastuulliseen ja kestävän kehityksen mukaiseen liiketoimintaan, ja odotamme samaa kaikilta toimittajiltamme. Jokapäiväistä toimintaamme ohjaavat Caverionin eettiset liiketoimintaperiaatteet sekä muut konsernin toimintaperiaatteet ja -ohjeet.

Kestävän kehityksen riskitekijät

Caverion altistuu toiminnassaan erilaisille strategisille, toiminnallisille, poliittisille, markkina-, asiakas-, rahoitus- sekä muille riskeille. Caverionille tyypilliset operatiiviset riskit liittyvät Palvelut- ja Projektit-liiketoimintoihin. Tällaisia riskejä ovat muun muassa tarjouksiin (esim. laskentaan ja hinnoitteluun), sopimusehtoihin, yhteishankkeisiin, aliurakointiin, hankintaan ja materiaalien hintoihin, osaavan henkilöstön saatavuuteen sekä projektinhallintaan liittyvät riskit. Näiden riskien hallitsemiseksi riskien arviointi- ja tarkastusprosessit ovat käytössä niin myynti- kuin toteutusvaiheessa, ja tarkoituksenmukaisia riskivarauksia tehdään. Lisäksi vastuullisuuteen liittyvistä riskeistä tunnistammme, että erityisesti ilmastonmuutos voi todennäköisesti aiheuttaa lisäriskejä toimintaympäristöömme tulevaisuudessa.
Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin lisätäksemme ilmastonmuutoksen yrityksen riskienhallintaprosessiin (ERM).

Luokitukset ja raportointi

Muiden kuin taloudellisten tietojen julkistaminen

Muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskeva EU-direktiivi (NFRD) edellyttää, että julkaisemme ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin, ihmisoikeuksiin ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä tietoja, jotka ovat välttämättömiä yrityksen kehityksen, suorituskyvyn, aseman ja vaikutuksen ymmärtämiseksi. Ilmoitamme nämä tiedot vuosittain julkaistavassa hallituksen toimintakertomuksessa. Raportointimme täyttää myös Nasdaqin ESG-avoimuutta koskevat ohjeet.

Vapaaehtoiset ulkoiset ohjeistot

Omien vastuullisuustavoitteidemme lisäksi noudatamme useita vapaaehtoisia ulkoisia ohjeistoja.

Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloite ja kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)

Caverion noudattaa toiminnassaan kestävän kehityksen ja sosiaalisen vastuun käytäntöjä. Noudatamme YK:n Global Compact -aloitetta, joka koskee ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa. 

Caverion-UNGC-logo-FI-1140x560-WEB.jpg

EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä

EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmän (ns. EU-taksonomia) tavoitteena on ilmastoneutraali EU vuoteen 2050 mennessä. EU-taksonomia on työkalu, joka auttaa sijoittajia määrittelemään, onko taloudellinen toiminta ympäristön kannalta kestävää ja hiilineutraaliuuteen pyrkivää.
Caverion on huomioinut EU:n listayhtiöille asettamat taksonomiavaatimukset vuoden 2022 alusta lähtien. Seuraavana tavoitteena on sopeuttaa raportointia ja tavoitteita EU:n taksonomian suositusten mukaisiksi. Julkaisemme ensimmäisen EU-taksonomian mukaisen, vuotta 2021 koskevan raportin vuonna 2022.


Kestävän kehityksen raportit 

 

Vastuullisuusluokitus ja -indeksit

Caverion on mukana mm. seuraavissa kolmannen osapuolen tekemissä arvioinneissa:

 • Sustainalyticsin ESG-riskiluokitus: matala riski (7/2021)
 • MSCI A (12/2020)
 • ISS ESG C (NP)
 • ISS Corporate solutions Governance: 1 (1.12.2020)
 • CDP D (2020)
 • OMX Sustainability Finland GI
 • OMX Sustainability Finland PI
 • OMX Sustainability Finland CAP GI
 • OMX Sustainability Finland CAP PI
 
Sustainability logos