Vastuullinen sijoituskohde

Kestävä kehitys on yksi Caverionin strategisista ydinteemoista, joka edistää kannattavaa kasvua. Markkinoilla on lisääntynyttä kysyntää kestävyyttä tukeville palveluille, kuten parantuneelle energiatehokkuudelle ja paremmalle sisäilmalle. Keskittymällä  ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan omassa toiminnassamme voimme palvella myös asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda arvoa pitkällä aikavälillä. Caverion on erittäin hyvässä asemassa asiakkaidensa vastuullisuuspyrkimysten tukemisessa. Kehitämme ja laajennamme edelleen tarjoomaamme älykkäissä teknologioissa ja digitaalisissa ratkaisuissa lisätäksemme asiakasarvoa ja hiilikädenjälkeämme.

EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä

EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmän (ns. EU-taksonomia) tavoitteena on ilmastoneutraali EU vuoteen 2050 mennessä. EU-taksonomia on työkalu, joka auttaa sijoittajia määrittelemään, onko taloudellinen toiminta ympäristön kannalta kestävää ja hiilineutraaliuuteen pyrkivää.
Caverion on huomioinut EU:n listayhtiöille asettamat taksonomiavaatimukset vuoden 2022 alusta lähtien. Seuraavana tavoitteena on sopeuttaa raportointia ja tavoitteita EU:n taksonomian suositusten mukaisiksi. 

2021
EU-taksonomiaan liittyvä raportointi ja laskentaperiaatteet (pdf)

Caverionin vastuullisuustavoitteet ja-toimenpiteet

Haluamme panostaa vastuullisuuteen enemmän, ja olemme siksi asettaneet omat vastuullisuustavoitteemme, jotka käsittävät selkeät toimenpiteet ja KPI-mittarit. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on luoda ratkaisuillamme kestävää vaikutusta siten, että positiivinen hiilikädenjälkemme on 10 kertaa suurempi kuin oma hiilijalanjälkemme.

Caverion sitoutuu seuraaviin vastuullisuustavoitteisiin ja KPI-mittareihin vuoteen 2025 asti:

  2021  2022  2023 2025 Tavoite
Liiketoimintamme luo kestävää vaikutusta        
Kokonaishiilijalanjälki on määritetty ja mitattu 80 % 100 % 100% 100 %
Tarjoomallamme on määritetty hiilikädenjälki 20 % 25 % 25% 100 %
Hiilikädenjäljen suhde hiilijalanjälkeen (Scope 1−2) >2x >3x >3x 5x
Välitämme työntekijöistämme
       
Tapaturmataajuus (LTIFR) 4,0 4,0 4,1 <2
Vastuullisuuskoulutuksen saaneet työntekijät  N/A 30 % 97% 100 %
Naistyöntekijöiden osuus henkilöstöstä
11 % 11 % 11% 15 %
Varmistamme tehokkaan ja laadukkaan vastuullisuuden toteutuksen
       
Toimittajien eettisten liiketoimintaperiaatteiden kattavuus   66 % 74 %  80% >90 %
Tarjouspyynnöt sisältävät vastuullisuuskriteerit  - - 100 % 

 

 

 

Luomme arvoa asiakkaille, osakkeenomistajille ja yhteiskunnalle

Vastuullisuuden näkökulmasta Caverionin keskeisiä sidosryhmiä ovat sen asiakkaat, työntekijät, osakkeenomistajat, kumppanit, toimittajat sekä koko yhteiskunta. Haluamme luoda arvoa kaikille sidosryhmillemme.

Arvonluontimme vuonna 2022

Vastuullista liiketoimintaa tukevat toimintaperiaatteet

Olemme sitoutuneet vastuulliseen ja kestävän kehityksen mukaiseen liiketoimintaan, ja odotamme samaa kaikilta toimittajiltamme. Jokapäiväistä toimintaamme ohjaavat Caverionin eettiset liiketoimintaperiaatteet sekä muut konsernin toimintaperiaatteet ja -ohjeet.

Kestävän kehityksen riskitekijät

Vastuullisuuteen liittyvistä riskeistä tunnistammme, että erityisesti ilmastonmuutos voi todennäköisesti aiheuttaa lisäriskejä toimintaympäristöömme tulevaisuudessa. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin lisätäksemme ilmastonmuutoksen yrityksen riskienhallintaprosessiin (ERM).

Caverionin oma toiminta ei vaadi paljon energiaa, joten nouseviin energiakustannuksiin liittyvät riskit ovat kohtuullisia. Toiminnassa syntyvät jätteet ja kulutetut kemikaalit kierrätetään ja hävitetään määräysten mukaisesti. Caverion noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia, voimassa olevia säännöksiä ja myös niiden kehittämistä paikallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hallinnoimme ESG-riskejä toimitusketjussamme sitouttamalla toimittajamme ESG-tavoitteisiimme.

Luokitukset ja raportointi

Muiden kuin taloudellisten tietojen julkistaminen

Muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskeva EU-direktiivi (NFRD) edellyttää, että julkaisemme ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin, ihmisoikeuksiin ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä tietoja, jotka ovat välttämättömiä yrityksen kehityksen, suorituskyvyn, aseman ja vaikutuksen ymmärtämiseksi. Ilmoitamme nämä tiedot vuosittain julkaistavassa hallituksen toimintakertomuksessa. Raportointimme täyttää myös Nasdaqin ESG-avoimuutta koskevat ohjeet.

Vapaaehtoiset ulkoiset ohjeistot

Omien vastuullisuustavoitteidemme lisäksi noudatamme useita vapaaehtoisia ulkoisia ohjeistoja.

Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloite ja kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)

Caverion noudattaa toiminnassaan kestävän kehityksen ja sosiaalisen vastuun käytäntöjä. Noudatamme YK:n Global Compact -aloitetta, joka koskee ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa. 

Caverion-UNGC-logo-FI-1140x560-WEB.jpg

Kestävän kehityksen raportit 

 

Vastuullisuusluokitus ja -indeksit

Caverion on mukana mm. seuraavissa kolmannen osapuolen tekemissä arvioinneissa:

  • Sustainalyticsin ESG-riskiluokitus: matala riski (7/2021)
  • MSCI A (12/2020)
  • ISS ESG C (NP)
  • ISS Corporate solutions Governance: 1 (1.12.2020)
  • CDP D (2020)
  • OMX Sustainability Finland GI
  • OMX Sustainability Finland PI
  • OMX Sustainability Finland CAP GI
  • OMX Sustainability Finland CAP PI
 
Sustainability logos