Tuloskeskus

Vahva neljännes – orgaaninen kasvu jatkui ja kannattavuus parani

1.7.–30.9.2022

 • Liikevaihto: 564,1 (493,7) milj. euroa, kasvua 14,3 (-4,2) prosenttia. Orgaaninen kasvu oli 11,8 (-4,6) prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 15,5 (-0,1) prosenttia. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11,9 (-11,2) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA: 26,9 (21,5) milj. euroa, eli 4,8 (4,4) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 25,0 prosenttia.
 • EBITA: 25,1 (17,7) milj. euroa, eli 4,5 (3,6) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 42,2 prosenttia.
 • Liikevoitto: 21,1 (13,5) milj. euroa, eli 3,7 (2,7) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 55,8 prosenttia.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 7,7 (-10,1) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,10 (0,05) euroa osakkeelta.
 • Yritysostot: Caverion sai päätökseen neljä yritysostoa heinä–syyskuussa 2022, vuositason liikevaihto yhteensä 53,2 milj. euroa.

1.1.–30.9.2022

 • Suositeltu julkinen ostotarjous kaikista Caverionin osakkeista
 • Tilauskanta: 1 971,0 (1 889,7) milj. euroa, kasvua 4,3 (16,1) prosenttia. Palveluiden tilauskanta kasvoi 9,0 (15,2) prosenttia. Projektien tilauskanta laski 1,3 (+17,2) prosenttia.
 • Liikevaihto: 1 669,2 (1 554,1) milj. euroa, kasvua 7,4 (-1,4) prosenttia. Orgaaninen kasvu oli 6,2 (-2,3) prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 9,1 (2,6) prosenttia. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4,3 (-8,1) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA: 67,2 (57,6) milj. euroa, eli 4,0 (3,7) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 16,6 prosenttia.
 • EBITA: 61,5 (50,8) milj. euroa, eli 3,7 (3,3) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 21,1 prosenttia.
 • Liikevoitto: 49,9 (38,4) milj. euroa, eli 3,0 (2,5) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 30,0 prosenttia.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 37,4 (27,1) milj. euroa, kasvua 37,9 prosenttia.
 • Kassakonversio (rullaava 12 kk): 90,1 (96,4) prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,23 (0,16) euroa osakkeelta.
 • Nettovelat/Oikaistu käyttökate: 1,8x (1,4x).
 • Yritysostot: Caverion sai päätökseen yhdeksän yritysostoa tammi–syyskuussa 2022, vuositason liikevaihto yhteensä 92,3 milj. euroa.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

“Olen iloinen, että jatkoimme myönteistä kehitystä vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä. Saimme aikaan kaksinumeroista orgaanista kasvua sekä Palveluissa että Projekteissa. Osa kasvusta oli peräisin materiaalien ja ulkopuolisten palvelujen hintojen noususta, jonka kykenimme onnistuneesti huomioimaan myyntihinnoissamme. Arvioimme tämän inflaation vaikutuksen vastaavan noin yhtä kolmasosaa orgaanisesta kasvusta. Myös kannattavuutemme ja rahavirtamme paranivat. Odotamme hyvän tilauskantamme jatkossakin tukevan liikevaihtomme kasvua.

Korkea kustannusinflaatio vaikutti edelleen talotekniikan markkinaan kolmannella vuosineljänneksellä. Olemme tehneet ennakoivasti useita toimenpiteitä hinnoittelun hallitsemiseksi, myös tarjousten ja sopimusten hinnankorotusehtoihin. Markkinoiden epävakauden odotetaan laskevan uudisrakentamisen volyymia jatkossa. Palvelut-liiketoimintamme osuus konsernin liikevaihdosta on kuitenkin noin kaksi kolmasosaa, ja kyseinen liiketoiminta on yleisesti ottaen vähemmän suhdanteista riippuvaista.

Koronapandemian vaikutukset tasoittuivat kolmannen vuosineljänneksen aikana, mutta sairaslomia oli kuitenkin vielä tavallista enemmän. Olemme vielä hieman varovaisia pandemian suhteen, sillä arvaamattomia virusmuunnoksia ja uusia pandemian aaltoja voi edelleen ilmetä.

Huolimatta kaikista toimintaympäristön asettamista haasteista tilauskantamme jatkoi kasvua kolmannella vuosineljänneksellä ja oli 1 971,0 (1 889,7) milj. euroa syyskuun lopussa, eli 4,3 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtomme kasvoi 14,3 prosenttia 564,1 (493,7) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi kaikissa divisioonissa taustalla olevan aktiviteetin lisääntymisen seurauksena ja osittain epäsuorasti inflaation vaikutuksesta.

Kustannusinflaatiosta sekä sairaspoissaolojen korkeammasta määrästä huolimatta olemme sopeutuneet joustavasti, ja paransimme oikaistua EBITA:amme 25,0 prosenttia 26,9 (21,5) milj. euroon eli 4,8 (4,4) prosenttiin liikevaihdosta vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä. Kannattavuus parani sekä Palveluissa että Projekteissa. Olen myös tyytyväinen siihen, että pystyimme vallitsevassa toimintaympäristössä parantamaan operatiivista rahavirtaamme ennen rahoituseriä ja veroja merkittävästi 7,7 (-10,1) miljoonaan euroon kolmannella vuosineljänneksellä.

Osana kestävän kasvun strategiamme toteutusta olemme tehneet kohdennettuja yritysostoja. Vuoden 2022 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana saimme päätökseen yhdeksän yritysostoa, joiden vuositason liikevaihto oli 92,3 milj. euroa, sekä toivotimme tervetulleiksi yli 700 uutta kollegaa ostetuista yhtiöistä. PORREAL-konsernin hankinta vahvistaa asemaamme Itävallan kiinteistöpalvelumarkkinoilla. CS electricin yritysosto laajentaa asemaamme erityisesti meri-, energia- ja muun teollisuuden asiakassegmenteissä Tanskassa. Lisäksi katsauskauden jälkeen allekirjoitimme sopimuksen TM Voima -yhtiöiden sähköasema- ja voimajohtoliiketoiminnan hankkimiseksi Suomessa ja Virossa. Yritysosto vahvistaa asemaamme energiasektorilla. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtomme kasvoi 2,9 prosenttia yrityshankintojen ja -myyntien seurauksena. Etsimme myös jatkossa laatuyrityksiä, jotka täydentävät kyvykkyyksiämme tai maantieteellistä kattavuuttamme.

Bain Capitalin johtama sijoittajakonsortio on tänään 3.11.2022 julkistanut julkisen ostotarjouksen Caverionin osakkeenomistajille. Caverionin hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella, että Caverionin osakkeenomistajat hyväksyvät ostotarjouksen. Tarjous osoittaa selvästi, että tavoitteemme saavuttaa kestävää kasvua painottamalla asiakkaidemme palvelua kiinteistöjen koko elinkaaren ajan ja tukemalla heidän vihreää siirtymäänsä älyrakennuksiin on houkutteleva strategia tulevaisuutta ajatellen. Uskon, että konsortion tuen ja resurssien avulla voimme edelleen parantaa liiketoimintaamme ja luoda arvoa kaikille sidosryhmillemme. Jatkamme Caverionilla päivittäistä työtämme kuten tähänkin asti, keskittyen asiakkaiden palveluun ja yhdessä tekemiseen koko yhtiössä.

Matalammista talouskasvunäkymistä huolimatta edistymme kannattavuuden parantamisessa strategiamme mukaisesti. Jo ennen käynnissä olevaa energiakriisiä olemme ennakoivasti vahvistaneet kyvykkyyksiämme energiatehokkuutta parantavissa palveluissa. Autamme asiakkaitamme vähentämään energiankulutustaan, toimimaan kestävämmin ja pienentämään hiilijalanjälkeään. Uskomme vahvasti toimintamme tarkoitukseen mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista.”

Taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt vuoden 2022 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana johtuen Ukrainan konfliktiin liittyvistä geopoliittisista jännitteistä, joita on seurannut energiakriisi, inflaation ja korkotason nousu ja taloudellisten kasvunäkymien lasku. Inflaatio on kiihtynyt kolmannen vuosineljänneksen loppua kohti ja kustannusinflaatio liittyen kohonneisiin materiaalihintoihin, mukaan lukien polttoainekustannukset, vaikutti edelleen myös talotekniikan markkinaan. Joillain alueilla on myös ollut tarjontarajoitteita ja viivästymisiä. Caverion on tehnyt ennakoivasti useita toimenpiteitä toimitusketjun optimoimiseksi ja hinnoittelun hallitsemiseksi.

Yleistaloudellinen luottamus heikentyi EU:ssa vuoden 2022 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana taloudellisten kasvunäkymien laskiessa. Myös koronapandemialla oli edelleen jonkin verran vaikutusta toimintaympäristöön sairaslomien kautta, kun taas rajoitukset on poistettu Caverionin toimintamaissa.

Palvelut

Palveluissa markkinakysyntä ja yleinen investointiaktiivisuus pysyivät myönteisinä.

Caverion on edelleen nähnyt kasvavaa kiinnostusta kestävää kehitystä tukeviin palveluihin, esimerkkinä energianhallinta ja asiantuntijapalvelut. Tähän vaikuttavat lainsäädäntö ja odotetut hallitusten ja EU:n tukipaketit, jotka tukevat investointeja vihreään kasvuun. Myös kiinnostus pitkiin ja laajoihin palvelukokonaisuuksiin on lisääntynyt. Kasvua on rajoittanut osaavan työvoiman saatavuus ja viivästykset toimitusketjussa.

Projektit

Projekteissa markkinakysyntä pysyi enimmäkseen vakaana vuoden 2022 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Kiinnostus energiakehityshankkeita kohtaan on piristynyt, mitä tukee energiakriisistä johtuva keskittyminen energiankulutukseen.

Markkinaan vaikuttivat materiaalihintojen nousu, viivästykset päätöksenteossa ja toimitusketjussa sekä liiketoimintaympäristössä vallitseva epävarmuus erityisesti uudisrakentamiseen liittyen.

Ukrainan kriisin vaikutukset Caverionin liiketoimintaan vuoden 2022 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuun 2022 lopulla lisäsi geopoliittisia jännitteitä erityisesti Euroopassa yhdessä yössä. Sodan luoma epävarmuus on heikentänyt kasvunäkymiä useissa Caverionin toimintamaissa. Ukrainan konfliktin kesto ja sen tulevat vaikutukset toimialaan sekä erityisesti Caverioniin ovat vielä epävarmoja, ja yleistilanne on hyvin epävakaa.

Caverion luopui Venäjän tytäryhtiöstään vuoden 2021 lopussa, eikä sillä ole toimintaa Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Näin ollen konflikti vaikuttaa Caverioniin tällä hetkellä epäsuorasti. Materiaalihintojen nousulla ja toimitusketjun sekä päätöksenteon viivästyksillä on ollut vaikutusta yhtiöön, mutta Caverion hallitsi niitä kuitenkin edelleen päivittäin eivätkä ne vaikuttaneet merkittävästi vuoden 2022 ensimmäisen yhdeksän kuukauden suoritukseen.

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät vuodelle 2022 ja toimialaan vaikuttavat megatrendit

Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista Palveluissa loppuvuoden 2022 aikana. Projekteissa Caverion odottaa, että taustalla oleva liiketoiminta-aktiviteetti säilyy vakaana vuoden 2022 viimeisinä kuukausina. Projekteissa taloudellinen epävarmuus voi kuitenkin alkaa vaikuttaa heikentävästi kysyntäympäristöön. Tässä skenaariossa oletetaan, että koronapandemian vaikutukset ovat riittävässä hallinnassa ilman merkittäviä, ennakoimattomia takaiskuja vuoden 2022 viimeisinä kuukausina ja että konflikti Ukrainassa ei kärjisty enempää.

Konflikti on saanut aikaan geopoliittisia jännitteitä, nostanut inflaatiota ja korkotasoa sekä laskenut taloudellisia kasvunäkymiä ja tilanteen arvioidaan jatkuvan. Myös talouden taantuman todennäköisyys on kasvanut. Hillitäkseen nousevaa inflaatiota Euroopan keskuspankki (EKP) on jatkanut ohjauskorkojen nostamista ja indikoi uusia nostoja tulevissa kokouksissaan.

Liiketoiminnan volyymi ja uusien tilausten määrä ovat tärkeitä tekijöitä Caverionin suorituksen kannalta vuonna 2022. Ei voida sulkea pois negatiivista skenaariota, jonka mukaan käynnissä oleva geopoliittinen konflikti tai koronapandemia alkavat vaikuttaa negatiivisesti markkinakysyntään. Suuri osa Caverionin palveluista on kuitenkin erittäin tärkeitä myös kriittisten palveluiden ja infrastruktuurin toiminnan ylläpitämisen kannalta kaikkina aikoina. Lisäksi jatkuva keskittyminen energiatehokkuuteen sekä hiilidioksidipäästöjä vähentäviin toimenpiteisiin ja projekteihin tukee edelleen aktiviteettia ja liiketoiminnan volyymiä. Energiakriisin odotetaan nostavan tarvetta rakennetun ympäristön energiatehokkaille ratkaisuille.

Kohonneilla materiaalihinnoilla, mukaan lukien polttoainekustannukset, ja pidemmillä toimitusajoilla voi edelleen olla vaikutusta myös Caverionin toimintaan jatkossa. Mahdollisia riskejä voi edelleen ilmetä toimituspuolella, ei pelkästään seurauksena kustannusinflaatiosta, vaan myös työvoimapulasta, jota koronapandemian aiheuttama sairaspoissaolojen lisääntyminen tai karanteenit voivat kasvattaa entisestään. Mahdolliset lisäviiveet toimitusketjussa ja kustannusten mahdollinen nousu voivat vaikuttaa heikentävästi liiketoiminnan toteutukseen ja uusien tilausten kehitykseen jatkossa.

Digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit ovat monella tavoin suotuisia Caverionille, ja niiden uskotaan lisäävän Caverionin tarjoomien kysyntää jatkossa. Energiatehokkuutta koskevat kasvavat vaatimukset, lisääntyvä digitalisoituminen, automaatio ja teknologian käyttö rakennetussa ympäristössä sekä kaupungistuminen säilyvät vahvoina ja niiden odotetaan luovan edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina. Erityisesti kestävän kehityksen trendin odotetaan jatkuvan vahvana.

Kansallisten hallitusten ja EU:n antamien talouden tukipakettien odotetaan lisäävän investointeja infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon ja erilaisiin kestävän kehityksen mukaisiin hankkeisiin Caverionin toiminta-alueella lähivuosina. EU:n tukipakettien pääteemoina ovat vihreä kasvu ja digitalisaatio. Caverion olettaa kansallisten ja EU:n ohjelmien lisäävän kysyntää myös Caverionin toiminta-alueilla vuonna 2022. EU pyrkii kiihdyttämään vihreää siirtymää vallitsevan geopoliittisen tilanteen vuoksi, joka on johtanut energiakriisiin useissa maissa, jotka ovat olleet pitkälti riippuvaisia Venäjältä tuodusta kaasusta.

Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen, tukevat lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Tätä tukee myös yhteiskunnan loppukäyttäjien yleinen toive ympäristöystävällisestä rakennetusta ympäristöstä. Esimerkkejä ajankohtaisista aloitteista ovat esimerkiksi EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) ehdotettu uudistus ja energiatehokkuuden vähimmäisstandardit (MEPS), jotka sen tavoitteena on vahvistaa, sekä 55-valmiuspaketti (“Fit for 55”) ja Renovation Wave -strategia. 55-valmiuspaketti sisältää joukon ehdotuksia, joilla EU:n ilmasto-, energia-, liikenne- ja veropolitiikkaa uudistetaan niin, että ne tukevat tavoitetta pienentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoihin. Euroopan komission Renovation Wave -strategian tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa asuin- sekä liike- ja toimitilarakennusten vuotuinen energian korjausrakentamisaste vuoteen 2030 mennessä. Voimien yhdistämisen kaikilla tasoilla näiden tavoitteiden saavuttamiseksi odotetaan johtavan 35 miljoonan rakennusyksikön kunnostamiseen vuoteen 2030 mennessä.


Palvelut

Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista loppuvuoden 2022 aikana. Caverionin Palvelut-liiketoiminta on yleisesti ottaen luonteeltaan vakaata ja suhdanteista riippumatonta. Tukipakettien odotetaan myös vaikuttavan myönteisesti yleiseen kysyntään Palvelut-liiketoiminnassa.

Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta. Caverionin erityisenä painopisteenä on jo useiden vuosien ajan ollut niin sanotut älykkäät teknologiat sekä digitaalisten ratkaisuiden kehitys. Näiden uskotaan kasvavan peruspalveluita keskimääräistä nopeammin ja ne mahdollistavat datalähtöistä toimintaa sekä toistuvaa huoltoa ja kunnossapitoa. Kestävän kehityksen trendi lisää myös rakennusautomaatioon liittyvien päivitysten kysyntää.

Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palveluiden ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa avaa Caverionille myös edelleen mahdollisuuksia teollisuuden käytön ja kunnossapidon, kiinteistöjen ylläpidon sekä teknisen kiinteistöhuollon ulkoistuksissa.

Projektit

Ukrainan sodan aiheuttaman markkinoiden epävakauden ja korkean inflaation odotetaan heikentävän halukkuutta investoida uudisrakentamiseen. Epävarmuutta aiheuttavat rakennusmateriaalien saatavuus ja kustannusten merkittävä nousu. Energiakehityshankkeiden kysynnän odotetaan kuitenkin kasvavan jatkossa, mitä tukee energiakriisistä johtuva keskittyminen energiankulutukseen. Tukipakettien odotetaan vaikuttavan myönteisesti yleiseen kysyntään myös Projektit-liiketoiminnassa. Caverion odottaa, että taustalla oleva liiketoiminta-aktiviteetti säilyy vakaana vuoden 2022 viimeisinä kuukausina. Projekteissa taloudellinen epävarmuus voi kuitenkin alkaa vaikuttaa heikentävästi kysyntäympäristöön.

Trendien näkökulmasta katsottuna digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit tukevat kysyntää myös Projekteissa, sillä Caverionin tavoitteena on tarjota pitkäaikaisia ratkaisuja, joissa Projektit ja Palvelut yhdistyvät. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ohjaavat edelleen trendeinä kysyntää tulevina vuosina.

Vuonna 2022 Caverion-konsernin liikevaihto (2021: 2 139,5 milj. euroa) ja oikaistu EBITA (2021: 87,7 milj. euroa) kasvavat vuoteen 2021 verrattuna.

 • Huolimatta toimintaympäristön asettamista haasteista konsernin syyskuun lopun tilauskanta kasvoi 4,3 prosenttia 1 971,0 milj. euroon edellisvuoden syyskuun lopusta (1 889,7 milj. euroa).
 • Vertailukelpoisin valuuttakurssein tilauskanta kasvoi 5,8 prosenttia edellisvuoden syyskuun lopusta.
 • Palveluiden tilauskanta kasvoi 9,0 (15,2) prosenttia ja Projektien tilauskanta laski 1,3 (+17,2) prosenttia edellisvuoden syyskuun lopusta.
 • Konsernin operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja parani 37,4 (27,1) milj. euroon tammi–syyskuussa ja kassakonversio (rullaava 12 kk) oli 90,1 (96,4) prosenttia. Rahavirtaan vaikutti negatiivisesti 8,8 miljoonan euron maksu siviilioikeudellisissa vaadeasioissa, jotka liittyvät Saksan kilpailuoikeudelliseen asiaan. Tähän liittyvät kulut kirjattiin vuonna 2021 ja raportoitiin vertailtavuuteen vaikuttavana eränä vuonna 2021.
 • Konsernin vapaa kassavirta oli -55,2 (2,4) milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli -62,9 (-3,9) milj. euroa.
 • Konsernin käyttöpääoma oli -75,8 (-101,7) milj. euroa syyskuun lopussa. Käyttöpääomaan vaikutti Palvelut-liiketoiminnan liikevaihdon kasvu ja useiden projektien kassaa kuluttava vaihe.

Heinä–syyskuussa konsernin operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja parani 7,7 (-10,1) milj. euroon. Konsernin vapaa kassavirta oli -42,2 (-19,2) milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli -42,6 (-20,1) milj. euroa.

Myynti- ja osatuloutussaamisten määrä kasvoi 588,6 (530,0) milj. euroon ja muut lyhytaikaiset saamiset laskivat 29,9 (30,2) milj. euroon. Velkapuolella saadut ennakot kasvoivat 264,0 (242,1) milj. euroon, muut lyhytaikaiset velat laskivat 251,5 (253,4) milj. euroon ja osto- ja osatuloutusvelat kasvoivat 201,7 (183,1) milj. euroon.

Caverionin rahavarat olivat syyskuun lopussa 46,8 (81,5) milj. euroa. Lisäksi Caverionilla oli nostamattomia luottolimiittisopimuksia 100,0 milj. euroa ja nostamattomia tililimiittisopimuksia 19,0 milj. euroa.

Konsernin korolliset velat ilman vuokrasopimusvelkoja olivat 181,9 (137,6) milj. euroa syyskuun lopussa, ja efektiivinen keskikorko 2,4 (2,6) prosenttia. Noin 32 prosenttia lainoista on pankeilta ja muilta rahoituslaitoksilta ja noin 68 prosenttia pääomamarkkinoilta. Caverion on laskenut liikkeelle yritystodistuksia tukeakseen tarvittavaa likviditeettiä. Syyskuun lopussa liikkeeseen laskettuja yritystodistuksia oli 44,9 milj. euroa. Vuokrasopimusvelat olivat yhteensä 138,9 (129,0) milj. euroa syyskuun 2022 lopussa ja korolliset velat yhteensä 320,8 (266,5) milj. euroa.

 • Konsernin korollinen nettovelka ilman vuokrasopimusvelkoja oli 135,1 (56,0) milj. euroa syyskuun lopussa ja vuokrasopimusvelkojen kanssa 274,0 (185,0) milj. euroa. Nettovelkaan vaikuttivat investoinnit yritysostoihin, joiden negatiivinen kassavirtavaikutus oli 73,6 milj. euroa tammi-syyskuussa 2022 sekä 23,2 milj. euron osingonmaksu.
 • Velkaantumisaste oli 131,8 (96,2) prosenttia ja omavaraisuusaste 19,0 (19,0) prosenttia syyskuun lopussa.
 • Ilman IFRS 16:n vaikutusta omavaraisuusaste olisi ollut 21,6 (21,7) prosenttia.

Caverionilla on tasapainoinen velkamaturiteettiprofiili, jossa suurin osa pitkäaikaisista veloista erääntyy vuosina 2025 ja 2027.

Helmikuussa Caverion laski liikkeelle vakuudettoman 75 milj. euron joukkovelkakirjalainan hintaan 99,425 prosenttia. Viisivuotinen joukkovelkakirjalaina erääntyy 25. helmikuuta 2027 ja sillä on kiinteä vuosittainen 2,75 prosentin korko. Caverion teki myös takaisinostotarjouksen maaliskuussa 2023 erääntyvästä 75 milj. euron joukkovelkakirja-lainastaan. Lopullinen takaisinostotarjouksen hyväksytty määrä oli 71,5 milj. euroa. Uusi joukkovelkakirjalaina pidentää Caverionin maturiteettiprofiilia, alentaa korkokuluja sekä tukee Caverionin kestävän kannattavan kasvun strategiaa.

Caverion laski 15.5.2020 liikkeeseen 35 milj. euron hybridilainan, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa oleva joukkovelkakirjalaina. Hybridilainaa käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Lainan haltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. Hybridilainan kuponkikorko on 6,75 prosenttia vuodessa 15.5.2023 saakka. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta liikkeeseenlaskijalla on oikeus lunastaa laina takaisin ensimmäistä kertaa 15.5.2023 sekä tätä seuraavina koronmaksupäivinä. Mikäli lainaa ei lunasteta takaisin 15.5.2023 koroksi vaihtuu 3 kk EURIBOR lisättynä 7,068 prosentin ja 5,00 prosentin vuotuisilla marginaaleilla.

Caverionin ulkoisissa lainoissa sovelletaan taloudellista kovenanttia, joka perustuu konsernin nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhdelukuun (Nettovelat/Käyttökate) lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Taloudellinen kovenantti ei saa ylittää tasoa 3,5:1. Caverion on kvartaaleittain tarkistettavan taloudellisen kovenantin mukaisissa rajoissa.

Caverionin merkittävissä lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia vuoden 2021 vuosikatsauksessa esitetyssä hallituksen toimintakertomuksessa raportoituun verrattuna. Nämä riskit ja epävarmuustekijät ovat edelleen voimassa. Tämän jälkeen merkittävin epävarmuutta luova tekijä on Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Kriisin vaikutuksia Caverionin liiketoimintaan vuoden 2022 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana on kuvattu aikaisemmin raportissa kappaleessa ”Ukrainan kriisin vaikutukset Caverionin liiketoimintaan vuoden 2022 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana”. Konfliktin paheneminen tai pitkittyminen missään määrin tai naapurimaiden alueelliset levottomuudet voivat vaikuttaa haitallisesti Caverionin toimintaympäristöön.

Vuoden 2021 vuosikatsauksessa esitetyssä hallituksen toimintakertomuksessa materiaalien saatavuuden ja tarjonnan puute sekä materiaalihintojen nousu esitettiin lyhyen aikavälin riskeinä. Nämä riskit ovat edelleen voimassa ja ne ovat entistä merkittävämpiä Ukrainan kriisin vuoksi. Sama pätee riskiin energian ja polttoaineen hintojen noususta. Mahdolliset ongelmat materiaalien, työvoiman, energian ja polttoaineen saatavuudessa sekä kustannuksissa voivat vaikuttaa toimintaympäristöön lähitulevaisuudessa. Nämä riskit ovat jo osittain toteutuneet. Caverionin tärkeimpiin keinoihin hallita tilannetta kuuluu tarjousten ja sopimusten hinnankorotusehdot kyseisten kustannusten osalta.

Nouseva inflaatio EU-maissa sisältää useita riskejä ja voi johtaa talouden taantumaan EU:n alueella sekä myös laajemmin. Tilanne voi vaikuttaa markkinakysyntään jatkossa yleistaloudellisen luottamuksen heikentymisen seurauksena. Mahdollista riskiä tasapainottaa lisääntyvä tarve rakennetun ympäristön energiatehokkuudelle, jossa Caverion voi tukea asiakkaitaan.

Kyberriskit ovat lisääntyneet Ukrainan kriisin seurauksena. Kyberhyökkäyksiä on käytännössä havaittu kohdistuvan niin yrityksiin kuin valtion viranomaisiin. Viranomaiset ovat varoittaneet kyberhyökkäysten lisääntymisestä. Caverion on kehittänyt tietoturvaa ja siihen liittyviä teknologioitaan jatkuvasti ja on hyvin valmistautunut kyberuhkia kohtaan. Ei voida kuitenkaan poissulkea mahdollisuutta, että myös Caverion joutuisi sellaisen kyberhyökkäyksen kohteeksi, joka mahdollisesti vaikuttaisi yhtiön toimintaan.

Lue lisää riskeistä ja riskienhallinnastamme 


KORONAPANDEMIAN VAIKUTUS CAVERIONIIN

Koronapandemia vaikutti Caverionin liiketoimintaan edelleen negatiivisesti vuoden 2022 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Vaikka vaikutus kysyntään oli vähäisempi, sairaspoissaolojen määrä oli erityisen korkea Pohjoismaissa ja normaalia korkeampi myös Keski-Euroopassa erityisesti ensimmäisen vuosipuoliskon 2022 aikana. Kolmannella vuosineljänneksellä pandemian vaikutukset alkoivat normalisoitua, mutta pandemialla oli edelleen vaikutusta liiketoimintaan.

Liiketoiminnan volyymi ja uusien tilausten määrä ovat tärkeitä tekijöitä Caverionin suorituksen kannalta. Huolimatta koronapandemian osalta jonkin verran myönteisemmästä näkymästä, ei voida sulkea pois mahdollisuutta koronapandemian uusista aalloista tai uusista pandemioista. Suuri osa Caverionin palveluista on kuitenkin erittäin tärkeitä rakennusten, teollisuuden ja infrastruktuurin kriittisten palveluiden ylläpitämisen kannalta kaikkina aikoina.

Mikäli koronapandemia aiheuttaisi uusia aaltoja tai syntyisi uusia pandemioita, Caverionin liiketoiminta altistuisi useille riskeille. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakkaiden päätökset keskeyttää tai peruuttaa voimassa olevia sopimuksia, uusien palveluiden kysynnän puute, työntekijöiden tai alihankkijoiden henkilöstön poissaolot, asiakkaiden tai viranomaisten päätökset sulkea työmaita ja muita toimitiloja ja asiakkaiden maksusuoritusten laiminlyömiset.