Tuloskeskus

Vahva orgaaninen kasvu ja suorituksen parantuminen jatkuivat

1.1.–31.3.2023

 • Tilauskanta: 2 034,3 (1 951,6) milj. euroa, kasvua 4,2 (20,0) prosenttia. Palveluiden tilauskanta kasvoi 2,2 (20,5) prosenttia. Projektien tilauskanta kasvoi 6,9 (19,2) prosenttia.
 • Liikevaihto: 614,8 (528,1) milj. euroa, kasvua 16,4 (2,5) prosenttia. Orgaaninen kasvu oli 13,5 (2,4) prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 15,3 (4,3) prosenttia. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi18,5 (-1,0) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA: 24,5 (17,4) milj. euroa, eli 4,0 (3,3) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 40,5 prosenttia.
 • EBITA: 22,4 (15,0) milj. euroa, eli 3,6 (2,8) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 49,5 prosenttia.
 • Liikevoitto: 18,3 (11,4) milj. euroa, eli 3,0 (2,2) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 60,8 prosenttia.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 52,1 (39,1) milj. euroa, kasvua 33,5 prosenttia.
 • Kassakonversio (rullaava 12 kk): 103,6 (89,6) prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,09 (0,04) euroa osakkeelta.
 • Nettovelat/Oikaistu käyttökate: 1,2x (0,9x).
 • Yritysostot: Caverion sai päätökseen TM Voima -yhtiöiden sähköasema- ja voimajohtoliiketoiminnan ostonSuomessa ja Virossa helmikuussa 2023, liikevaihto yhteensä 47,7 milj. euroa vuonna 2022.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

“Olen iloinen, että paransimme edelleen liiketoimintamme suoritusta sekä kasvatimme liikevaihtoa ja tulostamme vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Olen tyytyväinen vahvaan uusien tilausten kehitykseen ja orgaaniseen kasvuun. Viimeaikaiset yritysostot ja liiketoimintajakauman kehitys tukivat liikevaihtomme kasvua ja tulostasoa vuosineljänneksellä. Lisäksi johdonmukaiset toimenpiteemme projektien riskinhallinnan parantamiseksi ovat asteittain johtaneet terveempään ja kannattavampaan projektiportfolioon. Tämä on osoitus kyvystämme saada aikaan kestävää, kannattavaa kasvua strategiamme mukaisesti.

Myös vuoden 2023 ensimmäinen vuosineljännes jatkoi edellisvuoden myönteistä kehitystä. Ensimmäisen
vuosineljänneksen liikevaihtomme kasvoi 16,4 prosenttia 614,8 (528,1) milj. euroon ja orgaaninen kasvu oli 13,5 prosenttia. Osa orgaanisesta kasvusta oli peräisin materiaalien ja ulkopuolisten palvelujen kustannusten noususta, jonka kykenimme onnistuneesti huomioimaan myyntihinnoissamme. Edellisvuonna ensimmäisen
vuosineljänneksen suorituksemme oli vielä vaatimaton loppuvuoteen 2022 verrattuna sairaspoissaolojen ja
koronapandemian vuoksi. Yrityshankinnat ja -myynnit kasvattivat ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtoamme 6,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Oikaistu EBITA:mme parani 40,5 prosenttia 24,5 (17,4) milj. euroon, eli 4,0 (3,3) prosenttiin liikevaihdosta vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vaikka koronapandemia näyttää suuressa mittakaavassa olevan takanapäin, meillä on edelleen paljon korkeampi sairastumisaste kuin ennen pandemiaa, mikä vaikuttaa yhä heikentävästi toimintamme tasoon ja sitä kautta kannattavuuteen. Yleisesti liiketoimintamme on kuitenkin osoittautunut kestävän korkeaa inflaatiota suhteellisen hyvin. Olen myös tyytyväinen siihen, että keskittymällä jatkuvasti rahavirtaan paransimme operatiivista rahavirtaamme ennen rahoituseriä ja veroja 52,1 (39,1) milj. euroon ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Tilauskantamme oli 2 034,3 (1 951,6) milj. euroa maaliskuun lopussa, eli 4,2 prosenttia enemmän vuodentakaiseen verrattuna. Odotamme hyvän tilauskantamme tukevan jatkossakin liikevaihtomme kasvua. Korkea inflaatio vaikuttaa edelleen jonkin verran kiinteistötekniikan markkinaan, vaikka olemme jo nähneet materiaalihintojen nousun hidastuvan. Toisaalta odotamme palkkainflaation vähitellen kasvavan vuoden aikana. Vuonna 2023 odotamme, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista Palveluissa. Projekteissa odotamme, että taustalla oleva liiketoiminta-aktiviteetti säilyy vakaana vuonna 2023, mutta nousevan inflaation ja korkotason sekä Ukrainan sodan aiheuttama taloudellinen epävarmuus vaikuttaa heikentävästi uudisrakentamisen kysyntäympäristöön.

Osana kestävän kasvun strategiamme toteutusta saimme vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä
päätökseen yhden yritysoston, jonka liikevaihto oli yhteensä 47,7 milj. euroa vuonna 2022, ja jolla toivotimme
tervetulleiksi TM Voima -yhtiöiden sähköasema- ja voimajohtoliiketoiminnan noin 70 uutta kollegaa Suomessa ja Virossa. Kartoitamme myös jatkossa laatuyrityksiä, jotka täydentävät kyvykkyyksiämme tai maantieteellistä kattavuuttamme.

Haluan jälleen kerran kiittää asiakkaitamme, kumppaneitamme, osakkeenomistajiamme sekä 14 600
työntekijäämme heidän antamastaan hienosta panoksesta ja yhteistyöstä. Jatkuvasta volatiliteetista ja
epävarmuudesta huolimatta olen tyytyväinen yhteisiin saavutuksiimme ja taloudellisiin tuloksiimme vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Päivitetty tilanne viimeaikaisista ostotarjouksista on esitetty kohdassa “Katsauskauden jälkeiset tapahtumat”. Julkaistut ostotarjoukset osoittavat selvästi, että tavoitteemme saavuttaa kestävää kasvua palvelemalla asiakkaitamme rakennetun ympäristön koko elinkaaren ajan ja tukemalla vihreää siirtymää älykiinteistöihin, on varteenotettava strategia.”

Taloudellinen epävarmuus lisääntyi helmikuusta 2022 lähtien johtuen Ukrainan konfliktista, mitä on seurannut energiakriisi, inflaation ja korkotason nousu ja taloudellisten kasvunäkymien lasku. Caverionilla ei ole toimintaa Venäjällä, Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Näin ollen konflikti vaikuttaa Caverioniin tällä hetkellä epäsuorasti.

Inflaatio on säilynyt kohonneella tasolla myös vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tämä näkyy edelleen kustannusinflaationa liittyen kohonneisiin materiaalihintoihin, mikä vaikutti
edelleen myös talotekniikan markkinaan. Tarjontarajoitteiden lieventymisestä on jo nähtävissä merkkejä, jotka vähentävät hintapaineita jatkossa, erityisesti teollisuudessa. Caverion on jatkanut materiaalihintojen nousun ja toimitusketjun viivästysten hallintaa päivittäin eivätkä nämä tekijät ole vaikuttaneet merkittävästi vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen suoritukseen.

Viimeaikainen luottamusindikaattorien lasku on
tasaantunut EU:ssa vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mutta taloudellisten kasvunäkymien lasku ja viimeaikaiset koronnostot vaikuttavat edelleen toimintaympäristöön. Myös 
koronapandemialla oli edelleen jonkin verran vaikutusta toimintaympäristöön sairauspoissaolojen seurauksena.

Palvelut

Palveluissa markkinakysyntä ja yleinen investointiaktiivisuus pysyivät myönteisinä. Caverion on edelleen nähnyt kasvavaa kiinnostusta kestävää kehitystä tukeviin palveluihin, esimerkkinä energianhallinta ja asiantuntijapalvelut. Tähän vaikuttavat lainsäädäntö ja odotetut hallitusten ja EU:n tukipaketit, jotka tukevat investointeja vihreään kasvuun. Myös kiinnostus pitkäaikaisiin ja laajoihin palvelusopimuksiin on lisääntynyt. Kasvua on rajoittanut osaavan työvoiman saatavuus ja viivästykset toimitusketjussa.

Projektit

Projekteissa markkinakysyntä pysyi enimmäkseen vakaana. Kiinnostus energiahankkeita kohtaan on piristynyt, mitä tukee energiankulutukseen keskittyminen.

Markkinaan vaikuttivat materiaalihintojen nousu, viivästykset päätöksenteossa ja toimitusketjussa sekä liiketoimintaympäristössä vallitseva epävarmuus erityisesti uudisrakentamiseen liittyen.

Markkinanäkymät vuodelle 2023

Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista Palveluissa vuoden 2023 aikana.

Projekteissa nousevan inflaation ja korkotason sekä Ukrainan sodan aiheuttama taloudellinen epävarmuus
vaikuttaa heikentävästi uudisrakentamisen kysyntäympäristöön. Caverionin Projektit-liiketoiminnan portfolio on tasapainoinen ja yhtiö odottaa, että taustalla oleva liiketoiminta-aktiviteetti säilyy vakaana vuonna 2023.

Digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit ovat monella tavoin suotuisia Caverionille, ja niiden uskotaan lisäävän Caverionin tarjoomien kysyntää jatkossa. Energiatehokkuutta koskevat kasvavat vaatimukset ja lisääntyvät digitalisoitumisen, automaation ja teknologian vaatimukset rakennetussa ympäristössä säilyvät vahvoina kaupungistumisen megatrendin ohella. Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen, tukevat lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Jatkuva keskittyminen energiatehokkuuteen sekä hiilidioksidipäästöjä vähentäviin toimenpiteisiin ja projekteihin tukee edelleen aktiviteettia ja liiketoiminnan volyymiä Caverionin toimintaympäristössä.

Vuonna 2023 Caverion-konsernin liikevaihto (2022: 2 352,1 milj. euroa) ja oikaistu EBITA (2022: 105,8 milj. euroa) kasvavat vuoteen 2022 verrattuna.

 • Konsernin maaliskuun lopun tilauskanta kasvoi 4,2 prosenttia 2 034,3 milj. euroon edellisvuoden maaliskuun lopusta (1 951,6 milj. euroa). 
 • Vertailukelpoisin valuuttakurssein tilauskanta kasvoi 7,3 prosenttia edellisvuoden maaliskuun lopusta.
 • Palveluiden tilauskanta kasvoi 2,2 (20,5) prosenttia ja Projektien tilauskanta kasvoi 6,9 (19,2) prosenttia edellisvuoden maaliskuun lopusta.
 • Konsernin operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja parani 52,1 (39,1) milj. euroon tammi–maaliskuussa ja kassakonversio (rullaava 12 kk) oli 103,6 (89,6) prosenttia. Katsauskauden rahavirtaan vaikutti negatiivisesti 5,5 milj. euron maksu siviilioikeudellisissa vaadeasioissa, jotka liittyvät Saksan
  kilpailuoikeudelliseen asiaan. Tähän liittyvät kulut kirjattiin vuonna 2022 ja raportoitiin vertailtavuuteen vaikuttavana eränä kyseisenä vuonna. Samankaltainen 8,8 milj. euron maksu vaikutti negatiivisesti tammi-maaliskuun 2022 rahavirtaan.
 • Konsernin vapaa kassavirta oli 17,8 (29,1) milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 14,8 (23,8) milj. euroa.
 • Konsernin käyttöpääoma oli -151,5 (-158,2) milj. euroa maaliskuun lopussa.

Tammi–maaliskuussa konsernin käyttöpääomaan vaikuttivat seuraavat erät: Myynti- ja osatuloutussaamisten määrä kasvoi 596,3 (516,8) milj. euroon, muut lyhytaikaiset saamiset laskivat
29,2 (31,2) milj. euroon ja vaihto-omaisuuden määrä kasvoi 29,5 (18,3) milj. euroon. Velkapuolella saadut
ennakot kasvoivat 286,0 (241,3) milj. euroon, muut lyhytaikaiset velat kasvoivat 300,3 (282,4) milj. euroon ja osto- ja osatuloutusvelat kasvoivat 220,2 (200,9) milj. euroon.

Caverionin rahavarat olivat maaliskuun lopussa 62,5 (149,2) milj. euroa. Lisäksi Caverionilla oli nostamattomia luottolimiittisopimuksia 100,0 milj. euroa ja nostamattomia tililimiittisopimuksia 19,8 milj. euroa.

Konsernin korolliset velat ilman vuokrasopimusvelkoja olivat 131,0 (137,6) milj. euroa maaliskuun lopussa, ja efektiivinen keskikorko 3,6 (2,5) prosenttia. Noin 38 prosenttia lainoista on pankeilta ja muilta rahoituslaitoksilta ja noin 62 prosenttia pääomamarkkinoilta. Vuokrasopimusvelat olivat yhteensä 136,1 (137,2) milj. euroa maaliskuun 2023 lopussa ja korolliset velat yhteensä 267,1 (274,8) milj. euroa.

 • Konsernin korollinen nettovelka ilman vuokrasopimusvelkoja oli 68,5 (-11,6) milj. euroa maaliskuun lopussa ja vuokrasopimusvelkojen kanssa 204,6 (125,6) milj. euroa. Nettovelkaan vaikuttivat etenkin investoinnit yritysostoihin, joiden negatiivinen kassavirtavaikutus tammimaaliskuussa 2023 oli 26,6 milj. euroa ja huhtijoulukuussa 2022 84,1 milj. euroa.
 • Velkaantumisaste oli 100,2 (67,7) prosenttia ja omavaraisuusaste 18,1 (17,3) prosenttia maaliskuun lopussa.

Caverionilla on tasapainoinen velkamaturiteettiprofiili, jossa suurin osa pitkäaikaisista veloista erääntyy vuosina 2025 ja 2027.

Maaliskuussa Caverion maksoi pois ehtojen mukaisesti jäljellä olevan summan 75 milj. euron vakuudettomasta joukkovelkakirjalainasta, joka oli määrältään 3,5 milj. euroa helmikuussa 2022 tehdyn
takaisinostotarjouksen jälkeen.

Caverion laski 15.5.2020 liikkeeseen 35 milj. euron hybridilainan, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa oleva joukkovelkakirjalaina. Hybridilainaa käsitellään konsernin IFRStilinpäätöksessä omana pääomana. Lainan haltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. Hybridilainan kuponkikorko on 6,75 prosenttia vuodessa 15.5.2023 saakka. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta liikkeeseenlaskijalla on oikeus lunastaa laina takaisin ensimmäistä kertaa 15.5.2023 sekä tätä seuraavina koronmaksupäivinä. Mikäli lainaa ei lunasteta takaisin 15.5.2023 koroksi vaihtuu 3 kk EURIBOR lisättynä 7,068 prosentin ja 5,00 prosentin
vuotuisilla marginaaleilla. Lisää päivitettyä tietoa hybridilainaan liittyen on esitetty kohdassa “Katsauskauden jälkeiset tapahtumat”.

Caverionin ulkoisissa lainoissa sovelletaan taloudellista kovenanttia, joka perustuu konsernin nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhdelukuun (Nettovelat/Käyttökate) lainapankkien kanssa
vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Taloudellinen kovenantti ei saa ylittää tasoa 3,5:1. Caverion on kvartaaleittain tarkistettavan taloudellisen kovenantin mukaisissa rajoissa.

Caverionin merkittävissä lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia vuoden 2022 vuosikatsauksessa esitetyssä hallituksen toimintakertomuksessa raportoituun verrattuna. Nämä riskit ja epävarmuustekijät ovat edelleen voimassa.

Merkittävin epävarmuutta luova tekijä on Ukrainan sota ja sen mahdolliset vaikutukset Caverionin toimintaympäristöön. Sodan vaikutuksia Caverionin liiketoimintaan on kuvattu aikaisemmin raportissa kappaleessa ”Toimintaympäristö vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä”. Konfliktin paheneminen tai pitkittyminen missään määrin tai naapurimaiden alueelliset levottomuudet voivat vaikuttaa haitallisesti Caverionin toimintaympäristöön.

Pitkittyneillä julkisilla ostotarjousprosesseilla voi myös olla tiettyjä haitallisia vaikutuksia Caverionin liiketoiminnoille.

Lyhyen aikavälin riskit liittyen materiaalien saatavuuden ja tarjonnan puutteeseen sekä materiaalihintojen nousuun ovat myös edelleen voimassa. Sama pätee riskiin energian ja polttoaineen hintojen noususta. Mahdolliset ongelmat materiaalien, työvoiman, energian ja polttoaineen saatavuudessa sekä kustannuksissa voivat vaikuttaa toimintaympäristöön lähitulevaisuudessa. Nämä riskit ovat jo osittain toteutuneet. Caverionin tärkeimpiin keinoihin hallita tilannetta kuuluu tarjousten ja sopimusten hinnankorotusehdot kyseisten kustannusten osalta. 

Kohonnut inflaatio EU-maissa sisältää useita riskejä ja voi johtaa talouden taantumaan EU:n alueella sekä myös laajemmin. Tilanne voi vaikuttaa markkinakysyntään jatkossa yleistaloudellisen luottamuksen heikentymisen seurauksena. Mahdollista riskiä tasapainottaa lisääntyvä tarve rakennetun ympäristön energiatehokkuudelle, jossa Caverion voi tukea asiakkaitaan.

Kyberriskit ovat lisääntyneet Ukrainan kriisin seurauksena. Kyberhyökkäyksiä on käytännössä havaittu kohdistuvan niin yrityksiin kuin valtion viranomaisiin. Viranomaiset ovat varoittaneet kyberhyökkäysten määrän lisääntymisestä. Caverion on kehittänyt tietoturvaa ja siihen liittyviä teknologioitaan jatkuvasti ja on hyvin valmistautunut kyberuhkia kohtaan. Ei voida kuitenkaan poissulkea mahdollisuutta, että myös Caverion joutuisi sellaisen kyberhyökkäyksen kohteeksi, joka mahdollisesti vaikuttaisi yhtiön toimintaan.