Tuloskeskus

Parantunut tilauskanta näkyi liikevaihdon orgaanisena kasvuna

1.1.–31.3.2022

 • Tilauskanta: 1 951,6 (1 626,7) milj. euroa, kasvua 20,0 (-8,0) prosenttia. Palveluiden tilauskanta kasvoi 20,5 (0,7) prosenttia. Projektien tilauskanta kasvoi 19,2 (-17,4) prosenttia.
 • Liikevaihto: 528,1 (515,3) milj. euroa, kasvua 2,5 prosenttia, 2,6 prosenttia paikallisvaluutoissa. Orgaaninen kasvu oli 2,4 prosenttia, Palveluiden 4,4 prosentin orgaanisen kasvun tukemana. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia, 4,4 prosenttia paikallisvaluutoissa. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 1,0 prosenttia, 0,7 prosenttia paikallisvaluutoissa.
 • Oikaistu EBITA: 17,4 (16,4) milj. euroa, eli 3,3 (3,2) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 6,3 prosenttia.
 • EBITA: 15,0 (15,1) milj. euroa, eli 2,8 (2,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto: 11,4 (11,0) milj. euroa, eli 2,2 (2,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 39,1 (40,6) milj. euroa.
 • Kassakonversio (rullaava 12 kk): 89,6 (137,4) prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,04 (0,05) euroa osakkeelta.
 • Nettovelat/Käyttökate*: 1,0x (-0,5x).

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

*Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti, sisältäen tiettyjä sovittuja oikaisuja. Laskentaperiaatteet huomioivat Q4/2021 lähtien IFRS 16 -standardin vaikutukset, kun taas ennen tätä IFRS 16-standardin vaikutukset eivät olleet sovellettavissa.

“Olen iloinen, että paransimme edelleen liiketoimintamme suoritusta sekä kasvatimme liikevaihtoa ja oikaistua EBITA:amme vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Olen tyytyväinen uusien tilausten vahvaan kehitykseen ja positiiviseen orgaaniseen kasvuun haastavasta liiketoimintaympäristöstä huolimatta. Jälleenrahoitimme myös nykyisen joukkovelkakirjalainamme uudella 75 miljoonan euron pidemmän maturiteetin joukkovelkakirjalainalla. Kaikki tämä tukee kestävän kannattavan kasvun strategiaamme jatkossa.

Geopoliittisessa ympäristössä viime aikoina tapahtuneiden muutosten odotetaan vaikuttavan myös Caverioniin. Myimme Venäjän tytäryhtiömme vuoden 2021 lopulla, eikä meillä ole toimintaa Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Näin ollen konflikti vaikuttaa Caverioniin tällä hetkellä epäsuorasti. Koronapandemia vaikutti edelleen toimintaamme eristykseen joutuneiden ihmisten ja paljon normaalia korkeampien sairaspoissaolojen kautta. Huolimatta toimintaympäristön haasteista ja siitä johtuvasta kustannusten noususta suorituksemme vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä oli hyvä.

Tilauskantamme kasvoi 20,0 prosenttia 1 951,6 (1 626,7) milj. euroon viime vuoteen verrattuna. Tilauskanta kasvoi Palveluissa 20,5 prosenttia ja Projekteissa 19,2 prosenttia. Odotamme, että tilauskantamme kasvu tukee edelleen liikevaihtomme kasvua vuonna 2022. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 528,1 (515,3) milj. euroa, kasvua 2,5 prosenttia tai 2,6 prosenttia paikallisvaluutoissa. Paikallisissa valuutoissa mitattuna Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia, kun Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 0,7 prosenttia, ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Viime vuosina nähty liiketoimintajakauman muutos jatkui: Palvelut-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 66,5 (65,4) prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Oikaistu EBITA:mme parani 17,4 (16,4) milj. euroon eli 3,3 (3,2) prosenttiin liikevaihdosta ensimmäisellä vuosineljänneksellä. EBITA oli 15,0 (15,1) milj. euroa eli 2,8 (2,9) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus parani erityisesti Ruotsissa ja Tanskassa. Molemmat liiketoimintayksiköt, Palvelut ja Projektit, paransivat hieman kannattavuuttaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2022.

Taloudellinen asemamme on hyvä. Likviditeettiasemamme on edelleen vahva, ja velkaantuneisuutemme on matalalla tasolla. Operatiivinen rahavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja oli 39,1 (40,6) milj. euroa ja kassakonversio (rullaava 12 kk) oli 89,6 (137,4) prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä rahavirtaan vaikutti negatiivisesti 8,8 miljoonan euron maksu siviilioikeudellisissa vaadeasioissa, jotka liittyvät Saksan kilpailuoikeudelliseen asiaan. Tähän liittyvät kulut kirjattiin vuonna 2021 ja raportoitiin vertailtavuuteen vaikuttavana eränä. Korollinen nettovelkamme oli 125,6 (98,0) milj. euroa tai -11,6 (-27,4) milj. euroa ilman vuokrasopimusvelkoja ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa. Nettovelat/Käyttökate-suhdeluku vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti oli 1,0x (-0,5x).

Kehitämme jatkuvasti kyvykkyyttämme palvella asiakkaitamme ja osana tätä allekirjoitimme sopimuksen tanskalaisen DI-Teknik A/S:n ostosta maaliskuussa 2022 sekä saimme päätökseen yhden pienehkön yritysoston Ruotsissa tammikuussa 2022. DI-Teknik on yksi Tanskan suurimmista teollisuuden automaatioyhtiöistä ja tuo meille täysin uutta kyvykkyyttä tällä alueella. Yritysosto saatiin päätökseen huhtikuussa.

Olemme jatkaneet töitä päivitetyn strategiamme parissa, joka ohjaa meitä vuoteen 2025 saakka. Tavoittelemme jatkossa kestävää, kannattavaa kasvua. Uskomme vahvasti toimintamme tarkoitukseen mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Kerromme lisää tästä työstä pääomamarkkinapäivämme yhteydessä Helsingissä 10.5.2022.”

Koronapandemialla oli edelleen vaikutusta toimintaympäristöön. Vaikka hallitusten asettamia rajoituksia poistettiin vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen alussa, omikronvariantti lisäsi sairauslomia ja poissaoloja. Ukrainan kriisin seurauksena geopoliittiset jännitteet näkyivät yleistaloudellisen luottamuksen heikentymisenä EU:ssa maaliskuussa 2022.

Talotekniikan markkinaan vaikutti edelleen kustannusinflaatio. Joillain alueilla on myös ollut tarjontarajoitteita ja viivästymisiä. Caverion on tehnyt ennakoivasti useita toimenpiteitä toimitusketjun optimoimiseksi ja hinnoittelun hallitsemiseksi.

Palvelut

Palveluissa markkinakysyntä ja yleinen investointiaktiivisuus pysyivät myönteisinä.

Caverion on edelleen nähnyt kasvavaa kiinnostusta kestävää kehitystä tukeviin palveluihin, esimerkkinä energianhallinta ja asiantuntijapalvelut. Tähän vaikuttavat lainsäädäntö ja odotetut hallitusten ja EU:n tukipaketit, jotka tukevat investointeja vihreään kasvuun. Myös kiinnostus pitkiin ja laajoihin palvelukokonaisuuksiin on lisääntynyt.

Projektit

Projekteissa markkinakysyntä pysyi vakaana vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Markkinaan vaikuttivat materiaalihintojen nousu, viivästykset päätöksenteossa ja toimitusketjussa sekä liiketoimintaympäristössä vallitseva epävarmuus.

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät vuodelle 2022 ja toimialaan vaikuttavat megatrendit

Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista sekä Palveluissa että Projekteissa vuoden 2022 aikana. Tässä skenaariossa oletetaan, että koronapandemian vaikutukset ovat riittävässä hallinnassa ilman merkittäviä, ennakoimattomia takaiskuja vuonna 2022 ja että konflikti Ukrainassa ei pahene tai pitkity enempää. Konflikti on saanut aikaan geopoliittisia jännitteitä ja lisännyt epävarmuutta taloudellisissa kasvunäkymissä. Myös inflaatio- ja korkopaineet ovat nousussa.

Uudisrakentamisen odotetaan laskevan hieman ja korjausrakentamisen pysyvän vakaana. Epävarmuutta aiheuttavat rakennusmateriaalien saatavuus ja odotukset kustannusten noususta. Kohonneilla materiaalihinnoilla ja pidemmillä toimitusajoilla voi edelleen olla vaikutusta myös Caverionin toimintaan jatkossa. Mahdollisia riskejä voi edelleen ilmetä toimituspuolella, ei pelkästään seurauksena materiaalihintojen inflaatiosta, vaan myös työvoimapulasta, jota koronapandemian aiheuttama sairaspoissaolojen lisääntyminen tai karanteenit voivat kasvattaa entisestään.

Liiketoiminnan volyymi ja uusien tilausten määrä ovat tärkeitä tekijöitä Caverionin suorituksen kannalta vuonna 2022. Ei voida sulkea pois negatiivista skenaariota, jonka mukaan koronapandemia tai käynnissä oleva geopoliittinen konflikti alkavat vaikuttaa negatiivisesti markkinakysyntään. Suuri osa Caverionin palveluista on kuitenkin erittäin tärkeitä myös kriittisten palveluiden ja infrastruktuurin toiminnan kannalta kaikkina aikoina.

Vallitseva raha- ja finanssipolitiikka tukee edelleen talouden elpymistä. Kansallisten hallitusten ja EU:n antamien talouden tukipakettien odotetaan esimerkiksi lisäävän investointeja infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon ja erilaisiin kestävän kehityksen mukaisiin hankkeisiin Caverionin toiminta-alueella lähivuosina. EU:n tukipakettien pääteemoina ovat vihreä kasvu ja digitalisaatio. Caverion olettaa kansallisten ja EU:n ohjelmien lisäävän kysyntää myös Caverionin toiminta-alueilla vuonna 2022. Euroopan keskuspankki (EKP) jatkoi maaliskuussa 2022 omaisuuserien ostojensa asteittaista vähentämistä ja voi päättää ohjelman vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. EKP:n odotetaan jo seuraavan Yhdysvaltain keskuspankkia viiveellä ja aloittavan koronnostot myöhemmin vuoden aikana hallitakseen inflaatiopaineita.

Digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit ovat monella tavoin suotuisia Caverionille, ja niiden uskotaan lisäävän Caverionin tarjoomien kysyntää jatkossa. Energiatehokkuutta koskevat kasvavat vaatimukset, lisääntyvä digitalisoituminen, automaatio ja teknologian käyttö rakennetussa ympäristössä sekä kaupungistuminen säilyvät vahvoina ja niiden odotetaan luovan edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina. Erityisesti kestävän kehityksen trendin odotetaan jatkuvan vahvana. EU pyrkii myös kiihdyttämään vihreää siirtymää vallitsevan geopoliittisen tilanteen vuoksi.

Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen, tukevat lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Tätä tukee myös yhteiskunnan loppukäyttäjien yleinen toive ympäristöystävällisestä rakennetusta ympäristöstä. Esimerkkejä ajankohtaisista aloitteista ovat esimerkiksi EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) ehdotettu uudistus ja energiatehokkuuden vähimmäisstandardit (MEPS), jotka sen tavoitteena on vahvistaa, sekä 55-valmiuspaketti (“Fit for 55”) ja Renovation Wave -strategia. 55-valmiuspaketti sisältää joukon ehdotuksia, joilla EU:n ilmasto-, energia-, liikenne- ja veropolitiikkaa uudistetaan niin, että ne tukevat tavoitetta pienentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoihin. Euroopan komission Renovation Wave -strategian tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa asuin- sekä liike- ja toimitilarakennusten vuotuinen energian korjausrakentamisaste vuoteen 2030 mennessä. Voimien yhdistämisen kaikilla tasoilla näiden tavoitteiden saavuttamiseksi odotetaan johtavan 35 miljoonan rakennusyksikön kunnostamiseen vuoteen 2030 mennessä.

Palvelut

Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista vuoden 2022 aikana. Caverionin Palvelut-liiketoiminta on yleisesti ottaen luonteeltaan vakaata ja suhdanteista riippumatonta. Tukipakettien odotetaan myös vaikuttavan myönteisesti yleiseen kysyntään Palvelut-liiketoiminnassa.

Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta. Caverionin erityisenä painopisteenä jo useiden vuosien ajan on ollut niin sanotut älykkäät teknologiat sekä digitaalisten ratkaisuiden kehitys. Näiden uskotaan kasvavan peruspalveluita keskimääräistä nopeammin ja ne mahdollistavat datalähtöistä toimintaa sekä toistuvaa huoltoa ja kunnossapitoa. Kestävän kehityksen trendi lisää myös rakennusautomaatioon liittyvien päivitysten kysyntää.

Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palveluiden ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa avaa Caverionille myös edelleen mahdollisuuksia teollisuuden käytön ja kunnossapidon, kiinteistöjen ylläpidon sekä teknisen kiinteistöhuollon ulkoistuksissa.

Projektit

Uudisrakentamisen odotetaan hidastuvan hieman vuonna 2022 ja toimisto- sekä liiketilarakentamisen hidastuvan eniten. Julkinen rakentaminen säilyy ennallaan ja kasvuodotukset ovat korkeimmat teollisuusrakentamisessa. Teollisuuden investointiaktiivisuuden odotetaan pysyvän vakaana. Projektit-liiketoiminnan jälkisyklisen luonteen vuoksi kestää yleensä jonkin aikaa jopa talousympäristön elvyttyä ennen kuin Projektit-liiketoiminta kääntyy jälleen kasvuun. Tukipakettien odotetaan kuitenkin vaikuttavan myönteisesti yleiseen kysyntään myös Projektit-liiketoiminnassa. Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista myös Projekteissa vuoden 2022 aikana.

EU:n yleistaloudellinen luottamusindikaattori on matalammalla tasolla Ukrainan kriisin seurauksena. Indikaattori on kuitenkin pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella, ja vaikutus teollisuuden ja rakentamisen luottamukseen on kuluttajaluottamusta vähäisempi.

Trendien näkökulmasta katsottuna digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit tukevat kysyntää myös Projekteissa, sillä Caverionin tavoitteena on tarjota pitkäaikaisia ratkaisuja, joissa Projektit ja Palvelut yhdistyvät. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ohjaavat edelleen trendeinä kysyntää tulevina vuosina.

Vuonna 2022 Caverion-konsernin liikevaihto (2021: 2 139,5 milj. euroa) ja oikaistu EBITA (2021: 87,7 milj. euroa) kasvavat vuoteen 2021 verrattuna.

 • Konsernin maaliskuun lopun tilauskanta kasvoi 20,0 (-8,0) prosenttia 1 951,6 euroon edellisvuoden maaliskuun lopusta (1 626,7 milj. euroa).
 • Vertailukelpoisin valuuttakurssein tilauskanta kasvoi 19,8 prosenttia edellisvuoden maaliskuun lopusta.
 • Palveluiden tilauskanta kasvoi 20,5 (0,7) prosenttia ja Projektien tilauskanta kasvoi 19,2
  (-17,4) prosenttia edellisvuoden maaliskuun lopusta.

Matala velkaantuneisuuden taso ja vahva likviditeettiasema

 • Konsernin operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja laski 39,1 (40,6) euroon tammi–maaliskuussa ja kassakonversio (rullaava 12 kk) oli 89,6 (137,4) prosenttia. Rahavirtaan vaikutti negatiivisesti 8,8 miljoonan euron maksu siviilioikeudellisissa vaadeasioissa, jotka liittyvät Saksan kilpailuoikeudelliseen asiaan. Tähän liittyvät kulut kirjattiin vuonna 2021 ja raportoitiin vertailtavuuteen vaikuttavana eränä.
 • Konsernin vapaa kassavirta parani 29,1 (28,9) euroon. Rahavirta investointien jälkeen oli 23,8 (24,5) milj. euroa.
 • Konsernin käyttöpääoma oli -158,2 (-176,0) euroa maaliskuun lopussa.

Tammi–maaliskuussa konsernin operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja laski 39,1 (40,6) milj. euroon. Konsernin vapaa kassavirta parani
29,1 (28,9) milj. euroon. Rahavirta investointien jälkeen oli 23,8 (24,5) milj. euroa.

Myynti- ja osatuloutussaamisten määrä kasvoi 516,8 (482,9) milj. euroon ja muut lyhytaikaiset saamiset kasvoivat 31,2 (28,4) milj. euroon. Velkapuolella saadut ennakot laskivat 241,3 (248,2) milj. euroon, muut lyhytaikaiset velat kasvoivat 282,4 (275,9) milj. euroon ja osto- ja osatuloutusvelat kasvoivat 200,9 (179,1) milj. euroon.

Caverionin likviditeettiasema oli vahva, ja Caverionilla oli suuri määrä nostamattomia luottolimiittejä 31.3.2022. Caverionin rahavarat olivat maaliskuun lopussa 149,2 (166,2) milj. euroa. Lisäksi Caverionilla oli nostamattomia luottolimiittisopimuksia 100,0 milj. euroa ja nostamattomia tililimiittisopimuksia 19,0 milj. euroa.

Konsernin korolliset velat ilman vuokrasopimusvelkoja olivat 137,6 (138,8) milj. euroa maaliskuun lopussa, ja efektiivinen keskikorko 2,5 (2,6) prosenttia. Noin 44 prosenttia lainoista on pankeilta ja muilta rahoituslaitoksilta ja noin 56 prosenttia pääomamarkkinoilta. Vuokrasopimusvelat olivat yhteensä 137,2 (125,4) milj. euroa maaliskuun 2022 lopussa ja korolliset velat yhteensä 274,8 (264,2) milj. euroa.

 • Konsernin korollinen nettovelka ilman vuokrasopimusvelkoja oli -11,6 (-27,4) euroa maaliskuun lopussa ja vuokrasopimusvelkojen kanssa 125,6 (98,0) milj. euroa.
 • Velkaantumisaste oli 67,7 (55,2) prosenttia ja omavaraisuusaste 17,3 (17,2) prosenttia maaliskuun lopussa.
 • Ilman IFRS 16:n vaikutusta omavaraisuusaste olisi ollut 19,7 (19,5)

Helmikuussa Caverion laski liikkeelle vakuudettoman 75 milj. euron joukkovelkakirjalainan hintaan 99,425 prosenttia. Viisivuotinen joukkovelkakirjalaina erääntyy 25. helmikuuta 2027 ja sillä on kiinteä vuosittainen 2,75 prosentin korko. Caverion teki myös takaisinostotarjouksen maaliskuussa 2023 erääntyvästä 75 milj. euron joukkovelkakirja-lainastaan. Lopullinen takaisinostotarjouksen hyväksytty määrä oli 71,5 milj. euroa. Uusi joukkovelkakirjalaina pidentää Caverionin maturiteettiprofiilia, alentaa korkokuluja sekä tukee Caverionin kestävän kannattavan kasvun strategiaa.

Caverion laski 15.5.2020 liikkeeseen 35 milj. euron hybridilainan, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa oleva joukkovelkakirjalaina. Hybridilainaa käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Lainan haltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. Hybridilainan kuponkikorko on 6,75 prosenttia vuodessa 15.5.2023 saakka. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta liikkeeseenlaskijalla on oikeus lunastaa laina takaisin ensimmäistä kertaa 15.5.2023 sekä tätä seuraavina koronmaksupäivinä. Mikäli lainaa ei lunasteta takaisin 15.5.2023 koroksi vaihtuu 3 kk EURIBOR lisättynä 7,068 prosentin ja 5,00 prosentin vuotuisilla marginaaleilla.

Caverionin ulkoisissa lainoissa sovelletaan taloudellista kovenanttia, joka perustuu konsernin nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhdelukuun (Nettovelat/Käyttökate) vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Taloudellinen kovenantti ei saa ylittää tasoa 3,5:1. Maaliskuun lopussa konsernin nettovelan ja käyttökatteen suhdeluku vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti oli 1,0x.

Caverionin merkittävissä lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia vuoden 2021 vuosikatsauksessa esitetyssä hallituksen toimintakertomuksessa raportoituun verrattuna. Nämä riskit ja epävarmuustekijät ovat edelleen voimassa.

Merkittävin epävarmuutta luova uusi tekijä on 24.2.2022 käynnistynyt Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Kriisin arvioituja vaikutuksia Caverionin liiketoimintaan vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä on kuvattu osavuosikatsauksessa.

Vuoden 2021 vuosikatsauksessa esitetyssä hallituksen toimintakertomuksessa materiaalien saatavuuden ja tarjonnan puute sekä materiaalihintojen nousu esitettiin lyhyen aikavälin riskeinä. Nämä riskit ovat edelleen voimassa ja ne ovat entistä merkittävämpiä Ukrainan kriisin vuoksi. Sama pätee riskiin energianhintojen noususta ja mahdollisiin ongelmiin energian saatavuudessa, jotka voivat vaikuttaa toimintaympäristöön lähitulevaisuudessa.

Kyberriskit ovat lisääntyneet Ukrainan kriisin seurauksena. Kyberhyökkäyksiä on käytännössä havaittu kohdistuvan niin yrityksiin kuin valtion viranomaisiin. Viranomaiset ovat varoittaneet kyberhyökkäysten lisääntymisestä. Caverion on kehittänyt tietoturvaa ja siihen liittyviä teknologioitaan jatkuvasti ja on hyvin valmistautunut kyberuhkia kohtaan. Ei voida kuitenkaan poissulkea mahdollisuutta, että myös Caverion joutuisi sellaisen kyberhyökkäyksen kohteeksi, joka mahdollisesti vaikuttaisi yhtiön toimintaan.

Lue lisää riskeistä ja riskienhallinnastamme 


KORONAPANDEMIAN VAIKUTUS CAVERIONIIN

Koronapandemia vaikutti Caverionin liiketoimintaan edelleen negatiivisesti vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vaikka vaikutus kysyntään oli vähäisempi, sairaspoissaolojen määrä oli erityisen korkea Pohjoismaissa ja normaalia korkeampi myös Keski-Euroopassa. Koronavirusinfektioiden määrä jatkui korkeana Caverionin toimintamaissa ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla. Terveydenhuoltoviranomaiset ovat kuitenkin arvioineet, että koronapandemia lieventyisi kesää kohti.

Liiketoiminnan volyymi ja uusien tilausten määrä ovat tärkeitä tekijöitä Caverionin suorituksen kannalta. Huolimatta koronapandemian osalta myönteisemmästä näkymästä, ei voida sulkea pois mahdollisuutta koronapandemian uusista aalloista tai uusista pandemioista. Suuri osa Caverionin palveluista on kuitenkin erittäin tärkeitä rakennusten, teollisuuden ja infrastruktuurin kriittisten palveluiden kannalta kaikkina aikoina.

Mikäli koronapandemia aiheuttaisi uusia aaltoja tai syntyisi uusia pandemioita, Caverionin liiketoiminta altistuisi useille riskeille. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakkaiden päätökset keskeyttää tai peruuttaa voimassa olevia sopimuksia, uusien palveluiden kysynnän puute, työntekijöiden tai alihankkijoiden henkilöstön poissaolot, asiakkaiden tai viranomaisten päätökset sulkea työmaita ja muita toimitiloja ja asiakkaiden maksusuoritusten laiminlyömiset.