Tuloskeskus

Suorituksen parantuminen jatkui

1.7.–30.9.2023

 • Liikevaihto: 578,0 (564,1) milj. euroa, kasvua 2,5 prosenttia. Orgaaninen kasvu oli 2,5 (11,8) prosenttia. Palvelutliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 0,1 prosenttia. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7,0 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA: 29,7 (26,9) milj. euroa, eli 5,1 (4,8) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 10,6 prosenttia.
 • EBITA: 28,9 (25,1) milj. euroa, eli 5,0 (4,5) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 15,1 prosenttia. 
 • Liikevoitto: 25,0 (21,1) milj. euroa, eli 4,3 (3,7) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 18,9 prosenttia.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: -5,9 (7,7) milj. euroa, mihin vaikutti 10,0 milj. euronkustannuskorvaus Bain Konsortiolle.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,12 (0,10) euroa osakkeelta.

1.1.–30.9.2023

 • Tilauskanta: 1 943,1 (1 971,0) milj. euroa, laskua 1,4 prosenttia. Palveluiden tilauskanta laski 2,8 prosenttia. Projektien tilauskanta kasvoi 0,4 prosenttia.
 • Liikevaihto: 1 821,0 (1 669,2) milj. euroa, kasvua 9,1 prosenttia. Orgaaninen kasvu oli 8,1 (6,2) prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 13,9 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA: 79,7 (67,2) milj. euroa, eli 4,4 (4,0) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 18,6 prosenttia.
 • Kannattavuuden, rahavirran sekä osakekohtaisen tuloksen avainlukuihin vaikutti katsauskaudella
  ostotarjoukseen liittynyt 10,0 milj. euron kustannuskorvaus Bain Konsortiolle.
 • EBITA: 64,5 (61,5) milj. euroa, eli 3,5 (3,7) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 4,9 prosenttia.
 • Liikevoitto: 52,2 (49,9) milj. euroa, eli 2,9 (3,0) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 4,6 prosenttia.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 33,5 (37,4) milj. euroa, laskua 10,3 prosenttia.
 • Kassakonversio (rullaava 12 kk): 94,1 (90,1) prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,23 (0,23) euroa osakkeelta.
 • Nettovelat/Oikaistu käyttökate: 1,9x (1,8x).
 • Yritysostot: Caverion sai päätökseen viisi yrityshankintaa tammi–syyskuussa 2023, vuositason liikevaihto yhteensä 60,4 milj. euroa.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

“Vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä jatkoimme vahvan kannattavuuden ja liikevaihdon kasvun tiellä. Liiketoimintamme on pärjännyt hyvin toimintaympäristön haasteista huolimatta. Markkinakysyntää vauhdittavat globaalit trendit, kuten energiatehokkuus ja rakennetun ympäristön vihreä siirtymä, tukevat kasvuamme edelleen. Olen tyytyväinen, että rakennusmarkkinan haasteet ja korkoympäristö eivät tähän mennessä ole vaikuttaneet suoriutumiseemme yleisesti. Vaikka toistaiseksi markkinatilanteen negatiiviset vaikutukset ovatkin olleet vähäisiä, markkinatilanne on edelleen haastava.


Konsernin liikevaihto kasvoi edelleen kolmannella vuosineljänneksellä edellisvuodesta ja oli 578,0 (564,1) milj. euroa, joka on kohtuullinen saavutus nykymarkkinatilanteessa. Ilman valuuttakurssien vaikutusta kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli edelleen hyvällä tasolla sekä Palveluissa että Projekteissa. Orgaaninen kasvu oli vuosineljänneksellä tyydyttävällä 2,5 prosentin tasolla. Yrityshankintojen vaikutus liikevaihtoon oli 3,8 prosenttia. Valuuttakurssien jatkunut heikentyminen Ruotsissa ja Norjassa vaikutti kolmannen kvartaalin liikevaihtoomme negatiivisesti 22 milj. eurolla. Inflaatio ja korkeampien materiaalikustannusten myötä nousseet myyntihinnat kasvattivat osittain liikevaihtoamme. Tämä vaikutus oli kuitenkin selvästi vähäisempi kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla ja vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla tarkasteltuna liikevaihto kasvoi Ruotsin, Norjan, Itävallan, Tanskan ja Teollisuuden divisioonissa ja oli edellisvuoden tasolla Suomessa ja Saksassa. Meillä on meneillään useita hienoja asiakasprojekteja, kuten sähkönsiirron kapasiteettia parantavat infrastruktuurihankkeet Suomessa, uusiutuvan energian projektit Ruotsissa, sekä puhdastilan suunnittelu ja
rakentaminen Saksassa. Näiden meneillään olevien projektien monipuolisuudessa konkretisoituu hyvin Caverionin osaamisen laajuus.


Kolmannella vuosineljänneksellä oikaistu EBITA:mme oli vahva, huolimatta Ruotsin ja Norjan kruunun heikentymisen negatiivisesta vaikutuksesta (noin 1 milj. euroa). Edellisvuoteen verrattuna, oikaistu EBITA:mme parani vuosineljänneksellä 10,6 prosenttia 29,7 (26,9) milj. euroon ja oli 5,1 (4,8) prosenttia liikevaihdosta. Oikaistua EBITA:a paransi Projektit-liiketoiminnan vahva liikevaihto ja tasapainoinen projektijakauma. Operatiivinen kassavirtamme oli -5,9 (7,7) milj. euroa, johon vaikutti negatiivisesti Bain Konsortiolle maksettu 10,0 milj. euron korvaus ostotarjoukseen liittyneistä kustannuksista.


Tilauskanta oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa hieman edellisvuotta alhaisempi, 1 943,1 (1 971,0) milj. euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla tarkasteltuna tilauskanta oli edellisvuoden tasolla. Markkinatilanne jatkuu haastavana, mutta hyvä tilauskanta antaa meille varmuutta siitä, että liiketoimintamme jatkuu vakaana kohti loppuvuotta. Materiaalikustannuksiin kohdistuva inflaatio on helpottumassa, mutta valuuttakurssien vaihtelun vaikutusta on vaikea ennustaa. Tämänhetkisen toimintaympäristön haasteet koskettavat myös meitä, ainakin lyhyellä tähtäimellä. Toisaalta on hyvä muistaa, että globaalit trendit kasvattavat väistämättä palvelujemme kysyntää tulevaisuudessa.


Kestävän kasvun strategiamme on edistynyt vuoden aikana hyvin kaikilla liiketoimintamme painopistealueilla. Toteutimme vuosineljänneksen aikana kaksi yritysostoa: VVS Teknikk Norjassa ja Kiwa Inspectan kiinteistöjen ja rakenteiden tutkimus- ja konsultointipalvelut Suomessa, ja toivotimme 85 uutta osaajaa tervetulleiksi Caverioniin. Molemmat yritysostot vahvistavat palvelutarjoomaamme ja osaamistamme. Kartoitamme jatkossakin hyviä, kyvykkyyksiämme tai maantieteellistä kattavuuttamme täydentäviä yritysostokohteita strategiamme mukaisesti.


Caverionin osakkeista tehty hallituksen suosittelema ostotarjous on hiljattain ottanut merkittävän askeleen eteenpäin kaikkien hyväksyntäehtojen täytyttyä. Suomalaisen Triton Fund V:n hallinnoima Crayfish BidCo Oy:n osakeomistus on ylittänyt 2/3 rajan kaikista Caverionin ulkona olevista osakkeista ja kaikki yrityskauppavalvontaan liittyvät hyväksynnät on saatu. 1.11.2023 päättyneen ostotarjouksen alustavan tuloksen mukaan Tritonin osakeomistus nousee 94,3 prosenttiin ostotarjouksen toteutuessa. Omistajavaihdos itsessään ei vaikuta päivittäiseen tekemiseemme, vaan Caverionilla keskitymme asiakkaidemme palveluun ja yhteistyöhön yhtiössämme kuten ennenkin.


Caverion on hyvissä asemissa pitkän aikavälin liiketoiminnallisten tavoitteidensa saavuttamiseksi ja kestävän
kasvunsa vauhdittamiseksi. Keskitymme jatkossakin siihen, että asiakkaidemme kumppanina tuemme heitä älykkäillä sekä kestävillä ratkaisuilla, kiinteistöjen, infrastruktuurin ja teollisuuden koko elinkaarella. Tärkein voimavaramme on osaavat työntekijämme - he ansaitsevat erityiskiitoksen siitä, että Caverion on asiakkailleen ykkösvalinta.”

Taloudellinen epävarmuus jatkui johtuen Ukrainan sodasta, mitä seurasi energiakriisi, inflaation ja korkotason nousu ja taloudellisten kasvunäkymien lasku ja hiljattain myös Lähi-idän konfliktista. Caverionilla ei ole toimintaa Lähi-idässä, Venäjällä, Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Näin ollen konfliktit vaikuttavat Caverioniin tällä hetkellä epäsuorasti.


Tammi – syyskuussa 2023 pohjainflaatio pysyi taittumisen merkeistä huolimatta korkealla. Materiaalihintoihin liittyvä kustannusinflaatio vaikutti edelleen myös talotekniikan markkinaan. Caverion
jatkaa päivittäistä materiaalihintojen nousun ja toimitusketjun viivästyksiin mukautumista eivätkä nämä tekijät ole vaikuttaneet merkittävästi taloudelliseen suoritukseen tammi–syyskuussa 2023. Toisaalta palkkainflaatio on vähitellen kasvanut.


Taloudelliset luottamusindikaattorit ovat pysyneet vaihtelevina EU:ssa tammi–syyskuussa 2023, ja
taloudellisten kasvunäkymien lasku sekä viimeaikaiset koronnostot vaikuttavat edelleen toimintaympäristöön.

Palvelut

Palveluissa markkinakysyntä ja yleinen investointiaktiivisuus pysyivät myönteisinä. Caverion on edelleen nähnyt kasvavaa kiinnostusta pitkäaikaisiin ja laajoihin palvelusopimuksiin kun asiakkaiden kysyntä tekniselle osaamiselle ja kyvykkyydelle tuottaa sisäisesti palveluita lisääntyy. Myös kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin, kuten energianhallintaan, digitaalisiin ja asiantuntijapalveluihin on kasvanut lainsäädännön ja kasvavan tietoisuuden myötä. Palveluissa kasvua on rajoittanut osaavan työvoiman saatavuus.


Projektit


Nousevat korot ovat lähes pysäyttäneet tietyt rakennusmarkkinoiden segmentit. Caverion ei ole immuuni tälle kehitykselle. Asuinrakentamisen markkinalla ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta Caverionin Projektit -liiketoimintaan. Toisaalta kysyntä joissakin muissa liiketoiminnoissa, kuten uudistuvaan energiaan liittyvissä projekteissa, on ollut vahvaa. Markkinakysyntä Caverionin Projekteissa pysyi, alueellisista eroista huolimatta, kokonaisuutena enimmäkseen vakaana.


Projektien markkinaan vaikuttivat myös materiaalihintojen nousu, viivästykset päätöksenteossa ja toimitusketjussa sekä liiketoimintaympäristössä vallitseva epävarmuus erityisesti uudisrakentamiseen liittyen.

Markkinanäkymät vuodelle 2023

Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista Palveluissa vuoden 2023 aikana.


Projekteissa korkea inflaatio ja nouseva korkotaso vaikuttavat heikentävästi uudisrakentamisen kysyntäympäristöön. Lisäksi konfliktit Ukrainassa ja hiljattain myös Lähi-idässä aiheuttavat taloudellista epävarmuutta. Caverionin Projektit-liiketoiminnan portfolio on tasapainoinen ja yhtiö odottaa, että taustalla oleva liiketoiminta-aktiviteetti säilyy vakaana vuonna 2023.


Digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit ovat monella tavoin suotuisia Caverionille, ja niiden uskotaan lisäävän Caverionin tarjoomien kysyntää jatkossa. Energiatehokkuutta koskevat kasvavat vaatimukset ja lisääntyvät digitalisoitumisen, automaation ja teknologian vaatimukset rakennetussa ympäristössä säilyvät vahvoina kaupungistumisen megatrendin ohella. Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen, tukevat lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Jatkuva keskittyminen energiatehokkuuteen sekä hiilidioksidipäästöjä vähentäviin toimenpiteisiin ja projekteihin tukee edelleen aktiviteettia ja liiketoiminnan volyymiä Caverionin toimintaympäristössä.

Vuonna 2023 Caverion-konsernin liikevaihto (2022: 2 352,1 milj. euroa) ja oikaistu EBITA (2022: 105,8 milj. euroa) kasvavat vuoteen 2022 verrattuna.

 • Konsernin syyskuun lopun tilauskanta laski 1,4 prosenttia 1 943,1 milj. euroon edellisvuoden syyskuun lopusta (1 971,0 milj. euroa).
 • Vertailukelpoisin valuuttakurssein tilauskanta oli edellisvuoden tasolla 1 970,2 milj. euroa.
 • Palveluiden tilauskanta laski 2,8 prosenttia ja Projektien tilauskanta kasvoi 0,4 prosenttia edellisvuoden syyskuun lopusta.
 • Konsernin operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja laski 33,5 (37,4) milj. euroon tammi–syyskuussa ja kassakonversio (rullaava 12 kk) oli 94,1 (90,1) prosenttia. Katsauskauden rahavirtaan vaikutti negatiivisesti 10,0 milj. euron ostotarjoukseen liittynyt kustannuskorvaus Bain Konsortiolle sekä 5,5 milj. euron maksu siviilioikeudellisissa vaadeasioissa, jotka liittyvät Saksan kilpailuoikeudelliseen asiaan. Tähän liittyvät kulut kirjattiin vuonna 2022 ja raportoitiin vertailtavuuteen vaikuttavana eränä kyseisenä vuonna. Samankaltainen 8,8 milj. euron maksu vaikutti negatiivisesti tammi-syyskuun 2022 rahavirtaan.
 • Konsernin vapaa kassavirta parani -12,2 (-55,2) milj. euroon. Rahavirta investointien jälkeen oli -22,0 (-62,9) milj. euroa. ﴿ Konsernin käyttöpääoma parani -76,9 (-75,8) milj. euroon syyskuun lopussa.

Heinä–syyskuussa konsernin operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja laski -5,9 (7,7) milj.
euroon. Konsernin vapaa kassavirta parani -11,6 (-42,2) milj. euroon. Rahavirta investointien jälkeen oli
-14,6 (-42,6) milj. euroa.


Konsernin käyttöpääomaan vaikuttivat syyskuun lopussa seuraavat erät: Myynti- ja osatuloutussaamisten määrä kasvoi 628,3 (588,6) milj. euroon, muut lyhytaikaiset saamiset kasvoivat 31,3 (29,9) milj. euroon ja vaihto-omaisuuden määrä laski 20,7 (22,8) milj. euroon. Velkapuolella saadut ennakot kasvoivat 270,3 (264,0) milj. euroon, muut lyhytaikaiset velat kasvoivat 271,5 (251,5) milj. euroon ja osto- ja osatuloutusvelat kasvoivat 215,5 (201,7) milj. euroon.


Caverionin rahavarat olivat syyskuun lopussa 12,5 (46,8) milj. euroa. Lisäksi Caverionilla oli nostamattomia luottolimiittisopimuksia 100,0 milj. euroa ja nostamattomia tililimiittisopimuksia 15,9 milj. euroa.
Konsernin korolliset velat ilman vuokrasopimusvelkoja olivat 206,8 (181,9) milj. euroa syyskuun lopussa, ja
efektiivinen keskikorko 4,1 (2,4) prosenttia. Noin 27 prosenttia lainoista on pankeilta ja muilta rahoituslaitoksilta ja noin 73 prosenttia pääomamarkkinoilta. Caverion on laskenut liikkeelle yritystodistuksia tukeakseen riittävää likviditeettiä. syyskuun lopussa liikkeeseen laskettujen yritystodistusten arvo oli 76,9 milj. euroa.

Vuokrasopimusvelat olivat yhteensä 138,4 (138,9) milj. euroa syyskuun 2023 lopussa ja korolliset velat
yhteensä 345,2 (320,8) milj. euroa.

 • Konsernin korollinen nettovelka ilman vuokrasopimusvelkoja oli 194,3 (135,1) milj. euroa syyskuun lopussa ja vuokrasopimusvelkojen kanssa 332,8 (274,0) milj. euroa. Nettovelkaan vaikuttivat investoinnit yritysostoihin, joiden negatiivinen kassavirtavaikutus tammi– syyskuussa 2023 oli 29,8 milj. euroa ja lokajoulukuussa 2022 11,7 milj. euroa, sekä 35 milj. euron hybridilainan lunastus toukokuussa 2023.
 • Velkaantumisaste oli 190,9 (131,8) prosenttia ja omavaraisuusaste 15,5 (19,0) prosenttia syyskuun lopussa. Omavaraisuusastetta madalsi koko 35 milj. euron hybridilainan lunastus.

Maaliskuussa Caverion maksoi pois ehtojen mukaisesti jäljellä olevan summan 75 milj. euron vakuudettomasta joukkovelkakirjalainasta, joka oli määrältään 3,5 milj. euroa helmikuussa 2022 tehdyn
takaisinostotarjouksen jälkeen.

Caverion laski 15.5.2020 liikkeeseen 35 milj. euron hybridilainan, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia
heikommassa asemassa oleva joukkovelkakirjalaina. Hybridilainaa käsitellään konsernin IFRStilinpäätöksessä omana pääomana. Lainan haltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. Hybridilainan kuponkikorko oli 6,75 prosenttia vuodessa 15.5.2023 saakka. Caverion ilmoitti 14.4.2023 käyttävänsä oikeuttaan lunastaa 35 miljoonan euron hybridilainan. Hybridilaina
lunastettiin täysimääräisesti sen ehtojen mukaisesti 15.5.2023.


Caverionin ulkoisissa lainoissa sovelletaan taloudellista kovenanttia, joka perustuu konsernin nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhdelukuun (Nettovelat/Käyttökate) lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Suhdeluku ei saa ylittää tasoa 3,5. Caverion on kvartaaleittain tarkistettavan taloudellisen kovenantin mukaisissa rajoissa.

Caverionin merkittävissä lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia vuoden 2022 vuosikatsauksessa esitetyssä hallituksen toimintakertomuksessa raportoituun verrattuna. Nämä riskit ja epävarmuustekijät ovat edelleen voimassa. Merkittävimmät epävarmuutta luovat tekijät ovat
konfliktit Ukrainassa ja hiljattain myös Lähi-idässä sekä näiden mahdolliset vaikutukset Caverionin
toimintaympäristöön. Konfliktien paheneminen tai pitkittyminen missään määrin tai naapurimaiden alueelliset levottomuudet voivat vaikuttaa haitallisesti Caverionin toimintaympäristöön.


Lyhyen aikavälin riskit liittyen materiaalien saatavuuden ja tarjonnan puutteeseen sekä materiaalihintojen nousuun ovat myös edelleen voimassa. Sama pätee riskiin energian ja polttoaineen hintojen noususta. Mahdolliset ongelmat materiaalien, työvoiman, energian ja polttoaineen saatavuudessa sekä kustannuksissa voivat vaikuttaa toimintaympäristöön lähitulevaisuudessa. Nämä riskit ovat jo osittain toteutuneet. Myös palkkainflaatio on vähitellen kasvanut. Caverionin tärkeimpiä keinoja tilanteen hallitsemiseksi ovat tarjousten ja sopimusten hinnankorotusehdot kyseisten kustannusten osalta. 

Kohonnut inflaatio EU-maissa sisältää useita riskejä ja voi johtaa talouden taantumaan EU:n alueella sekä
myös laajemmin. Tilanne voi vaikuttaa markkinakysyntään jatkossa yleistaloudellisen luottamuksen heikentymisen seurauksena. Mahdollista riskiä tasapainottaa lisääntyvä tarve rakennetun ympäristön energiatehokkuudelle, jossa Caverion voi tukea asiakkaitaan.


Kyberriskit ovat lisääntyneet muun muassa Ukrainan kriisin seurauksena. Kyberhyökkäyksiä on käytännössä havaittu kohdistuvan niin yrityksiin kuin valtion viranomaisiin. Viranomaiset ovat varoittaneet kyberhyökkäysten määrän lisääntymisestä. Caverion on kehittänyt tietoturvaa ja siihen liittyviä teknologioitaan jatkuvasti ja on hyvin valmistautunut kyberuhkia kohtaan. Ei voida kuitenkaan poissulkea
mahdollisuutta, että myös Caverion joutuisi sellaisen kyberhyökkäyksen kohteeksi, joka voisi mahdollisesti
vaikuttaisi yhtiön toimintaan.