Toimintaympäristö

 • Lue viimeisin toimintaympäristö-kuvaus (ote osavuosikatsauksesta):

Koronapandemian vaikutukset alkoivat vähitellen heikentyä toisen vuosineljänneksen aikana ja toimintaympäristö parani yleisesti. Käynnissä olevat koronarokotusohjelmat toivat helpotusta, mikä näkyi vakavien koronatapausten määrän laskuna. Useat hallitukset ovat myös ryhtyneet poistamaan useita koronavirukseen liittyviä rajoituksia ja ovat muotoilleet suunnitelmiaan taloudellisen toipumisen tukemiseksi. Myönteisestä kehityksestä huolimatta Caverion on edelleen hieman varovainen pandemian suhteen, sillä arvaamattomia virusmuunnoksia ja uusia pandemian aaltoja voi edelleen ilmetä.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla talotekniikan markkinaan vaikutti materiaalihintojen nousu, joilla on vaikutusta erityisesti Caverionin Projektit-liiketoimintaan. Caverion on tehnyt ennakoivasti useita toimenpiteitä toimitusketjun optimoimiseksi ja hinnoittelun hallitsemiseksi.

Palvelut

Palveluissa Caverionin useiden asiakassegmenttien investointiaktiivisuudessa näkyi lisääntymisen merkkejä toisesta vuosineljänneksestä alkaen. Esimerkiksi eräät viime vuonna lykätyt vuosittaiset teolliset seisokit Suomessa toteutettiin vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä.

Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta ja asiantuntijapalvelut, mihin vaikuttavat lainsäädäntö ja odotetut hallitusten ja EU:n tukipaketit, jotka tukevat investointeja vihreään kasvuun.

Projektit

Projekteissa markkinakysyntä pysyi edelleen matalammalla tasolla, vaikka markkinan tasaantumisesta oli selviä merkkejä vuosineljänneksen loppua kohden. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla markkinaan vaikutti materiaalihintojen nousu.

Tukipaketeilla ei vielä ollut selvää vaikutusta yleiseen kysyntään vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.Digitalisaatio ja kestävä kehitys ovat pääteemojamme 

Rakennetut ympäristöt ovat suurin yksittäinen hiilipäästöjen lähde tällä hetkellä:

 • 30 prosenttia ihmisten hiilijalanjäljestä on peräisin rakennuksista.
 • Rakennuksien osuus EU:n loppuenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia.
 • Digitaalisten ratkaisujen avulla hiilidioksidipäästöjä voidaan pienentää 20 prosenttia.

Digitalisaatio ja kestävä kehitys ovat avainteemojamme tulevan kasvumme edistämiseksi. Erityisesti kestävään kehitykseen liittyvät vaatimukset kasvavat nopeasti. Myös muut megatrendit, kuten lisääntyvä teknologian käyttö ja kaupungistuminen, tukevat Caverionin kasvua.

Suuntautuminen kestävää kehitystä tukeviin investointeihin

EU-lainsäädännön uudistukset (kuten rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EBPD), joiden painopisteinä ovat kestävä kehitys ja hiilineutraalius, tukevat toimialamme kasvua. Hallitusten ja EU:n koronaelvytyspaketit keskittyvät tukemaan tulevien vuosien vastuullisuusinvestointeja. Asiakkaat odottavat vihreämpiä ratkaisuja, ja vastuullisuudesta on tulossa päätöksentekokriteeri.

Uudet konsultointipalvelut (kuten SRI, energiatehokkuus) ja uudet digitaaliset palvelut tarjoavat asiakkaillemme seuraavat hyödyt:

 • kustannusten pienentäminen (parantamalla tehokkuutta ja tuottavuutta)
 • energiasäästöt
 • kestävän kehityksen ja lakisääteisten vaatimusten mukaiset palvelut
 • kestävän elvytyksen edistäminen koronapandemian jälkeen
 • kiinteistöjen kiinnostavuuden parantaminen.

Olemme huomioineet EU:n listayhtiöille asettamat taksonomiavaatimukset vuoden 2022 alusta lähtien. Seuraavaksi tavoitteenamme on sopeuttaa raportointia ja tavoitteita EU:n taksonomian suositusten mukaisiksi. Julkaisemme ensimmäisen EU-taksonomian mukaisen, vuotta 2021 koskevan raportin vuonna 2022.

Digitalisaatio mullistaa toimialaamme

Uusi dataan perustuva analytiikka ja kehitteillä olevat uudet teknologiat mahdollistavat älykkäiden ja muutoksia kestävien rakennusten ja kaupunkiympäristöjen rakentamisen siten, että tulevaisuuden rakennetusta ympäristöstä tulee teknologiaa hyödyntävä, verkottunut ja ketterästi muuntuva. Uudet teknologiat parantavat rakennusten ja kaupunkiympäristöjen toimintatehokkuutta ja asukkaiden elämänlaatua.

Lisääntyvä digitalisaatio hyödyttää meitä useilla eri tavoilla kaikissa ratkaisuissamme:

 • elinkaariajattelun mukaiset kokonaisvaltaiset ja älykkäät ratkaisut ja palvelut
 • uudet digitaaliset ratkaisut (etäpalvelut, alustat jne.), älyteknologiat (rakennusautomaatio, turvallisuus, jäähdytys ja ilmastointi, telematiikka jne.), IoT- ja AI-pohjaiset ratkaisut, teollisuuden kunnossapidon konsultointi, hallinta ja kehitys tehokkuuden parantamiseksi
 • digitaalisen palveluvalikoiman uudistaminen ja uusien digitaalisten työkalujen tarjoaminen asiakaskokemuksen parantamiseksi.

Caverion sijoituskohteena Tuloskeskus Fact sheet Strategia Liiketoimintayksiköt Tarjooma Vastuullinen sijoituskohde Asiakkaat Kilpailutilanne Yrityskaupat