Toimintaympäristö

Lue viimeisin toimintaympäristökuvaus (osavuosikatsauksesta):

Taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt vuoden 2022 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana johtuen Ukrainan konfliktiin liittyvistä geopoliittisista jännitteistä, joita on seurannut energiakriisi, inflaation ja korkotason nousu ja taloudellisten kasvunäkymien lasku. Inflaatio on kiihtynyt kolmannen vuosineljänneksen loppua kohti ja kustannusinflaatio liittyen kohonneisiin materiaalihintoihin, mukaan lukien polttoainekustannukset, vaikutti edelleen myös talotekniikan markkinaan. Joillain alueilla on myös ollut tarjontarajoitteita ja viivästymisiä. Caverion on tehnyt ennakoivasti useita toimenpiteitä toimitusketjun optimoimiseksi ja hinnoittelun hallitsemiseksi.

Yleistaloudellinen luottamus heikentyi EU:ssa vuoden 2022 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana taloudellisten kasvunäkymien laskiessa. Myös koronapandemialla oli edelleen jonkin verran vaikutusta toimintaympäristöön sairaslomien kautta, kun taas rajoitukset on poistettu Caverionin toimintamaissa.

Palvelut

Palveluissa markkinakysyntä ja yleinen investointiaktiivisuus pysyivät myönteisinä.

Caverion on edelleen nähnyt kasvavaa kiinnostusta kestävää kehitystä tukeviin palveluihin, esimerkkinä energianhallinta ja asiantuntijapalvelut. Tähän vaikuttavat lainsäädäntö ja odotetut hallitusten ja EU:n tukipaketit, jotka tukevat investointeja vihreään kasvuun. Myös kiinnostus pitkiin ja laajoihin palvelukokonaisuuksiin on lisääntynyt. Kasvua on rajoittanut osaavan työvoiman saatavuus ja viivästykset toimitusketjussa.

Projektit

Projekteissa markkinakysyntä pysyi enimmäkseen vakaana vuoden 2022 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Kiinnostus energiakehityshankkeita kohtaan on piristynyt, mitä tukee energiakriisistä johtuva keskittyminen energiankulutukseen.

Markkinaan vaikuttivat materiaalihintojen nousu, viivästykset päätöksenteossa ja toimitusketjussa sekä liiketoimintaympäristössä vallitseva epävarmuus erityisesti uudisrakentamiseen liittyen.

 

Megatrendit tukevat strategiaamme

Rakennetut ympäristöt ovat merkittävä hiilidioksidipäästöjen lähde tällä hetkellä. 30 % Euroopan CO2-päästöistä syntyy rakennuksista. Modernisoimalla ja digitalisoimalla rakennuksia voimme vähentää CO2-päästöjä 20 %. Tuotantolaitosten toimiessa suunnitellulla tavalla ei synny tuotantokatkoksia, hallitsemattomia päästöjä tai hävikkiä. Olemme hyvässä asemassa luomassa asiakkaillemme kestävää, digitaalista tulevaisuutta.

Toimialamme megatrendit ovat kehittyneet entistä suotuisammin viime vuosina ja ne tukevat kasvuamme jatkossa. Olemme edelleen nähneet kasvavaa kiinnostusta kestävää kehitystä tukeviin palveluihin, esimerkkinä energianhallinta ja asiantuntijapalvelut. Tähän vaikuttavat lainsäädäntö ja odotetut hallitusten ja EU:n tukipaketit, jotka tukevat investointeja vihreään siirtymään.

 

Energiatehokkuus

  • Markkinoilla on kasvavaa kiinnostusta kestävää kehitystä tukeville palveluille, kuten energiahallinnalle ja asiantuntijapalveluille. Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen. Tätä tukee myös yhteiskunnan loppukäyttäjien yleinen toive ympäristöystävällisestä rakennetusta ympäristöstä.
  • Tarjoamme ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan energia- ja kustannussäästöjä rakennuksissa, infrastruktuurissa, teollisuuslaitoksissa sekä teollisissa prosesseissa.

 

Lisääntynyt teknologian käyttö ja digitalisaatio

  • Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä myös tarve uusille palveluille ja digitaalisille ratkaisuille kasvaa.
  • Optimaalisia olosuhteita ja parempaa tehokkuutta voidaan tukea monenlaisilla ratkaisuilla, mukaan lukien etäpalvelut, digitaaliset alustat, älyteknologiat kuten rakennusautomaatio sekä IoT ja tekoäly.

 

Kaupungistuminen

  • Kaupungistuminen lisää investointeja talotekniikan ja suorituskyvyn parantamiseen.
  • Uudet rakennukset suunnitellaan moderniin ja joustavaan käyttöön. Olemassa olevat, ikääntyvät rakennukset muunnetaan uusiin käyttötarkoituksiin ja infrastruktuuria päivitetään vastaamaan tiivistyvän kaupunkirakenteen tarpeita.
  • Palvelumme ovat välttämättömiä älykkäiden ja vastuullisten rakennettujen ympäristöjen ylläpitämiseksi. Toteutamme myös talotekniikka- ja infrastruktuuriprojekteja uusiin investointeihin ja modernisointeihin.

 

Turvallisuus

  • Turvallisuustekniikan merkitys rakennetussa ympäristössä kasvaa yhä kiihtyvällä tahdilla.
  • Turvallisuus on kiinteistöille ja teollisuudelle välttämätön investointi. Integroidut turvajärjestelmät, joilla aikaansaadaan rakennuksiin energiasäästöjä ja kustannustehokkuutta, voivat aidosti tuottaa liiketoiminnalle lisäarvoa.