Toimintaympäristö

Lue viimeisin toimintaympäristökuvaus (osavuosikatsauksesta):

Taloudellinen epävarmuus lisääntyi helmikuusta 2022 lähtien johtuen Ukrainan konfliktista, mitä seurasi energiakriisi, inflaation ja korkotason nousu ja taloudellisten kasvunäkymien lasku. Caverionilla ei ole toimintaa Venäjällä, Ukrainassa tai ValkoVenäjällä. Näin ollen konflikti vaikuttaa Caverioniin tällä hetkellä epäsuorasti.


Inflaatio on säilynyt kohonneella tasolla myös vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tämä näkyy edelleen kustannusinflaationa liittyen kohonneisiin materiaalihintoihin, mikä vaikutti edelleen myös talotekniikan markkinaan. Caverion on jatkanut materiaalihintojen nousun ja toimitusketjun viivästysten hallintaa päivittäin eivätkä nämä tekijät ole vaikuttaneet merkittävästi vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen ja ensimmäisen vuosipuoliskon taloudelliseen suoritukseen. Toisaalta palkkainflaatio on vähitellen kasvanut.


Viimeaikainen luottamusindikaattorien lasku on tasaantunut EU:ssa vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta taloudellisten kasvunäkymien lasku ja viimeaikaiset koronnostot vaikuttavat edelleen toimintaympäristöön. Myös koronapandemialla oli edelleen jonkin verran vaikutusta toimintaympäristöön korkeampien sairauspoissaolojen seurauksena verrattuna koronaa edeltäneeseen tilanteeseen.


Palvelut

Palveluissa markkinakysyntä ja yleinen investointiaktiivisuus pysyivät myönteisinä. Caverion on edelleen nähnyt kasvavaa kiinnostusta kestävää kehitystä tukeviin palveluihin, esimerkkinä energianhallinta ja asiantuntijapalvelut. Tähän vaikuttavat lainsäädäntö ja odotetut hallitusten ja EU:n tukipaketit, jotka tukevat investointeja vihreään kasvuun. Myös kiinnostus pitkäaikaisiin ja laajoihin palvelusopimuksiin on lisääntynyt. Kasvua on rajoittanut osaavan työvoiman saatavuus ja viivästykset toimitusketjussa.


Projektit


Nousevat korot ovat lähes pysäyttäneet tietyt rakennusmarkkinoiden segmentit. Caverion ei ole immuuni tälle kehitykselle. Asuinrakentamisen markkinalla ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta Caverionin Projektit -liiketoimintaan. Toisaalta kysyntä joissakin muissa liiketoiminnoissa, kuten uudistuvaan energiaan liittyvissä projekteissa, on ollut vahvaa. Näin ollen Caverionin Projekteissa kokonaisuutena markkinakysyntä pysyi enimmäkseen vakaana.

Projektien markkinaan vaikuttivat myös materiaalihintojen nousu, viivästykset päätöksenteossa ja toimitusketjussa sekä liiketoimintaympäristössä vallitseva epävarmuus erityisesti uudisrakentamiseen liittyen.

 

Megatrendit tukevat strategiaamme

Rakennetut ympäristöt ovat merkittävä hiilidioksidipäästöjen lähde tällä hetkellä. 30 % Euroopan CO2-päästöistä syntyy rakennuksista. Modernisoimalla ja digitalisoimalla rakennuksia voimme vähentää CO2-päästöjä 20 %. Tuotantolaitosten toimiessa suunnitellulla tavalla ei synny tuotantokatkoksia, hallitsemattomia päästöjä tai hävikkiä. Olemme hyvässä asemassa luomassa asiakkaillemme kestävää, digitaalista tulevaisuutta.

Toimialamme megatrendit ovat kehittyneet entistä suotuisammin viime vuosina ja ne tukevat kasvuamme jatkossa. Olemme edelleen nähneet kasvavaa kiinnostusta kestävää kehitystä tukeviin palveluihin, esimerkkinä energianhallinta ja asiantuntijapalvelut. Tähän vaikuttavat lainsäädäntö ja odotetut hallitusten ja EU:n tukipaketit, jotka tukevat investointeja vihreään siirtymään.

 

Energiatehokkuus

  • Markkinoilla on kasvavaa kiinnostusta kestävää kehitystä tukeville palveluille, kuten energiahallinnalle ja asiantuntijapalveluille. Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen. Tätä tukee myös yhteiskunnan loppukäyttäjien yleinen toive ympäristöystävällisestä rakennetusta ympäristöstä.
  • Tarjoamme ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan energia- ja kustannussäästöjä rakennuksissa, infrastruktuurissa, teollisuuslaitoksissa sekä teollisissa prosesseissa.

 

Lisääntynyt teknologian käyttö ja digitalisaatio

  • Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä myös tarve uusille palveluille ja digitaalisille ratkaisuille kasvaa.
  • Optimaalisia olosuhteita ja parempaa tehokkuutta voidaan tukea monenlaisilla ratkaisuilla, mukaan lukien etäpalvelut, digitaaliset alustat, älyteknologiat kuten rakennusautomaatio sekä IoT ja tekoäly.

 

Kaupungistuminen

  • Kaupungistuminen lisää investointeja talotekniikan ja suorituskyvyn parantamiseen.
  • Uudet rakennukset suunnitellaan moderniin ja joustavaan käyttöön. Olemassa olevat, ikääntyvät rakennukset muunnetaan uusiin käyttötarkoituksiin ja infrastruktuuria päivitetään vastaamaan tiivistyvän kaupunkirakenteen tarpeita.
  • Palvelumme ovat välttämättömiä älykkäiden ja vastuullisten rakennettujen ympäristöjen ylläpitämiseksi. Toteutamme myös talotekniikka- ja infrastruktuuriprojekteja uusiin investointeihin ja modernisointeihin.

 

Turvallisuus

  • Turvallisuustekniikan merkitys rakennetussa ympäristössä kasvaa yhä kiihtyvällä tahdilla.
  • Turvallisuus on kiinteistöille ja teollisuudelle välttämätön investointi. Integroidut turvajärjestelmät, joilla aikaansaadaan rakennuksiin energiasäästöjä ja kustannustehokkuutta, voivat aidosti tuottaa liiketoiminnalle lisäarvoa.