Noin 14 000 palvelu- ja projektiliiketoiminnan ammattilaista luovat pohjan Caverionin menestykselle. Henkilöstömme toimii liiketoimintamme tarkoituksen mukaisesti: mahdollistaen suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Vuonna 2021 jatkoimme valmiuksiemme kehittämistä tavoitteenamme olla yksi toimialan johtavista palveluyrityksistä ja projektitoiminnan valikoiva mestari sekä edelläkävijä erityisesti älykkäiden teknologioiden ja digitaalisten ratkaisujen alalla. Saavuttaaksemme nämä kunnianhimoiset liiketoimintatavoitteet haluamme olla alan houkuttelevin työnantaja sekä nykyisille työntekijöillemme että mahdollisille tuleville työntekijöillemme.

Asiakkaamme arvostavat Caverionin palveluasennetta sekä kykyä vastata nopeasti ja ratkaista asiakkaiden haasteet tehokkaasti. 

Tämän varmistamiseksi olemme julkistaneet ihmisten johtamisen perusperiaatteet, turvallisuusohjeistukset, palkitsemisen periaatteet sekä johtajuuteen ja moneen muuhun tärkeään osa-alueeseen liittyvät käytännöt. Caverionin kaiken toiminnan pohjana ovat eettiset periaatteet.

Henkilöstön lukumäärä

Parasta työpaikkaa kehittämässä

Henkilöstön oikeuksiin ja vastuisiin kuuluvat oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön, hyvinvointiin sekä kaikenlaisen syrjinnän ehkäisemiseen. Arvostamme monimuotoista työvoimaa ja haluamme tarjota kaikille samat mahdollisuudet.

Henkilöstömme on kohtaamispiste asiakkaisiimme kaikessa toiminnassamme. Haluamme tarjota sellaisen työympäristön, jossa jokainen voi saavuttaa parhaan potentiaalinsa ja tarjota asiakkaillemme erinomaisia palvelukokemuksia. Vuonna 2021 kehitimme yhteisiä toimintatapoja eri divisioonien kesken sekä raportointia monilla henkilöstöjohtamisen osa-alueilla. Pandemia, megatrendit, maailmantalous ja kestävän kehityksen painottaminen ovat vaikuttaneet suuresti liiketoimintaamme ja työoloihimme.

Vuonna 2021 jatkoimme työtä strategisten painopisteidemme parissa, joita ovat:

  • Huippusuoritus kaikilla tasoilla
  • Inspiroiva johtajuus
  • Oikeat ihmiset oikeilla paikoilla
  • Ammatillinen kasvu
Technician talking to Service Manager_panorama.png

 

Building Performance-kulttuuri

Kulttuurimme muovaa sitä, miten harjoitamme liiketoimintaa, miten teemme asiat ja miten kommunikoimme toistemme kanssa ja kohtelemme toisiamme. Kulttuuri kertoo, mistä välitämme, mihin olemme valmiita panostamaan ja mitkä asiat määrittelevät meitä tiiminä. Vuoden 2021 aikana työstimme uusia arvojamme ja arvoihin perustuvaa käyttäytymistä, jotka luovat perustan tavallemme johtaa ja työskennellä yhdessä. Voit tutustua arvoihimme täältä.

Osaamisen kehittäminen

Koulutamme ja kehitämme henkilöstöämme jatkuvasti. Vuonna 2021 eri kehitysohjelmissamme ja koulutustilaisuuksissamme oli yhteensä 42 000 osallistujaa. Tarjosimme henkilöstöllemme lähes 10 000 koulutus- ja kehitystapahtumaa. Vuoden aikana tarjosimme työharjoittelupaikkoja yli 800 osaajalle eri puolilla yhtiötämme.

Employee on bicycle_panorama.png
 

Mentoriohjelma

Caverionin järjestyksessään toista mentorointiohjelmaa jatkettiin kesäkuuhun 2021 asti, ja mukana oli mentoroitavia ja mentoreita neljästä eri divisioonasta. Mentorointiohjelman tavoitteena on tukea avainhenkilöiden kehittymistä ja jakaa parhaita käytäntöjä liiketoiminnan kannalta kriittisillä osa-alueilla, kuten asiakaspalvelussa, suorituksen johtamisessa, palvelu- ja projektiliiketoiminnassa sekä strategisiin tavoitteisiin perustuvassa johtamiskulttuurissa. Ohjelmaa arvostetaan suuresti koko yhtiössämme, ja sitä jatketaan vuonna 2022.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Vahva sitoutuminen eettisiin liiketoimintatapoihin on vastuullisen liiketoiminnan perusta. Eettisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti kannustamme avoimeen ja yhteistyöhenkiseen ilmapiiriin työssä. Caverionilla on nollatoleranssi syrjinnän, häirinnän ja kaiken laittoman toiminnan suhteen.

Tuemme ja kunnioitamme kansainvälisesti julistettuja ja turvattuja ihmisoikeuksia, mukaan lukien seuraavat:

  • Tuemme työntekijöiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia ja tasapuolisia palkkausperusteita.
  • Työntekijöillämme on järjestymisvapaus, oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin edunsuojan varmistamiseksi sekä oikeus työehtosopimusneuvotteluihin.
  • Olemme eettisten liiketoimintaperiaatteidemme mukaisesti vastuullinen ja reilu työnantaja. Emme salli minkäänlaista syrjintää, kuten ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen, yhteiskunnalliseen asemaan, uskontoon, fyysiseen tai psyykkiseen toimintarajoitteeseen, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvää syrjintää.
  • Emme salli lapsityövoiman, minkäänlaisen pakkotyövoiman tai laittoman työvoiman käyttöä ja vastustamme ihmiskauppaa ja ns. nykyajan orjuuden muotoja.
  • Emme salli minkäänlaista ahdistelua tai kiusaamista työpaikalla.

Haluamme luoda osallistavan työympäristön kaikille sukupuolesta riippumatta. Siksi Caverionin eettisissä liiketoimintaperiaatteissa ohjeistetaan myös aktiivisesti edistämään yhdenvertaisuutta sekä sukupuolten tasa-arvoa ja monimuotoisuutta.

Vuonna 2021 yhtiön eettisten liiketoimintaperiaatteiden verkkokurssin on suorittanut erinomaiset 92 prosenttia työntekijöistä. Koulutus on osa työntekijöidemme perehdytystä ensimmäisen viikon aikana.

Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallistaminen

Kunnioitamme ihmisiä yksilöinä, hyväksymme erilaisuuden ja edistämme henkilöstömme osallistamista. Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallistaminen ovatkin Caverionille tärkeitä prioriteetteja, ja siksi työ näiden asioiden edistämiseksi on olennainen osa tavoitettamme rakentaa Building Performance kulttuuria ja kiinnostavimman työnantajan asemaa. Monimuotoisuus ja osallistaminen ovat meille ratkaisevia tekijöitä, kun luomme työllämme lisäarvoa asiakkaille, liikekumppaneille, työntekijöille ja osakkeenomistajille.

Missä tahansa toimimmekin, olemme sitoutuneet luomaan työympäristön, joka on osallistava, oikeudenmukainen ja joustava ja joka edistää henkilökohtaista ja ammatillista kasvua. Toimialamme erityispiirteiden vuoksi haluamme kiinnittää erityistä huomiota sukupuolten tasa-arvoon ja kykyymme tarjota mielenkiintoinen ja turvallinen työympäristö kaikille.

 

Caverion-technicians.jpg
 

Palkitseminen

Caverionilla on koko konsernin laajuinen palkitsemisstrategia, joka tukee tavoitettamme saavuttaa huippusuoritus kaikilla tasoilla suoritukseen perustuvan palkitsemisen periaatteen mukaisesti. Keskeiset palkitsemisperiaatteet, -elementit ja -käytännöt on kuvattu Caverionin palkitsemista koskevassa ohjeistuksessa, joka on kaikkien työntekijöiden saatavilla paikallisilla kielillä.

Vuonna 2021 pääpaino palkitsemisessa oli Caverionin laajuisten vuotuisten palkitsemis- ja suoritusprosessien siirtämisessä uuteen henkilöstöjohtamisjärjestelmäämme. Tämä tehostaa suoritukseen perustuvan palkitsemisen yhdenmukaista toteutusta kaikissa maissamme ja on askel eteenpäin digitalisaatiomatkallamme.

Caverionin palkitsemisrakenteessa on erilaisia elementtejä. Peruspalkka perustuu tehtävän vaatimuksiin, henkilökohtaiseen suoritukseen ja osaamiseen sekä kilpailukykyyn paikallisilla markkinoilla. Lyhyen aikavälin kannustimilla palkitaan ennalta määritettyjen ja mitattavien strategian toteuttamista tukevien tavoitteiden saavuttamisesta, joiden taustalla sekä vuotuinen suorituskyky, jatkuva kehittyminen ja yhteistyö. Yhtiön johto ja useimmat toimihenkilöt kuuluvat lyhyen aikavälin kannustinohjelman, projektiliiketoiminnan kannustinohjelman tai palveluliiketoiminnan kannustinohjelman piiriin.

Tämän prosessin kautta kaikki Caverion työntekijät saavat käsityksen siitä, miten he voivat vaikuttaa Caverionin menestykseen, mitä heiltä odotetaan ja kuinka he voivat kehittää osaamistaan ja suoriutumistaan.

 
Henkilöstö vuoden 2020 lopussa