Noin 15 000 palvelu- ja projektiliiketoiminnan ammattilaista luovat pohjan Caverionin menestykselle. Henkilöstömme toimii liiketoimintamme tarkoituksen mukaisesti: mahdollistaen suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Kehitämme myös osaamistamme ollaksemme edelläkävijöitä etenkin älykkäissä teknologioissa, ja haluamme tarjota erinomaisen asiakas- ja työntekijäkokemuksen.

Asiakkaamme arvostavat Caverionin palveluasennetta sekä kykyä vastata nopeasti ja ratkaista asiakkaiden haasteet tehokkaasti. Työntekijämme toimivat asiakasrajapinnassa kaikessa, mitä teemme. Siksi Caverionille on tärkeää luoda työympäristö, jossa työntekijät voivat saavuttaa oman potentiaalinsa joka tasolla ja tarjota asiakkaille erinomaisen palvelukokemuksen.

Tämän varmistamiseksi olemme julkistaneet ihmisten johtamisen perusperiaatteet, turvallisuusohjeistukset, palkitsemisen periaatteet sekä johtajuuteen ja moneen muuhun tärkeään osa-alueeseen liittyvät käytännöt. Caverionin kaiken toiminnan pohjana ovat eettiset periaatteet.

Voit tutustua meidän cavereihin tarkemmin Caverikirjassa ja Näin meillä -osiossa.

Henkilöstön lukumäärä

Parasta työpaikkaa kehittämässä

Henkilöstön oikeuksiin ja vastuisiin kuuluvat oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön, hyvinvointiin sekä kaikenlaisen syrjinnän ehkäisemiseen. Arvostamme monimuotoista työvoimaa ja haluamme tarjota kaikille samat mahdollisuudet.

Julkistimme vuonna 2020 vastuullisuustavoitteemme, ja yhtenä tavoitteena on kehittää työskentelytapojamme ja työympäristöämme naispuolisten työntekijöiden määrän lisäämiseksi Caverionissa. Liiketoimintaympäristömme kehittyy jatkuvasti. Megatrendit, maailmantalous ja kestävän kehityksen painottaminen vaikuttavat suuresti liiketoimintaamme ja työoloihimme.

Olemme jatkaneet työskentelyä seuraavilla henkilöstöön liittyvillä painopistealueilla:

  • Huippusuoritus kaikilla tasoilla
  • Inspiroiva johtajuus
  • Oikeat ihmiset oikeilla paikoilla
  • Ammatillinen kasvu
Caverion-two-people-taling-together-Stockholm.jpg

 

Caverion kulttuuri

Edistämme monin tavoin yhteistä Caverionin kulttuuria ja luomme vankkaa pohjaa sille, että Caverionista tulee paras työpaikka. Vuonna 2021 tavoitteena on nivoa Building Performance -kulttuuri osaksi päivittäistä työtämme ja ydinprosessejamme, jotta kaikki työntekijät näkevät ja tuntevat yhteisen kulttuurin päivittäin.

Johtamisen kehittäminen

Johtajilla on merkittävä rooli hyvän työntekijäkokemuksen synnyssä ja menestyksen luomisessa. On tärkeää, että esimiehen rooli ja vastuut sekä omat tavoitteet ovat selkeitä, jotta hän pystyy varmistamaan tiiminsä menestyksen.

Business-men-laughing-at-office-1600x600.jpg

Tarjoamme esimiehille kaikkialla Caverionissa erilaisia johtamisen kehittämisohjelmia, mentorointia sekä tiimin kehittämisen ja palautteen antamisen workshoppeja. Olemme keskittyneet toteuttamaan yhteisen johtamiskoulutuksen kaikille uusille johtajille Caverionissa, varmistaaksemme heidän menestyksensä uusissa tehtävissä.

Lisäksi järjestämme vuoden aikana useita muita paikallisia johtamiskoulutuksia kaikissa maissamme. Caverion kannustaa työntekijöitään jatkamaan ammatillista kasvua ja tukee heitä oppimisessa ja osaamisen kehittämisessä.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Caverionin eettisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti meillä ei sallita minkäänlaista ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen, yhteiskunnalliseen asemaan, uskontoon, ruumiilliseen tai henkiseen vammaisuuteen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, sukupuoliseen suuntautumiseen tai mihinkään muuhun tekijään liittyvää syrjintää.

Eettisissä liiketoimintaperiaatteissamme ohjeistetaan aktiivisesti myös edistämään yhdenvertaisuutta sekä sukupuolten välistä tasaarvoa ja monimuotoisuutta. Meillä on nollatoleranssi syrjinnän, häirinnän ja kaiken laittoman toiminnan suhteen.

Caverion-technicians.jpg

Caverionilla on koko konsernin laajuinen palkitsemisstrategia, joka tukee tavoitettamme saavuttaa huippusuoritus kaikilla tasoilla suoritukseen perustuvan palkitsemisen periaatteen mukaisesti. Keskeiset palkitsemisperiaatteet ja -käytännöt on kuvattu Caverionin palkitsemisohjeistuksessa, joka on kaikkien työntekijöiden saatavilla.

Caverionin palkitsemisrakenteessa on erilaisia elementtejä. Peruspalkka perustuu tehtävän vaatimuksiin, henkilökohtaiseen suoritukseen ja osaamiseen sekä kilpailukykyyn paikallisilla markkinoilla. Lyhyen aikavälin kannustimilla palkitaan ennalta määritettyjen ja mitattavien strategian toteuttamista tukevien tavoitteiden saavuttamisesta, joiden taustalla sekä vuotuinen suorituskyky, jatkuva kehittyminen ja yhteistyö. Yhtiön johto ja useimmat toimihenkilöt kuuluvat lyhyen aikavälin kannustinohjelman, projektiliiketoiminnan kannustinohjelman tai palveluliiketoiminnan kannustinohjelman piiriin.

Kehityskeskustelut, joissa käydään läpi myös tavoitteiden asettamista ja saavuttamista, ovat olennainen osa johtamisjärjestelmäämme, ja ne edistävät strategian jalkauttamista ja keskeisten tavoitteiden saavuttamista.

Tämän prosessin kautta kaikki Caverion työntekijät saavat käsityksen siitä, miten he voivat vaikuttaa Caverionin menestykseen, mitä heiltä odotetaan ja kuinka he voivat kehittää osaamistaan ja suoriutumistaan.

 
Henkilöstö vuoden 2020 lopussa