Osakepääoma ja valtuutukset

Caverionin osakkeiden lukumäärä oli 138 920 092 ja osakepääoma oli 1 000 000 euroa syyskuun 2020 lopussa.

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä oli 136 112 101 joulukuun 2020 lopussa. Caverionin hallussa oli 2 807 991 yhtiön omaa osaketta 31.12.2020, mikä vastasi 2,02 prosenttia koko osakemäärästä ja äänistä.

Vuosi

Tapahtuma

Osakkeiden määrä
(kauden lopussa) 

2020

Ei muutoksia.

138 920 092

2019

Ei muutoksia.

138 920 092

2018   

18.6.2018: 9 524 000 uuden osakkeen suunnattu anti institutionaalisille sijoittajille.

138 920 092

 

19.2.2018: 3 800 000 uuden osakkeen suunnattu maksuton osakeanti yhtiölle itselleen liittyen MSP 2018−2022 ohjelman toteutukseen.

 

2017

Ei muutoksia.

125 596 092

2016

Ei muutoksia.

125 596 092

2015

Ei muutoksia.

125 596 092

2014

Ei muutoksia.

125 596 092

2013

Ei muutoksia 1.7.2013 alkaneen kaupankäynnin jälkeen.

125 596 092

 

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous 2020

Caverionin hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Caverion Oyj:n 25.5.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 13 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 24.5.2021 saakka.


Caverionin hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta


Caverion Oyj:n 25.5.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 13 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen tai pantiksi ottaminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 25.3.2019 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa 23.9.2021 asti.

Osana ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän toteutusta yhtiö on ottanut pantiksi yhtiöltä lainaa ottaneiden avainhenkilöiden ostamat osakkeet. Tämän seurauksena Caverionilla oli panttina 689 056 Caverion Oyj:n osaketta raportointikauden päättyessä 31.12.2020.