Tunnusluvut ja laskentakaavat

Tunnusluvut

image5xrdh.png
Tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate

=

Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Oikaistu käyttökate

=

Käyttökate ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä *

EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien omaisuuserien poistoja)

=

Liikevoitto + aineettomien omaisuuserien poistot ja arvonalentumiset

Oikaistu EBITA

=

EBITA ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä *

Käyttöpääoma

=

Vaihto-omaisuus + myynti- ja osatuloutussaamiset + muut lyhytaikaiset saamiset - osto- ja osatuloutusvelat - muut lyhytaikaiset velat - saadut ennakot - lyhytaikaiset varaukset

Korollinen nettovelka

=

Korolliset velat – rahavarat

Omavaraisuusaste (%)

=

Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus x 100


Taseen loppusumma – saadut ennakot

Velkaantumisaste (%)

=

Korolliset velat - rahavarat x 100


Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus

Oman pääoman tuotto (%)

=

Tilikauden tulos x 100


Oma pääoma yhteensä (keskimäärin tilikauden aikana)

Henkilöstö keskimäärin

=

Edellisen tilikauden lopussa ja tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen henkilökunnan lukumäärän keskiarvo

Osakekohtainen tulos,

laimentamaton

=

Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille laskettu osuus) - oman pääoman ehtoisen lainan kirjaamattomat korot ja kulut verojen jälkeen


Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Osakekohtainen tulos,

laimennettu

=

Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille laskettu osuus) – oman pääoman ehtoisen lainan kirjaamattomat korot ja kulut verojen jälkeen


Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo laimennusvaikutuksella oikaistuna

Osakekohtainen oma

pääoma

=

Oma pääoma


Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 31.12.

Osinko/osake

=

Tilikauden osinko/osake


Tilikaudella ja sen jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukertoimet

Osinko/tulos (%)

=

Osakekohtainen osinko x 100


Osakekohtainen tulos

Efektiivinen osinkotuotto (%)

=

Osakekohtainen osinko x 100


Pörssikurssi 31.12.

Hinta/voitto –suhde (P/E-luku)

=

Pörssikurssi 31.12.


Osakekohtainen tulos

Keskikurssi

=

Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto


Vaihdettujen osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella

Osakekannan markkina-arvo

=

(Osakkeiden lukumäärä - omat osakkeet) x tilinpäätöspäivän pörssikurssi

Osakevaihto

=

Tilikauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä

Vaihtuvuus (%)

=

Pörssivaihto (kpl) x 100


Liikkeellä oleva keskimääräinen osakemäärä

Orgaaninen kasvu

=

Määritelty liikevaihdon muutoksena paikallisvaluutoissa poislukien (i) valuuttakurssien; ja (ii) yrityshankintojen ja –myyntien vaikutukset. Valuuttakurssien vaikutus esittää muissa valuutoissa kuin euroissa (konsernin raportointivaluutta) raportoitavien tytäryhtiöiden osalta valuuttakurssien muutosten vaikutuksen liikevaihdon kasvuun. Yritysostojen ja –myyntien vaikutus esittää, kuinka kuluvan tai edellisen tilikauden aikana toteutetut yrityshankinnat ja –myynnit vaikuttavat raportoituun liikevaihtoon.

* Vertailtavuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia eriä tai liiketoimia, jotka ovat merkittäviä Caverionin taloudellisen kehityksen ymmärtämiselle vertailtaessa nykyistä kautta edellisiin kausiin. Nämä erät voivat sisältää (1) myyntivoittoja ja -tappioita ja transaktiokuluja divestoinneista ja yritysostoista; (2) alaskirjauksia, kuluja ja/tai tuottoja erikseen tunnistetuista riskiprojekteista; (3) uudelleenjärjestelykuluja ja (4) muita eriä, jotka Caverionin johdon arvion mukaan eivät liity normaaliin liiketoimintaan.

Oikaistuun käyttökatteeseen vaikuttavat samat oikaisut kuin oikaistussa EBITA:ssa lukuun ottamatta uudelleenjärjestelykulujen erää, jonka osalta käyttökatteen oikaisuihin eivät sisälly uudelleenjärjestelyihin liittyvät poistot ja arvonalentumiset.

Tuloskeskus Taloudelliset tavoitteet Osinkopolitiikka Avainluvut T&K Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet