Ympäristöjohtaminen auttaa kehittämään vastuullisempaa liiketoimintaa

Sitran 2020 megatrendilistauksen perusteella elämme keskellä ekologista kestävyyskriisiä, jonka…

Sitran 2020 megatrendilistauksen perusteella elämme keskellä ekologista kestävyyskriisiä, jonka ilmentymiä ovat mm. ilmastonmuutos, jäteongelmat ja resurssien puute. Jotta pystyisimme sopeutumaan tähän kriisiin, on toimittava liiketoiminnan kannalta vastuullisesti ja kestävästi.

 

Ilmastonmuutoksen torjunnan osalta Suomen hallitus onkin linjannut, että Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, mutta useat kaupungit ja toimijat ovat asettaneet tavoitteen jo muutamien vuosien päähän. Tutustu muutamiin esimerkkeihin asetetuista tavoitteista. Rakennettu ympäristö ja ympäristöjohtaminen ovat avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Yhteisessä tulevaisuudessamme kaupunkien merkitys kasvaa. 75 % maailman energiasta kulutetaan kaupungeissa. Yksin EU:ssa rakennukset synnyttävät 40 % päästöistä. Tutkimusten mukaan vuonna 2050 yli 70 % ihmisistä asuu kaupungeissa. 

Ei ole siis epäilystäkään siitä, että kaupungit rakennuksineen, teollisuuslaitoksineen ja infrastruktuureineen voivat olla muovaamassa maapallollemme parempaa tulevaisuutta.

Ota yhteyttä

Simo Kokko
Simo Kokko
Päällikkö, Energia- ja vastuullisuuspalvelut
Caverion Suomi Oy
 

Ympäristöjohtaminen auttaa päästöjen leikkaamisessa ja toiminnan jatkuvassa kehittämisessä

Toimimme ympäristöjohtamisen kumppaninasi aina nykytilan arvioinnista ja tavoitteiden asettamisesta raportointiin ja jatkuvaan kehittämiseen. Ympäristöjohtaminen onkin jatkuva prosessi ja tapa toimia, ja tässä autamme sinua onnistumaan. Palveluidemme tavoitteena on luoda pitkän aikavälin strategia ympäristötehokkuuden parantamiseksi.

 

Ympäristökatselmus luo kokonaiskuvan kiinteistöjesi nykytilasta

Ympäristökatselmus antaa kattavan kokonaiskuvan kiinteistön nykytilasta ympäristötehokkuuden näkökulmasta. Katselmuksen tulosten perusteella teemme yksityiskohtaiset toimenpide-ehdotukset, joilla voit parantaa ja kehittää ympäristövastuullisuutta. Toteutamme katselmukset sekä kiinteistö- että kiinteistösalkkukohtaisesti.

Ympäristökatselmuksessa huomioimme, mm.

  • Energiankulutus ja energiatehokkuus
  • Uusiutuva energia ja energian alkuperä
  • Jätehuolto
  • Kylmäaineiden käyttö
  • Hiilijalanjälki
  • Toimintamallit
  • Vastuullisuuden raportointitapa ja ympäristöpolitiikka
  • Riskit

Jätä meille yhteydenottopyyntö tästä, niin keskustellaan lisää!

 

Hiilijalanjäljen laskenta paljastaa ilmastovaikutukset

Hiilijalanjälki on keino mitata kiinteistön ilmastovaikutusta. Hiilijalanjälki voidaan laskea koko elinkaarelle tai vain osalle elinkaaren vaiheista, kuten esimerkiksi käytölle. Koko elinkaaren hiilijalanjälki huomioi sekä rakentamisesta että käytöstä muodostuvat päästöt. Käytön hiilijalanjälki puolestaan huomioi käytön aikaiset hiilidioksidipäästöt. Hiilijalanjälkilaskennassamme käytämme hiilijalanjälkilaskentaan soveltuvia standardeja jalanjäljen käyttötarkoitushuomioiden.

Kiinnostuitko? Jätä meille yhteydenottopyyntö tästä!

Messukeskuksen tavoitteena on olla 110 % hiilineutraali vuonna 2029 – katselmuksella päästöjen aiheuttajat selville

Messukeskukselle määritettiin kesän 2019 aikana kiinteistön käytönaikainen hiilijalanjälki. Hiilijalanjälkilaskennalla pyrittiin selvittämään lähtötaso Messukeskuksen ylläpidon hiilidioksidipäästöille (CO2). Hiilijalanjäljessä huomioitiin muun muassa energiankäytön ja jätehuollon vaikutus kiinteistön ylläpidon hiilitaseeseen.

Toteuttamamme ympäristökatselmus antoi kattavan kuvan Messukeskuksen toiminnan CO2-päästöistä. Päästöinventaarion tulosten avulla on helppo hahmottaa merkittävät CO2-päästöjen aiheuttajat. Kun merkittävät päästölähteet ovat tiedossa, on helpompi keskittyä päästöjen vähentämisen kannalta olennaisiin ja merkittäviin toimenpiteisiin.

Kuuntele Messukeskuksen haastattelu podcastissamme

 

Breeam In Use – Ympäristösertifiointi tuo vertailukelpoisuutta

Breeam In Use on brittiläinen BRE:n ympäristösertifikaatti, jota käytetään kansainvälisesti kiinteistöjen ympäristötehokkuuden arvioinnissa jo käytössä oleville kiinteistöille. Breeam In Use -ympäristösertifikaatti tarjoaa jatkuvuutta kiinteistön ympäristötehokkuuden tarkasteluun ja ohjaa kiinteistön ylläpitoa ympäristön ja käyttäjien kannalta vastuulliseen suuntaan.

Breeam In Use -sertifikaatti huomioi energiatehokkuuden lisäksi kiinteistön ja sen käyttäjien terveyden, luonnon monimuotoisuuden, kiinteistön ylläpidon taloudellisen näkökulman sekä kestävän kehityksen. Sertifikaatti auttaa kiinteistöjen keskinäisessä vertailussa, tekemällä vertailun yhdenmukaiseksi ja vertailukelpoiseksi. Sertifioidut kiinteistöt erottuvat edukseen myös kiinteistömarkkinoilla. Tarjoamme palveluita sekä kiinteistöjen Breeam In Use -ympäristösertifioinnin esiselvitysvaiheeseen että varsinaiseen ympäristösertifiointiin.

Jätä meille yhteydenottopyyntö tästä, niin keskustellaan lisää sertifiointitarpeistanne! 
Tutustu tarkemmin sertifikaattiin: breeam.com 

Ympäristöstrategia määrittää tavoitetilan

Kiinteistöjen ympäristötehokkuuden tarkastelussa on hyvä lähteä liikkeelle nykytilan selvityksestä eli tehdä ympäristökatselmus. Sen jälkeen, kun olemme selvittäneet nykytilan, asetamme tavoitteet ja työstämme toimenpideohjelmaa sinun sekä sidosryhmiesi kanssa yhteistyöllä.

Ympäristöstrategiassa määritämme tavoitteet esimerkiksi kierrätykselle, energiankulutukselle ja -hankinnalle, hiilijalanjäljelle, vastuulliselle hankinnalle sekä vastuullisuusraportoinnille.

Jätä meille yhteydenottopyyntö tästä, niin keskustellaan tavoitteistanne ja toiveistanne!

 

Vastuullisuusraportointi tukee ympäristövastuullisuustyön seurantaa

Vastuullisuusraportointi voi perustua laissa määritettyyn velvoitteeseen, mutta myös tukea yrityksen ympäristövastuullisuustyön etenemisen seurantaa, johtamista ja viestintää. Vastuullisuusraportoinnin velvoite koskee suuria yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä, eli listayhtiöitä, luottolaitoksia ja vakuutusyhtiöitä, joiden henkilömäärä ylittää tilikauden aikana keskimäärin 500 henkeä ja liikevaihto yli 40 miljoonaa euroa tai tase yli 20 miljoonaa euroa. (Lähde: tem.fi) Laki edellyttää edellä mainittuja yrityksiä raportoimaan tietyt määritetyt luvut, mutta esittämistapa on joustava.

Autamme ja opastamme luomaan toimintamallit ja -järjestelmät, jotka tukevat sujuvaa vastuullisuusraportointia ja jatkuvaa kehitystä. Jätä meille yhteydenottopyyntö tästä, niin keskustellaan lisää!

GRI-raportointi tarkastelee taloudellista, ympäristöllistä ja sosiaalista vastuuta

GRI-raportointi perustuu Global Reporting Initiativen kehittämään standardiin. GRI-raportointi on tehokas tapa vertailla yrityksen vastuullisuutta muihin GRI-raportointia käyttäviin toimijoihin nähden. GRI-raportointi täyttää yrityksen vastuullisuusraportointivelvoitteen.

GRI-raportointi jalkautuu kolmeen osa-alueeseen: talous, ympäristö ja sosiaalinen vastuu. Yhdessä kanssasi määrittelemme tarvittavat GRI-mittaristot aina tarpeidesi ja lähtötasosi mukaisesti. Sen jälkeen keräämme tarvittavat tiedot ja huolehdimme tunnuslukujen laskennasta.

Tutustu: globalreporting.org

GRESB-raportointi on oiva keino vertailla vastuullisuutta kansainvälisessä toimintaympäristössä

GRESB-raportoinnin avulla voidaan vertailla kansainvälisesti kiinteistöjen ESG-näkökulmia ja löytää tulosten perusteella kehitettäviä kohteita. Se kattaa kiinteistön energianhallinnan ja ympäristö- sekä vastuullisuusjohtamisen näkökulmat. Myös hiilijalanjäljen laskenta sisältyy GRESB-raportointiin.

Huolehdimme tietojen keräyksestä, asianmukaisesta raportoinnista GRESB-järjestelmään sekä konsultoimme tulosten perusteella todetuissa jatkotoimenpiteissä. Laskennan ja raportoinnin avulla voit kehittää omaa ympäristövastuullisuuttasi. Se ei kuitenkaan täytä yrityksen vastuullisuusraportointivelvoitetta, mutta edistää yrityksen vastuullisuudesta viestimistä ja parhaimmillaan luo yritykselle kilpailuetua toimialallaan.

Tutustu: gresb.com

 

Kysy lisää ympäristöjohtamisesta

Ota yhteyttä ja kerromme tarkemmin, miten ympäristöjohtaminen auttaa parantamaan toimintasi vastuullisuutta.

Katso myös

 

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

 

Lue lisää