Hallinnointikoodin mukaiset selvitykset ja raportit

Caverion noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n syyskuussa 2019 antamaa ja 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia poikkeuksitta. Koodi on julkisesti saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Caverion Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään on laadittu arvopaperimarkkinalain sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 suositusten perusteella toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

 2022  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014  2013

Palkitsemispolitiikka

Caverionin palkitsemispolitiikka määrittää periaatteet Caverion Oyj:n toimielinten eli hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemiselle. Palkitsemispolitiikan tarkoituksena on myös kuvata Caverionin palkitsemisperiaatteet ja antaa sijoittajillemme selkeä kuva siitä, miten Caverionin toimielinten palkitsemista hallinnoidaan ja miten palkitsemisen eri osa-alueet liittyvät yhtiön strategiaan.

Caverionin palkitsemispolitiikka 2020 on laadittu hallinnointikoodin 2020 ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Palkitsemispolitiikan on hyväksynyt Caverionin varsinainen yhtiökokous vuonna 2020 ja se on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, mikäli palkitsemispolitiikkaa ei korvata uudella tai muutetulla versiolla tätä aiemmin.

Palkitsemispolitiikka 2020

Palkitsemisraportit

Caverionin hallitukselle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot on esitetty Caverionin palkitsemisraporteilla kulloinkin voimassa olleen hallinnointikoodin suositusten mukaisesti.

2022  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014