Caverion sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Caverioniin?

Miksi sijoittaa Caverioniin?

Liiketoimintamme tarkoituksena on mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Asiakkaat voivat luottaa osaamiseemme rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, tekniseen kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin. Edistämme hiilivapaata yhteiskuntaa energiatehokkailla ja kestävillä ratkaisuillamme 10 maassa, Pohjois- ja Keski-Euroopassa, 15 000 ammattilaisen voimin.

Pyrimme säilyttämään vahvan aseman markkinoillamme ja parantamaan paikallista asemaamme eri maissa kasvun, kannattavuuden ja kestävyyden tukemiseksi. Pyrimme luomaan arvoa aina sijoittajamme, asiakkaamme ja henkilöstömme huomioiden sekä varmistaen, että teemme työtä kaikkien sidosryhmiemme parhaaksi.

 
 

6 syytä sijoittaa Caverioniin

 

Caverionin vuoden 2025 loppuun ulottuva strategia keskittyy liikevaihdon kestävään kasvuun, kannattavuuden parantamiseen sekä investointeihin asiakkaidemme paremman suorituskyvyn tukemiseksi.

Edellisessä Kunnossa kasvuun -strategiassamme keskityimme vahvistamaan priorisointia ja valikoivaa lähestymistapaa hankkeissa ja Projektit-liiketoiminnassa sekä toteuttamaan taloudellisen suorituksen parantamiseen tähtääviä kustannussäästö- ja tehokkuustoimenpiteitä läpi alustamme. Samalla Caverion päivitti strategiaansa sopeutumaan paremmin muuttuvaan markkinatilanteeseen sekä asiakkaiden kehittyviin tarpeisiin.

Caverion on nyt valmiina kestävään kasvuun neljän strategisen teeman ohjaamana: Henkilöstö, Kestävä kehitys ja Digitalisaatio, joista yhdessä syntyy erinomainen Asiakaskokemus.

Caverionilla on vahva markkina-asema fragmentoituneella markkinalla ja markkinaosuuden kasvattamiselle on edelleen tilaa. Caverion on kiinteistötekniikan markkinoilla viiden suurimman toimijan joukossa useimmissa toimintamaissaan liikevaihdolla mitattuna. Lisäksi Caverion on yksi Suomen johtavista teollisuuden ratkaisuja tarjoavista yhtiöistä.

Läsnäolomme sekä pohjoismaissa että Keski-Euroopassa toimii meille kilpailuetuna asiakkaidemme tarpeiden tukemisessa, mukaan lukien suuret kansainväliset asiakkaat. Toimialan megatrendit, kuten energiatehokkuus, kaupungistuminen, lisääntynyt teknologian käyttö ja digitalisaatio sekä turvallisuus vaikuttavat Caverioniin myönteisesti. Nämä trendit ovat kehittyneet suotuisasti viime vuosina ja niiden korostuminen entisestään tukee kasvua jatkossa.

Caverionin ratkaisut kehittyvät ja muuttuvat entistä monimutkaisemmiksi ja räätälöidymmiksi asiakkaiden tarpeiden mukana. Toimintamallimme perustuu vahvaan paikalliseen läsnäoloon samalla kun ratkaisuliiketoiminnassa jaamme yhteistä asiantuntemusta yli lokaatioiden.

Olemme myös hyvässä asemassa vastaamaan markkinoiden lisääntyneeseen kysyntään kestävyyttä tukeville palveluille, kuten parantuneelle energiatehokkuudelle ja paremmalle sisäilmalle. Digitaaliset ratkaisut ovat lisäksi olennainen osa tarjoomaamme. Niiden avulla asiakkaamme saavat viimeisimmät tiedot ja toimintasuunnitelmat rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten sekä teollisten prosessien parempaan hallintaan.

Nykyisellä strategiakaudella erottaudumme markkinoilla luomalla kestävää vaikutusta jokaiselle asiakkaalle suunnitelmillamme ja toteuttamillamme ratkaisuilla, luotettavasti ja läpinäkyvästi joka kerta.

Ihmiset ovat Caverion liiketoiminnan ja asiakasrajapinnan keskiössä. Haluamme tulla toimialamme kiinnostavimmaksi työnantajaksi keskittymällä oikeiden osaajien houkuttelemiseen ja kehittämiseen, edistää Building Performance -kulttuuriamme sekä johtaa ihmisiä ja suoritusta henkilöstöstämme välittäen ja sitouttaen.

Caverionin johtoryhmällä on monipuolinen ammatillinen tausta talotekniikasta ja muilta toimialoilta sekä laaja markkinatuntemus strategian toteutukseen koko yhtiössä. Keskittyminen sisäiseen koulutukseen, monimuotoisuuteen ja turvallisuuteen takaa myös sen, että meillä on oikeat ja kokeneet osaajat palvelemaan monipuolista asiakaskuntaamme samalla kun panostamme henkilöstön sitouttamiseen ja työterveyteen.

Caverionin Palvelut- ja Projektit-liiketoimintayksiköt tukevat toisiaan ja mahdollistavat yhdessä kasvun edistyksellisten elinkaariratkaisujen kautta kiinteistöissä ja teollisuudessa.

Tilauskantamme on vahva ja sen laatu on hyvä, mikä antaa meille näkyvyyttä tulevaan. Palvelut-liiketoimintamme, sisältäen digitaaliset ratkaisut, osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta vuonna 2021 oli jo 65,5 %. Palvelut tuottavat toistuvaa liikevaihtoa, mikä edelleen parantaa näkyvyyttä. Palvelut-liiketoiminnan yleisesti ottaen vakaa luonne vahvistaa myös suhdannekestävyyttä, mitä hajautettu asiakaskunta tukee entisestään. 

Keskitymme suuntaamaan liiketoimintajakaumaamme ylemmäs arvoketjussa kohti ratkaisuliiketoimintaa, johon kuuluvat Asiantuntija- ja suunnittelupalvelut sekä digitaaliset ratkaisut, Palvelujen johtaminen ja Älykkäät ratkaisut. Kyseisissä kategorioissa kasvunäkymien, kannattavuuspotentiaalin ja painotuksen yritysostojen kautta tulevaan kasvuun nähdään olevan korkeampia.

Meillä on vahva suorituksen johtamisen kulttuuri, painopisteinä kassavirran ja käyttöpääoman hallinta. Olemme hyötyneet suorituskyvyn johtamisen kulttuurin juurruttamisesta koko organisaatioon.

Caverionin vähän pääomia sitova liiketoiminta tuottaa kassavirtaa, jonka voimme edelleen sijoittaa kasvattamaan liiketoimintaa orgaanisesti ja yritysostojen kautta sekä samalla maksaa osinkoja osakkeenomistajille ja hallita velkaantuneisuutta. Vahva palveluliiketoimintamme parantaa kassavirran ennakoitavuutta.

Operatiivinen kassavirtamme on kausiluonteista ja tyypillisesti vahvimmillaan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Keskitymme aktiivisesti käyttöpääoman hallintaan ja kausiluonteisuuden vähentämiseen. Caverionin likviditeettiasema on hyvin vahva ja velkaantuneisuus on matalalla tasolla, mikä tarjoaa lisäkapasiteettia rahoittaa kasvua yritysostojen kautta.