Hallinnointi

Corporate Governance web.jpg

Sitoudumme hyvään hallintotapaan

Caverion noudattaa Suomessa pörssilistattuihin yrityksiin sovellettavien lakien ja määräysten mukaisia hyviä hallinnointikäytäntöjä. Hallinnointikoodin lisäksi keskeisiä säädöksiä ja määräyksiä ovat osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki, markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR), Finanssivalvonnan säännöt ja määräykset sekä Nasdaq Helsinki Oy:n julkaisemat pörssiyhtiöitä koskevat säännöt ja ohjeet.

Yhtiökohtaiset hallinnointisäännöt kuvataan Caverionin yhtiöjärjestyksessä.

Caverion laatii konsernitilipäätöksensä ja osavuosikatsauksensa Euroopan unionissa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS), arvopaperimarkkinalain sekä sovellettavien Finanssivalvonnan standardien ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallituksen toimintakertomus ja Caverion Oyj:n tilinpäätös laaditaan kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti.

Caverion noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n syyskuussa 2019 antamaa ja 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Koodi on julkisesti saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Caverion poikkeaa noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti Hallinnointikoodin suosituksista seuraavasti:

• Hallinnointikoodin suosituksesta 8 poiketen yhtiön hallitukseen ei kuulu molempia sukupuolia.
• Hallinnointikoodin suosituksesta 10 poiketen hallituksen jäsenet eivät ole riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
• Hallinnointikoodin suosituksesta 15 poiketen henkilöstö- ja tarkastusvaliokunnassa on kaksi jäsentä.
• Hallinnointikoodin suosituksesta 16 poiketen tarkastusvaliokunnan jäsenet eivät ole riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiöllä on yksi määräysvaltaa käyttävä omistaja, Crayfish BidCo Oy, joka omistaa tällä hetkellä noin 68 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä. Crayfish BidCo Oy:n tekemän julkisen ostotarjouksen toteuttamisen odotetaan tapahtuvan 27.11.2023, minkä jälkeen Crayfish BidCo Oy:n omistusosuus nousee noin 94 prosenttiin yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Crayfish BidCo Oy on vahvistanut, että se aikoo käynnistää osakeyhtiölain mukaisen pakollisen vähemmistölunastusmenettelyn hankkiakseen loput yhtiön osakkeista ja sen jälkeen saada yhtiön osakkeet poistumaan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta niin pian kuin se on käytännössä mahdollista. Poikkeamat hallinnointikoodista liittyvät yhtiön uuden omistusrakenteen seurauksena tapahtuneisiin muutoksiin ja ovat voimassa pörssilistalta poistamiseen saakka.