Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa Caverionin johtamis-, valvonta- ja raportointijärjestelmää. Riskienhallinnan pääasiallinen tavoite on:

  • tuoda kaikkiin toimintoihin systemaattinen lähestymistapa riskien hallitsemiseksi, joka tukee yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista hallitusti, ja
  • varmistaa toimintojen jatkuvuus muutuvassa liiketoimintaympäristössä.

 

Riskienhallinnan politiikka

Caverionin Riskienhallinnan Politiikka määrittelee riskienhallinnan viitekehyksen ja pääperiaatteet sekä roolit ja vastuut riskienhallinnassa.

Riskienhallinta sisältää riskien tunnistamisen ja arvioimisen sekä valmiussuunnitelman laatimisen kaikille merkittävimmille riskeille. Konserninlaajuinen riskienarviointi toteutetaan vuosittain jatkuvana prosessina. Arvioinnin perusteella merkittävimmät riskit raportoidaan ja niitä seurataan niiden arvioidun todennäköisyyden ja mahdollisen vaikutuksen perusteella.

Operatiiviset ja tapahtumakohtaiset riskit raportoidaan ja niitä seurataan kuukausittain osana taloudellista raportointia.

Merkittävimmät riskit

Caverionin merkittävimmät lyhyen aikavälin riskit on kuvattu yhtiön tilinpäätöksessä ja osavuosikatsauksissa. Viimeisin kuvaus tilinpäätöksessä on ohessa.

Toimintaympäristö. Koronapandemian ja sitä seuranneen taloudellisen taantuman vaikutukset Caverioniin sekä toimenpiteet, joita yhtiö on suorittanut, on kuvattu erikseen tässä toimintakertomuksessa.

Caverion altistuu toiminnassaan erilaisille strategisille, toiminnallisille, poliittisille, markkina-, asiakas- sekä muille riskeille. Caverion arvioi, että kauppaan, terveyteen ja politiikkaan liittyvät riskit lisääntyvät maailmanlaajuisesti ja jo osittain toteutuneet koronapandemianmuodossa. Kasvavalla kustannuspohjalla, mukaan lukien kohonneilla materiaali- ja energiahinnoilla, voi olla olennaista haitallista vaikutusta Caverionille.

Operatiiviset riskit ja epävarmuudet. Caverionille tyypilliset operatiiviset riskit liittyvät sen Palvelut- ja Projektit-liiketoimintaan. Näitä ovat muun muassa tarjouksiin (esim. laskentaan ja hinnoitteluun), sopimusehtoihin, yhteishankkeisiin, aliurakointiin, alihankkijoihin ja hankintaketjuun, materiaalien hintoihin, pitkäaikaisiin palvelusitoumuksiin, taattuihin palvelutasoihin ja osaavan henkilöstön saatavuuteen sekä projektinhallintaan liittyvät riskit. Näiden riskien hallitsemiseksi riskienarviointi ja -tarkastusprosessit ovat käytössä niin myynti- kuin toteutusvaiheessa, ja tarkoituksenmukaisia riskivarauksia tehdään. Konsernin Projektit-liiketoimintayksikkö ja Palvelut-liiketoimintayksikkö valvovat Projektien ja Palveluiden kokonaisriskiä ja kohdistavat tarvittavia toimenpiteitä divisioonille riskien vähentämiseksi ja hallitsemiseksi.

Huomioiden Projektit-liiketoiminnassa toteutuneet riskit Konsernin Projektit-liiketoimintayksikkö keskittyy projektien riskienhallinnan parantamiseen kokonaisuutena, projektiportfolion ohjaamiseen sekä projektinhallinnan osaamisen parantamiseen. Selkeästi määritellyistä projektinjohdon prosesseista ja projektikontrolleista huolimatta on mahdollista, että jotkut riskeistä, jotka voisivat johtaa projektien alaskirjauksiin, varauksiin, riitaisuuksiin ja oikeudenkäynteihin, saattavat toteutua ja vaikuttaa negatiivisesti Caverionin tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Caverion teki suuren määrän projektien alaskirjauksia viime strategiakaudella. Järjestelmällinen suorituskyvyn johtaminen on edelleen projektinjohtamisprosessin keskeinen osa kaikissa divisioonissa. Vuosina 2019-2022 Caverion huomioi oikaistun EBITA:n laskennassa ainoastaan yhden merkittävän Saksan riskiprojektin, jonka loppuun saattaminen viivästyi vuoden 2021 loppuun asti. Tämä projekti on luovutettu asiakkaalle vuoden 2021 lopulla. Vuonna 2022 alaskirjattiin 4,0 milj. euroa tästä erikseen tunnistetusta merkittävästä riskiprojektista. Yhtiö ei odota enää jatkossa raportoivansa eriä tässä kategoriassa vertailtavuuteen vaikuttavien erien alla. On mahdollista, että tähän vanhaan projektiin liittyen tai muissa projekteissa voi ilmetä yhä riskejä.

Saamiset. Konsernipolitiikan mukaisesti luottotappio tai luottotappiovaraukset kirjataan saamisista, kun on todennäköistä, ettei niistä saada suoritusta. Luottotappioksi kirjaamisessa noudatetaan Caverion-konsernin liiketoiminnan myyntisaamisten arvostusperiaatetta, ja kirjauksiin sisältyy arviointia ja harkintaa. Arvio perustuu aikaisemmin toteutuneisiin luottotappioihin, luotonvalvonnan kokemukseen, asiakaskohtaisiin vakuuksiin ja selvityksiin sekä arviointiajankohdan taloudellisiin olosuhteisiin. Caverion tekee jatkuvasti projektiportfolionsa osatuloutus- ja myyntisaamisiin liittyviä riskiarvioita. Yhtiöllä on tiettyjä yksittäisiä suurehkoja saamisia, joiden neuvottelemiseksi ja perimiseksi yhtiö jatkaa toimenpiteitään. Tunnistetuissa saamisissa on edelleen riskiä ja ei voida poissulkea, että myös muihin saamisiin liittyy riskiä. Koronakriisi on lisännyt yleistä riskitasoa liittyen asiakkaiden taloudelliseen asemaan ja saamisten perintään.

Riitaisuudet. Ottaen huomioon Caverionin liiketoiminnan luonteen erityisesti projekteissa, konserniyhtiöt ovat osallisina riitaisuuksissa ja oikeusprosesseissa useissa projekteissa. Nämä riitaisuudet ja oikeusprosessit ovat tyypillisesti Caveronia kohtaan esitettyjä vaateita, jotka koskevat väitettyjä virheellisiä suorituksia ja viivästyneitä toimituksia. Joissakin tapauksissa Caverionin periessä saamisiaan tämä saattaa johtaa riitaisuuksiin ja oikeusprosesseihin. On riski, että asiakas esittää näissä prosesseissa vastakanteita. Vaateiden, riitaisuuksien ja oikeusprosessien lopputulemaa on vaikea arvioida. Alaskirjauksia ja varauksia tehdään soveltuvien kirjanpitosäännösten mukaisesti.

Compliance-asiat. Kesäkuussa 2018 Caverion pääsi osaltaan sovintoon Saksan liittovaltion kilpailuviraston (Bundeskartellamt) kanssa kartelliasiassa, jota viranomainen oli tutkinut vuodesta 2014. Tutkimus koski useita kiinteistöteknisten palvelujen tarjoajia Saksassa. Caverion Deutschland GmbH:n (ja sen edeltäjien) todettiin osallistuneen kilpailua rajoittaviin toimiin vuosien 2005 ja 2013 välisenä aikana. Saksan liittovaltion kilpailuviraston 3.7.2018 antaman lopullisen päätöksen mukaan kilpailuoikeudellisen sakon määrä Caverion Deutschland GmbH:lle oli 40,8 milj. euroa. Saksan liittovaltion kilpailuvirasto antoi lopullisen päätöksensä kartelliasiassa maaliskuun 2020 lopulla muita asiassa mukana olleita kiinteistöteknisten palvelujen tarjoajia vastaan. On riski, että mukana olleita yhtiöitä, mukaan lukien Caverion Deutschland GmbH, kohtaan voidaan esittää siviilioikeudellisia vaateita. Tällä hetkellä kyseisen riskin suuruutta ei ole mahdollista arvioida. Joitakin siviilioikeudellisia vaateita on sovittu osapuolten välillä vuosien 2021 ja 2022 neljännellä vuosineljänneksellä. Caverion julkistaa kaikki olennaiset tiedot mahdollisista siviilioikeudellisista vaateista tarvittaessa soveltuvien säännösten mukaisesti.

Osana Caverionin yhteistyötä viranomaisten kanssa kartelliasiassa yhtiö havaitsi asiakasprojektien yhteydessä vuosina 2009–2011 toimintaa, joka voi täyttää lahjonnan tai muun rikoksen tunnusmerkistön. Caverion toi havaintonsa heti viranomaisille tiedoksi ja tuki niitä asian selvittämisessä. Münchenin julkinen syyttäjä ilmoitti Caverionille kesäkuun 2020 lopulla, ettei selvityksiä tulla jatkamaan eikä Caverion Deutschland GmbH:ta vastaan aloiteta muodollista sakkomenettelyä tapauksiin liittyen. On riski, että Caverion Deutschland GmbH:ta kohtaan voidaan esittää siviilioikeudellisia vaateita. Tällä hetkellä kyseisen riskin suuruutta ei ole mahdollista arvioida. Caverion julkistaa kaikki olennaiset tiedot mahdollisista siviilioikeudellisista vaateista tarvittaessa soveltuvien säännösten mukaisesti.

Caverion on panostanut merkittävästi compliance-asioiden edistämiseen, jotta vastaisuudessa voidaan välttää kaikki sääntörikkomukset. Osana compliance-ohjelmaa kaikkien työntekijöiden tulee suorittaa vuosittain sähköinen compliance-koulutusohjelma, ja lisäkoulutusta annetaan läpi organisaation. Kaikkien uusien työntekijöiden edellytetään perehtyvän Caverionin Eettisiin Liiketoimintaperiaatteisiin (Code of Conduct) ja suorittavan sanotun sähköisen koulutusohjelman. Kaikkien työntekijöiden on noudatettava Caverionin Eettisiä Liiketoimintaperiaatteita, joissa on nollatoleranssi-politiikka kilpailun vastaisten toimien, korruption, lahjonnan tai ylipäätään laittomuuksien suhteen.

Rahoitus. Caverionin ulkoisissa lainoissa sovelletaan taloudellista kovenanttia, joka perustuu konsernin nettovelan ja käyttökatteen suhdelukuun. Tämän kovenantin rikkoutuminen antaisi lainapankeille oikeuden eräännyttää lainat heti maksettaviksi. On mahdollista, että Caverion voi tarvita muutoksia taloudelliseen kovenanttiinsa tulevaisuudessa. Taloudellisen kovenantin tasoa seurataan ja arvioidaan jatkuvasti suhteessa käyttökatteen ja nettovelan toteumaan ja ennusteisiin. Koronaviruspandemian puhkeaminen on lisännyt yleistä riskitasoa liittyen rahoituksen saatavuuteen sekä valuuttakursseihin liittyviä riskejä.

Takaukset. Caverionin liiketoimintaan kuuluu tyypillisesti takausten antaminen asiakkaille ja muille sidosryhmille, erityisesti isoissa projekteissa, esimerkiksi ennakkomaksujen vakuudeksi, sopimusvelvoitteiden suorittamisen vakuudeksi, ja takuuajan velvoitteiden vakuudeksi. Rahoituspalvelujen välittäjät antavat tyypillisesti nämä takaukset Caverionin puolesta. Ei ole varmuutta, että yhtiöllä olisi tällaisiin takauksiin jatkuva saatavuus rahoituspalvelujen välittäjiltä kilpailukykyisin ehdoin tai lainkaan, ja mikäli takauksia ei saataisi, sillä saattaisi olla haitallinen vaikutus Caverionin liiketoiminnalle ja taloudelliselle tilanteelle. Caverion pyrkii hallitsemaan tätä riskiä ylläpitämällä useita takauslimiittejä eri toimintamaissaan. Koronaviruspandemian puhkeaminen on lisännyt yleistä riskitasoa liittyen takauslimiittien saatavuuteen.

Tietoturva. Tärkeimpien IT-järjestelmien luotettavuus ja niihin liittyvät kumppanuudet ovat olennaisia Caverionin toimintojen jatkuvuudelle. Pitkittynyt keskeytys merkittävimmissä järjestelmissä voisi rajoittaa Caverionin mahdollisuutta toimia kannattavasti ja tehokkaasti. Myös lisääntynyt kehittyneisyys ja toistuvuus luvattomassa pääsyssä ja kyberuhkissa aiheuttaa riskin Caverionin tietovaroille. Tietosuojaan liittyvät rikkomukset voivat vaikuttaa negatiivisesti Caverionin maineeseen. Ajan myötä Caverion on tehnyt merkittäviä investointeja IT-järjestelmiinsä, ja on riski, etteivät niiltä odotetut hyödyt täysin toteudu.

Liikearvo. Caverionin taseeseen kirjattua liikearvoa ei poisteta, mutta sitä testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Määrä, jolla liikearvon kirjanpitoarvo ylittää siitä kerrytettävissä olevan rahamäärän, kirjataan arvonalentumistappiona tuloslaskelmaan. Mikäli Caverionin tulos- ja kasvukehityksessä tapahtuu muutoksia alaspäin, tämä voi johtaa liikearvon arvonalentumiseen. Se voi vaikuttaa epäedullisesti Caverionin liiketoiminnan tulokseen ja omaan pääomaan.

Rahoitusriskeistä on esitetty tarkempi selvitys vuoden 2022 tilinpäätöksen liitetiedossa 5.5 ”Rahoitusriskien hallinta”.

Koronapandemian vaikutus Caverioniin

Koronapandemia vaikutti Caverionin liiketoimintaan edelleen negatiivisesti vuoden 2022 aikana. Vaikka vaikutus kysyntään oli vähäisempi, sairaspoissaolojen määrä oli erityisen korkea Pohjoismaissa ja normaalia korkeampi myös Keski-Euroopassa erityisesti ensimmäisen vuosipuoliskon 2022 aikana. Toisen vuosipuoliskon 2022 aikana pandemian vaikutukset alkoivat normalisoitua, mutta pandemialla oli edelleen vaikutusta liiketoimintaan.

Liiketoiminnan volyymi ja uusien tilausten määrä ovat tärkeitä tekijöitä Caverionin suorituksen kannalta. Huolimatta koronapandemian osalta jonkin verran myönteisemmästä näkymästä, ei voida sulkea pois mahdollisuutta koronapandemian uusista aalloista tai uusista pandemioista. Suuri osa Caverionin palveluista on kuitenkin erittäin tärkeitä rakennusten, teollisuuden ja infrastruktuurin kriittisten palveluiden ylläpitämisen kannalta kaikkina aikoina.

Mikäli koronapandemia aiheuttaisi uusia aaltoja tai syntyisi uusia pandemioita, Caverionin liiketoiminta altistuisi useille riskeille. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakkaiden päätökset keskeyttää tai peruuttaa voimassa olevia sopimuksia, uusien palveluiden kysynnän puute, työntekijöiden tai alihankkijoiden henkilöstön poissaolot, asiakkaiden tai viranomaisten päätökset sulkea työmaita ja muita toimitiloja ja asiakkaiden maksusuoritusten laiminlyömiset.

Osavuosikatsauksissa päivitetty Koronapandemian vaikutus Caverioniin -osio löytyy Tuloskeskuksen kohdasta Lähiajan riskit.

Ukrainen kriisin vaikutukset Caverionin liiketoimintaan vuoden 2022 aikana

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuun 2022 lopulla lisäsi geopoliittisia jännitteitä erityisesti Euroopassa yhdessä yössä. Sodan luoma epävarmuus on heikentänyt kasvunäkymiä useissa Caverionin toimintamaissa. Ukrainan konfliktin kesto ja sen tulevat vaikutukset toimialaan sekä erityisesti Caverioniin ovat vielä epävarmoja, ja yleistilanne on hyvin epävakaa.

Caverion luopui Venäjän tytäryhtiöstään vuoden 2021 lopussa, eikä sillä ole toimintaa Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Näin ollen konflikti vaikuttaa Caverioniin tällä hetkellä epäsuorasti. Materiaalihintojen nousulla ja toimitusketjun sekä päätöksenteon viivästyksillä on ollut vaikutusta yhtiöön, mutta Caverion hallitsi niitä kuitenkin edelleen päivittäin eivätkä ne vaikuttaneet merkittävästi vuoden 2022 suoritukseen.