09.05.2022 Pörssitiedote

Caverion päivittää kestävään kasvuun keskittyvän strategiansa sekä taloudelliset tavoitteensa

Caverionin hallitus on hyväksynyt yhtiön päivitetyn strategian ja päivitetyt taloudelliset tavoitteet seuraavalle strategiakaudelle vuoden 2025 loppuun saakka. Päivitetty strategia keskittyy liikevaihdon kestävään kasvuun, kannattavuuden parantamiseen sekä investointeihin paremman suorituskyvyn tukemiseksi. Yhtiö erottautuu markkinoilla luomalla kestävää vaikutusta kaikille asiakkaille ratkaisuilla, joita se suunnittelee ja toteuttaa, aina luotettavasti ja läpinäkyvästi. Strategia toteuttaa Caverionin liiketoiminnan tarkoitusta mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista.

“Strategiamme perustuu selkeään erottautumiseen markkinoilla. Caverionin muodostaa henkilöstö, yli 14 000 työntekijäämme, jotka mahdollistavat rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien suorituskyvyn joka päivä. Saatuamme aikaisemman Kunnossa kasvuun -strategiamme päätökseen olemme nyt valmiita kestävään kasvuun. Tulevina vuosina haluamme hyödyntää täysin kykyämme suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisiä ratkaisuja ja keskittää kasvutoimenpiteemme myös ylemmäs arvoketjuun. Toimialamme megatrendit, kuten energiatehokkuus, kaupungistuminen, lisääntynyt teknologian käyttö ja digitalisaatio sekä turvallisuus, ovat kehittyneet entistä suotuisammin viime vuosina ja ne tukevat kasvuamme jatkossa. Kaikki toimenpiteemme seuraavat neljää strategista teemaamme: Henkilöstö, Kestävä kehitys ja Digitalisaatio, joista yhdessä syntyy erinomainen Asiakaskokemus,” sanoo Caverionin toimitusjohtaja Jacob Götzsche.

Markkinoilla on lisääntynyttä kysyntää kestävää kehitystä tukeville ratkaisuille, kuten parantuneelle energiatehokkuudelle ja paremmalle sisäilmalle. Lisäksi elinkaari- ja kumppanuushankkeet sisältäen teknisen kiinteistöjohtamisen ovat kehittyneet myönteisesti. Tämä tarjoaa Caverionille merkittävän mahdollisuuden modernisoida rakennuksia ja kehittää energiatehokkuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Caverionin tavoitteena on luoda ratkaisuillaan kestävää vaikutusta sekä saavuttaa positiivinen hiilikädenjälki, joka on 10 kertaa suurempi kuin hiilijalanjälki (Scope 1−2) vuoteen 2030 mennessä.

Pääpaino liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen

Päivitetty liikevaihdon orgaaninen kasvutavoite on 3−4 prosenttia vuodessa strategiakauden aikana vuoden 2025 loppuun mennessä. Tämän lisäksi uusi tavoite liikevaihdon kasvulle yritysostojen kautta on 2−3 prosenttia vuodessa strategiakauden aikana. Yhtiö aikoo kasvaa kaikissa liiketoiminnoissa ja divisioonissa suuntaamalla liiketoimintajakaumaansa ylemmäs arvoketjussa kohti ratkaisuliiketoimintaa, johon kuuluvat Asiantuntija- ja suunnittelupalvelut sekä digitaaliset ratkaisut, Palvelujen johtaminen ja Älykkäät ratkaisut. Kyseisissä kategorioissa kasvunäkymät, kannattavuuspotentiaali ja painotus yritysostojen kautta tulevaan kasvuun ovat korkeammat. Teknisissä perusjärjestelmissä Caverion tavoittelee pääosin orgaanista kasvua keskittymällä Tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon sekä jatkamalla valikoivaa lähestymistapaa Teknisissä asennusprojekteissa. Mahdolliset yritysostot keskittyvät pääasiassa täydentäviin osaamisalueisiin, joiden avulla asiakkaita tuetaan paremmin paikallisesti, sekä myös uusille alueille kohdistuviin yritysostoihin nykyisen maantieteellisen markkina-alueen sisällä.

Caverion aikoo saavuttaa kannattavuustavoitteensa taloudellisen ja operatiivisen vipuvaikutuksen avulla sekä parantamalla skaalattavuutta ja tehokkuutta. Tuottavuutta parannetaan myös jakamalla yhteistä osaamista yhtiön sisällä. Lisäksi yritysostojen odotetaan parantavan kannattavuutta.

Päivitetyt taloudelliset tavoitteet

Caverionin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoden 2025 loppuun mennessä ovat:

  • Kassakonversio (rullaava 12 kk): Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja / Käyttökate > 100 % (ennallaan)
  • Kannattavuus: Oikaistu EBITA* > 5,5 % liikevaihdosta (ennallaan)
  • Orgaaninen liikevaihdon kasvu: 3−4 % vuodessa strategiakauden aikana**
  • Liikevaihdon kasvu yritysostojen kautta: 2−3 % vuodessa strategiakauden aikana (uusi tavoite)
  • Velkaantuneisuus: Nettovelat/Oikaistu käyttökate, 12 kk < 2,5x***
  • Osinkopolitiikka: Tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen huomioiden kuitenkin velkaantuneisuuden tason.

*Oikaistu EBITA (tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien omaisuuserien poistoja) on määritelty seuraavasti: Liikevoitto + aineettomien omaisuuserien poistot ja arvonalentumiset. Oikaisut Vertailtavuuteen vaikuttavien erien mukaisesti.

** Aikaisemmin orgaaninen liikevaihdon kasvu > 4 prosenttia vuodessa yli syklin, mitä tukevat täydentävät yritysostot valikoiduille kasvualueille ja täydentäviin kyvykkyyksiin, Palveluiden liikevaihdon kasvu > markkinakasvu, Palveluiden liikevaihto > 2/3 konsernin liikevaihdosta.

*** Aikaisemmin Nettovelat/Käyttökate < 2,5x lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti, sisältäen tiettyjä sovittuja oikaisuja. Oikaistuun käyttökatteeseen vaikuttavat samat oikaisut kuin oikaistussa EBITA:ssa lukuun ottamatta uudelleenjärjestelykulujen erää, jonka osalta käyttökatteen oikaisuihin eivät sisälly uudelleenjärjestelyihin liittyvät poistot ja arvonalentumiset.

Investointeja paremman suorituskyvyn tukemiseksi

Caverionin pääoman allokointiperiaatteet ovat:

  1. Investoinnit orgaaniseen kasvuun mukaan lukien digitalisaatio ja tarjooman kehittäminen.
  2. Osinkopolitiikkana on edelleen jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen, huomioiden velkaantuneisuuden tason;
  3. Yritysostot valikoiduille kasvualueille ja täydentäviin kyvykkyyksiin.

Caverion investoi toiminnalliseen huippuosaamiseen ja kyvykkyyksiin, jotka tukevat kestävää kannattavaa kasvua, kuten digitalisaatioon ja tarjoomaan. Caverion on tunnistanut kolme liiketoiminnan painopistealuetta, jotka ovat (1) arvoa asiantuntija- ja suunnittelupalveluista sekä digitaalisista ratkaisuista; (2) palvelut koko elinkaaren ajalle; ja (3) erinomaiset asennus- ja huoltopalvelut läpi alueiden ja teknisten järjestelmien.

Pääomamarkkinapäivä 10.5.2022

Lisätietoa päivitetystä strategiasta, Caverionin liiketoimintasuunnitelmista ja taloudellisista tavoitteista tarjotaan pääomamarkkinapäivässä Helsingissä 10.5.2022. Lisätietoa ja agenda on julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Esitysmateriaalit julkaistaan myös samassa osoitteessa.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat: Jacob Götzsche, toimitusjohtaja; ulkoisen viestinnän yhteydenotot Milena Hæggströmin kautta Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: