Toimintaympäristö

Lue viimeisin toimintaympäristökuvaus (osavuosikatsauksesta):

Taloudellinen epävarmuus jatkui johtuen Ukrainan sodasta, sitä seuranneesta energiakriisistä, inflaation ja korkotason noususta ja taloudellisten kasvunäkymien laskusta ja hiljattain myös Lähi-idän konfliktista. Caverionilla ei ole toimintaa Lähiidässä, Venäjällä, Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Näin ollen konfliktit vaikuttavat Caverioniin tällä hetkellä epäsuorasti.


Tammi–joulukuussa 2023 pohjainflaatio pysyi taittumisen merkeistä huolimatta korkealla. Materiaalihintoihin liittyvä kustannusinflaatio vaikutti edelleen myös talotekniikan markkinaan. Caverion jatkaa päivittäistä materiaalihintojen nousun ja toimitusketjun viivästyksiin mukautumista eivätkä nämä tekijät ole vaikuttaneet merkittävästi taloudelliseen suoritukseen tammi–joulukuussa 2023. Toisaalta palkkainflaatio on vähitellen kasvanut kaikissa Caverionin toimintamaissa.


Taloudelliset luottamusindikaattorit ovat pysyneet vaihtelevina EU:ssa tammi–joulukuussa 2023, ja taloudellisten kasvunäkymien lasku sekä viimeaikaiset koronnostot vaikuttavat edelleen toimintaympäristöön.

Palvelut

Palveluissa markkinakysyntä ja yleinen investointiaktiivisuus pysyivät myönteisinä.
Caverion on edelleen havainnut kasvavaa kiinnostusta pitkäaikaisiin ja laajoihin
palvelusopimuksiin, kun asiakkaiden kysyntä tekniselle osaamiselle ja kyvykkyydelle
tuottaa sisäisesti palveluita lisääntyy. Myös kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin
palveluihin, kuten energianhallintaan, digitaalisiin ja asiantuntijapalveluihin on kasvanut
lainsäädännön ja kasvavan tietoisuuden myötä. Palveluissa kasvua on rajoittanut
osaavan työvoiman saatavuus.


Projektit

Nousevat korot ovat lähes pysäyttäneet tietyt rakennusmarkkinoiden segmentit. Caverion ei ole immuuni tälle kehitykselle. Asuinrakentamisen markkinalla ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta Caverionin Projektit -liiketoimintaan. Toisaalta kysyntä joissakin muissa liiketoiminnoissa, kuten uudistuvaan energiaan liittyvissä projekteissa, on ollut vahvaa. Markkinakysyntä Caverionin Projekteissa pysyi, alueellisista eroista
huolimatta, kokonaisuutena enimmäkseen vakaana.

Projektien markkinaan vaikuttivat myös materiaalihintojen nousu, viivästykset päätöksenteossa ja toimitusketjussa sekä liiketoimintaympäristössä vallitseva epävarmuus erityisesti uudisrakentamiseen liittyen.

 

Megatrendit tukevat strategiaamme

Rakennetut ympäristöt ovat merkittävä hiilidioksidipäästöjen lähde tällä hetkellä. 30 % Euroopan CO2-päästöistä syntyy rakennuksista. Modernisoimalla ja digitalisoimalla rakennuksia voimme vähentää CO2-päästöjä 20 %. Tuotantolaitosten toimiessa suunnitellulla tavalla ei synny tuotantokatkoksia, hallitsemattomia päästöjä tai hävikkiä. Olemme hyvässä asemassa luomassa asiakkaillemme kestävää, digitaalista tulevaisuutta.

Toimialamme megatrendit ovat kehittyneet entistä suotuisammin viime vuosina ja ne tukevat kasvuamme jatkossa. Olemme edelleen nähneet kasvavaa kiinnostusta kestävää kehitystä tukeviin palveluihin, esimerkkinä energianhallinta ja asiantuntijapalvelut. Tähän vaikuttavat lainsäädäntö ja odotetut hallitusten ja EU:n tukipaketit, jotka tukevat investointeja vihreään siirtymään.

 

Energiatehokkuus

  • Markkinoilla on kasvavaa kiinnostusta kestävää kehitystä tukeville palveluille, kuten energiahallinnalle ja asiantuntijapalveluille. Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen. Tätä tukee myös yhteiskunnan loppukäyttäjien yleinen toive ympäristöystävällisestä rakennetusta ympäristöstä.
  • Tarjoamme ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan energia- ja kustannussäästöjä rakennuksissa, infrastruktuurissa, teollisuuslaitoksissa sekä teollisissa prosesseissa.

 

Lisääntynyt teknologian käyttö ja digitalisaatio

  • Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä myös tarve uusille palveluille ja digitaalisille ratkaisuille kasvaa.
  • Optimaalisia olosuhteita ja parempaa tehokkuutta voidaan tukea monenlaisilla ratkaisuilla, mukaan lukien etäpalvelut, digitaaliset alustat, älyteknologiat kuten rakennusautomaatio sekä IoT ja tekoäly.

 

Kaupungistuminen

  • Kaupungistuminen lisää investointeja talotekniikan ja suorituskyvyn parantamiseen.
  • Uudet rakennukset suunnitellaan moderniin ja joustavaan käyttöön. Olemassa olevat, ikääntyvät rakennukset muunnetaan uusiin käyttötarkoituksiin ja infrastruktuuria päivitetään vastaamaan tiivistyvän kaupunkirakenteen tarpeita.
  • Palvelumme ovat välttämättömiä älykkäiden ja vastuullisten rakennettujen ympäristöjen ylläpitämiseksi. Toteutamme myös talotekniikka- ja infrastruktuuriprojekteja uusiin investointeihin ja modernisointeihin.

 

Turvallisuus

  • Turvallisuustekniikan merkitys rakennetussa ympäristössä kasvaa yhä kiihtyvällä tahdilla.
  • Turvallisuus on kiinteistöille ja teollisuudelle välttämätön investointi. Integroidut turvajärjestelmät, joilla aikaansaadaan rakennuksiin energiasäästöjä ja kustannustehokkuutta, voivat aidosti tuottaa liiketoiminnalle lisäarvoa.