05.04.2023 Pörssitiedote

Caverionin hallitus peruuttaa suosituksensa North Holdings 3:n tarjoukselle ja suosittelee yksimielisesti Crayfish BidCon tarjousta

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

Caverion Oyj:n hallitus ("Hallitus") ilmoitti 23.3.2023, että se ennakoi peruuttavansa suosituksensa North Holdings 3 Oy:n ("Bain Konsortio") ostotarjoukselle kaikista Caverion Oyj:n ("Caverion") liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Caverionin tai sen tytäryhtiöiden hallussa ("Osakkeet" tai kukin erikseen "Osake") ("Bain Konsortion Tarjous"), ja sen sijaan suosittelevansa Crayfish BidCo Oy:n ("Triton") ostotarjousta ("Tritonin Tarjous"), ellei Bain Konsortio esitä viimeistään 4.4.2023 tarjousta, joka on vähintään yhtä edullinen Caverionin osakkeenomistajille kuin Tritonin Tarjous.

Hallitus vertasi tarjousvastiketta 8,75 euroa Osakkeelta (oikaistu Caverionin varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2023 päättämällä 0,20 euron osakekohtaisella osingolla ("Osinko")) ("Tritonin Tarjousvastike") Bain Konsortion tarjoamiin vastikkeisiin (i) 7,80 euroa/Osake (oikaistu Osingolla), joka maksetaan käteisellä toteuttamisen yhteydessä, tai (ii) kiinteä käteismaksu, jonka määrä on 8,30 euroa/Osake (oikaistu Osingolla) ja joka maksetaan yhdeksän (9) kuukautta toteuttamisen jälkeen ("Bain Konsortion Tarjousvastike"). Kun tarjouksia verrattiin keskenään kokonaisuudessaan (mukaan luettuna taloudelliset ja toteutettavuuteen liittyvät näkökulmat ja ottaen huomioon ennakoitu ajoitus, sääntelyä koskevat seikat sekä tarjouksiin liittyvät riskit), Hallitus piti Tritonin Tarjousvastiketta riittävästi Bain Konsortion Tarjousvastiketta korkeampana, jotta se ylittää Tritonin Tarjoukseen sisältyvät suuremmat riskit, ja siten Tritonin Tarjousta osakkeenomistajille Bain Konsortion Tarjousta houkuttelevampana. Hallitus viittaa 23.3.2023 julkistamaansa tiedotteeseen, jossa on vertailtu ja arvioitu Tritonin Tarjousta ja Bain Konsortion Tarjousta suhteessa toisiinsa.

Hallitus toteaa, että Bain Konsortion oikeus parantaa tarjoustaan on päättynyt 4.4.2023, eikä Bain Konsortion Tarjouksen ehtoihin ole tehty parannuksia. Näin ollen Hallitus on päättänyt peruuttaa suosituksensa Bain Konsortion Tarjoukselle ja sen sijaan suositella yksimielisesti Tritonin tarjousta. Hallituksen Tritonin Tarjousta koskeva lausunto sekä Hallituksen Bain Konsortion Tarjousta koskeva päivitetty lausunto ovat kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteinä.

Hallituksen puheenjohtaja Mats Paulsson kommentoi Hallituksen suosituksen muuttamista seuraavasti:

"Perusteellisen arvioinnin tuloksena Hallitus on päättänyt suositella Tritonin Tarjousta. Tervehdimme ilolla Tritonin sitoutumista Caverioniin 9,97 prosentin omistuksella, jonka odotetaan kasvavan 29,91 prosenttiin, kun ehdolliset osakeostot ovat toteutuneet. Tritonilla on vaikuttavat näytöt menestyksekkäiden liiketoimintojen rakentamisesta. Näkemyksemme on, että Triton voi myötävaikuttaa Caverionin liiketoiminnan kehittämiseen tavalla, joka hyödyttää niin asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme kuin työntekijöitämme."

Yhteistyösopimus Tritonin kanssa

Caverion ja Triton ovat 5.4.2023 tehneet yhteistyösopimuksen ("Yhteistyösopimus"), jossa Caverion ja Triton sitoutuvat muun muassa avustamaan toisiaan ja tekemään yhteistyötä Tritonin Tarjouksen toteuttamiseksi.

Yhteistyösopimuksen mukaisesti Caverion ja Triton pyrkivät parhaansa mukaan kohtuullisin keinoin ryhtymään kaikkiin kohtuullisesti edellytettäviin toimenpiteisiin tai huolehtimaan niihin ryhtymisestä sekä avustamaan toista osapuolta ja tekemään yhteistyötä tämän kanssa kaikissa tarvittavissa tai suositeltavissa toimenpiteissä Tritonin Tarjouksen toteuttamiseksi sen ehtojen mukaisesti, mukaan luettuna (i) kaikkien tarvittavien rekisteröintien ja hakemusten tekeminen asianmukaisille kilpailuviranomaisille soveltuvilla lainkäyttöalueilla ja muille viranomaisille tai sääntelyviranomaisille (täydennykset ja muutokset mukaan luettuna) siten, kuin se on kohtuullisesti tarpeen Tritonin Tarjouksen toteuttamiseksi, ja (ii) kaikkien Tritonin Tarjouksen toteuttamiseksi tarvittavien suostumusten, hyväksyntöjen tai oikeuksista luopumisten hankkiminen kolmansilta osapuolilta Tritonin Tarjouksen ehtojen edellyttämässä laajuudessa. Lisäksi Caverion ja Triton sitoutuvat toimittamaan toisilleen tiettyjä tietoja, joita voidaan tarvita Tritonin Tarjousta ja/tai Yhteistyösopimusta varten.

Yhteistyösopimus sisältää lisäksi eräitä molempien osapuolten antamia tiettyjä tavanomaisia sitoumuksia, kuten sitoumuksen jatkaa Caverion-konsernin liiketoimintaa tavanomaisen liiketoiminnan mukaisesti siihen asti, kunnes Tritonin Tarjouksessa tarjottuja Osakkeita koskevat toteutuskaupat selvitetään tai, tapauksesta riippuen, kunnes Yhteistyösopimus irtisanotaan, sekä Tritonin sitoumuksen toimittaa Caverionin pyynnöstä Caverionille tai sen edustajille kopiot Tritonin rahoitussopimuksiin liittyvistä sopimuksista Tritonin Tarjousta varten (merkittävät muutokset mukaan luettuna).

Yhteistyösopimus päättyy automaattisesti, sen mukaan kumpi näistä tapahtuu aikaisemmin, joko Tritonin Tarjouksen toteuduttua, tai sinä päivänä (jos minään), jolloin Triton julkisesti ilmoittaa, että se (i) ei toteuta Tritonin Tarjousta, (ii) antaa Tritonin Tarjouksen raueta tai (iii) peruuttaa Tritonin Tarjouksen. Edellä mainitusta huolimatta sekä Caverionilla että Tritonilla on oikeus irtisanoa Yhteistyösopimus päättymään välittömästi, jos Hallitus on päättänyt peruuttaa suosituksensa huolellisuus- ja lojaliteettivelvoitteensa vuoksi. Yhteystyösopimuksen irtisanomisesta ei seuraa irtisanovalle osapuolelle minkäänlaista vastuuta edellyttäen, että irtisanova osapuoli on muuten noudattanut Yhteistyösopimuksen mukaisia velvoitteitaan.

Hallitus voi milloin tahansa Yhteistyösopimuksen nojalla peruuttaa tai kumota 5.4.2023 antamansa suosituksen Tritonin Tarjoukselle ("Suositus") tai muokata Suositusta ja ryhtyä Suosituksen vastaisiin toimiin, jos Suosituksen peruuttaminen tai muokkaaminen tai Suosituksen vastainen toiminta on välttämätöntä, jotta Hallitus voi täyttää huolellisuus- ja lojaliteettivelvoitteensa Osakkeiden haltijoita kohtaan Suomen lakien ja säännösten mukaisesti.

Bain Konsortion kanssa tehdyn yhdistymissopimuksen irtisanominen

Caverion on lisäksi irtisanonut Bain Konsortion kanssa 3.11.2022 allekirjoitetun yhdistymissopimuksen (sellaisena kuin se on 24.1.2023 muutettuna, "Yhdistymissopimus"). Yhdistymissopimuksen mukaan jos kumpi tahansa osapuoli irtisanoo Yhdistymissopimuksen sen vuoksi, että Hallitus peruuttaa tai kumoaa suosituksensa Bain Konsortion Tarjoukselle tai muokkaa sitä, Caverionin tulee korvata Bain Konsortiolle Yhdistymissopimuksen ja Bain Konsortion Tarjouksen yhteydessä aiheutuneet dokumentoidut juoksevat kulut 10 000 000 euron enimmäismäärään asti. Kustannusten kattaminen ei vaikuta Tritonin Tarjoukseen.

Hallitus sai Caverionin yksinoikeudella toimivalta taloudelliselta neuvonantajalta Bank of America Europe DAC, Stockholm branchilta ("BofA Securities") 4.4.2023 päivätyn lausunnon, jonka mukaan kyseisen lausunnon päivämääränä Osakkeiden haltijoille (muille kuin Tritonille ja sen lähipiiriyhteisöille) Tritonin Tarjouksen mukaan maksettava Tritonin Tarjousvastike oli taloudellisessa mielessä kohtuullinen Osakkeiden haltijoille. Lausunto perustui tehtyihin oletuksiin, noudatettuihin menettelyihin, harkittuihin seikkoihin sekä tehtyyn tarkastukseen liittyviin rajoituksiin ja varauksiin, jotka on kuvattu tarkemmin lausunnossa ("Lausunto"). Lausunto annettiin Hallituksen käyttöön ja hyödynnettäväksi, eikä se muodosta suositusta siitä, tulisiko Osakkeiden haltijoiden hyväksyä Tritonin Tarjous Osakkeidensa osalta tai miten Osakkeiden haltijoiden tulisi toimia Tritonin Tarjouksen tai minkään siihen liittyvän asian yhteydessä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

TIETOA CAVERIONISTA

Caverion on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osake on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla. Caverion on Pohjois- ja Keski-Euroopassa toimiva älykkäiden ja kestävien rakennettujen ympäristöjen asiantuntija, joka mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia. Caverion tarjoaa osaamistaan rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin. Vuoden 2022 joulukuun lopussa Caverion-konsernin palveluksessa oli lähes 14 500 asiakkaita palvelevaa ammattilaista 10 maassa.

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA TAI TARJOUSASIAKIRJAN TÄYDENNYSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN JA TARJOUSASIAKIRJAN MAHDOLLISIIN TÄYDENNYSASIAKIRJOIHIN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA JOKO TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA, TÄYDENNYSASIAKIRJAA JA NIIHIN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, LEVITETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ SITÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, MISSÄ SE ON SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUIDEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEEN TAI ULKOMAANKAUPPAAN LIITTYVÄLLÄ TAVALLA TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN TAI SEN TARJOAMIEN PALVELUIDEN KAUTTA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SANOTULLA KÄYTÖLLÄ, TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ AUSTRALIASTA, KANADASTA, HONGKONGISTA, JAPANISTA, UUDESTA-SEELANNISTA TAI ETELÄ-AFRIKASTA JA MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON MITÄTÖN.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE ON VALMISTELTU SUOMEN LAIN, NASDAQ HELSINGIN SÄÄNTÖJEN JA OSTOTARJOUSKOODIN MUKAISESTI, JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE OLISI VALMISTELTU SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI.

Tietoja Caverionin osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Caverionin yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Caverionia eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen ("Pörssilaki") vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaisille (U.S. Securities and Exchange Commission, "SEC").

Ostotarjous tehdään Caverionin, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Ostotarjous on tehty Yhdysvalloissa Pörssilain Kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti, alisteisena Pörssilain Kohdan 14d-1(c) poikkeukselle Tier I -ostotarjouksena ("Tier I ‑poikkeussäännös"), ja muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, muun muassa koskien ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti tähän pörssitiedotteeseen sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Ostotarjous on tehty Caverionin Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Caverionin osakkeenomistajille, joille tarjous on tehty. Kaikki tietoa sisältävät asiakirjat, mukaan lukien tämä pörssitiedote, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Caverionin muille osakkeenomistajille.

Koska ostotarjous on Tier I -ostotarjous, siihen sovelletaan Suomen lainsäädännössä asetettua selvitysmenettelyä, joka poikkeaa Yhdysvalloissa tavanomaisesti käytetystä selvitysmenettelystä erityisesti siltä osin, milloin vastike maksetaan. Suomen lain mukaisesti toteutettava ostotarjous tehdään yhdysvaltaisille osakkeenomistajille soveltuvan Yhdysvaltojen arvopaperilainsäädännön sekä kyseiseen lainsäädäntöön perustuvien erivapauksien, erityisesti Tier I -ostotarjousta koskevan erityisvapauden mukaisesti. Siinä määrin kuin ostotarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilainsäädäntöä, kyseisiä säännöksiä sovelletaan ainoastaan yhdysvaltalaisiin osakkeenomistajiin, eivätkä ne aiheuta vaatimuksia muille henkilöille. Yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien tulee huomata, että Tarjousvastikkeen valuutta on euro ja että valuuttakurssivaihtelujen mukaisia oikaisuja ei tehdä Tarjousvastikkeeseen.

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain tämän pörssitiedotteen päivämäärän jälkeen ostotarjouksen vireilläolon aikana ja ostotarjouksen vireilläolon aikana muutoin kuin ostotarjouksen mukaisesti, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa Osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Caverionin osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa Caverionin arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt ostotarjousta, lausunut ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitään ostotarjouksen yhteydessä annettujen tietojen riittävyydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Käteisen vastaanottaminen ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena osakkeenomistajana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia Osakkeiden omistajia kehotetaan välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin vero- ja muihin seuraamuksiin liittyen.

Siinä määrin kuin ostotarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilainsäädäntöä, kyseisiä säännöksiä sovelletaan ainoastaan yhdysvaltalaisiin osakkeenomistajiin, eivätkä ne aiheuta vaatimuksia muille henkilöille. Caverionin osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja Caverion ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden toimihenkilöistä ja johtajista saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Caverionin osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai Caverionia tai näiden toimihenkilöitä tai johtajia oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän ja Caverionin sekä niiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

SEC TAI MIKÄÄN YHDYSVALTAIN OSAVALTION ARVOPAPERIKOMITEA EI OLE HYVÄKSYNYT TAI HYLÄNNYT OSTOTARJOUSTA TAI ANTANUT MITÄÄN LAUSUNTOJA OSTOTARJOUKSEN OIKEELLISUUDESTA TAI KOHTUULLISUUDESTA TAI TARJOUSASIAKIRJAN TAI TÄYDENNYSASIAKIRJAN RIITTÄVYYDESTÄ TAI TÄYDELLISYYDESTÄ TAI SIITÄ, OVATKO TARJOUSASIAKIRJASSA TAI TÄYDENNYSASIAKIRJASSA ESITETYT TIEDOT OIKEITA TAI TÄYDELLISIÄ. TÄMÄN VASTAINEN LAUSUMA ON RIKOSOIKEUDELLISESTI RANGAISTAVA TEKO YHDYSVALLOISSA.

Vastuuvapauslauseke

Bank of America Europe DAC, Stockholm branch, Bank of America Corporationin tytäryhtiö, toimii ainoastaan Caverionin eikä kenenkään muun puolesta Bain Konsortion Tarjouksen ja Tritonin Tarjouksen yhteydessä, eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Caverionille sen asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta taikka neuvonannon tarjoamisesta Bain Konsortion Tarjoukseen, Tritonin Tarjoukseen tai mihin tahansa muuhun tässä pörssitiedotteessa viitattuun seikkaan tai järjestelyyn liittyen.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Sijoittaja- ja mediakyselyt: Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion, puh. +358 40 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: