16.06.2023 Pörssitiedote

Crayfish BidCo Oy ilmoittaa osakeostojen toteuttamisesta, antaa päivityksen viranomaishyväksynnöistä ja täydentää Caverionista tekemäänsä julkista ostotarjousta koskevaa tarjousasiakirjaa

Crayfish BidCo Oy ilmoittaa osakeostojen toteuttamisesta, antaa päivityksen viranomaishyväksynnöistä ja täydentää Caverionista tekemäänsä julkista ostotarjousta koskevaa tarjousasiakirjaa

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA "TÄRKEÄÄ TIETOA".

Crayfish BidCo Oy ("Tarjouksentekijä"), Triton Fund V:n muodostavien yhteisöjen (yhdessä "Triton") epäsuorassa määräysvallassa oleva suomalainen yksityinen osakeyhtiö, julkisti 10.1.2023 vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Caverion Oyj:n ("Caverion" tai "Yhtiö") liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Caverionin tai minkään sen tytäryhtiön hallussa ("Ostotarjous"). Tarjouksentekijä on julkistanut Ostotarjousta koskevan 7.3.2023 päivätyn tarjousasiakirjan ja 14.3.2023, 4.4.2023, 13.4.2023, 9.5.2023 ja 25.5.2023 päivätyt tarjousasiakirjan täydennysasiakirjat (tarjousasiakirja edellä mainittujen täydennysasiakirjojen mukaisesti täydennettynä "Tarjousasiakirja"). Ostotarjouksen hyväksymisaika ("Tarjousaika") alkoi 8.3.2023 kello 9.30 (Suomen aikaa), ja sen on tällä hetkellä määrä päättyä 31.7.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa). Ostotarjouksen mukainen tarjousvastike (oikaistuna Caverionin varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2023 päättämän osingonjaon johdosta) on 8,75 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ("Tarjousvastike").

Tarjouksentekijä on tänään julkistanut seuraavat tiedot:

PÄÄKOHDAT

  • Tarjouksentekijä on saanut ulkomaisia suoria sijoituksia koskevat luvat Ostotarjoukselle kaikilla asiaankuuluvilla alueilla. Tämän johdosta Ostotarjous on viranomaishyväksyntöjen osalta enää ehdollinen ainoastaan yrityskauppavalvontaan liittyvän hyväksynnän saamiselle.
  • Tarjouksentekijä jatkaa yrityskauppavalvontaprosessin edistämistä saadakseen hyväksynnän Ostotarjoukselle, ja prosessi etenee suunnitellusti. Tarjouksentekijän asian osittaista siirtämistä koskevan hakemuksen johdosta Euroopan komissio on päättänyt siirtää yrityskaupan Suomea koskevilta osin Kilpailu- ja kuluttajaviraston ("KKV") käsiteltäväksi. Tarjouksentekijä uskoo, että asian osittainen siirtäminen Suomeen tulee mahdollistamaan tehokkaamman prosessin ottaen huomioon KKV:n viimeaikaiset kokemukset toimialalta, kun taas prosessi Euroopan komission kanssa muiden alueiden kuin Suomen osalta odotetaan saatettavan päätökseen nopeasti ja tehokkaasti.
  • Saatuaan kaikki ulkomaisia suoria sijoituksia koskevat luvat, Tarjouksentekijä on 13.6.2023 toteuttanut kaikki aikaisemmin sovitut ja vielä toteuttamattomat ehdolliset osakeostot koskien yhteensä 7 636 885 Osaketta käteisvastiketta vastaan, joka ei ylitä Tarjousvastiketta. Toteutetut ehdolliset osakeostot kasvattavat Tarjouksentekijän omistusosuuden Caverionissa noin 29,9 prosenttiin kaikista ulkona olevista osakkeista (pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet).
  • Tarjouksentekijä on laatinut, ja Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt, Tarjousasiakirjan kuudennen täydennyksen liittyen Ostotarjouksen viranomaishyväksyntöjen tilanteeseen ja jäljellä olleiden ehdollisten osakeostojen toteuttamiseen, kuten kuvattu tässä pörssitiedotteessa.

VIRANOMAISHYVÄKSYNTÖJÄ KOSKEVA PÄIVITYS

Tarjouksentekijä on saanut ulkomaisia suoria sijoituksia koskevan luvan Ostotarjoukselle Itävallassa eli viimeisellä asiaankuuluvalla alueella. Tämän luvan saamisen johdosta Tarjouksentekijä on saanut kaikki tarvittavat ulkomaisia suoria sijoituksia koskevat luvat Ostotarjoukselle. Tämän johdosta Ostotarjous on viranomaishyväksyntöjen osalta enää ehdollinen ainoastaan yrityskauppavalvontaan liittyvän hyväksynnän saamiselle.

Yrityskauppavalvontaan liittyvään hyväksynnän osalta Tarjouksentekijä oli aiemmin ilmoittanut, että Tarjouksentekijä oli aloittanut prosessin asian osittaiseksi siirtämiseksi Suomeen. Tämän vapaaehtoisen asian osittaista siirtämistä koskevan hakemuksen johdosta Euroopan komissio on päättänyt siirtää yrityskaupan Suomea koskevilta osin KKV:n käsiteltäväksi. Siirron seurauksena KKV tulee käsittelemään yrityskaupan Suomeen kohdistuvat kilpailuvaikutukset suomalaisten menettely- ja aineellisten säännösten mukaisesti, kun taas Euroopan komissio tulee keskittymään yrityskaupan vaikutusten arviointiin Suomen ulkopuolella. Kuten aiemmin tiedotettu, Tarjouksentekijä uskoo, että asian osittainen siirtäminen Suomeen tulee mahdollistamaan tehokkaamman prosessin ottaen huomioon KKV:n viimeaikaiset kokemukset toimialalta, kun taas prosessi Euroopan komission kanssa muiden alueiden kuin Suomen osalta odotetaan saatettavan päätökseen nopeasti ja tehokkaasti.

Tarjouksentekijä jatkaa yrityskauppavalvontaprosessin edistämistä saadakseen hyväksynnän Ostotarjoukselle, ja prosessi etenee suunnitellusti. Kaiken kaikkiaan Tarjouksentekijä ei odota, että yrityskauppavalvontaan liittyvän hyväksynnän saamiseen liittyisi olennaisia ongelmia ja, huomioiden yrityskauppavalvontaprosesseihin soveltuvat lakisääteiset käsittelyajat, se odottaa edelleen saavansa hyväksynnän ja toteuttavansa Ostotarjouksen vuoden 2023 kolmannen tai neljännen vuosineljänneksen aikana.

EHDOLLISTEN OSAKEOSTOJEN TOTEUTTAMINEN

Kuten Tarjouksentekijä tiedotti 14.3.2023, Tarjouksentekijä oli sopinut Osakkeita koskevista ehdollisista osakeostoista ("Ehdolliset Osakeostot"), jotka kasvattavat toteuduttuaan Tarjouksentekijän omistusosuuden Caverionissa kokonaisuudessaan noin 29,9 prosenttiin kaikista ulkona olevista osakkeista (pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet). Tarjouksentekijä tiedotti 13.4.2023, että Tarjouksentekijä oli toteuttanut Ehdollisia Osakeostoja, jotka koskevat yhteensä 19 657 644 Osaketta, mikä kasvatti Tarjouksentekijän omistusosuuden Caverionissa yhteensä noin 24,3 prosenttiin kaikista ulkona olevista osakkeista (pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet). Saatuaan viimeisen ulkomaisia suoria sijoituksia koskevan luvan Ostotarjoukselle Itävallassa, eli jäljellä olleella asiaankuuluvalla alueella, Tarjouksentekijä on 13.6.2023 toteuttanut loput Ehdolliset Osakeostot koskien yhteensä 7 636 885 Osaketta käteisvastiketta vastaan, joka ei ylitä Tarjousvastiketta. Jäljellä olleiden Ehdollisten Osakeostojen toteuttaminen kasvattaa Tarjouksentekijän omistusosuuden Caverionissa noin 29,9 prosenttiin kaikista ulkona olevista osakkeista (pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet).

Tarjouksentekijän näkemyksen mukaan jäljellä olleiden Ehdollisten Osakeostojen toteuttamisen johdosta Tarjouksentekijä on vahvistanut entisestään asemaansa Caverionin suurimpana osakkeenomistajana, mikä toimii osoituksena Tritonin vahvasta sitoutumisesta Ostotarjoukseen ja luottamuksesta kykyynsä toteuttaa Ostotarjous arvioidussa aikataulussa.

TARJOUSASIAKIRJAN TÄYDENNYKSEN JULKISTAMINEN

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Tarjousasiakirjan kuudennen täydennyksen liittyen Ehdollisten Osakeostojen toteuttamiseen ja Ostotarjousta koskevien viranomaishyväksyntöjen tilanteeseen, kuten kuvattu edellä.

Kuudes täydennysasiakirja on liitetty tämän tiedotteen Liitteeksi 1.

Kuudennen täydennysasiakirjan suomenkielinen versio on saatavilla 16.6.2023 alkaen internetissä osoitteessa www.triton-offer.com/fi ja www.danskebank.fi/caverion. Kuudennen täydennysasiakirjan englanninkielinen käännös on saatavilla 16.6.2023 alkaen internetissä osoitteessa www.triton-offer.com ja www.danskebank.fi/caverion-en. Mikäli Kuudennen täydennysasiakirjan kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

TIETOA CAVERIONISTA

Caverion on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osake on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla. Caverion on Pohjois- ja Keski-Euroopassa toimiva älykkäiden ja kestävien rakennettujen ympäristöjen asiantuntija, joka mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia. Caverion tarjoaa osaamistaan rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin. Vuoden 2022 joulukuun lopussa Caverion-konsernin palveluksessa oli lähes 14 500 asiakkaita palvelevaa ammattilaista 10 maassa.

TIETOA TRITONISTA

Triton on yksi johtavista pohjoiseurooppalaisista sijoitusyhtiöistä, jonka tavoitteena on osallistua parempien yhtiöiden rakentamiseen pitkällä tähtäimellä. Triton ja sen johto pyrkivät vaikuttamaan positiiviseen muutokseen kohti kestäviä toiminnallisia parannuksia ja kasvua. Tritonin rahastot sijoittavat pääasiassa pohjoiseurooppalaisiin yrityksiin ja tukevat niiden myönteistä kehitystä. Triton on jo pitkään sijoittanut palvelualan yrityksiin, kuten Caverioniin, Pohjoismaissa ja DACH-alueella.

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ PÖRSSITIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA JOKO TARJOUS TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEELLA, JOSSA TÄMÄ OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, LEVITETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUIDEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEEN TAI ULKOMAANKAUPPAAN LIITTYVÄLLÄ TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN TAI SEN TARJOAMIEN PALVELUIDEN KAUTTA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄILLE ALUEILLE. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SANOTULLA KÄYTÖLLÄ, TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ AUSTRALIASTA, KANADASTA, HONGKONGISTA, JAPANISTA, UUDESTA-SEELANNISTA TAI ETELÄ-AFRIKASTA JA MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON MITÄTÖN.

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MITÄÄN MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA EI OLE TEHNYT TAI HYVÄKSYNYT AUKTORISOITU HENKILÖ YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) ("FSMA") ARTIKLAN 21 TARKOITTAMALLA TAVALLA. TÄMÄN PÖRSSITIEDOTTEEN TAI MINKÄÄN MUIDEN OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN ASIAKIRJOJEN TAI MATERIAALIEN JULKAISUA EIVÄT RAJOITA FSMA:N ARTIKLAN 21 MUKAISET RAHOITUSTARJOUSTEN RAJOITUKSET, KOSKA KYSEESSÄ ON YHTIÖN TEKEMÄ TAI YHTIÖN PUOLESTA TEHTY JULKAISU, JOKA LIITTYY TRANSAKTIOON, JOLLA HANKITAAN YHTIÖN PÄIVITTÄISTEN ASIOIDEN KONTROLLI; TAI HANKITAAN 50 PROSENTTIA TAI ENEMMÄN ÄÄNIOIKEUDELLISISTA OSAKKEISTA YHTIÖSSÄ VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ARTIKLAN 62 MUKAISESTI.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE ON LAADITTU SUOMEN LAIN, NASDAQ HELSINGIN SÄÄNTÖJEN JA OSTOTARJOUSKOODIN MUKAISESTI, JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI LAADITTU SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN ALUEIDEN LAKIEN MUKAISESTI.

Tietoja Caverionin osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Ostotarjous tehdään Caverionin, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Ostotarjous tehdään Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain (US Securities Exchange Act of 1934), muutoksineen, kohdan Rule 14d-1(c) nojalla ja sen mukaisesti. Ostotarjous tehdään sellaisen yhtiön arvopapereista, joka ei ole yhdysvaltalainen. Ostotarjous tehdään Suomen lainsäädännön mukaisten tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, muun muassa koskien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti tähän pörssitiedotteeseen sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin.

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain ja Ostotarjouksen vireilläolon aikana, ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti ostaa tai järjestää ostavansa Osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa Osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Caverionin osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa Caverionin arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Mikä tahansa tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa siinä laajuudessa ja sillä tavalla kuin Suomen laki edellyttää.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and Exchange Commission) tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, lausunut Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitään Ostotarjouksen yhteydessä annettujen tietojen riittävyydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Caverion on perustettu Suomen lakien mukaisesti, ja Tarjouksentekijä on perustettu Suomen lakien mukaisesti. Osa tai kaikki Tarjouksentekijän ja Caverionin johtohenkilöistä ja hallituksen jäsenistä ovat muiden valtioiden kuin Yhdysvaltojen asukkaita. Lisäksi suurin osa Tarjouksentekijän ja Caverionin varoista sijaitsee Yhdysvaltain ulkopuolella. Tämän johdosta yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa. Yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa ulkomaista yhtiötä tai sen johtohenkilöitä tai hallituksen jäseniä oikeuteen ulkomaisessa tuomioistuimessa Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta, ja ulkomaisen yhtiön ja sen lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa. 

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä pörssitiedote sisältää lausumia jotka, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat "tulevaisuutta koskevia lausumia". Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten "uskoa", "aikoa", "saattaa", "voida" tai "pitäisi" tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tämän pörssitiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän pörssitiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.

Vastuuvapauslauseke

Bank of America Europe DAC, Stockholm branch, Bank of America Corporationin tytäryhtiö, toimii ainoastaan Caverionin eikä kenenkään muun puolesta ostotarjouksen ja muiden tässä pörssitiedotteessa viitattujen asioiden yhteydessä, eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Caverionille sen asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta taikka neuvonannon tarjoamisesta ostotarjoukseen tai mihin tahansa muuhun tässä pörssitiedotteessa viitattuun seikkaan tai järjestelyyn liittyen.

Liite 1 – Kuudes täydennysasiakirja

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Sijoittaja- ja mediakyselyt: Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion, puh. +358 40 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: