21.03.2016 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Caverion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

 Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 21.3.2016 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2015 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja päättämään osakeanneista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.caverion.fi/yhtiokokous viimeistään 4.4.2016.

Osingonmaksu

Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,28 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 23.3.2016 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin 4.4.2016. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano 

Yhtiön hallitukseen valittiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Lehtoranta, varapuheenjohtajaksi Michael Rosenlew sekä hallituksen jäseniksi Markus Ehrnrooth, Anna Hyvönen, Eva Lindqvist ja Ari Puheloinen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkiota seuraavasti:

  • puheenjohtajalle     6 600 euroa/kk (79 200 euroa/vuosi)
  • varapuheenjohtajalle     5 000 euroa/kk (60 000 euroa/vuosi)
  • jäsenille     3 900 euroa/kk (46 800 euroa/vuosi).

Lisäksi jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta maksetaan kokouspalkkiona 550 euroa.
Mahdolliset matkakulut korvataan Verohallinnon hyväksymien verovapaiden matkakulukorvauksia koskevien periaatteiden mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio maksetaan Caverionin hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Caverionin omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus käsittää enintään 12 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Osakeannit

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla enintään 25 000 000 Caverionin osaketta yhdessä tai useammassa osakeannissa. Osakeannit voivat olla suunnattuja eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeavia ja ne voivat olla maksullisia tai maksuttomia. Anti voidaan kohdistaa myös yhtiölle itselleen osakeyhtiölain rajoitusten mukaisesti.

Antivaltuutus sisältää valtuutuksen päättää yhtiön hallussa olevien sekä mahdollisesti hankittavien omien osakkeiden luovuttamisesta. Tämän valtuutuksen kohteena on enintään 12 500 000 osaketta. Hallitus oikeutettiin päättämään luovuttamisen tarkoituksesta ja ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.3.2017 saakka.

Lisätietoja antaa:

Jonne Heino, lakiasiainjohtaja, Caverion Oyj, puh. 0400 422 403, jonne.heino@caverion.fi

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: