21.07.2016 Pörssitiedote

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2016

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2016 

1.4.–30.6.2016 

 • Tilauskanta: 1 554,2 (1 393,1) milj. euroa, kasvua 12 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 
 • Liikevaihto: 615,5 (638,1) milj. euroa. 
 • Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja: -6,8 milj. euroa eli -1,1 prosenttia liikevaihdosta.  
 • Käyttökate: -14,4 (22,0) milj. euroa eli -2,3 (3,4) prosenttia liikevaihdosta.  
 • Käyttöpääoma: 17,1 (7,7) milj. euroa. 
 • Vapaa kassavirta: -32,6 (-6,3) milj. euroa. 
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: -0,13 (0,08) euroa osakkeelta.

1.1.–30.6.2016 

 • Liikevaihto: 1 176,1 (1 201,5) milj. euroa.
 • Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja: 6,6 milj. euroa eli 0,6 prosenttia liikevaihdosta.  
 • Käyttökate: -2,9 (36,2) milj. euroa eli -0,2 (3,0) prosenttia liikevaihdosta.  
 • Vapaa kassavirta: -61,3 (-5,5) milj. euroa. 

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu. 

AVAINLUVUT 

Milj. e  4–6/16  4–6/15  Muutos  1–6/16  1–6/15  Muutos  1–12/15 
Tilauskanta  1 554,2  1 393,1  12 % 1 554,2  1 393,1  12 % 1 461,4 
Liikevaihto  615,5  638,1  -4 % 1 176,1  1 201,5  -2 % 2 443,0 
Käyttökate
ilman
uudelleenjärjes-
telykuluja
-6,8 - 6,6 -
Käyttökatepro-
sentti ilman
uudelleenjärjes-
telykuluja, %
-1,1 - 0,6 -
Käyttökate  -14,4 22,0  -2,9 36,2  91,5
Käyttökatepro-
sentti, % 
-2,3 3,4  -0,2 3,0  3,7
Liikevoitto  -21,5 15,5  -16,7 23,4  65,0
Liikevoittopro-
sentti, % 
-3,5 2,4  -1,4 1,9  2,7
Tilikauden voitto  -16,1 10,4  -12,9 15,8  46,6
Osakekohtainen
tulos,
laimentamaton, e 
-0,13 0,08  -0,10 0,13  0,37
Käyttöpääoma  17,1 7,7  123 % 17,1 7,7  123 % -13,6
Vapaa kassavirta  -32,6 -6,3 -61,3 -5,5 53,9 
Korollinen nettovelka  130,6 84,9  54 % 130,6 84,9  54 % 29,8
Velkaantumisaste,
62,7 37,3  62,7 37,3  11,6
Henkilöstö
keskimäärin
kauden aikana 
17 577 17 032  3 % 17 541 17 018  3 % 17 321

Väliaikaisen konsernijohtaja Sakari Toikkasen kommentti 

“Edellisen konsernijohtajan lähdön jälkeen Caverion käynnisti perusteellisen toimintojen arvioinnin kaikissa divisioonissa, joissa on havaittu toiminnallisia haasteita. Tämän arvioinnin tulosten perusteella on tunnistettu kannattavuusongelmia johtuen resurssien ylikapasiteetista ja haasteista liittyen projektien toteutukseen ja johtamiseen. Tehdyt havainnot liittyvät pääasiassa Ruotsin ja Tanska-Norjan divisiooniin. Kannattavuus tietyissä suurehkoissa projekteissa Saksassa ja Norjassa on myös ollut ennustettua heikompaa. Lisäksi Caverionilla on ollut konsernitasolla liian monta yhtäaikaista kehitysprojektia käynnissä, mikä on kasvattanut kiinteät kulumme suuriksi. Vuonna 2016 käyttöpääoma ja kassavirta ovat heikentyneet. Syynä on heikko kannattavuus, investointien korkea taso sekä alhainen laskutus ja viiveet projektien loppusuorituksissa Ruotsissa ja Saksassa.   

Caverion on  jo käynnistänyt saneeraustoimenpiteiden toteuttamisen tunnistetun ylikapasiteetin vähentämiseksi. Nämä toimenpiteet edellyttävät valitettavasti myös henkilöstövähennyksiä, jotka kohdistuvat pääasiassa Ruotsin ja Tanska-Norjan divisiooniin sekä konsernitoimintoihin. Henkilöstövähennykset koskevat arviolta enintään 700 työntekijää ja uudelleenjärjestelyistä aiheutuvien kulujen arvioidaan olevan yhteensä noin 22-26 milj. euroa vuonna 2016. Kesäkuun loppuun mennessä on irtisanottu 292 työntekijää ja uudelleenjärjestelykulut ovat olleet9,5 milj. euroa tammi–kesäkuussa. Toimenpiteiden vaikutukset alkavat toteutua toisen vuosipuoliskon aikana, ja täysimääräisesti ne ovat nähtävissä vuonna 2017. Kesäkuun lopussa väliaikaisesti lomautettuina oli 62 henkilöä Norjan divisioonassa.

Projektien toteutukseen ja johtamiseen liittyvien haasteiden vuoksi Ruotsissa suoritettiin yksityiskohtaisempi projektiarviointi, joka käsitti yli sata käynnissä olevaa projektia. Tämän arvioinnin yhteydessä Ruotsin divisioonassa on tunnistettu selkeitä haasteita projektien toteutuksessa ja havaittu katteiden heikentymistä useissa tarkastelluissa projekteissa. Arvioinnin tulosten perusteella Ruotsin divisioonassa on tehty projektikannan kustannusarvioiden tarkistuksia ja varauksia, joilla on 15 milj. euron heikentävä vaikutus huhti–kesäkuun raportoituun käyttökatteeseen. Lisäksi Caverionilla on ollut Saksassa ja Norjassa haasteita tiettyjen suurehkojen projektien toteutuksessa.

Tukeakseen paremmin liiketoimintojaan Caverion on päättänyt järjestellä konsernitoimintonsa uudelleen perustamalla kaksi uutta toimintoa: Projektit ja Palvelut. Niiden tehtävänä on vastata projektien toteutukseen ja johtamiseen liittyviin haasteisiin sekä varmistaa tavoiteltu käyttöaste palveluliiketoiminnassa Lisäksi Caverion arvioi ja vähentää kiinteitä kuluja. Caverion jatkaa niiden kehityshankkeiden toteutusta, joilla tuetaan kannattavuuden ja kassavirran parantamista toisesta vuosipuoliskosta alkaen.

Lopuksi haluan korostaa, että etenemme strategiamme mukaisesti useissa divisioonissa. Tilauskantamme on kehittynyt alkuvuonna erittäin hyvin, minkä odotetaan tukevan kehitystämme toisen vuosipuoliskon aikana.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät 

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennuksissa, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina.

Teknisen asennuksen ja kunnossapidon markkinoiden odotetaan pysyvän vakaina, mutta hintakilpailun odotetaan kuitenkin pysyvän tiukkana Teknisen asennuksen projekteissa. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ovat merkittäviä markkinoiden kehitystä tukevia tekijöitä. Norjassa öljyteollisuuden taantuma on vaikuttanut yleiseen taloustilanteeseen, mikä saattaa myös jatkossa vaikuttaa negatiivisesti Teknisen asennuksen ja kunnossapidon liiketoimintaan.

Suurten projektien markkinoilla kiinteistöjen ja teollisuuden uusien tarjousten odotetaan lisääntyvän vuoden aikana. Myönteisiä merkkejä on nähtävissä sekä saaduissa tilauksissa että tarjoustoiminnassa etenkin julkisella sektorilla ja teollisuudessa ja uskomme positiivisen trendin jatkuvan. Alhaisen korkotason ja rahoituksen saatavuuden odotetaan tukevan investointeja. Talotekniikan Suunnittelua ja toteutusta sisältävien kokonaistoimitusten kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti suurissa ja teknisesti vaativissa projekteissa. Taloudellisen tilanteen epävarmuus on kuitenkin vaikuttanut uusiin projekteihin aiheuttaen hintapaineita ja projektien lykkäyksiä tai peruutuksia.

Managed Services -palveluiden taustalla olevan kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palvelujen tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon sekä huollon ja kunnossapidon ulkoistuksissa erityisesti julkishallinnossa, teollisuudessa ja energiasektorilla.

Tulosohjeistus vuodelle 2016 

Caverion päivitti tulosohjeistuksena 20.6.2016, jonka mukaan Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla (2015: 2 443 milj. euroa) ja että konsernin vuoden 2016 käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja laskee selvästi edellisvuoden käyttökatetasolta (2015: 91,5 milj. euroa).

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI 

Puolivuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus torstaina 21.7.2016 klo 11 Suomen aikaa hotelli Kämpissä (Gallen-Kallela-sali), Kluuvikatu 2, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuutta voi seurata myös puhelimitse soittamalla numeroon +358(0)9 2310 1619  viimeistään klo 10.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on ” 745667 / Caverion”. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2016 

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen vaatimusten mukaisesti päivitetty Caverionin tiedonantopolitiikka tuli voimaan 3.7.2016. Se on kokonaisuudessaan saatavilla osoitteessa http://www.caverion.fi/sijoittajat/sijoittajasuhteet/tiedonantopolitiikka.

Osavuosikatsaus kaudelta 1-9/2016 julkaistaan 27.10.2016. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavina Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App -sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

CAVERION OYJ
 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat:  Antti Heinola, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 352 1033, antti.heinola@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, Milena.Haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: