30.04.2020 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2020

Ennätyskorkea tilauskanta sekä vahva rahavirta ja likviditeetti auttavat koronakriisin hallinnassa

1.1.–31.3.2020

  • Tilauskanta: 1 768,3 (1 579,7) milj. euroa, kasvua 11,9 prosenttia.
  • Liikevaihto: 541,6 (514,4) milj. euroa, kasvua 5,3 prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 12,7 prosenttia.
  • Oikaistu käyttökate: 26,3 (27,1) milj. euroa, eli 4,8 (5,3) prosenttia liikevaihdosta.
  • Oikaistu EBITA: 12,1 (13,8) milj. euroa, eli 2,2 (2,7) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoinen kannattavuus parani, Q1/2019 sisälsi positiivisen kertaluonteisen erän, yhteensä 8,9 milj. euroa ja korko.
  • EBITA: 10,0 (9,3) milj. euroa, eli 1,8 (1,8) prosenttia liikevaihdosta.
  • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 56,1 (30,1) milj. euroa.
  • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,01 (0,01) euroa osakkeelta.
  • Nettovelat/Käyttökate*: 1,1x (0,7x).
  • Vahva likviditeettiasema

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

* Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

AVAINLUVUT

Milj. e 1–3/2020 1–3/2019 Muutos 1–12/2019
Tilauskanta 1 768,3 1 579,7 11,9 % 1 670,5
Liikevaihto 541,6 514,4 5,3 % 2 123,2
Oikaistu käyttökate 26,3 27,1 -3,0 % 120,4
Oikaistu käyttökateprosentti, % 4,8 5,3 5,7
Käyttökate 24,1 22,6 6,6 % 103,0
Käyttökateprosentti, % 4,4 4,4 4,8
Oikaistu EBITA 12,1 13,8 -11,9 % 67,2
Oikaistu EBITA-prosentti, % 2,2 2,7 3,2
EBITA 10,0 9,3 7,1 % 49,8
EBITA-prosentti, % 1,8 1,8 2,3
Liikevoitto 6,5 5,3 22,3 % 35,3
Liikevoittoprosentti, % 1,2 1,0 1,7
Tilikauden tulos 1,6 3,0 -46,6 % 22,6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,01 0,01 0,14
Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 56,1 30,1 86,4 % 143,7
Kassakonversio (rullaava 12 kk), % 162,4 n/a 139,5
Käyttöpääoma -127,3 -60,4 -110,6 % -100,9
Korollinen nettovelka 142,8 162,7 -12,2 % 168,4
Nettovelat/Käyttökate* 1,1 0,7 1,4
Velkaantumisaste, % 62,3 75,1 73,6
Omavaraisuusaste, % 22,0 21,3 21,5
Henkilöstö kauden lopussa 16 010 14 489 10,5 % 16 273

* Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja:

”Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä yleinen liiketoimintaympäristö muuttui radikaalisti koronaviruspandemian puhkeamisen seurauksena. Tässä tilanteessa meille tärkeintä on ollut ja on jatkossakin henkilöstömme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme hyvinvointi. Hallitukset toimintamaissamme reagoivat tilanteeseen asettamalla tiukkoja rajoituksia sosiaaliseen kanssakäymiseen, ryhmien kokoontumisiin ja matkustamiseen, useiden sulkiessa lisäksi kansallisia rajojaan. Samalla yritykset ovat pyrkineet pitämään liiketoiminnan käynnissä mahdollisuuksien rajoissa. Tämä tarkoitti täysin uusia haasteita myös Caverionille, sekä terveydessä ja turvallisuudessa että toimintojemme optimoinnissa.

Suorituksemme ensimmäisellä vuosineljänneksellä osoittaa, ettei Caverion ollut etulinjassa ottamassa välittömiä osumia koronakriisistä. Suuri osa Caverionin palveluista on erittäin tärkeitä kriittisten palveluiden ja infrastruktuurin toiminnan kannalta. Tämä käsittää toimitilakiinteistöjen, energia- ja liikenneinfrastruktuurin, sairaaloiden, lääketehtaiden, ruokateollisuuden, ruokakaupan ja -logistiikan sekä julkisen sektorin käyttämien toimitilojen ja palveluiden jatkuvan toimivuuden varmistamisen. Merkittävä osa näistä palveluista on edelleen suoritettava jopa koronaviruspandemian vastaiseen taisteluun asetettujen sulkutoimenpiteiden aikana. Vaikka otimme myös jatkuvuussuunnitelmat käyttöön koko organisaatiossa maaliskuussa, hyödyimme samalla vahvasta tilauskannasta ja huoltosopimusten suuresta määrästä. Hyödyimme lisäksi suorituskyvyn johtamisen juurruttamisesta koko organisaatioon strategiamme Kuntoon-vaiheen aikana. Ohjaamme liiketoimintaamme ja jatkuvuussuunnitelun toimia viikottaisella suorituskyvyn johtamisella, kun taas divisioonissa ja yksiköissä ohjaus tapahtuu päivittäin.

Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihtomme kasvoi 541,6 (514,4) milj. euroon, kasvua 5,3 prosenttia. Liikevaihto kasvoi 7,0 prosenttia vuosineljänneksellä, kun ei oteta huomioon valuuttakurssien vaikutusta. Oikaistu EBITA:mme oli 12,1 (13,8) milj. euroa, eli 2,2 (2,7) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoinen kannattavuutemme parani, kun huomioidaan vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen vaikuttanut myönteinen välimiespäätös liittyen vanhaan suureen riskiprojektiin, yhteensä 8,9 milj. euroa ja korko. Olen erityisen tyytyväinen kykyymme tuottaa rahavirtaa, mikä oli yksi vuosineljänneksen kohokohdista. Operatiivinen rahavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja parani 56,1 (30,1) milj. euroon. Tilauskantamme kasvoi 11,9 prosenttia 1 768,3 (1 579,7) milj. euroon. Viimeisimpien yrityshankintojemme (Maintpartner ja Huurre) integraatio etenee suunnitelman mukaan.

Paikallisissa valuutoissa mitattuna Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 14,9 prosenttia, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 4,3 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Palvelut-liiketoiminnan orgaaninen kasvu oli 3,8 prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 63,3 (59,2) prosenttia.

Likviditeettiasemamme on vahva. Nettovelkamme oli 142,8 (162,7) milj. euroa tai 11,8 (27,1) milj. euroa ilman vuokrasopimusvelkoja ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa. Nettovelat/Käyttökate-suhdeluku oli 1,1x (0,7x). Rahavaramme kasvoivat 113,2 (101,3) milj. euroon. Lisäksi Caverionilla oli nostamattomia luottolimiittisopimuksia 100,0 milj. euroa ja nostamattomia tililimiittisopimuksia 19,0 milj. euroa. Mahdolliset työeläkelainat tarjoavat lisäjoustavuutta.

Arvioimme, että koronakriisin vaikutukset näkyvät liiketoiminnassamme enemmän toisella vuosineljänneksellä. Työvoiman poissaolojen määrän odotetaan kasvavan hieman ja lisäksi työmailla odotetaan olevan enemmän viiveitä ja sulkemisia. Vaikka viime aikoina on ollut myönteisiä merkkejä siitä, että hallitusten asettamat rajoitukset selvästi vähentävät viruksen leviämistä, useat toimintamaistamme ovat edelleen suljettuja. Heikon näkyvyyden ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi Caverion tiedotti 14.4.2020 peruuttavansa tulosohjeistuksensa vuodelle 2020. Caverion saattaa antaa päivitetyn tulosohjeistuksen vuodelle 2020, kun näkyvyys on parantunut ja luotettavampia ennusteita voidaan tehdä.

Haluaisin ilmaista myötätuntoni kaikille koronaviruksesta voimakkaasti kärsineille sidosryhmiemme edustajille. Tuemme edelleen asiakkaitamme keskittyen erityisesti niihin, jotka ovat nykyisessä kriisissä kriittisessä asemassa yhteiskunnan riittävän toimivuuden kannalta. Tällä tavoin autamme yhteiskunnan jälleenrakentamisessa.

Kriisiin liittyy paljon riskejä, erityisesti sen pitkittyessä. Olen silti vakuuttunut kyvystämme hallita kriisin vaikutuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Yksikkömme, divisioonamme ja konserni ovat ottaneet käyttöön tiukan päivittäisen ja viikoittaisen suorituksen ohjauksen johtamiskäytännön vastatakseen lisääntyneeseen epävarmuuteen ja vaadittavien toimenpiteiden, mukaan lukien kustannussäästöjen, toteuttamiseksi. Keskitymme erityisesti kassavirtaan ja sen ajureihin organisaation kaikilla tasoilla. Samalla jatkamme tärkeimpiä kehityshankkeitamme digitalisaation, kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden alueilla. Tämä auttaa meitä kasvustrategiamme toteuttamisessa täydellä vauhdilla kriisin päätyttyä. Tavoitteenamme on nousta vahvempana yhtiönä tästä kriisistä kuin sen alkaessa.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Maailmanlaajuisen koronaviruspandemian puhkeamisen vuoksi aikaisemmat 7.2.2020 julkistetut markkinanäkymät eivät enää ole voimassa. Koronaviruskriisi vaikuttaa Caverionin vuoden 2020 markkinanäkymiin usealla tavalla.

Suuri osa Caverionin palveluista on erittäin tärkeitä kriittisten palveluiden ja infrastruktuurin toiminnan kannalta. Tämä käsittää toimitilakiinteistöjen, energia- ja liikenneinfrastruktuurin, sairaaloiden, lääketehtaiden, ruokateollisuuden, ruokakaupan ja -logistiikan sekä julkisen sektorin käyttämien toimitilojen ja palveluiden jatkuvan toimivuuden varmistamisen. Merkittävä osa näistä palveluista on edelleen suoritettava jopa koronaviruspandemian vastaiseen taisteluun määrättyjen sulkutoimenpiteiden aikana. Hallitusten tukipakettien odotetaan lisäävän investointeja infrastruktuuri- ja sairaalaprojekteihin Caverionin toiminta-alueella. Myös lisäinvestoinnit lääketeollisuussegmentin kapasiteettiin sekä suojavarusteiden valmistukseen saattavat lisätä puhdashuoneosaamisen tarvetta.

Tästä huolimatta Caverionin liiketoimintaan saattavat myös vaikuttaa rajoitustoimenpiteet, joilla leikataan teollista tuotantoa tai seisokkeja tai suljetaan väliaikaisesti toimitiloja tai työmaita. On kuitenkin erittäin vaikeaa arvioida, ovatko vaikutukset luonteeltaan lyhytaikaisia vai onko niillä pidempiaikaista vaikutusta.

Globaalin koronakriisin odotetaan johtavan maailmanlaajuiseen taantumaan. Vaikka megatrendit ja Caverionin tarjoomaan kohdistuva tarve saattavat kriisin vuoksi jopa vahvistua jatkossa, maailmanlaajuinen taantuma vaikuttaa heikentävästi myös Caverionin tarjooman kysyntään. Mitä todennäköisimmin uusien rakennusprojektien kysyntä laskee, mutta vaikutus voi kohdistua myös pienempiin lisätöihin palveluissa ja projekteissa.

Toisaalta koronakriisi saattaa luoda jatkossa lisäkysyntää ja uusia mahdollisuuksia joillekin Caverionin ratkaisuille. Etäohjatut rakennukset auttavat asiakkaita säästämään rahaa ja aikaa, mutta mahdollistavat myös rakennusten turvallisemman ohjauksen. Nykytilanteessa ilmanvaihto- ja ilmastointiratkaisuille voi myös olla erityisvaatimuksia, nostaen ilmastoinnin parantamisen kysyntää uusien ohjeistusten ja vaatimusten mukaisiksi.

Koronaviruksesta ja sen taloudellisista vaikutuksista huolimatta toimialan yleiset megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennetuissa ympäristöissä, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset, lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, säilyvät vahvoina ja luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina. Erityisesti kestävän kehityksen trendin odotetaan jatkuvan vahvana. Lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä tukevat sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen.

Palvelut

Lyhyellä aikavälillä koronakriisin ja taloudellisen taantuman odotetaan vaikuttavan heikentävästi Palveluiden kysyntäympäristöön kaikissa Caverionin divisioonissa, erityisesti lisäpalveluissa. Caverionin Palvelut-liiketoiminta on luonteeltaan vakaampaa ja suhdanteista riippumattomampaa kuin Projektit-liiketoiminta. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palveluiden ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon, kunnossapidon sekä teknisen kiinteistöhuollon ulkoistuksissa. Koronapandemia saattaa jopa lisätä ulkoistusten määrää jatkossa. Joissain tapauksissa myös tyhjissä rakennuksissa tehtävien lisätöiden määrä voi kasvaa. Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta. Jäähdytysliiketoiminnassa on meneillään tekninen muutos F-kaasujen käyttämisestä kohti CO2-pohjaisia kylmäteknisiä järjestelmiä, mikä lisää päivitysten ja modernisointien tarvetta.

Projektit

Lyhyellä aikavälillä koronakriisin ja taloudellisen taantuman odotetaan vaikuttavan heikentävästi Projektien kysyntäympäristöön kaikissa Caverionin divisioonissa. Työvoiman poissaolojen määrän odotetaan kasvavan hieman ja lisäksi työmailla odotetaan olevan enemmän viiveitä ja sulkemisia. Toistaiseksi vain rajallinen määrä työmaita on ollut suljettuna Caverionin Projektit-liiketoiminnassa. Nykyolosuhteissa on myös mahdollista tehdä korjauksia ja erilaisia asennusprojekteja tyhjiin kiinteistöihin ja työmaille. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ohjaavat edelleen talotekniikkaan kohdistuvaa kysyntää tulevina vuosina.

Tulosohjeistus vuodelle 2020

Caverion tiedotti 14.4.2020 peruuttavansa tulosohjeistuksensa vuodelle 2020 koronaviruspandemian seurauksena lisääntyneen markkinatilanteen epävarmuuden vuoksi.

Caverion saattaa antaa päivitetyn tulosohjeistuksen vuodelle 2020, kun näkyvyys on parantunut ja luotettavampia ennusteita voidaan tehdä.

Aiemman 7.2.2020 julkistetun tulosohjeistuksen mukaan konsernin liikevaihdon (2019: 2 123,2 milj. euroa) ja oikaistun EBITA:n (2019: 67,2 milj. euroa) odotettiin kasvavan vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna.

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat torstaina 30.4.2020 klo 14.00. Koronaviruspandemian vuoksi tiedotustilaisuuteen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0361 viimeistään klo 13.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on ”1717650 / Caverion”. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2020

Puoli- ja osavuosikatsaukset julkaistaan 6.8. ja 5.11.2020. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App -sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja:  Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: