29.01.2015 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2014: Vahva neljäs vuosineljännes – Hyvää edistymistä kohti vuoden 2016 taloudellisia tavoitteita

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2014

Vahva neljäs vuosineljännes – Hyvää edistymistä kohti vuoden 2016 taloudellisia tavoitteita

Vuoden 2014 tulosohjeistuksen toteutuminen

Konsernin vuoden 2014 liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein oli 2 475,4 (2 543,6) milj. euroa ja käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 80,7 (81,7) milj. euroa, eli ne säilyivät edellisvuoden tasolla.

1.1.–31.12.2014

·        Tilauskanta: Tilauskanta joulukuun lopussa oli 1 323,6 (1 240,7) milj. euroa, kasvua 7 prosenttia viime vuoden lopusta.

·        Liikevaihto: 2 475,4 (2 543,6) milj. euroa vertailukelpoisin valuuttakurssein ja 2 406,6 (2 543,6) milj. euroa katsauskauden valuuttakurssein.

-        Liikevaihto laski 3 prosenttia edellisvuoden vastaavan ajankohdan valuuttakursseilla laskettuna.

·        Käyttökate: käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 80,7 (81,7) milj. euroa eli 3,4 (3,2) prosenttia liikevaihdosta.

-        Käyttökate kertaluonteiset erät mukaan lukien oli 67,5 (70,9) milj. euroa eli 2,8 (2,8) prosenttia liikevaihdosta.

-        Kertaluonteiset erät olivat yhteensä 13,2 milj. euroa. Ne sisälsivät kertaluonteiset 26,4 milj. euron kustannukset, joita tasoitti 13,2 milj. euron suuruinen kertaluonteinen tulo Norjassa.

-        Projektit pääosin Norjassa ja Tanskassa heikensivät kannattavuutta vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla. Projektitoimintojen kannattavuuden parantamistoimet etenivät hyvin vuoden toisella puoliskolla.

·        Käyttöpääoma: Käyttöpääoma oli -19,3 milj. euroa (Q4/2013: 46,0).

·        Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 113,5 (108,5) milj. euroa.

1.10.–31.12.2014

·        Liikevaihto: 660,2 (688,1) milj. euroa.

-        Liikevaihto laski 2 prosenttia edellisvuoden vastaavan ajankohdan valuuttakursseilla laskettuna.

·        Käyttökate: Kannattavuus parani edellisvuodesta, ja käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 39,3 (26,7) milj. euroa eli 6,0 (3,9) prosenttia liikevaihdosta.

-        Käyttökate kertaluonteiset erät mukaan lukien oli 34,3 (25,3) milj. euroa eli 5,2 (3,7) prosenttia liikevaihdosta.

·        Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 100,0 (101,3) milj. euroa.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan jakson lukuja, ellei toisin ole mainittu. Vuoden 2013 vertailuluvut ovat carve-out-lukuja osittaisjakautumisen voimaantulopäivää (30.6.2013) edeltäviltä kausilta.

AVAINLUVUT

Milj. e 10–12/14 10–12/13 Muutos 1–12/14 1–12/13 Muutos
Tilauskanta 1 323,6 1 240,7 7 % 1 323,6 1 240,7 7 %
Liikevaihto 660,2 688,1 -4 % 2 406,6 2 543,6 -5 %
Käyttökate 34,3 25,3 36 % 67,5 70,9 -5 %
Käyttökateprosentti, % 5,2 3,7   2,8 2,8  
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 39,3 26,7 47 % 80,7 81,7 -1 %
Käyttökateprosentti ilman kertaluonteisia eriä, % 6,0 3,9   3,4 3,2  
Liikevoitto 28,1 19,5 44 % 44,2 49,4 -11 %
Liikevoittoprosentti, % 4,3 2,8   1,8 1,9  
Tilikauden voitto 20,0 17,2 16 % 27,6 35,5 -22 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,16 0,14 17 % 0,22 0,28 -22 %
             
Käyttöpääoma -19,3 46,0   -19,3 46,0  
Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja 100,0 101,3 -1 % 113,5 108,5 5 %
             
Korollinen nettovelka kauden lopussa 50,2 86,5 -42 % 50,2 86,5 -42 %
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 21,1 34,6   21,1 34,6  
             
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 17 161 17 753 -3 % 17 300 18 071 -4 %

OSINGONJAKOEHDOTUS: Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,22 euroa osakkeelta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,22 euroa osakkeelta.

Konsernijohtaja Fredrik Strandin kommentti

”Vuonna 2014 keskityimme rakentamaan Caverionista yhtä, yhtenäistä yritystä. Parannamme kannattavuuttamme ennen kaikkea panostamalla omaan sisäiseen tehokkuutemme. Olemme nyt luoneet pohjan tulevaisuudellemme kehittämällä yhteisen toimintamallin. Prosessimme, organisaatiorakenteemme, osaamisemme sekä tarjoomamme suunnitellaan siten, että ne tukevat meitä palvelujen ja ratkaisujen tarjoamisessa läpi asiakkaidemme kiinteistöjen ja prosessien elinkaaren. Meillä on eri puolilla yhtiötämme laaja-alaista kokemusta ja osaamista, jonka yhdistämme parhaiksi käytännöiksi kehittämällä koko konsernin yhteistä tarjoomaa.

Olemme myös parantaneet projektiemme riskienhallintaa ottamalla käyttöön läpinäkyvät hyväksymisvaltuudet sekä uudet käytännöt projektien ohjausryhmille ja seurantaan. Lisäksi jokaiseen divisioonaan perustetaan projekti- ja palvelujohtamisen toimistot, joissa on vaativien sopimusten edellyttämää osaamista 250 paikallisen toimipisteemme tueksi. Projektien johtamiseen liittyviä kontrolleja on jo tehostettu, ja projektien läpivienti asetettujen tavoitteiden mukaisesti on parantunut. Näiden toimien tuloksena projektitoimintojen kannattavuuden parantamistoimet ovat edenneet hyvin myös neljännellä vuosineljänneksellä.

Lisäksi olemme laskutusprosessin lyhentämiseksi panostaneet järjestelmien ja työkalujen kehittämiseen sekä yhdenmukaistamiseen. Tehostunut käyttöpääoman hallintamme näkyy tammi–joulukuun parantuneena operatiivisena kassavirtana. Yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto etenee hyvin suurimmissa toimintamaissamme. Myös uusia mobiililaitteita ja -järjestelmiä on otettu käyttöön. Nämä tulevaisuuttamme varten tehdyt investoinnit ovat vaikuttaneet lyhyen aikavälin kannattavuuteemme.

Toisella vuosipuoliskolla olemme onnistuneesti kehittäneet liiketoimintaportfolioamme useilla suurilla talotekniikan kokonaistoimituksen suunnittelun ja toteutuksen käsittävillä projektisopimuksilla sekä useilla uusilla palveluiden johtamisen sopimuksilla.

Vuonna 2015 strateginen painopisteemme siirtyy vähitellen kannattavan kasvun luomiseen. Tavoitteenamme on saavuttaa yli 6 prosentin käyttökate vuoden 2016 loppuun mennessä. Ensinnäkin hyödymme edellä kuvatuista toiminnan tehostamiseen tehdyistä viimeaikaisista investoinneista. Lisäksi olemme luoneet perustan sille, että voimme tarjota entistä vaativampia sopimuksia, joissa on parempi katepotentiaali. Tämän mukaisesti jatkamme liiketoimintaportfoliomme kehittämistä ja keskitymme tekniseen asennukseen ja kunnossapitoon, talotekniikan kokonaistoimitusten suunnitteluun ja toteutukseen sekä palveluiden johtamiseen.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2015

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennuksissa, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen sekä automaatio, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina.

Teknisen asennuksen ja kunnossapidon odotetaan pysyvän vakaina. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö tukevat merkittävästi markkinoiden positiivista kehitystä.

Kiinteistöjen ja teollisuuden suurten uusien tarjousten odotetaan lisääntyvän vuoden aikana. Tarjoustoiminnassa on nähtävissä myönteisiä merkkejä etenkin julkisella sektorilla ja teollisuudessa. Alhaisen korkotason ja rahoituksen saatavuuden odotetaan tukevan investointeja. Talotekniikan kokonaistoimitusten suunnittelun ja toteutuksen kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti erityisesti suurissa ja teknisesti vaativissa projekteissa.

Palveluiden johtamisen kysynnän odotetaan kasvavan. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palvelujen tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia käytön ja kunnossapidon ulkoistuksissa pääasiassa julkishallinnossa, teollisuudessa ja energiasektorilla.

Toimintaympäristön muutokset yleiseen makrotaloudelliseen kehitykseen ja geopoliittisiin jännitteisiin liittyvän lisääntyvän epävarmuuden seurauksena saattavat aiheuttaa tiettyä varovaisuutta projektien aloituksissa ja palvelujen kysynnässä.

Tulosohjeistus vuodelle 2015

Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2015 liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla ja että käyttökateprosentti vuonna 2015 kasvaa merkittävästi.

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Tilinpäätöstiedotteesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus torstaina 29.1.2015 klo 11 Suomen aikaa hotelli Kämpissä (Gallen-Kallela-sali), Kluuvikatu 2, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuutta voi seurata myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 2313 9202 (käyttäjätunnusta tai PIN-koodia ei tarvita) viimeistään klo 10.55 Suomen aikaa. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Yhtiökokous 2015

Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 16. maaliskuuta 2015 kello 10 Suomen aikaa Messukeskuksessa. Täydellinen yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen esitykset yhtiökokoukselle, julkaistaan erillisellä pörssitiedotteella.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2015

Vuosikertomus, joka sisältää vuoden 2014 tilinpäätöksen, julkaistaan Caverionin verkkosivuilla ja IR App -sovelluksessa suomeksi ja englanniksi viimeistään viikolla 8 helmikuussa 2015. Osavuosikatsaukset julkaistaan 24.4., 23.7. ja 23.10.2015.

Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavana Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App -sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

CAVERION OYJ

Lisätietoja:

Antti Heinola, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 352 1033, antti.heinola@caverion.fi

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: