Suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta

Suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta

Suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta

Rakennus- ja saneeraushankkeet ovat vaativia kokonaisuuksia, joissa langat on parasta pitää alusta alkaen asiantuntevissa käsissä.


 

Caverionilla on vankka kokemus hankesuunnittelun ja rakennuttamisen saralta sekä kolmannen osapuolen arvioijana ja valvojana toimimisesta. Palvelemme valtakunnallisesti.

Caverion on urakoitsijoista riippumaton tilaajan edunvalvoja, joka projektinjohtajana ja valvojana vie hankkeen läpi suunnitelman mukaisessa aikataulussa ja parhaalla hinta-/laatusuhteella.

Jätä meille yhteydenottopyyntö tästä

Caverion-BIM-02.jpg
 

Korjaushankkeen suunnittelussa määritellään korjausten laajuus ja laatutaso sekä laaditaan kustannusarvio ja hankkeen alustava toteutusaikataulu. 

Jokaisen projektin perusta muodostuu suunnittelusta, joka toimii pohjana myös hankkeen onnistumiselle. Tämä korostuu etenkin korjausrakentamisessa, jossa töiden tulosten vaikutus voi kantaa vuosikymmenien päähän. Korjaushankkeen suunnittelussa määritellään korjausten laajuus ja laatutaso sekä laaditaan kustannusarvio ja hankkeen alustava toteutusaikataulu.

Caverionin hankesuunnittelupalvelussa asiantuntijamme perehtyvät kiinteistöön, sen kuntoon ja korjaushistoriaan. Näiden perusteella he määrittelevät tulevan korjauksen mahdollisesti edellyttämät lisäselvitykset, rakennuskaavamääräykset ja viranomaisvaatimukset. Lisäksi kartoitamme osapuolten tarpeet ja näkemykset korjaushankkeen osalta mm. haastatteluin ja kyselyin. Hankkeen tavoitteet asetetaan tilaajan edun ja näkemysten mukaisesti.

Asiantuntijamme tukevat tilaajaa korjausvaihtoehtojen valinnassa tarjoamalla kattavaa tietoa soveltuvista korjausmenetelmistä ja niiden kustannuksista. Suunnittelun merkityksestä kertoo se, että hankesuunnittelun kustannukset ovat noin 1 % peruskorjaushankkeen kokonaiskustannuksista; sen aikana sitoutetaan kuitenkin yli 90 % projektiin käytettävistä varoista.

Viestinnällä on tärkeä merkitys juuri korjausten hankesuunnitteluvaiheessa. Jatkuvan ja ammattitaitoisen tiedottamisen avulla edistetään päätöksenteon etenemistä, ylläpidetään luottamusta hankkeen sujumisesta sekä yhdistetään ja sitoutetaan myönteisesti hankkeen eri osapuolet toimivaksi kokonaisuudeksi. Caverion tarjoaa hankesuunnitteluun ammattitaitoisen tiedottajan palvelut.

Hankesuunnittelun edut

 • Luo hyvän perustan onnistuneelle korjaushankkeelle
 • Asiantunteva korjaustapojen ja -mahdollisuuksien vertailu
 • Korjauksen laajuuden, laatutason, kustannusten ja toteutusaikataulun kartoitus
 • Kattava hankesuunnitelma korjausasiantuntijoiden esittelemänä
 • Hankkeen kaikkia osapuolia hyödyntävä selkeä suunnitelma

Caverion tarjoaa sekä paikallis- että asiantuntijavalvontaa eri tarpeisiin. Paikallisvalvonnan sisältö sovitaan tilaajan kanssa, huomioiden tilaajan mahdollisuudet osallistua projektiin.

Valvonnan merkitystä ei voi korostaa liikaa. Rakennus- tai korjaushankkeissa on usein pitkiäkin alihankintaketjuja, jolloin vastuu yksittäisestä työvaiheista hämärtyy helposti ilman asiantuntevaa valvontaa.

Caverion tarjoaa sekä paikallis- että asiantuntijavalvontaa eri tarpeisiin. Tarjoamme myös kosteuskoordinaattorin palvelut esim. Kuivaketju10-toimenpidemallin mukaiseen rakentamiseen.

Paikallisvalvonnan sisältö sovitaan tilaajan kanssa, huomioiden tilaajan mahdollisuudet osallistua projektiin. Valvontaan voi sisältyä tekninen laadunvalvonta, työmaavalvonta ja työvaiheiden tarkastus. Havainnot dokumentoidaan ja saatetaan tiedoksi urakoitsijalle ja tilaajalle. Tarvittaessa reklamoidaan urakoitsijaa.

Myös urakkalaskujen tarkastaminen, aikataulujen seuranta, työmaakokousten järjestäminen ja pöytäkirjojen laatiminen kuuluvat valvontaan, kuten myös urakan vastaanotto- ja jälkitarkastusten pitäminen

Asiantuntijavalvojalla on pääsy rakennustyömaalle, hän tarkastaa tarvittaessa mm. urakkasopimuksen, tekniset piirustukset ja raken-nustyöselitykset sekä tarkastaa ja varmistaa korjausten kriittiset kohdat ennen niiden peittämistä tai pinnoittamista. Valvoja myös seuraa työtapojen ja materiaalien asianmukaisuutta. Asiantuntijavalvoja ei ole kohteen rakennusaikainen paikallisvalvoja eikä ole riippuvuussuhteessa rakennustyön suorittajaan.

Valvonnan tuomat edut

 • Työvaiheiden toteutus sovitusti
 • Rakentamisen laadun varmistaminen
 • Tilaajan edun toteutuminen

Caverionin turvallisuuskoordinaattori tekee yhteistyötä asiakkaan kanssa rakentamisen turvallisuutta koskevassa suunnittelussa ja rakennustyön toteuttamisessa.

Turvallisuuskoordinaattori tekee yhteistyötä asiakkaan kanssa rakentamisen turvallisuutta koskevassa suunnittelussa ja rakennustyön toteuttamisessa. Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori.

Yhteisellä rakennustyömaalla samanaikaisesti tai peräkkäin eri rakennuttamistehtäviä toteuttavien rakennuttajien on yhteistoiminnassa sovitettava rakennuttamistehtävänsä siten, että työturvallisuusvelvoitteet tulevat toteutetuiksi koko rakennustyömaata koskien.

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät sovitaan aina asiakkaan kanssa. Hänen on huolehdittava turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista toimenpiteistä. 

Turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin voi kuulua mm.

 • urakoitsijoiden työmaaperehdytys
 • turvallisuuden valvonta työmaalla
 • mahdollinen työlupien kirjoitus

Edut

 • turvallinen rakennustyömaa
 • tapaturmien minimointi
 • yhteisen työmaan rakennustöiden yhteensovittaminen turvallisesti

Määräystenmukaisuus

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta, työturvallisuuslaki 738/2002 määrittää rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet:

3 §, Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.

Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet.

5 §, Rakennuttajan on nimettävä jokaiseen rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori.

Tyypilliset käyttökohteet

 • uudisrakentaminen
 • kattilalaitokset
 • voimalaitosten huoltoseisakit
 • tuulivoimaloiden rakentaminen

Rakennesuunnittelu Caverionilta talosaneerauksista taloyhtiöiden peruskorjaushankkeisiin sekä suuriin julkishallinnon kohteisiin. 

Kaikki kiinteistöt ja rakennelmat ikääntyvät ja kuluvat vääjäämättä. Rakennesuunnittelua edeltävissä kuntotutkimuksissa saattaa paljastua korjausrakentamista vaativia vaurioita, tai ennen pitkää vaurioitumiseen johtavia rakenteellisia tekijöitä.

Rakennesuunnitelmien laadinta on parasta antaa ammattilaisten haltuun. Rakennesuunnittelu onnistuu meillä Caverionilla pienistä saneerauksista taloyhtiöiden peruskorjaushankkeisiin sekä suuriin julkishallinnon ja teollisuuden kohteisiin.

Caverionin rakennesuunnittelijoilla on kokemus vaativista rakenteista ja korjausrakenteista. Korjausrakentamisen suunnittelun aikana vaaditaan erityistä osaamista, kun vanhat ja modernit rakenteet ja rakentamisen tavat kohtaavat.

Rakennesuunnittelun ja korjausrakentamisen suunnittelun edut

 • Vankka kokemus korjausrakennesuunnittelussa
 • Asiantuntemus rakennetutkimuksissa

Asianmukaisella korjaustöiden valvonnalla, laadunvarmistuksella ja dokumentoinnilla saadaan varmuutta korjaustöiden onnistumiselle sekä informoitua käyttäjiä ja tilaajia korjaustöiden etenemisestä.

Sisäilmaongelmaisten rakennusten korjaaminen on haastavaa ja vaatii erityisosaamista ja aiheeseen perehtymistä myös valvojalta. Kiwa Inspecta tarjoaa korjaushankkeisiin normaalin valvonnan lisäksi myös erityistä asiantuntijapalvelua. Asianmukaisella korjaustöiden valvonnalla, laadunvarmistuksella ja dokumentoinnilla saadaan varmuutta korjaustöiden onnistumiselle sekä informoitua käyttäjiä ja tilaajia korjaustöiden etenemisestä.

Caverion tarjoaa myös kosteuskoordinaattorin esim. Kuivaketju10-toimenpidemallin mukaiseen rakentamiseen.

Sisäilmakorjauksiin liittyvä asiantuntijavalvontamme sisältää

 • Korjaussuunnittelun lähtötietoina olevien tutkimusten riittävyyden arviointi
 • Korjaussuunnitelmien tarkastus: ovatko suunnitelmat riittävät poistamaan ongelmat?
 • Työmaan kosteuden ja puhtaudenhallinnan suunnittelu ja määrittely urakka-asiakirjoihin
 • Työmaan kosteuden ja puhtaudenhallinnan koulutukset urakoitsijoiden työnjohdolle ja työntekijöille
 • Työmaan valvontakäynnit rakennusprosessin eri vaiheissa, tarvittava ohjeistus havaittujen epäkohtien poistamiseksi
 • Ilmanvaihdon asennusalueen ja asennusolosuhteiden puhtauden todentaminen
 • Tilojen puhtauden arviointi ennen talotekniikan toimintakokeita ja ennen kiinteistön vastaanottoa
 • Työmaakokouksiin ja sisäilmatyöryhmien kokouksiin ja tiedotustilaisuuksiin osallistuminen
 • Korjaustöiden laadunvarmistus

Caverionin laajat tutkimuspalvelut ovat hyödynnettävissä korjaustöiden laadunvarmistuksessa

 • Tiiveyskokeet, merkkisavu- ja merkkiainekokeet
 • Lämpökamerakuvaus
 • Pölymittaukset (mm. pintapöly, sisäilman hiukkaspitoisuus)
 • Asbesti- ja haitta-ainelaboratorion palvelut
 • Mikrobilaboratorio

Sisäilmakorjausten valvonnan edut

 • Vältetään työ- ja suunnitteluvirheet korjaushankkeissa
 • Varmistetaan korjaustöiden riittävyys
 • Laadunvarmistus ja dokumentointi puolueettomalta taholta

Caverionin kosteudenhallintakoordinaattori ovat päteviä toimimaan kaikentasoisissa ja -tyyppisissä rakennushankkeissa. Autamme valvomaan rakentamisen aikaista kosteudenhallintaa. Meillä on käytössä Kuivaketju10 -toimintamalli ja tarjoamme pavelua myös muihin hankkeisiin.

Kosteudenhallinnankoordinaattori valvoo hanketta

Uudis- ja korjausrakennushankkeissa hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö on pitää nimetä jo rakennuslupavaiheessa (asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017)). Hän on hankkeeseen ryhtyvän eli rakennuttajan edustaja. Kosteudenhallintakoordinaattori eli kosteuskoordinaattori valvoo ja ohjaa kosteudenhallintaa suunnittelusta rakennuksen käyttöönottoon. Kuivaketju10-mallia suositellaan käytettäväksi kosteudenhallinnassa. Kuivaketju10 tarttuu kymmeneen keskeisimpään kosteusvaurioita aiheuttavaan riskiin, joiden hallinnalla voidaan välttää yli 80 prosenttia kosteusvaurioiden synnyttämistä kustannuksista.

Kosteuskoordinaattorimme ovat päteviä toimimaan kaikentasoisissa ja -tyyppisissä rakennushankkeissa. Tarjoamme kosteudenhallintakoordinaattori-palvelua myös muihin kuin Kuivaketju10:n mukaisesti toteutettaviin rakennushankkeisiin, esimerkiksi osana rakennushankkeen pää- tai asiantuntijavalvontaa.

Kosteudenhallintakoordinaattori mukana suunnittelusta käyttöönottoon

Kosteudenhallintakoordinaattori valvoo Kuivaketju10:n toimenpiteiden toteutumista sekä tiedonkulkua tilaajan ja urakoitsijan välillä koko hankkeen keston ajan. Toimintamallin käytön tulee olla suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tiedossa jo tarjouspyyntövaiheessa. Suunnittelijoiden on osoitettava huomioineensa riskilistan ja todentamisohjeen. Urakoitsija toteuttaa suunnitelmat sekä tarkistaa ja dokumentoi riskikohtien suunnitelmanmukaisen toteutuksen. Kosteuskoordinaattorin tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa ja hyväksyä tehty todentaminen. Kuivaketju10:n mukainen toiminta on kirjattava myös lopullisiin suunnittelu- ja urakkasopimuksiin.

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyysvaatimukset

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyysvaatimukset Kuivaketju10 -toimenpidemallin toteutuksessa asettuvat sen mukaan, luokitellaanko rakennushanke tavanomaiseksi, vaativaksi vai poikkeuksellisen vaativaksi. Samalla perusteella määräytyvät myös koordinaattorin tehtävät hankkeen eri vaiheissa. Tehtävät ulottuvat laajimmillaan tarjouspyyntö-/tilausvaiheesta rakennuksen käyttöönottotarkastuksiin. Rakennushankkeen eri vaiheissa kosteuskoordinaattorina voi toimia eri henkilökin, mutta Kiwa Inspecta suosittelee saman asiantuntijan kiinnittämistä hankkeen kaikkiin vaiheisiin. Kosteuskoordinaattorimme ovat päteviä toimimaan kaikentasoisissa ja -tyyppisissä rakennushankkeissa.

Kosteuskoordinaattorin tehtävät Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti on esitetty Rakentamisen Laatu RALA ry:n hallinnoimalla Kuivaketju10-sivustolla. Sivustolta löytyy kaikki tarvittava tieto ja materiaali Kuivaketju10-mukaisen hankkeen toteutukseen. Tutustu ja ota yhteys Kiwa Inspectan asiantuntijoihin onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Kosteuskoordinaattoripalvelun edut

 • Kosteusvaurioiden väheneminen rakennuksen elinkaaren ajan
 • Kustannussäästöt
 • Terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto

Kosteuskoordinaattoripalvelun käyttökohteet

 • Uudisrakennushankkeet
 • Korjausrakennushankkeet
 • Pienrakentaminen

Projektinjohtajalla on ratkaiseva rooli johtavana konsulttina rakennuttamishankkeissa. Caverionilta saat asiantuntevaa projektinjohtoa, hankesuunnittelusta valvontaan.

Nerokkaintakaan rakennussuunnitelmaa ei voida toteuttaa ilman osaavaa johtamista. Rakennushankkeissa tämä tarve korostuu jatkuvasti. Caverion tarjoaa korjaushankkeiden haasteisiin osaavaa rakennuttamista ja projektinjohtamista.

Projektinjohtajalla on ratkaiseva rooli hankkeessa johtavana konsulttina, jonka harteilla on korjaus- ja kehitystöiden hallinnointi. Asiantuntevat projektinjohtajamme rakennustöissä toimivat asiakkaan edunvalvojana ja tukevat asiakasta hankkeen suunnittelussa, rakennuttamisessa ja toteutuksessa.

Rakennustyön hankkeen suunnitteluvaiheessa projektinjohtaja valmistelee hankkeen ja ohjaa suunnittelua sekä hoitaa urakkakilpailutuksen asiakkaan päätöksentekoa noudattaen ja tukien. Rakennustyön hankkeen toteutusvaiheessa projektinjohtaja johtaa työmaakokouksia, ohjaa rakennustyön valvontaa sekä seuraa ja ohjaa hankkeen edistymistä, kustannuksia, laatua ja aikataulussa pysymistä. Projektinjohtaja raportoi asiakkaalle ja muille hankkeen osapuolille projektin edistymisestä säännöllisesti.

Rakennustyön projektinjohtamisen edut

 • Rakennustöiden asiantunteva suunnittelu, organisointi ja valvonta
 • Omistajien ja käyttäjien tarpeiden ja edunvalvonnan takaaminen
 • Kulujen, prosessien ja aikataulujen hallinta

Kuivaketju10-toimintamalli auttaa kosteudenhallinnassa. Se vähentää kosteusvaurioiden riskiä ja turvaa terveellisen sisäilmaston rakennuksen koko elinkaaren ajan. Kuivaketju10 tarttuu kymmeneen keskeisimpään kosteusvaurioita aiheuttavaan riskiin, joiden hallinnalla voidaan välttää yli 80 prosenttia kosteusvaurioiden synnyttämistä kustannuksista.

Mikä on Kuivaketju10?

Kuivaketju10 on Rakentamisen Laatu RALA ry:n lanseeraama toimintamalli, joka vähentää kosteusvaurioiden riskiä ja turvaa terveellisen sisäilmaston rakennuksen koko elinkaaren ajan. Nimensä mukaisesti Kuivaketju10 tarttuu kymmeneen keskeisimpään kosteusvaurioita aiheuttavaan riskiin, joiden hallinnalla voidaan välttää yli 80 prosenttia kosteusvaurioiden synnyttämistä kustannuksista. 

Caverionin korkeasti koulutetut ja kokeneet asiantuntijat ovat pätevöityneitä toimimaan kosteuskoordinaattoreina sekä uudis- että korjausrakennushankkeissa. Valvonnassamme Kuivaketju10 toteutuu varmasti.

Kuivaketju10 ulottuu suunnittelusta rakennuksen käyttöön

Kuivaketju10:n mukaan toimittaessa riskien torjunnan onnistuminen myös todennetaan ja dokumentoidaan luotettavasti. Malli pohjautuu riskilistaan sekä todentamisohjeeseen, joita seurataan niin rakennusprosessin suunnittelu-, työmaa-, käyttöönotto- kuin käyttövaiheessakin. Lisätietoa löydät Rakentamisen Laatu RALA ry:n ylläpitämältä Kuivaketju10 -sivustolta.

Kosteudenhallintakoordinaattori valvoo toimenpiteiden toteutumista

Kuivaketju10-mallin mukainen toiminta lähtee käyntiin aina uudis- tai korjausrakennushankkeen tilaajan vaatimuksesta. Kun päätös Kuivaketju10:n mukaisesta rakentamisesta on tehty, on tilaajan ensimmäinen tehtävä kytkeä hankkeeseen kosteudenhallintakoordinaattori, lyhyemmin kosteuskoordinaattori. Koordinaattori valvoo tilaajan valtuutuksella Kuivaketju10:n toimenpiteiden toteutumista sekä tiedonkulkua tilaajan ja urakoitsijan välillä koko hankkeen keston ajan. Toimintamallin käytön tulee olla suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tiedossa jo tarjouspyyntövaiheessa. Kuivaketju10:n mukainen toiminta on kirjattava myös lopullisiin suunnittelu- ja urakkasopimuksiin.

 

Ota yhteyttä

Juha Salminen
Tiimiesihenkilö
Pasi Keränen
Tiimiesihenkilö
 

Jätä meille yhteydenottopyyntö alta niin palaamme sinulle mahdollisimman pian.

 

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin

Lue lisää