Energiatehokkaat palvelut ja ratkaisut

Elinkaariajattelu vaatii kustannusten suhteen ajattelutapamuutosta: pelkän alkuinvestoinnin sijaan on huomioitava koko elinkaaren ajan energia- ja käyttökustannukset esimerkiksi 20 tai 50 vuoden aikana. Investoimalla alussa hieman enemmän toimiviin järjestelmiin, voidaan saavuttaa suuremmat kokonaissäästöt pitkällä tähtäimellä energiankulutuksen ja ympäristökuormituksen pienentyessä.

Energiatehokkuus huomioidaan jo suunnittelussa ja hankekehityksessä

Otamme kiinteistöjen ympäristövaikutukset ja energiatehokkuuden huomioon jo suunnitteluvaiheessa, ja arvioimme ratkaisujen vaikutuksia kohteen koko elinkaaren kannalta. Suunnittelemme tekniset järjestelmät siten, että niiden avulla kohteesta tulee mahdollisimman energiatehokas ja että kunnossapito vaatii mahdollisimman vähän resursseja.

Yksittäisten järjestelmien kilpailuttamisen sijaan teknisten järjestelmien suunnittelu kokonaisuutena parantaa kohteen energiatehokkuutta. Myös uudet määräykset korostavat kokonaiskulutuksen merkitystä, mikä osaltaan tukee tarvetta kaikki järjestelmät integroivalle suunnittelulle ja toteutukselle.

Asiantuntijapalveluihimme kuuluvat kiinteistön energiakatselmukset ja -analyysit sekä teknisten järjestelmien kehittäminen ja optimointi. Lisäksi tarjoamme muun muassa ympäristösertifikaatteihin liittyvää neuvontaa.

Oman tuotekehityksemme ansiosta meillä on osaamista esimerkiksi ratkaisuissa, jotka mahdollistavat uusiutuvien energianlähteiden kuten kuten aurinko- ja tuulienergian, merivesiviilennyksen maalämmön tai olomuotoa muuttavien materiaalien käytön kiinteistön lämmityksessä tai jäähdytyksessä.

Automaatio ja etähallinta pihistävät energiakustannuksista

Valtaosa päästöistä syntyy kiinteistöjen käytön aikaisesta energiankulutuksesta. Energiankäyttö tehostuu, kun teknisiä järjestelmiä käytetään vain tarpeen mukaan ja niiden ohjaus automatisoidaan. Automaatiolla pidetään huolta siitä, että rakennuksia esimerkiksi lämmitetään ja jäähdytetään vain kun sille on tarvetta ja valot pidetään päällä ainoastaan kun ihmisiä on paikalla.

Kiinteistön etähallinnalla ja -valvonnalla puolestaan varmistetaan että kun tilat ovat käytössä, niiden olosuhteet vastaavat aina sovittua. Etäkäytön avulla seurataan kiinteistön ylläpidon ja huollon tarpeenmukaisuutta ja ohjataan ylläpitoa oikeisiin toimenpiteisiin. Etähallinnan avulla kiinteistön huoltotarpeisiin voidaan reagoida heti kun kiinteistön talotekniikassa esiintyy ongelmia. Kun kiinteistön tekniikkaa voidaan hallita etäkäytöllä, jokaista tarkistusta, huoltoa tai säätöä varten ei tarvita paikalle huoltoasentajaa.

Kokonaisvastuuta energiankäytöstä jopa 20 vuoden ajan

Laajimmillaan Caverion voi ottaa vastuun teknisten järjestelmien suunnittelusta, toteutuksesta, huollosta ja ylläpidosta läpi vuosikymmenten. Kohteena voi olla uusi kiinteistö, jolle toimitamme tekniset järjestelmät tai se voi olla jo olemassaoleva kiinteistö, jonka järjestelmät modernisoidaan. Asiakkaana on yleensä kunta tai muu julkisen sektorin taho. Elinkaarihankkeita voidaan toteuttaa erilaisilla rahoitus- ja sopimusmalleilla, joista esimerkkinä ovat yksityisen ja julkisen väliset yhteistyömallit (Public-Private Partnership, PPP). 

Hanke alkaa yleensä kiinteistön energiankäytön analysoinnista, jonka pohjalta kohteelle tehdään yksityiskohtainen suunnitelma esimerkiksi lämmitysjärjestelmien, ilmanvaihdon, sähkönkäytön ja automaation tehostamiseksi järjestelmiin investoimalla, niitä modernisoimalla tai säätämällä. Investointi- ja projektivaiheen jälkeen Caverion vastaa kohteen kunnossapidosta sopimuskauden ajan.

Asiakkaalta ei tyypillisesti vaadita alkuinvestointia, sillä investointi rahoitetaan toteutuneilla säästöillä. Säästöt jaetaan asiakkaan ja Caverionin välillä. Jos luvattuja säästöjä ei saavuteta, Caverion vastaa erotuksesta. Energiatehokkuuteen liittyvä säästötakuu on eräs vahvuuksistamme, sillä sen pystyy tarjoamaan vain harva palveluntarjoaja.

Vanhin käynnissä oleva elinkaarihankkeemme alkoi jo vuonna 2000. Asiakkaana on yleensä kunta tai muu julkinen asiakas. Elinkaarihankkeille on ollut viime vuosina kysyntää etenkin Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa.

Resurssitehokkuutta jätteiden kierrätystä edistämällä

EU:n jätedirektiivissä jäsenmaat velvoitetaan merkittävästi tehostamaan jätteiden kierrätystä vuoteen 2020 mennessä muun muassa siten, että paperi- metalli-, muovi- ja lasijätteestä tulee kierrättää vähintään puolet. Caverion edistää energiatehokkuuden lisäksi myös resurssitehokkuutta tarjoamalla esimerkiksi ratkaisuja jätteiden keruuseen.

Envac-imujätejärjestelmä helpottaa kokonaisten asuinalueiden jätteiden kierrätystä. Alipaineella toimivassa järjestelmässä jätteet kulkevat maanalaista putkistoa pitkin jätteiden koontiasemalle, josta ne jatkavat matkaansa uudelleen kierrätettäväksi raaka-aineeksi, poltettavaksi energiaksi tai kompostoituvaksi mullaksi. Suuri osa roskienkuljetusliikenteestä häviää, mikä vähentää liikennettä ja liikenteen päästöjä sekä parantaa pihojen turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Autamme asiakkaitamme täyttämään ympäristösertifikaattien vaatimukset 

Energiatehokkuus ja kiinteistöjen ympäristösertifikaatit ovat asiakkaillemme ratkaiseva tekijä palveluntarjoajaa valittaessa, sillä ympäristöluokitusten avulla sijoittajat, viranomaiset ja käyttäjät voivat vertailla kiinteistöjen energiatehokkuutta ja ympäristövaikutuksia yhtenäisin menetelmin. Ympäristöluokitusten katsotaan nostavan rakennuksen arvoa, sijoitetun pääoman tuottoa, käyttöastetta ja vuokratuottoa. Lisäksi vihreissä tiloissa toimiva yritys antaa itsestään vastuullisen kuvan.

Rakennuksen tulee täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset, jotka teknisten järjestelmien osalta liittyvät yleensä muun muassa energian-, veden- ja materiaalien kulutukseen. Käytössä on useita eri luokitusjärjestelmiä, joista toimintamaissamme käytetyimpiä ovat kansainväliset luokitusjärjestelmät BREEAM ja LEED.

Näiden lisäksi on runsaasti alueellisia luokitusjärjestelmiä, kuten Saksassa DGNB:n (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) myöntämä sertifikaatti, sekä tiettyihin osa-alueisiin keskittyviä arviointityökaluja, kuten EU:n alueella rakennusten energiatodistus sekä Suomessa käytössä oleva sisäilmaluokitus ja taloyhtiön kuntotodistus.