Merkittävimmät liiketoimintariskit ja riskienhallinta

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020 (julkaistu 6.8.2020)

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 

Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla talouden yleinen riskitaso lisääntyi koronaviruspandemian puhkeamisen vuoksi. Caverionin toimintamaissa koronapandemian ensimmäisen aallon sulkutoimenpiteet vaikuttivat Caverionin liiketoimintaan pääasiassa maaliskuun puolivälin ja toukokuun lopun välillä, minkä jälkeen niitä on vähitellen purettu ja niiden vaikutus on vähentynyt. Toisen vuosineljänneksen lopulla koronapandemia oli hyvin hallinnassa useimmissa Caverionin toimintamaissa, kun taas maailmanlaajuisesti pandemia jatkoi leviämistä.

Koronaviruksen mahdollinen toinen aalto voisi johtaa uusiin sulkutoimenpiteisiin myös Caverionin toimintamaissa ja lisätä negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan.

Caverionin liiketoiminta on altistunut useille koronavirukseen liittyville riskeille, kuten asiakkaiden päätöksille keskeyttää tai peruuttaa voimassaolevia sopimuksia, uusien palveluiden kysynnän puutteelle, työntekijöiden tai alihankkijoiden henkilöstön poissaoloille, asiakkaiden tai viranomaisten päätöksille sulkea työmaita ja muita toimitiloja, asiakkaiden maksusuoritusten laiminlyömisille ja rahoituksen puutteelle tai heikolle saatavuudelle.

Sen välittömien vaikutusten lisäksi koronapandemia on myös johtanut maailmanlaajuiseen taantumaan, joka voi vaikuttaa useilla alueilla negatiivisesti yleiseen kysyntään myös Caverionin osalta. Kuitenkin olennainen osa Caverionin palveluista on luonteeltaan sellaista, että asiakkaat tarvitsevat näitä palveluita myös taantuman tai laman aikana.

On edelleen epäselvää, kuinka syvä ja pitkä taantuma tulee olemaan ja kuinka nopeasti talous elpyy. Liiketoiminnan volyymi ja uusien tilausten määrä ovat tärkeitä tekijöitä Caverionin suorituksen kannalta vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla ja sen jälkeen vuoteen 2021, mutta molempia on edelleen vaikeaa ennustaa tällä hetkellä.

Yleisemmin ottaen Caverion altistuu toiminnassaan erilaisille strategisille, toiminnallisille, poliittisille, markkina-, asiakas- sekä muille riskeille. Caverion arvioi, että kauppaan, terveyteen ja politiikkaan liittyvät riskit lisääntyvät maailmanlaajuisesti.

Caverionille tyypilliset operatiiviset riskit liittyvät sen Palvelut- ja Projektit-liiketoimintaan. Näitä ovat muun muassa tarjouksiin (esim. laskentaan ja hinnoitteluun), sopimusehtoihin, yhteishankkeisiin, aliurakointiin, hankintaan ja materiaalien hintoihin, osaavan henkilöstön saatavuuteen sekä projektinhallintaan liittyvät riskit. Näiden riskien hallitsemiseksi riskienarviointi ja -tarkastusprosessit ovat käytössä niin myynti- kuin toteutusvaiheessa, ja tarkoituksenmukaisia riskivarauksia tehdään. Konsernin Projektit-liiketoimintayksikkö keskittyy projektien riskienhallinnan parantamiseen kokonaisuutena, projektiportfolion ohjaamiseen sekä projektinhallinnan osaamisen parantamiseen. Kaikista näistä toimenpiteistä huolimatta on olemassa riski, että jotkut projektiriskit toteutuvat, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti Caverionin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Projektien riskiarviointi on yhtiössä osa projektihallinnan standardiprosessia ja on mahdollista, että riskejä saatetaan havaita tällä hetkellä käynnissä olevissa sekä uusissa projekteissa.

Selkeästi määritellyistä projektikontrolleista huolimatta on mahdollista, että jotkut riskeistä saattavat toteutua, mikä voisi johtaa projektien alaskirjauksiin, varauksiin, riitaisuuksiin tai oikeudenkäynteihin. Caverion on tehnyt suuren määrän projektien alaskirjauksia viime vuosina. Järjestelmällinen suorituskyvyn johtaminen on edelleen projektinjohtamisprosessin keskeinen osa kaikissa divisioonissa. Vuonna 2019 ja 2020 Caverion huomioi oikaistun EBITA:n laskennassa ainoastaan yhden merkittävän Saksan riskiprojektin, jonka loppuun saattaminen on viivästynyt noin vuoden 2020 loppuun. On mahdollista, että tässä vanhassa projektissa tai muissa projekteissa voi ilmetä yhä riskejä.

Konsernipolitiikan mukaisesti luottotappio tai luottotappiovaraukset kirjataan saamisista, kun on todennäköistä, ettei niistä saada suoritusta. Luottotappioksi kirjaamisessa noudatetaan Caverion-konsernin liiketoiminnan myyntisaamisten arvostusperiaatetta, ja kirjauksiin sisältyy arviointia ja harkintaa. Arvio perustuu aikaisemmin toteutuneisiin luottotappioihin, luotonvalvonnan kokemukseen, asiakaskohtaisiin vakuuksiin ja selvityksiin sekä arviointiajankohdan taloudellisiin olosuhteisiin. Caverion tekee jatkuvasti projektiportfolionsa osatuloutus- ja myyntisaamisiin liittyviä riskiarvioita. Yhtiöllä on tiettyjä yksittäisiä suurehkoja saamisia, joiden neuvottelemiseksi ja perimiseksi yhtiö jatkaa toimenpiteitään. Tunnistetuissa saamisissa on edelleen riskiä ja ei voida poissulkea, että myös muihin saamisiin liittyy riskiä. Koronakriisi on lisännyt yleistä riskitasoa liittyen asiakkaiden taloudelliseen asemaan ja saamisten perintään.

Ottaen huomioon Caverionin projektiliiketoiminnan luonteen, konserniyhtiöt ovat osallisina riitaisuuksissa ja oikeusprosesseissa useissa projekteissa. Nämä riitaisuudet ja oikeusprosessit ovat tyypillisesti Caveronia kohtaan esitettyjä vaateita, jotka koskevat väitettyjä virheellisiä suorituksia ja viivästyneitä toimituksia. Joissakin tapauksissa Caverionin periessä saamisiaan tämä saattaa johtaa riitaisuuksiin ja oikeusprosesseihin. On olemassa riski, että asiakas esittää näissä prosesseissa vastakanteita. Vaateiden, riitaisuuksien ja oikeusprosessien lopputulemaa on vaikea arvioida. Alaskirjauksia ja varauksia tehdään soveltuvien kirjanpitosäännösten mukaisesti.

Kesäkuussa 2018 Caverion pääsi osaltaan sovintoon Saksan liittovaltion kilpailuviraston (Bundeskartellamt) kanssa kartelliasiassa, jota viranomainen oli tutkinut vuodesta 2014. Tutkimus koski useita kiinteistöteknisten palvelujen tarjoajia Saksassa. Caverion Deutschland GmbH:n (ja sen edeltäjien) todettiin osallistuneen kilpailua rajoittaviin toimiin vuosien 2005 ja 2013 välisenä aikana. Saksan liittovaltion kilpailuviraston 3.7.2018 antaman lopullisen päätöksen mukaan kilpailuoikeudellisen sakon määrä Caverion Deutschland GmbH:lle oli 40,8 milj. euroa. Saksan liittovaltion kilpailuvirasto antoi lopullisen päätöksensä kartelliasiassa maaliskuun 2020 lopulla muita asiassa mukana olleita kiinteistöteknisten palvelujen tarjoajia vastaan. On olemassa riski, että mukana olleita yhtiöitä, mukaan lukien Caverion Deutschland GmbH, kohtaan voidaan esittää siviilioikeudellisia vaateita. Tällä hetkellä kyseisen riskin suuruutta ei ole mahdollista arvioida. Caverion julkistaa kaikki olennaiset tiedot mahdollisista siviilioikeudellisista vaateista tarvittaessa soveltuvien säännösten mukaisesti.

Osana Caverionin yhteistyötä viranomaisten kanssa kartelliasiassa yhtiö havaitsi asiakasprojektien yhteydessä vuosina 2009–2011 toimintaa, joka voi täyttää lahjonnan tai muun rikoksen tunnusmerkistön. Caverion toi havaintonsa heti viranomaisille tiedoksi ja tuki niitä asian selvittämisessä. Münchenin julkinen syyttäjä ilmoitti Caverionille kesäkuun 2020 lopulla, ettei selvityksiä tulla jatkamaan eikä Caverion Deutschland GmbH:ta vastaan aloiteta muodollista sakkomenettelyä tapauksiin liittyen. On olemassa riski, että Caverion Deutschland GmbH:ta kohtaan voidaan esittää siviilioikeudellisia vaateita. Tällä hetkellä kyseisen riskin suuruutta ei ole mahdollista arvioida. Caverion julkistaa kaikki olennaiset tiedot mahdollisista siviilioikeudellisista vaateista tarvittaessa soveltuvien säännösten mukaisesti.

Caverion on panostanut merkittävästi compliance-asioiden edistämiseen, jotta vastaisuudessa voidaan välttää kaikki sääntörikkomukset. Osana ohjelmaa kaikkien työntekijöiden tulee suorittaa vuosittain sähköinen compliance-koulutusohjelma, ja lisäkoulutusta annetaan läpi organisaation. Kaikkien työntekijöiden on noudatettava Caverionin Eettisiä Liiketoimintaperiaatteita (Code of Conduct), joissa on nollatoleranssi-politiikka kilpailun vastaisten toimien, korruption, lahjonnan tai ylipäätään laittomuuksien suhteen.

Caverionin taseeseen kirjattua liikearvoa ei poisteta, mutta sitä testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Määrä, jolla liikearvon kirjanpitoarvo ylittää siitä kerrytettävissä olevan rahamäärän, kirjataan arvonalentumistappiona tuloslaskelmaan. Mikäli Caverionin tulos- ja kasvukehityksessä tapahtuu muutoksia alaspäin, tämä voi johtaa liikearvon arvonalentumiseen. Se voi vaikuttaa epäedullisesti Caverionin liiketoiminnan tulokseen ja omaan pääomaan.

Caverionin ulkoisissa lainoissa sovelletaan taloudellista kovenanttia, joka perustuu konsernin nettovelan ja käyttökatteen suhdelukuun. Tämän kovenantin rikkoutuminen antaisi lainapankeille oikeuden eräännyttää lainat heti maksettaviksi. On mahdollista, että Caverion voi tarvita muutoksia taloudelliseen kovenanttiinsa tulevaisuudessa. Taloudellisen kovenantin tasoa seurataan ja arvioidaan jatkuvasti suhteessa käyttökatteen ja nettovelan toteumaan ja ennusteisiin. Koronaviruspandemian puhkeaminen on lisännyt yleistä riskitasoa liittyen rahoituksen saatavuuteen sekä valuuttakursseihin liittyviä riskejä.

Caverionin liiketoimintaan kuuluu tyypillisesti takausten antaminen asiakkaille ja muille sidosryhmille, erityisesti isoissa projekteissa, esimerkiksi ennakkomaksujen vakuudeksi, sopimusvelvoitteiden suorittamisen vakuudeksi, ja takuuajan velvoitteiden vakuudeksi. Rahoituspalvelujen välittäjät antavat tyypillisesti nämä takaukset Caverionin puolesta. Ei ole varmuutta, että yhtiöllä olisi tällaisiin takauksiin jatkuva saatavuus rahoituspalvelujen välittäjiltä kilpailukykyisin ehdoin tai lainkaan, ja mikäli takauksia ei saataisi, sillä saattaisi olla haitallinen vaikutus Caverionin liiketoiminnalle ja taloudelliselle tilanteelle. Caverion pyrkii hallitsemaan tätä riskiä ylläpitämällä useita takauslimiittejä eri toimintamaissaan. Koronaviruspandemian puhkeaminen on lisännyt yleistä riskitasoa liittyen takauslimiittien saatavuuteen.

Yhtiön IT-järjestelmien toiminnallisuuteen, turvallisuuteen ja saatavuuteen liittyy riskejä. Caverion on tehnyt merkittäviä investointeja IT- ja järjestelmäkehitykseen. On olemassa riski, että odotetut toiminnallisuudet ja hyöty eivät täysin toteudu.

Rahoitusriskeistä on esitetty tarkempi selvitys vuoden 2019 tilinpäätöksen liitetiedossa 5.5 ”Rahoitusriskien hallinta”.