21.12.2017 Pörssitiedote

Uusi ohjelmajakso alkaa Caverionin johdon pitkän aikavälin kannustinohjelmassa

Uusi ohjelmajakso alkaa Caverionin johdon pitkän aikavälin kannustinohjelmassa

Caverionin hallitus on hyväksynyt uuden ohjelmajakson vuosille 2018–2020 osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinohjelmassa konsernin johdolle. Osakepohjainen kannustinohjelma koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta (Performance Share Plan) täydennettynä erityistilanteita varten tarkoitetulla ehdollisella osakepalkkio-ohjelmalla (Restricted Share Plan). Mahdolliset osakepalkkiot suoritetaan keväällä 2021.

Ohjelma perustuu Caverionin alun perin 18.12.2015 julkistamaan jatkuvaan pitkän aikavälin kannustinrakenteeseen. Molemmat ohjelmat koostuvat vuosittain alkavista yksittäisistä, kolmen vuoden pituisista osakepalkkio-ohjelmista. Kunkin uuden yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. Osakepohjainen kannustinohjelma on osa Caverion-konsernin johdon palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa. Sen keskeisenä tavoitteena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön omistaja-arvon edistämiseksi ja sitouttaa avainjohto yhtiöön ja sen strategisiin tavoitteisiin sekä tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkio-ohjelma.

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma 2018–2020

Suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman 2018–2020 piiriin voi kuulua enintään noin 120 johtoon kuuluvaa ja muuta Caverion-konsernin avainhenkilöä. Kolmivuotinen ohjelma koostuu yksivuotisesta taloudelliseen kehitykseen perustuvasta toiminnallisesta suoritusjaksosta, jota seuraa kahden vuoden pituinen osakekurssin kehitykseen perustuva suoritusjakso. Mahdollisesti suoritettava osakepalkkio perustuu vuodelle 2018 asetettuihin osakekohtaista tulosta ja konsernin operatiivista kassavirtaa ennen rahoituseriä ja veroja koskeviin tavoitteisiin. Jos kaikki suoritustavoitteet saavutetaan, vuodet 2018–2020 käsittävän suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman nojalla voidaan suorittaa palkkiona enintään 850 000 Caverionin osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Lopulliset osallistujavalinnat ja osallistujakohtaiset enimmäisosakemäärät päätetään alkuvuodesta 2018.

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma sisältää enimmäisrajan yksittäisen osallistujan osakepalkkion arvolle. Jos osakepalkkion arvo sen suorittamishetkellä ylittäisi hallituksen asettaman enimmäisrajan, sen yli menevää osaa palkkiosta ei suoriteta. Ohjelman osallistujalla on mahdollisuus saada osakepalkkio ainoastaan, jos hänen työsuhteensa jatkuu palkkion suorittamisajankohtaan saakka. 

Ehdollinen osakepalkkio-ohjelma 2018–2020

Ehdollisessa osakepalkkio-ohjelmassa 2018–2020 osakkeita jaetaan erikseen valituille yksittäisille avainhenkilöille erityistilanteissa. Täydentävässä ehdollisessa osakepalkkio-ohjelmassa kukin yksittäinen ohjelma koostuu kolmivuotisesta suoritusjaksosta, jonka jälkeen jaetut osakepalkkiot suoritetaan ohjelman osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa Caverioniin jatkuu osakepalkkion suorittamisajankohtaan saakka. Ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2018–2020 voidaan jakaa ja suorittaa enintään noin 85 000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Muita tietoja

Caverion soveltaa konsernin johtoryhmän jäseniin osakeomistussuositusta, jonka mukaan johtoryhmän jäsenten tulisi pitää omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia osakepalkkiojärjestelmien nojalla saamistaan palkkio-osakkeista (laskettuna soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämisen jälkeen saadusta netto-osakemäärästä), kunnes henkilön osakeomistus Caverionissa vastaa vähintään hänen vuotuisen kiinteän perusbruttopalkkansa määrää.

Hallitus arvioi, että uuden osakepohjaisen kannustinohjelman yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä kannustinjärjestelyllä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään. Hallituksella on kaikissa olosuhteissa oikeus sopeuttaa ja muuttaa yllä mainittujen ohjelmien ehtoja siten kuin ohjelmien ehdoissa on määrätty.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.com

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Minna Schrey-Hyppänen, henkilöstöjohtaja, puh. +358 40 556 8144, minna.schrey@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: