07.02.2017 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2016

Caverion Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2016 

Uudelleenjärjestelyjen vuosi 

1.10.–31.12.2016 

 • Liikevaihto: 606,0 (667,8) milj. euroa.
 • Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja: -10,5 milj. euroa eli -1,7 prosenttia liikevaihdosta.
 • Käyttökate: -22,2 (34,0) milj. euroa eli -3,7 (5,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Vapaa kassavirta 28,0 (73,6) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: -0,17 (0,17) euroa osakkeelta.

1.1.–31.12.2016 

 • Tilauskanta: 1 408,1 (1 461,4) milj. euroa.
 • Liikevaihto: 2 364,1 (2 443,0) milj. euroa.
 • Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja: 15,6 milj. euroa eli 0,7 prosenttia liikevaihdosta.
 • Käyttökate: -11,4 (91,5) milj. euroa eli -0,5 (3,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Käyttöpääoma: -2,6 (-15,4) milj. euroa.
 • Vapaa kassavirta: -72,1 (53,9) milj. euroa. 
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: -0,25 (0,37) euroa osakkeelta.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

AVAINLUVUT

Milj. e  10–12/16  10–12/15  Muutos 1–12/16  1–12/15  Muutos
Tilauskanta 1 408,1  1 461,4  -3,6 %
Liikevaihto  606,0  667,8  -9,2 % 2 364,1  2 443,0  -3,2 %
Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja -10,5  15,6 
Käyttökateprosentti ilman uudelleenjärjestely-
kuluja, %
-1,7  0,7 
Käyttökate  -22,2  34,0  -11,4  91,5 
Käyttökateprosentti, %  -3,7  5,1  -0,5  3,7 
Liikevoitto  -29,2  26,9  -40,8  65,0 
Liikevoittoprosentti, %  -4,8  4,0  -1,7  2,7 
Tilikauden voitto -21,7  20,9  -31,7  46,6 
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e -0,17  0,17  -0,25  0,37 
                 
Käyttöpääoma  -2,6  -15,4  -83,4 %
Vapaa kassavirta 28,0  73,6  -62,0 % -72,1  53,9    
                 
Korollinen nettovelka  145,5  29,8 
Velkaantumisaste, %  78,7  11,7 
        
Henkilöstö kauden lopussa  16 913 17 399  -2,8% 

OSINGONJAKOEHDOTUS 

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2016.

Toimitusjohtaja Ari Lehtorannan kommentti 

“Caverionille vuosi 2016 oli hyvin erikoinen ja valitettavasti pettymysten vuosi. Huomasimme vuoden aikana, että suorituskykymme oli selvästi arvioitua matalampi ja lisäselvitykset toivat esiin asioita, jotka olivat dramaattisia ja perustavanlaatuisia. Tästä seurauksena vaihdettiin konsernijohtaja, talousjohtaja ja muita konsernin ja divisioonien johtoryhmien avainhenkilöitä erityisesti divisioonissa, joissa oli suurempia ongelmia eli Ruotsissa, Saksassa ja Tanska-Norjassa.

Vuosi oli kaiken kaikkiaan uudelleenjärjestelyiden vuosi. Vuoden 2016 saneeraustoimenpiteillä oli vaikutusta yhteensä 1 060 tehtävään. Nämä toimenpiteet olivat valitettavia mutta välttämättömiä parantaaksemme jatkossa käyttöastettamme. Uudelleenjärjestelykulut vuonna 2016 olivat noin 27 milj. euroa. Arvioimme, että saneeraustoimet paransivat tulostamme vuonna 2016 yhteensä noin 18 milj. eurolla. Saneeraustoimien arvioitu säästövaikutus on yhteensä noin 40 milj. euroa vuonna 2017 eli lisäsäästöt vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna ovat noin 22 milj. euroa. Lisäksi karsimme turhia kiinteitä kuluja, kuten esimerkiksi kehitysprojektien kuluja sekä konsultointi- ja matkustuskuluja.

Caverion toteutti noin 3 000 projektia Projektit-liiketoiminnassaan vuonna 2016. Olemme nyt käyneet läpi kaikki käynnissä olevat ja päättyneet projektit, joissa meillä on keskeneräisiä töitä, erääntyneitä saatavia tai erimielisyyksiä asiakkaidemme kanssa. Näiden arvointien perusteella teimme projektikantaamme tarvittavat kustannusarvioiden tarkistukset, alaskirjaukset ja varausten lisäykset, yhteensä 59 milj. euroa vuonna 2016. Meillä on ollut liian optimiset liikevaihtoennusteet lisämyynnille projekteissa, liian optimistiset ennusteet kustannuksille ja saataville sekä erilaisia projektien toteutukseen liittyviä haasteita. Olemme menettäneet toteutusvaiheessa tavoitetasoon verrattuna useita prosenttiyksiköitä projektikatteestamme vuonna 2016, ei pelkästään Suurissa projekteissa vaan myös pienemmissä projekteissa Teknisessä asennuksessa. Projektikannattavuutemme on ollut heikko Ruotsissa, Saksassa ja Teollisuuden ratkaisuissa. Vuoden alkupuolella ongelmia oli myös Tanska-Norjan divisioonassa.

Uskomme, että riskitasomme on jatkossa alhaisempi, huolimatta tietyistä riskeistä eräissä käynnissä olevissa projekteissamme erityisesti edellä mainituissa divisioonissa. Arvioimme, että jäljellä olevat tunnistetut suoritusriskimme projekteissa ovat noin 20 milj. euroa vuonna 2017. Olemme toteuttaneet useita toimenpiteitä, jotka auttavat meitä parantamaan projektiliiketoimintamme suorituskykyä oikealle tasolle. Olemme esimerkiksi organisoineet uudelleen projektiliiketoimintamme ja keskittäneet kaikki Suurten projektien aktiviteetit määrätyille ammattitaitoisille projektinjohtotiimeille, olemme nostaneet tarjoustemme katevaatimuksia ja aloittaneet tarjousten asianmukaiset etenemis/perääntymis-analyysit ja ohjausryhmäprosessit Suurten projektien alueella. Vahvistamme myös edelleen projektiliiketoimintamme ohjausta ja parannamme pakollista projektipäällikkökoulutustamme.

Uudelleenjärjestelyiden toteuttaminen, tiukemman projektien tarjouslupaprosessin käyttöönotto ja keskittyminen parempiin projektikatteisiin vaikuttivat tilauskantaamme myös neljännellä vuosineljänneksellä. Tämä luo meille mahdollisen, käyttöasteeseemme liittyvän enintään 10 milj. euron lisäriskin vuonna 2017. Lisäksi arvioimme, että myös vanhoihin, erääntyneisiin myyntisaamisiin liittyy riskejä, yhteensä enintään 10 milj. euroa vuonna 2017.

Palveluliiketoimintaan kuuluvat Teknisen huollon ja kunnossapidon ja Palveluiden johtamisen liiketoiminta-alueet jatkoivat hyvää tuloksentekoa vuonna 2016. Nyt on selvästi nähtävissä, että Tanska-Norjan divisioonamme on kääntymässä parempaan suuntaan. Suomi ja Itävalta menestyivät hyvin koko vuoden 2016. Kassavirtamme ja käyttöpääomamme parantuivat selvästi loppuvuotta kohden.

Olemme ryhtyneet luomaan vahvempaa Caverionia tulevaisuutta ajatellen. Luomme näillä jo tehdyillä ja käynnissä olevilla toimenpiteillä, yhdessä aikaisemmin julkistamiemme organisaatio- ja johtomuutosten kanssa, parempaa pohjaa toiminnallemme jatkossa. Vuosi 2017 on meille toimintojemme vakauttamisen vuosi ja vie meitä eteenpäin – ei kuitenkaan vielä heijastaen yhtiön täyttä tuloksentekokykyä. Keskitymme edelleen toteuttamaan kaikki korjaavat toimenpiteemme ja parantamaan tulosjohtamistamme divisioonissamme ja liiketoimintayksiköissämme. Olemme myös alkaneet valmistella strategiaamme kohti vuotta 2020. Markkinaympäristömme on edelleen suotuisa. Caverionin erinomainen palvelutarjonta ja toimialatuntemus antavat edellytykset menestyvän yhtiön luomiselle.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2017

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät 

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennuksissa, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina.

Projektit

Teknisen asennuksen ja Suurten projektien markkinoiden odotetaan pysyvän hyvinä ja vakaina, mutta hintakilpailun odotetaan kuitenkin pysyvän tiukkana Teknisen asennuksen projekteissa. Suurten projektien markkinoilla kiinteistöjen ja teollisuuden uusien tarjousten odotetaan säilyvän hyvällä tasolla ja jopa hieman lisääntyvän. Alhaisen korkotason ja rahoituksen saatavuuden odotetaan tukevan investointeja. Talotekniikan Suunnittelua ja toteutusta sisältävien kokonaistoimitusten kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti suurissa ja teknisesti vaativissa projekteissa. Hyvän kysynnän sekä julkisella että yksityisellä sektorilla odotetaan jatkuvan. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ovat merkittäviä markkinoiden kehitystä tukevia tekijöitä.

Palvelut

Teknisen huollon ja kunnossapidon ja Managed Services -palveluiden taustalla olevan kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palvelujen tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon sekä huollon ja kunnossapidon ulkoistuksissa erityisesti julkishallinnossa, teollisuudessa ja energiasektorilla.

Tulosohjeistus vuodelle 2017 

Caverion arvioi, että konsernin liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla vuonna 2017 (2016: 2 364 milj. euroa). Caverion arvioi, että konsernin käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja yli kaksinkertaistuu vuonna 2017 (2016: 15,6 milj. euroa). 

Caverion soveltaa tulosohjeistuksessaan seuraavaa ohjeistusterminologiaa, jonka lisäksi huomioidaan +/- 2 prosenttiyksikön vaihteluväli esitettyihin rajoihin.

Positiivinen muutos  Alaraja Yläraja
% %
Edellisen vuoden tasolla -5 % 5 %
Kasvaa 5 % 15 %
Kasvaa selvästi 15 % 30 %
Kasvaa merkittävästi 30 % 100 %
Kaksinkertaistuu 100 %
Negatiivinen muutos Alaraja Yläraja
% %
Laskee -15 % -5 %
Laskee selvästi -30 % -15 %
Laskee merkittävästi -30 %

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI 

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tiistaina 7.2.2017 klo 11 Suomen aikaa Hotelli Glo Kluuvissa (Videowall-sali), Kluuvikatu 4, 2. kerros, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuutta voi seurata myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0404 viimeistään klo 10.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on ”9672615/ Caverion”. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Yhtiökokous 2017 

Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 17. maaliskuuta 2017 kello 10 Suomen aikaa Messukeskuksessa Helsingissä. Täydellinen yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen esitykset yhtiökokoukselle, julkaistaan erillisellä pörssitiedotteella.

Taloudellinen tiedottaminen vuodelta 2017 

Vuosikertomus, joka sisältää vuoden 2016 tilinpäätöksen, julkaistaan Caverionin verkkosivuilla ja IR App -sovelluksessa suomeksi ja englanniksi viimeistään viikolla 8 helmikuussa 2017. Osavuosikatsaukset julkaistaan 28.4., 20.7. ja 27.10.2017.

Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa ovat saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App -sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat:  Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: