Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja henkilöstövaliokunta, joilla on molemmilla on hallituksen hyväksymä työjärjestyksensä. Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat keskuudestaan vuosittain varsinaista yhtiökokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa. Valiokunnat raportoivat hallitukselle, ja esittävät sille vuosittain kirjallisen yhteenvedon toimistaan sekä mahdollisista havainnoistaan ja suosituksistaan. Ne arvioivat toimintaansa vuosittain osana hallituksen vuosittaista toiminnan arviointia.

Pysyvien valiokuntien lisäksi hallitus voi perustaa väliaikaisia (ad hoc) komiteoita erityisten asioiden valmistelemista varten.

 

Tarkastusvaliokunta

Tehtävät

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta konsernin taloudelliseen raportoinnin, sisäisen valvontajärjestelmän, riskienhallinnan sekä sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen valvonnassa. Valiokunnan erityisenä tehtävänä on avustaa hallitusta konsernin raportointi- ja laskentaprosessien (tilinpäätökset, osavuosikatsaukset, kuukausittaiset tulosraportit) seuraamisessa ja valvonnassa. Valiokunta arvioi lakien ja määräysten sekä konsernissa vahvistettujen toimiohjeiden noudattamista.

Kokoonpano ja kokoontuminen

Tarkastusvaliokunnassa on kolme jäsentä, joilla tulee olla Caverion-konsernin liiketoiminnan ja toimialojen hyvä tuntemus sekä riittävä laskentatoimen ja tilinpäätöskäytännön hallinta. Jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä siten kuin Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa edellytetään ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Konsernin talousjohtaja toimii tarkastusvaliokunnan sihteerinä. Tarkastusvaliokuntaa avustaa sille suoraan raportoiva sisäinen tarkastus. Tarkastusvaliokunta kutsuu kokouksiinsa tarvittaessa tilintarkastajan sekä toimivan johdon jäseniä ja voi käyttää myös muita asiantuntijoita.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vuosittain vähintään neljä kertaa ja aina ennen tilinpäätöksen ja välitilinpäätösten hyväksymistä.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys (vain englanniksi)

Tarkastusvaliokunta

Mikael Aro (pj), Hans Petter Hjellestad

 

Henkilöstövaliokunta

Tehtävät

Valiokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta konsernin avainhenkilöiden nimittämiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Henkilöstövaliokunta muun muassa valmistelee ehdotukset konsernin yrityskulttuurin ja henkilöstöstrategian kehittämisestä, palkkaus- ja kannustinjärjestelmistä sekä tulospalkkiosäännöistä ja johdon tulospalkkioista. Lisäksi valiokunnan valmisteltavaksi kuuluvat avainkyvykkyyksien tunnistaminen, johdon ja avainhenkilöstön kehittäminen ja johdon seuraajasuunnittelu.

Kokoonpano ja kokoontuminen

Valiokuntaan kuuluu enintään viisi jäsentä. Hallitus päättää valiokunnan jäsenten lukumäärästä sekä nimittää puheenjohtajan ja jäsenet vuosittain. Henkilöstövaliokunnan tehtäväalueeseen sisältyvät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin kuvaamat nimitys- ja palkitsemisvaliokuntien tehtävät.

Henkilöstövaliokunta noudattaa etukäteen vuosittain sovittavaa kokouskäytäntöä ja -aikataulua, mutta kokoontuu myös tarvittaessa erikseen puheenjohtajansa kutsusta.

Henkilöstövaliokunnan jäsenillä tulee olla konsernin liiketoiminnan ja sen toimialojen sekä henkilöstön kehittämiseen ja palkitsemisasioihin liittyvä hyvä tuntemus. Jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä siten kuin Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa edellytetään. Kun henkilöstövaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtäviä ehdotuksia hallituksen jäsenten valinnasta ja heidän palkitsemisestaan sen on otettava huomioon, että hallituksen jäsenten enemmistö on riippumaton yhtiöstä, ja että vähintään kaksi mainittuun enemmistöön kuuluvaa jäsentä on riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Henkilöstövaliokunta kutsuu kokouksiinsa tarvittaessa myös johtoa ja muita asiantuntijoita.

Henkilöstövaliokunnan työjärjestys (vain englanniksi)

Henkilöstövaliokunta

Hans Petter Hjellestad (pj), Mikael Aro