Toimitusjohtajan katsaus

Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2018 (julkaistu 5.2.2019)

“Vuoteen 2020 ulottuvan strategiamme ensimmäisen kokonaisen toteutusvuoden jälkeen ”Kuntoon”-vaiheen tulokset ovat tulossa näkyviin. Oikaistu käyttökatteemme yli kaksinkertaistui ja oli 53,4 (25,8) milj. euroa tammi–joulukuussa. Neljännen vuosineljänneksen oikaistu käyttökate oli 11,0 (-5,2) milj. euroa eli 1,9 (-0,9) prosenttia liikevaihdosta. Siihen vaikutti edelleen suuri määrä alaskirjauksia ja kuluja vuonna 2016 tai aikaisemmin aloitetuista vanhoista projekteista.

Parantunut kassavirtamme oli vuoden kohokohta. Operatiivinen kassavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja parani 21,6 (-8,7) milj. euroon vuonna 2018, vaikka siihen vaikutti elokuussa maksettu 40,8 milj. euron Saksan kilpailuoikeudellinen sakko. Lukuun ottamatta kyseistä sakkoa ja siihen liittyviä kuluja, operatiivinen kassavirtamme parani olennaisesti 72,3 milj. eurolla viime vuoteen verrattuna.

Liikevaihto vuonna 2018 oli 2 204,1 (2 275,8) milj. euroa, laskua 3,2 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Huomioiden toteutetut divestoinnit, liikevaihtomme oli viime vuoden tasolla paikallisissa valuutoissa mitattuna. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 2,5 prosenttia, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 5,6 prosenttia paikallisissa valuutoissa mitattuna. Liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 587,6 (592,3) milj. euroa. Paikallisissa valuutoissa mitattuna liikevaihto kasvoi 0,5 prosenttia ja Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi edelleen 1,5 prosenttia.

Oikaistu käyttökateprosenttimme parani neljännes neljännekseltä vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna. Molemmat liiketoimintayksiköt paransivat vuonna 2018 suhteellista kannattavuuttaan viime vuodesta. Palvelut-liiketoiminnan kannattavuus parani odotustemme mukaisesti. Palveluiden saadut tilaukset ovat kehittyneet hyvin ja olemme saaneet useita tärkeitä kestoltaan pitkäaikaisia facility management -sopimuksia. Palvelut-liiketoimintamme vuoden 2018 yleisen suorituksen parannuksen sekä myyntiin ja digitalisaatioon tekemiemme investointien seurauksena tulevaisuuden näkymät ovat myönteiset.

Vaikka paransimmekin olennaisesti suoritustamme Projektit-liiketoiminnassa kahteen edelliseen vuoteen verrattuna, sen kannattavuus koko vuodelta jäi tappiolliseksi kannattamattomien vanhojen projektien vuoksi. Vuoden 2018 loppuun mennessä vuonna 2016 tai aikaisemmin aloitettuja projekteja oli hieman yli 10 prosenttia projektien tilauskannastamme. Odotamme tämän luvun olevan vain muutamia prosentteja vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Olen tyytyväinen, että havaitsemme samanaikaisesti parempaa ja tasaisempaa kannattavuutta uusissa projekteissamme. Lisäksi sovimme riskilistaltamme kaksi kolmesta suuresta Teollisuuden ratkaisuiden projektista vuoden aikana. Välimiespäätöksen viivästymiseen perustuvan päivitetyn riskiarvioinnin seurauksena kirjasimme neljännellä vuosineljänneksellä 4,4 milj. euron saamisten alaskirjauksen vuoden 2018 riskilistamme kolmanteen suureen projektiin. Odotan Projektit-liiketoimintamme parantavan tulostaan merkittävästi vuonna 2019, vaikka jäljellä on edelleen projektiriskejä erityisesti vanhoissa projekteissa.

Strategiamme mukaisesti myimme kolme ydinstrategiaamme kuulumatonta yksikköä vuoden 2018 lopussa ja vuoden 2019 alussa. Näihin kuuluivat Teollisuuden ratkaisut -divisioonan putkisto- ja säiliöprojektien liiketoiminnan ja siihen liittyvän Ylivieskan konepajan myynnit sekä pienten tytäryhtiöidemme divestoinnit Puolassa ja Tšekissä. Divestointien jälkeen Caverionilla on toimintaa kymmenessä maassa Euroopassa. Teimme myös yhden yritysoston neljännellä vuosineljänneksellä palveluliiketoimintamme vahvistamiseksi. Jetitek Oy:n osto laajentaa palveluitamme kylmätekniikassa.

Divisioonittain tarkasteltuna, Suomi ja Itävalta tekivät edelleen vahvaa kannattavuutta neljännellä vuosineljänneksellä. Teollisuuden ratkaisuiden tulos oli myös vahva lukuun ottamatta kertaluonteisia eriä. Ruotsi kehittyi edelleen myönteisesti, kuten myös Palvelut-liiketoiminta Saksassa ja Norjassa. Vanhojen projektien alaskirjaukset ja uudelleenjärjestelyt heikensivät edelleen Saksan kokonaissuoritusta. Tanskassa ja Itä-Euroopassa uudelleenjärjestelytoimiamme jatkettiin, mikä vaikutti niiden kannattavuuteen vuosineljänneksellä viime vuoteen verrattuna.

Taloudellinen asemamme on vahvistunut vuoden aikana, mikä mahdollistaa nyt investointeja digitalisaatioon ja mahdollisia pienehköjä yritysostoja Palveluiden avainalueille. Nettovelkamme oli ainoastaan 6,9 milj. euroa joulukuun lopussa ja Nettovelat/Käyttökate-suhdelukumme oli 0,2x. Uudelleenrahoitimme myös pankkilainamme ja nostamattomat luottolimiittisopimuksemme helmikuun 2019 alussa.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotto vaikuttaa taloudellisiin lukuihimme vuoden 2019 ensimmäisestä osavuosikatsauksesta lähtien. Olemme muuntaneet nykyiset taloudelliset tavoitteemme vastaamaan IFRS 16:n vaikutuksia. Taloudellisten tavoitteiden vaatimustaso säilyy ennallaan.

Strategiamme ”Kuntoon”-vaiheen toteutus jatkuu vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Samalla kun koemme vahvaa parantumista useilla alueilla Palveluissa ja Projekteissa, virtaviivaistamme edelleen toimintojamme tietyissä divisioonissa. Odotan edelleen kannattavuutemme parantuvan selvästi vuonna 2019.”

Ari Lehtoranta
 
ari_lehtoranta