08.02.2024 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023: Tapahtumarikas vuosi ja ennätystulos

1.1.–31.12.2023

 

 • Tritonin/Crayfish BidCo Oy:n julkinen ostotarjous kaikista Caverion Oyj:n osakkeista toteutui marraskuussa 2023 ja vähemmistöosakkeita koskeva lunastusmenettely aloitettiin.
 • Tilauskanta: 1 908,7 (1 943,3) milj. euroa, laskua 1,8 prosenttia. Palveluiden tilauskanta kasvoi 0,1 prosenttia. Projektien tilauskanta laski 4,3 prosenttia.
 • Liikevaihto: 2 490,9 (2 352,1) milj. euroa, kasvua 5,9  prosenttia. Orgaaninen kasvu oli 5,6 (8,6) prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11,3 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA: 123,7 (105,8) milj. euroa, eli 5,0 (4,5) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 16,9 prosenttia. Pääosa oikaisuista liittyi julkiseen ostotarjousprosessiin.
 • EBITA: 93,2 (86,1) milj. euroa, eli 3,7 (3,7) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 8,2 prosenttia.
 • Liikevoitto: 77,2 (69,9) milj. euroa, eli 3,1 (3,0) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 10,4 prosenttia.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 165,9 (144,3) milj. euroa, kasvua 14,9 prosenttia.
 • Kassakonversio (rullaava 12 kk): 107,5 (100,6) prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,24 (0,32) euroa osakkeelta. Ostotarjousprosessiin liittyvillä erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,52 (0,34) euroa osakkeelta.
 • Nettovelat/Oikaistu käyttökate: 1,3x (1,2x).
 • Yritysostot: Caverion sai päätökseen viisi yrityshankintaa tammi–joulukuussa  2023, vuositason liikevaihto yhteensä 60,4 milj. euroa.
 • Hallituksen osingonjakoehdotus 12.6.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle: osinkoa ei makseta tiikaudelta 2023.

 

1.10.–31.12.2023

 

 • Liikevaihto: 670,0 (682,9) milj. euroa, laskua 1,9 prosenttia. Orgaaninen kasvu oli -0,9 (14,9) prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 4,9 prosenttia. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA: 44,0 (38,7) milj. euroa, eli 6,6 (5,7) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 13,8 prosenttia.
 • EBITA: 28,7 (24,6) milj. euroa, eli 4,3 (3,6) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 16,6 prosenttia.
 • Liikevoitto: 24,9 (20,0) milj. euroa, eli 3,7 (2,9) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 24,9 prosenttia.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 132,3 (106,9) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,00 (0,09) euroa osakkeelta. Ostotarjousprosessiin liittyvillä erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,21 (0,11) euroa osakkeelta.

 

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

 

AVAINLUVUT

Milj. e

10-12/23

10-12/22

Muutos

1-12/23

1-12/22

Muutos

Liikevaihto

670,0

682,9

-1,9 %

2 490,9

2 352,1

5,9 %

Orgaaninen kasvu, %

-0,9

14,9

 

5,6

8,6

 

Oikaistu käyttökate

60,0

53,8

11,5 %

184,7

163,0

13,3 %

Oikaistu käyttökateprosentti, %

9,0

7,9

 

7,4

6,9

 

Käyttökate

44,8

39,8

12,6 %

154,3

143,4

7,6 %

Käyttökateprosentti, %

6,7

5,8

 

6,2

6,1

 

Oikaistu EBITA

44,0

38,7

13,8 %

123,7

105,8

16,9 %

Oikaistu EBITA-prosentti, %

6,6

5,7

 

5,0

4,5

 

EBITA

28,7

24,6

16,6 %

93,2

86,1

8,2 %

EBITA-prosentti, %

4,3

3,6

 

3,7

3,7

 

Liikevoitto

24,9

20,0

24,9 %

77,2

69,9

10,4 %

Liikevoittoprosentti, %

3,7

2,9

 

3,1

3,0

 

Katsauskauden tulos

0,4

13,1

-96,9 %

33,1

46,2

-28,5 %

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e

0,00

0,09

-96,9 %

0,24

0,32

-26,9 %

Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

132,3

106,9

23,8 %

165,9

144,3

14,9 %

Tilauskanta

 

 

 

1 908,7

1 943,3

-1,8 %

Kassakonversio (rullaava 12 kk), %

 

 

 

107,5

100,6

 

Käyttöpääoma

 

 

 

-170,8

-141,4

-20,8 %

Korollinen nettovelka

 

 

 

236,8

200,9

17,9 %

Nettovelat/Oikaistu käyttökate

 

 

 

1,3

1,2

 

Velkaantumisaste, %

 

 

 

134,8

89,1

 

Omavaraisuusaste, %

 

 

 

15,6

19,8

 

Henkilöstö kauden lopussa

 

 

 

14 815

14 490

2,2 %

  

JACOB GÖTZSCHE, TOIMITUSJOHTAJA

“Vuosi 2023 oli Caverionille positiivinen ja tapahtumarikas, liikevaihdon kasvun sekä vahvan kannattavuuden vuosi. Sekä liikevaihto että oikaistu EBITA olivat ennätyksellisen korkeat. Liikevaihto kasvoi 2 490,9 (2 352,1) milj. euroon ja oikaistu EBITA 123,7 (105,8) milj. euroon, eli 5,0 prosenttiin liikevaihdosta. Olen hyvin tyytyväinen näihin saavutuksiin markkinatilanteessa, jota ovat leimanneet korkeat korot, alhainen investointien taso, kasvanut geopoliittinen epävarmuus ja yleisesti epävakaa rakennusmarkkina.

 

Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto oli 670,0 (682,9) milj. euroa, jääden hieman edellisvuodesta valuuttakurssien negatiivisen kehityksen seurauksena. Vuonna 2023, orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 5,6 prosenttia ja yrityskauppojen vaikutus liikevaihtoon oli 4,1 prosenttia. Ruotsin ja Norjan kruunun heikentymisellä oli myös merkittävä valuuttavaikutus vuoden aikana. Negatiivinen vaikutus liikevaihtoon oli peräti 20 milj. euroa neljännellä vuosineljänneksellä ja 87 milj. euroa koko vuonna. Vertailukelpoisissa valuutoissa liikevaihto vuonna 2023 kasvoi kaikissa divisioonissa Teollisuutta lukuun ottamatta sekä Palveluissa ja Projekteissa. Toteutimme vuoden 2023 aikana useita merkittäviä projekteja, liittyen muun muassa kantaverkon sähköasemien ja voimajohtojen modernisointiin Suomessa, uuteen lentokenttäterminaaliin Frankfurtissa, Saksassa, yliopistolliseen sairaalaan Pohjois-Suomessa sekä autojen akkujen kierrätyslaitokseen Ruotsissa. Tämän tyyppiset projektit eivät ole riippuvaisia yleisestä markkinasentimentistä ja ne kuvastavat hyvin laajaa osaamistamme.

 

Neljännellä vuosineljänneksellä oikaistu EBITA parani 13,8 prosentilla 44,0 (38,7) milj. euroon, eli 6,6 (5,7) prosenttiin liikevaihdosta. Koko vuoden oikaistu EBITA parani 16,9 prosentilla edellisvuoteen verrattuna ja 21,9 prosenttia, kun huomioidaan negatiivinen valuuttakurssivaikutus (noin 4,4 milj. euroa). Parannusta edesauttoi erityisesti Palvelut-liiketoiminnan hyvänä jatkunut suoritus sekä tasapainoinen projektijakauma ja kannattava kasvu Projektit-liiketoiminnassa. Olemme pärjänneet melko hyvin korkean inflaation ja korkeiden korkojen ympäristössä, mutta emme toki ole immuuneja negatiiviselle markkinatilanteelle. Vaikka asuntorakentamisen markkinan haasteilla ei ole merkittävää suoraa vaikutusta liiketoimintaamme, epäsuorasti vaikutus näkyy kiristyneenä kilpailuna ja hintapaineena. Operatiivinen kassavirtamme vuonna 2023 parani 165,9 (144,3) milj. euroon.

 

Tilauskantamme vuoden lopussa oli vakaa, 1 908,7 (1 943,3) milj. euroa. Tässä markkinatilanteessa tämä antaa meille varmuutta hyvästä suorituskyvystä myös vuonna 2024. Nykymarkkinatilanteen haasteista huolimatta globaalit trendit kasvattavat liiketoimintamme kysyntää.  

 

Vuonna 2023 edistyimme hyvin Kestävä kasvu -strategiamme toteuttamisessa. Vahvistimme palvelukyvykkyyttämme ja osaamistamme toteuttamalla viisi yrityskauppaa Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Jatkamme laadukkaiden, tarjoomaamme täydentävien yritysostokohteiden kartoitusta strategiamme mukaisesti. Kokonaisuutena meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet vastata asiakkaiden tarpeisiin niin maantieteellisesti kuin eri osaamisalueilla.

 

Kestävä kehitys ja rakennetun ympäristön energiatehokkuus ovat asiakkaillemme tärkeitä prioriteetteja ja siten strategisia painopistealueita sekä kasvun ajureita myös meille Caverionissa. Vastuullisuustyömme keskittyy neljään päätavoitteeseen: henkilöstöstä välittämiseen, arvoketjun vastuullisuuden varmistamiseen, hiilikädenjälkemme kasvattamiseen sekä oman hiilijalanjälkemme pienentämiseen. Vuonna 2023 olemme valmistautuneet EU:n tulevaan sääntelyyn kestävyysraportointiin liittyen. Määrittelimme muun muassa yhdenmukaisen mallin hiilikädenjäljen laskennalle ja laskimme Scope 1-3 kasvihuonepäästöt kokonaisuudessaan. Odotamme Science Based Targets-komitean hyväksyvän päästövähennystavoitteemme vuoden 2024 aikana. 

 

Vuosi 2023 oli Caverion Oyj:lle toistaiseksi myös viimeinen täysi vuosi julkisesti listattuna yhtiönä. Olemme tyytyväisiä, että pitkä, jo vuonna 2022 alkanut ostotarjousprosessi on tulossa päätökseen. Iloitsemme myös siitä, että uudella omistajallamme, Tritonilla on vankkaa alan kokemusta ja että he vauhdittavat strategiamme toteutusta. Omistajavaihdos ei vaikuta päivittäiseen liiketoimintaamme, vaan Caverionilla keskitymme asiakkaidemme palveluun kuten ennenkin.

 

Haluan kiittää asiakkaitamme, liiketoimintakumppaneitamme, osakkeenomistajiamme ja erityisesti Caverionin henkilöstöä heidän panoksestaan vuonna 2023. Odotan innolla yhteistyön jatkamista sekä menestyksekästä vuotta 2024!”

  

MARKKINANÄKYMÄT VUODELLE 2024

Digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit ovat monella tavoin suotuisia Caverionille, ja niiden uskotaan tukevan yhtiön tarjoomien kysyntää vuonna 2024 ja jatkossa. Energiatehokkuutta koskevat kasvavat vaatimukset ja lisääntyvät digitalisoitumisen, automaation ja teknologian vaatimukset rakennetussa ympäristössä jatkuvat vahvoina kaupungistumisen megatrendin ohella. Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen, tukevat lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Jatkuva keskittyminen energiatehokkuuteen sekä hiilidioksidipäästöjä vähentäviin tavoitteisiin ja projekteihin tukee edelleen aktiviteettia ja liiketoiminnan volyymiä Caverionin toimintaympäristössä.

 

Caverion ei enää julkaise tulosohjeistusta, sillä määräysvaltaa käyttävän omistajan Crayfish BidCo Oy:n aikomus on, kuten on aiemmin tiedotettu, huolehtia Caverionin osakkeiden poistamisesta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta niin pian kuin tämä on käytännössä mahdollista.

 

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA VASTUULLISUUSTAVOITTEET

Caverion päivitti taloudelliset tavoitteensa päivitetyn strategian julkistamisen yhteydessä 9.5.2022. Vastuullisuustavoitteet säilyivät ennallaan.

Taloudelliset tavoitteet 2025 loppuun mennessä

1-12/2023

 

Kassakonversio
(rullaava 12 kk)

Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja /
Käyttökate > 100 %

107,5 %

Kannattavuus

Oikaistu EBITA > 5,5 % liikevaihdosta

5,0%

Orgaaninen
liikevaihdon kasvu

3−4 % vuodessa strategiakauden aikana

5,6 %

Liikevaihdon kasvu yritysostojen kautta

2−3 % vuodessa strategiakauden aikana

4,1%

Velkaantuneisuus

Nettovelat/Oikaistu käyttökate, 12 kk < 2,5x

1,3x

Osinkopolitiikka

Tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen huomioiden kuitenkin velkaantuneisuuden taso.

0 %*

* Laskentakaava: Osinko/tulos (%). Hallitus ehdottaa 12.6.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 ei makseta osinkoa.

 

Kestävän kehityksen tavoitteet

2025

2023

2022

Caverionin jalanjäljen pienentäminen

 

 

 

Kokonaishiilijalanjälki on määritetty ja mitattu

100 %

100 %

100 %

Caverionin kädenjäljen kasvattaminen

 

 

 

Hiilikädenjäljen suhde hiilijalanjälkeen (Scope 1−2)

5x

>3x

>3x

Tarjoomallamme on määritetty hiilikädenjälki

100 %

25 %

25 %

Henkilöstöstä välittäminen

 

 

 

Tapaturmataajuus (LTIFR)

<2></2>

4,1

4,0

Naistyöntekijöiden osuus henkilöstöstä

15 %

11 %

11 %

Vastuullisuuskoulutuksen saaneet työntekijät

100 %

97 %

30 %

Arvoketjun vastuullisuuden varmistaminen

 

 

 

Toimittajien eettisten liiketoimintaperiaatteiden kattavuus

>90 % 

80 %

74 %

Tarjouspyynnöt sisältävät vastuullisuuskriteerit 

100 %

-

-

 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2024

Vuosikatsaus vuodelta 2023 sisältäen tilinpäätöksen julkaistaan viimeistään viikolla 9/2024.

Caverion Oyj muutti taloudellisen raportoinnin käytäntöään ja julkaisee jatkossa ainoastaan puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen. Julkaisuajankohdat ja taloudelliset katsaukset ovat saatavilla Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

 

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

 

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat: Mikko Kettunen, talousjohtaja, puh. 050 347 7462, mikko.kettunen@caverion.com Noora Koikkalainen, markkinointi-, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 562 6552, noora.koikkalainen@caverion.com
Tilaa tiedotteet: