24.10.2023 Pörssitiedote

Crayfish BidCo Oy julistaa Caverionista tekemänsä julkisen käteisostotarjouksen ehdottomaksi; on saanut kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät ja varmistanut vähimmäishyväksyntäehdon täyttymisen

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄÄ TIETOA”.

Crayfish BidCo Oy on tänään julkistanut pörssitiedotteella seuraavat tiedot:

Crayfish BidCo Oy (”Tarjouksentekijä”), Triton Fund V:n muodostavien yhteisöjen (yhdessä ”Triton”) epäsuorassa määräysvallassa oleva suomalainen yksityinen osakeyhtiö, julkisti 10.1.2023 vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Caverion Oyj:n (”Caverion” tai ”Yhtiö”) liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Caverionin tai minkään sen tytäryhtiön hallussa (”Osakkeet” tai kukin erikseen ”Osake”) (”Ostotarjous”). Tarjouksentekijä on julkistanut Ostotarjousta koskevan 7.3.2023 päivätyn tarjousasiakirjan ja 14.3.2023, 4.4.2023, 13.4.2023, 9.5.2023, 25.5.2023, 16.6.2023, 27.7.2023, 7.8.2023, 5.9.2023, 4.10.2023 ja 23.10.2023 päivätyt tarjousasiakirjan täydennysasiakirjat (tarjousasiakirja edellä mainittujen täydennysasiakirjojen mukaisesti täydennettynä ”Tarjousasiakirja”). Ostotarjouksen hyväksymisaika (”Tarjousaika”) alkoi 8.3.2023 kello 9.30 (Suomen aikaa), ja sen on määrä päättyä 1.11.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa).

Tarjouksentekijä on tänään saanut kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät Ostotarjouksen toteuttamiseksi ja varmistanut Ostotarjouksen vähimmäishyväksyntäehdon täyttymisen, joka on kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista Osakkeista. Koska kaikki Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat näin ollen täyttyneet tämän tiedotteen päivämääränä, Tarjouksentekijä on päättänyt julistaa Ostotarjouksen ehdottomaksi ja toteuttaa Ostotarjouksen. Tarjouksentekijän tarkoituksena on kuitenkin hankkia kaikki Osakkeet ja tämän vuoksi Tarjouksentekijä kehottaa niitä Caverionin osakkeenomistajia, jotka eivät vielä ole hyväksyneet Ostotarjousta, hyväksymään Ostotarjouksen ennen Tarjousajan päättymistä. Tarjousajan on tällä hetkellä määrä päättyä 1.11.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa).

KAIKKI VIRANOMAISHYVÄKSYNNÄT SAATU

Kuten 18.10.2023 julkistettiin, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (”KKV”) on 17.10.2023 antanut Ostotarjousta koskevan ehdollisen yrityskauppavalvontaan liittyvän hyväksymispäätöksen, joka on ehdollinen sille, että Tarjouksentekijä huolehtii tietyn maantieteellisesti rajatun rakennusautomaatioliiketoimintayksikön divestoimisesta Suomessa ostajalle, joka täyttää tietyt hyväksymispäätöksessä asetetut kriteerit ja on KKV:n hyväksymä (”Divestointisitoumus”).

KKV on tänään antanut hyväksyntänsä Divestointisitoumuksen mukaisesti divestoitavan liiketoimintayksikön ostajalle. Tarjouksentekijä on näin ollen toteuttanut kaikki toimenpiteet, joita siltä edellytetään Divestointisitoumuksen nojalla Ostotarjouksen toteuttamiseksi, ja saanut siten kaikki Ostotarjouksen toteuttamiseksi tarvittavat viranomaishyväksynnät. Näin ollen Tarjouksentekijä ilmoittaa, että Ostotarjouksen viranomaishyväksyntöjen saamista koskeva Ostotarjouksen toteuttamisedellytys on täyttynyt.

VÄHIMMÄISHYVÄKSYNTÄEHDON TÄYTTYMINEN VARMISTETTU

Kuten 18.10.2023 ja 23.10.2023 julkistettiin, Tarjouksentekijä on sopinut ehdollisista osakeostoista, joilla se ostaa yhteensä 52 005 076 Osaketta käteisvastiketta vastaan, joka ei ylitä Tarjousvastiketta ("Ehdolliset Osakeostot"). Ehdollisten Osakeostojen toteutuminen oli ehdollinen ainoastaan sille, että Tarjouksentekijä saa jäljellä olevan yrityskauppavalvontaan liittyvän hyväksynnän KKV:ltä ja että kaikki tällaisessa hyväksymispäätöksessä asetetut ehdot on täytetty siinä laajuudessa kuin Ostotarjouksen toteuttaminen tätä edellyttää. Ottaen huomioon, että Divestointisitoumus on nyt täytetty Ostotarjouksen toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa, Ehdolliset Osakeostot ovat tulleet ehdottomiksi ja Tarjouksentekijä odottaa toteuttavansa Ehdolliset Osakeostot ennen Tarjousajan päättymistä.

Yhdessä Tarjouksentekijän nykyisen osakeomistuksen kanssa Ehdollisilla Osakeostoilla hankittavat Osakkeet edustavat noin 67,82 prosenttia kaikista Caverionin ulkona olevista osakkeista (pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet). Näin ollen Ostotarjouksen mukaisen vähimmäishyväksyntäehdon täyttyminen, joka on yli kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista Osakkeista, on varmistettu, koska Ehdollisten Osakeostojen toteutuminen ei enää ole ehdollinen millekään ehdoille, jotka eivät olisi täyttyneet.

OSTOTARJOUS JULISTETTU EHDOTTOMAKSI

Sen lisäksi, että Tarjouksentekijä on saanut kaikki Ostotarjouksen toteuttamiseksi tarvittavat viranomaishyväksynnät ja varmistanut Ostotarjouksen mukaisen vähimmäishyväksyntäehdon täyttymisen, joka on yli kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista Osakkeista, Tarjouksentekijä vahvistaa, että kaikki muut Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet tämän tiedotteen päivämääränä. Näin ollen Tarjouksentekijä on päättänyt julistaa Ostotarjouksen ehdottomaksi, mikä tarkoittaa, että Ostotarjouksen toteuttaminen ei ole enää ehdollinen millekään ehdoille ja Tarjouksentekijä tulee toteuttamaan Ostotarjouksen. Tarjouksentekijän tarkoituksena on kuitenkin hankkia kaikki Osakkeet ja tämän vuoksi Tarjouksentekijä kehottaa niitä Caverionin osakkeenomistajia, jotka eivät vielä ole hyväksyneet Ostotarjousta, hyväksymään Ostotarjouksen ennen Tarjousajan päättymistä. Tarjouksentekijällä ei ole velvollisuutta jatkaa Tarjousaikaa jälkikäteisellä tarjousajalla tai muutoin, joten Caverionin osakkeenomistajien, jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen tulisi toimia nyt.

Niitä Caverionin osakkeenomistajia, jotka eivät ole vielä hyväksyneet Ostotarjousta, kehotetaan huomioimaan, että Tarjousajan on tällä hetkellä määrä päättyä 1.11.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa).

Lukuun ottamatta sitä, että Ostotarjous on julistettu ehdottomaksi, Ostotarjouksen ehdot pysyvät muuttumattomina. Osakkeenomistajat, jotka ovat jo hyväksyneet Ostotarjouksen, eivät voi enää peruuttaa hyväksyntäänsä kuin lain sallimissa tilanteissa, eikä heidän tarvitse hyväksyä Ostotarjousta uudelleen tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin Ostotarjouksen ehdottomaksi julistamisen vuoksi. Caverionin hallituksen yksimielinen suositus Caverionin osakkeenomistajille hyväksyä Ostotarjous, pysyy voimassa muuttumattomana 5.4.2023 annetun mukaisesti.

OSTOTARJOUKSEN HYVÄKSYMISMENETTELY

Useimpien suomalaisten tilinhoitajien odotetaan lähettävän ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet niille tahoille, jotka on merkitty osakkeenomistajina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Caverionin osakasluetteloon. Hyväksyntä tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan (mukaan lukien mahdollinen jatkettu Tarjousaika) kuluessa ottaen kuitenkin huomioon tilinhoitajan antamat ohjeet. Tilinhoitaja saattaa pyytää hyväksyntöjen vastaanottamista jo ennen Tarjousajan päättymistä.

Niiden Caverionin osakkeenomistajien, jotka eivät saa tilin- tai varainhoitajaltaan tällaisia menettelyohjeita, tulisi ensisijaisesti ottaa yhteyttä tilin- tai varainhoitajaansa ja toissijaisesti Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeseen lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen caverion-offer@danskebank.com, mistä tällaiset Caverionin osakkeenomistajat voivat saada tietoja Ostotarjousta koskevan hyväksyntänsä lähettämisestä, tai, mikäli tällaiset osakkeenomistajat asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, he voivat olla yhteydessä välittäjiinsä saadakseen tarvittavat tiedot. Niiden Caverionin osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee antaa hyväksyntänsä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tarjouksentekijä ei lähetä hyväksymislomaketta tai mitään muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tällaisille Caverionin osakkeenomistajille.

Mikael Aro Tritonilta kommentoi:

”Meillä on ilo ilmoittaa, että olemme julistaneet ostotarjouksen ehdottomaksi saatuamme kaikki tarvittavat viranomaishyväksynnät vapaaehtoiselle julkiselle käteisostotarjoukselle kaikista Caverion Oyj:n osakkeista ja varmistettuamme ostotarjouksen vähimmäishyväksyntäehdon täyttymisen. Tulemme toteuttamaan ostotarjouksen marraskuun 2023 aikana. Koska tarkoituksenamme on kuitenkin hankkia kaikki Caverionin ulkona olevat osakkeet, kehotamme kaikkia Caverionin jäljellä olevia osakkeenomistajia toimimaan nyt ja hyväksymään ostotarjouksen ennen tarjousajan päättymistä.”

MUUT ASIAT

Tarjouksentekijä tulee täydentämään Tarjousasiakirjaa tämän pörssitiedotteen sisällön osalta ja tulee julkistamaan Tarjousasiakirjan täydennysasiakirjan sitten, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt sen. Tarjouksentekijä odottaa tällä hetkellä, että Tarjousasiakirjan täydennysasiakirja julkistetaan viimeistään lokakuun 2023 loppuun mennessä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

TIETOA CAVERIONISTA

Caverion on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osake on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla. Caverion on Pohjois- ja Keski-Euroopassa toimiva älykkäiden ja kestävien rakennettujen ympäristöjen asiantuntija, joka mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia. Caverion tarjoaa osaamistaan rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin. Vuoden 2022 joulukuun lopussa Caverion-konsernin palveluksessa oli lähes 14 500 asiakkaita palvelevaa ammattilaista 10 maassa.

TIETOA TRITONISTA

Triton on yksi johtavista pohjoiseurooppalaisista sijoitusyhtiöistä, jonka tavoitteena on osallistua parempien yhtiöiden rakentamiseen pitkällä tähtäimellä. Triton ja sen johto pyrkivät vaikuttamaan positiiviseen muutokseen kohti kestäviä toiminnallisia parannuksia ja kasvua. Tritonin rahastot sijoittavat pääasiassa pohjoiseurooppalaisiin yrityksiin ja tukevat niiden myönteistä kehitystä. Triton on jo pitkään sijoittanut palvelualan yrityksiin, kuten Caverioniin, Pohjoismaissa ja DACH-alueella.

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ PÖRSSITIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA JOKO TARJOUS TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEELLA, JOSSA TÄMÄ OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA, TÄYDENNYSASIAKIRJOJA JA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, LEVITETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ NIITÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUIDEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEEN TAI ULKOMAANKAUPPAAN LIITTYVÄLLÄ TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN TAI SEN TARJOAMIEN PALVELUIDEN KAUTTA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄILLE ALUEILLE. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SANOTULLA KÄYTÖLLÄ, TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ AUSTRALIASTA, KANADASTA, HONGKONGISTA, JAPANISTA, UUDESTA-SEELANNISTA TAI ETELÄ-AFRIKASTA JA MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON MITÄTÖN.

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MITÄÄN MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA EI OLE TEHNYT TAI HYVÄKSYNYT AUKTORISOITU HENKILÖ YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) (”FSMA”) ARTIKLAN 21 TARKOITTAMALLA TAVALLA. TÄMÄN PÖRSSITIEDOTTEEN TAI MINKÄÄN MUIDEN OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN ASIAKIRJOJEN TAI MATERIAALIEN JULKAISUA EIVÄT RAJOITA FSMA:N ARTIKLAN 21 MUKAISET RAHOITUSTARJOUSTEN RAJOITUKSET, KOSKA KYSEESSÄ ON YHTIÖN TEKEMÄ TAI YHTIÖN PUOLESTA TEHTY JULKAISU, JOKA LIITTYY TRANSAKTIOON, JOLLA HANKITAAN YHTIÖN PÄIVITTÄISTEN ASIOIDEN KONTROLLI; TAI HANKITAAN 50 PROSENTTIA TAI ENEMMÄN ÄÄNIOIKEUDELLISISTA OSAKKEISTA YHTIÖSSÄ VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ARTIKLAN 62 MUKAISESTI.

TÄMÄ PÖRSSITIEDOTE ON LAADITTU SUOMEN LAIN, NASDAQ HELSINGIN SÄÄNTÖJEN JA OSTOTARJOUSKOODIN MUKAISESTI, JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI LAADITTU SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN ALUEIDEN LAKIEN MUKAISESTI.

Tietoja Caverionin osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Ostotarjous tehdään Caverionin, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Ostotarjous tehdään Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain (US Securities Exchange Act of 1934), muutoksineen, kohdan Rule 14d-1(c) nojalla ja sen mukaisesti. Ostotarjous tehdään sellaisen yhtiön arvopapereista, joka ei ole yhdysvaltalainen. Ostotarjous tehdään Suomen lainsäädännön mukaisten tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, muun muassa koskien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti tähän pörssitiedotteeseen sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti (sisältäen Euroopan Unionin adoptoimat IFRS-standardit), eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin.

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain ja Ostotarjouksen vireilläolon aikana, ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti ostaa tai järjestää ostavansa Caverionin osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Caverionin osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa Caverionin arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Mikä tahansa tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa siinä laajuudessa ja sillä tavalla kuin Suomen laki edellyttää.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and Exchange Commission) tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, lausunut Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitään Ostotarjouksen yhteydessä annettujen tietojen riittävyydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Caverion on perustettu Suomen lakien mukaisesti, ja Tarjouksentekijä on perustettu Suomen lakien mukaisesti. Osa tai kaikki Tarjouksentekijän ja Caverionin johtohenkilöistä ja hallituksen jäsenistä ovat muiden valtioiden kuin Yhdysvaltojen asukkaita. Lisäksi suurin osa Tarjouksentekijän ja Caverionin varoista sijaitsee Yhdysvaltain ulkopuolella. Tämän johdosta yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa. Yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa ulkomaista yhtiötä tai sen johtohenkilöitä tai hallituksen jäseniä oikeuteen ulkomaisessa tuomioistuimessa Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta, ja ulkomaisen yhtiön ja sen lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa. 

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä pörssitiedote sisältää lausumia jotka, siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat ”tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten ”uskoa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”voida” tai ”pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tämän pörssitiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän pörssitiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.

Vastuuvapauslauseke

Bank of America Europe DAC, Stockholm branch, Bank of America Corporationin tytäryhtiö, toimii ainoastaan Caverionin eikä kenenkään muun puolesta ostotarjouksen ja muiden tässä pörssitiedotteessa viitattujen asioiden yhteydessä, eikä ole vastuussa kenellekään muulle kuin Caverionille sen asiakkailleen antaman suojan tarjoamisesta taikka neuvonannon tarjoamisesta ostotarjoukseen tai mihin tahansa muuhun tässä pörssitiedotteessa viitattuun seikkaan tai järjestelyyn liittyen.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

SIJOITTAJA- JA MEDIAKYSELYT Lisätietoja antaa: Caverion Noora Koikkalainen, Sijoittajasuhdejohtaja +358 50 562 6552 noora.koikkalainen@caverion.com Triton Fredrik Hazén, Communications Professional, Triton +46 709 483 810 hazen.wp@triton-partners.com Median yhteydenotot Suomessa: Niko Vartiainen, johtava viestintäkonsultti, Tekir 050 529 4299 niko@tekir.fi Lisätietoja Ostotarjouksesta osoitteessa: triton-offer.com/fi
Tilaa tiedotteet: