09.02.2023 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022: Vahva suoritus ja tulos

Caverion Oyj:n Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022: Vahva suoritus ja tulos

1.1.–31.12.2022

 • Julkiset ostotarjoukset tehty kaikista Caverionin osakkeista. Lisätietoa on esitetty tässä raportissa ja pörssitiedotteissa.
 • Tilauskanta: 1 943,3 (1 863,8) milj. euroa, kasvua 4,3 (15,8) prosenttia. Palveluiden tilauskanta kasvoi 8,2 (14,1) prosenttia. Projektien tilauskanta laski 0,6 (+18,0) prosenttia.
 • Liikevaihto: 2 352,1 (2 139,5) milj. euroa, kasvua 9,9 (-0,7) prosenttia. Orgaaninen kasvu oli 8,6 (-2,0) prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 12,0 (2,7) prosenttia. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 6,1 (-6,7) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA: 105,8 (87,7) milj. euroa, eli 4,5 (4,1) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 20,7 prosenttia.
 • EBITA: 86,1 (59,4) milj. euroa, eli 3,7 (2,8) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 44,9 prosenttia.
 • Liikevoitto: 69,9 (43,5) milj. euroa, eli 3,0 (2,0) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 60,6 prosenttia.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 144,3 (103,8) milj. euroa, kasvua 39,0 prosenttia.
 • Kassakonversio (rullaava 12 kk): 100,6 (91,2) prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,32 (0,17) euroa osakkeelta.
 • Nettovelat/Oikaistu käyttökate: 1,2x (1,0x).
 • Yritysostot: Caverion sai päätökseen 12 yritysostoa tammi–joulukuussa 2022, vuositason liikevaihto yhteensä 94,3 milj. euroa*.
 • Hallituksen osingonjakoehdotus 27.3.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle: 0,20 euroa osakkeelta tiikaudelta 2022.

1.10.–31.12.2022

 • Liikevaihto: 682,9 (585,3) milj. euroa, kasvua 16,7 (1,0) prosenttia. Orgaaninen kasvu oli 14,9 (-1,1) prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 19,5 (3,0) prosenttia. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11,0 (-2,7) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA: 38,7 (30,1) milj. euroa, eli 5,7 (5,1) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 28,7 prosenttia.
 • EBITA: 24,6 (8,6) milj. euroa, eli 3,6 (1,5) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 185,0 prosenttia.
 • Liikevoitto: 20,0 (5,1) milj. euroa, eli 2,9 (0,9) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 291,2 prosenttia.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 106,9 (76,7) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,09 (0,01) euroa osakkeelta.
 • Yritysostot: Caverion sai päätökseen kolme yritysostoa loka–joulukuussa 2022, vuositason liikevaihto yhteensä 11,5 milj. euroa.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

* Pois lukien ALEA GmbH, joka siirtyi Caverionin omistukseen elokuussa 2022 PORREAL-konsernin hankinnassa ja divestoitiin joulukuussa 2022.

Tulosohjeistus vuodelle 2023: Vuonna 2023 Caverion-konsernin liikevaihto (2022: 2 352,1 milj. euroa) ja oikaistu EBITA (2022: 105,8 milj. euroa) kasvavat vuoteen 2022 verrattuna.

AVAINLUVUT

Milj. e 10-12/22 10-12/21 Muutos 1-12/22 1-12/21 Muutos
Liikevaihto 682,9 585,3 16,7 % 2 352,1 2 139,5 9,9 %
Orgaaninen kasvu, % 14,9 -1,1 8,6 -2,0
Oikaistu käyttökate 53,8 44,5 21,1 % 163,0 142,1 14,7 %
Oikaistu käyttökateprosentti, % 7,9 7,6 6,9 6,6
Käyttökate 39,8 23,0 72,8 % 143,4 113,8 26,0 %
Käyttökateprosentti, % 5,8 3,9 6,1 5,3
Oikaistu EBITA 38,7 30,1 28,7 % 105,8 87,7 20,7 %
Oikaistu EBITA-prosentti, % 5,7 5,1 4,5 4,1
EBITA 24,6 8,6 185,0 % 86,1 59,4 44,9 %
EBITA-prosentti, % 3,6 1,5 3,7 2,8
Liikevoitto 20,0 5,1 291,2 % 69,9 43,5 60,6 %
Liikevoittoprosentti, % 2,9 0,9 3,0 2,0
Katsauskauden tulos 13,1 1,6 739,4 % 46,2 25,1 84,6 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,09 0,01 1067,0 % 0,32 0,17 91,5 %
Operatiivinen rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja 106,9 76,7 39,4 % 144,3 103,8 39,0 %
Tilauskanta 1 943,3 1 863,8 4,3 %
Kassakonversio (rullaava 12 kk), % 100,6 91,2
Käyttöpääoma -141,4 -144,7 2,3 %
Korollinen nettovelka 200,9 140,7 42,8 %
Nettovelat/Oikaistu käyttökate 1,2 1,0
Velkaantumisaste, % 89,1 69,8
Omavaraisuusaste, % 19,8 19,0
Henkilöstö kauden lopussa 14 490 14 298 1,3 %

Jacob Götzsche, toimitusjohtaja:

“Vuonna 2022 kannattavuutemme parani selkeästi, mikä oli seurausta määrätietoisista toimenpiteistämme suorituksen parantamiseksi menneinä vuosina. Liikevaihtomme kasvoi 9,9 prosenttia 2 352,1 (2 139,5) milj. euroon ja oikaistu EBITA kasvoi 20,7 prosenttia 105,8 (87,7) milj. euroon tulosohjeistuksemme mukaisesti. EBITA:mme ylsi ennätystasolle lähes kymmenvuotisen pörssiyhtiöhistoriamme aikana ja oli 86,1 (59,4) milj. euroa vuonna 2022. Osakekohtainen tuloksemme lähes kaksinkertaistui vuodesta 2021. Parantunutta suoritusta tuki yleinen liikevaihdon kasvu pääosin Palveluissa. Lisäksi johdonmukaiset toimenpiteemme projektien riskinhallinnan parantamiseksi ovat asteittain johtaneet terveempään ja kannattavampaan projektiportfolioon. Tämä on osoitus vahvasta kyvykkyydestämme saada aikaan kestävää, kannattavaa kasvua vuoden aikana päivitetyn strategiamme mukaisesti.

Myös vuoden 2022 neljäs vuosineljännes jatkoi ensimmäisen yhdeksän kuukauden myönteistä kehitystä. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihtomme kasvoi 16,7 prosenttia 682,9 (585,3) milj. euroon ja orgaaninen kasvu oli 14,9 prosenttia. Osa orgaanisesta kasvusta oli peräisin materiaalien ja ulkopuolisten palvelujen hintojen noususta, jonka kykenimme onnistuneesti huomioimaan myyntihinnoissamme. Arvioimme tämän inflaation vaikutuksen vastaavan noin yhtä kolmasosaa orgaanisesta kasvusta.

Oikaistu EBITA:mme parani 28,7 prosenttia 38,7 (30,1) milj. euroon, eli 5,7 (5,1) prosenttiin liikevaihdosta vuoden 2022 neljännellä vuosineljänneksellä, vaikka korkeat sairaspoissaolot ja liiketoiminnan kasvaneet kulut vaikuttivat kannattavuuteen edelleen heikentävästi. Yleisesti liiketoimintamme on kuitenkin osoittautunut kestävän nopeaa inflaatiota suhteellisen hyvin. Olen myös tyytyväinen siihen, että pystyimme parantamaan operatiivista rahavirtaamme ennen rahoituseriä ja veroja 106,9 (76,7) milj. euroon neljännellä vuosineljänneksellä.

Tilauskantamme oli 1 943,3 (1 863,8) milj. euroa joulukuun lopussa, eli 4,3 prosenttia enemmän vuodentakaiseen verrattuna. Odotamme hyvän tilauskantamme tukevan jatkossakin liikevaihtomme kasvua. Noin 63,2 prosenttia tilauskannasta arvioidaan tuloutuvan liikevaihtona vuoden 2023 aikana. Korkea inflaatio vaikuttaa edelleen jonkin verran talotekniikan markkinaan, vaikka olemme nähneet joitakin ensimmäisiä merkkejä materiaalihintojen nousun hidastumisesta. Vuonna 2023 odotamme, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista Palveluissa. Projekteissa odotamme, että taustalla oleva liiketoiminta-aktiviteetti säilyy vakaana vuonna 2023, mutta taloudellinen epävarmuus voi kuitenkin alkaa vaikuttaa heikentävästi kysyntäympäristöön.

Koronapandemian vaikutukset jatkoivat tasoittumista neljännen vuosineljänneksen aikana. Olemme vielä hieman varovaisia pandemian suhteen, sillä arvaamattomia virusmuunnoksia ja uusia pandemian aaltoja voi edelleen ilmetä.

Osana kestävän kasvun strategiamme toteutusta saimme vuonna 2022 päätökseen 12 yritysostoa, joiden vuositason liikevaihto oli yhteensä 94,3 milj. euroa, sekä toivotimme tervetulleiksi yli 560 uutta kollegaa ostetuista yhtiöistä. Neljännellä vuosineljänneksellä saimme päätökseen kolme yritysostoa, jotka toivat meille lisäkyvykkyyksiä älykkäissä turvapalveluissa, jäähdytyksessä ja teknisissä asennuksissa. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihtomme kasvoi edellisvuoteen verrattuna 4,1 prosenttia yrityshankintojen ja -myyntien seurauksena. Kartoitamme myös jatkossa laatuyrityksiä, jotka täydentävät kyvykkyyksiämme tai maantieteellistä kattavuuttamme.

Päättäessämme vuoden 2022 vahvaan tulokseen haluan kiittää asiakkaitamme, kumppaneitamme, osakkeenomistajiamme sekä lähes 14 500 työntekijäämme heidän antamastaan panoksesta tähänastisella matkallamme. Päivitetty tilanne viimeaikaisista ostotarjouksista on esitetty kohdassa “Katsauskauden jälkeiset tapahtumat”. Julkaistut ostotarjoukset osoittavat selvästi, että tavoitteemme saavuttaa kestävää kasvua palvelemalla asiakkaitamme rakennetun ympäristön koko elinkaaren ajan ja tukemalla vihreää siirtymää älykiinteistöihin, on varteenotettava strategia.”

Ukrainan sodan vaikutukset Caverionin liiketoimintaan vuoden 2022 aikana

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuun 2022 lopulla lisäsi geopoliittisia jännitteitä erityisesti Euroopassa yhdessä yössä. Sodan luoma epävarmuus on heikentänyt kasvunäkymiä useissa Caverionin toimintamaissa. Ukrainan konfliktin kesto ja sen tulevat vaikutukset toimialaan sekä erityisesti Caverioniin ovat vielä epävarmoja, ja yleistilanne on hyvin epävakaa.

Caverion luopui Venäjän tytäryhtiöstään vuoden 2021 lopussa, eikä sillä ole toimintaa Ukrainassa tai Valko-Venäjällä. Näin ollen konflikti vaikuttaa Caverioniin tällä hetkellä epäsuorasti. Materiaalihintojen nousulla ja toimitusketjun sekä päätöksenteon viivästyksillä on ollut vaikutusta yhtiöön, mutta Caverion hallitsi niitä kuitenkin edelleen päivittäin eivätkä ne vaikuttaneet merkittävästi vuoden 2022 suoritukseen.

Markkinanäkymät vuodelle 2023

Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista Palveluissa vuoden 2023 aikana.

Projekteissa Caverion odottaa, että taustalla oleva liiketoiminta-aktiviteetti säilyy vakaana vuonna 2023. Projekteissa taloudellinen epävarmuus voi kuitenkin alkaa vaikuttaa heikentävästi kysyntäympäristöön. Ukrainan sodan aiheuttaman markkinoiden epävakauden ja korkean inflaation odotetaan heikentävän halukkuutta investoida uudisrakentamiseen.

Tässä skenaariossa oletetaan, että koronapandemian vaikutukset ovat riittävässä hallinnassa ilman merkittäviä, ennakoimattomia takaiskuja vuonna 2023 ja että konflikti Ukrainassa ei kärjisty enempää.

Digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit ovat monella tavoin suotuisia Caverionille, ja niiden uskotaan lisäävän Caverionin tarjoomien kysyntää jatkossa. Energiatehokkuutta koskevat kasvavat vaatimukset ja lisääntyvät digitalisoitumisen, automaation ja teknologian vaatimukset rakennetussa ympäristössä säilyvät vahvoina kaupungistumisen megatrendin ohella. Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen, tukevat lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Jatkuva keskittyminen energiatehokkuuteen sekä hiilidioksidipäästöjä vähentäviin toimenpiteisiin ja projekteihin tukee edelleen aktiviteettia ja liiketoiminnan volyymiä Caverionin toimintaympäristössä.

Taloudelliset tavoitteet ja vastuullisuustavoitteet

Caverion päivitti taloudelliset tavoitteensa päivitetyn strategian julkistamisen yhteydessä 9.5.2022. Vastuullisuustavoitteet säilyivät ennallaan. Aikaisemmat taloudelliset tavoitteet ja tulokset vuodelta 2021 ovat saatavilla Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

 Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoden 2025 loppuun mennessä 1-12/2022
Kassakonversio
(rullaava 12 kk)
Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja /
Käyttökate > 100 %
100,6 %
Kannattavuus Oikaistu EBITA > 5,5 % liikevaihdosta 4,5 %
Orgaaninen
liikevaihdon kasvu
3−4 % vuodessa strategiakauden aikana 8,6 %
Liikevaihdon kasvu yritysostojen kautta 2−3 % vuodessa strategiakauden aikana 2,2 %
Velkaantuneisuus Nettovelat/Oikaistu käyttökate, 12 kk < 2,5x 1,2x
Osinkopolitiikka Tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen huomioiden kuitenkin velkaantuneisuuden tason. 62 % *

*Laskentakaava: Osinko/tulos (%). Hallituksen esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Vastuullisuustavoitteet vuoteen 2025 asti 2025 tavoite 2022 2021
Caverionin jalanjäljen pienentäminen
Kokonaishiilijalanjälki on määritetty ja mitattu 100 % 90 % 80 %
Caverionin kädenjäljen kasvattaminen
Tarjoomallamme on määritetty hiilikädenjälki 100 % 25 % 20 %
Hiilikädenjäljen suhde hiilijalanjälkeen (Scope 1−2) 5x >3x >2x
Henkilöstöstä välittäminen
 
Tapaturmataajuus (LTIFR)
 
<2> 4,0 4,0
Naistyöntekijöiden osuus henkilöstöstä
 
15 % 11 % 11 %
Vastuullisuuskoulutuksen saaneet työntekijät
 
100 % 30 %* N/A**
Arvoketjun vastuullisuuden varmistaminen
 
Toimittajien eettisten liiketoimintaperiaatteiden kattavuus >90 %
 
74 % 66 %
Tarjouspyynnöt sisältävät vastuullisuuskriteerit
 
100 % - -

* Vastuullisuuden verkkokoulutus saatavilla Q4/2022 lähtien. Vuoden aikana kahta muuta ESG-liitännäistä verkkokoulutusta suoritettu seuraavasti: 97 % (Tietoturvan verkkokoulutus) ja 97 % (Eettisten liiketoimintaperiaatteiden verkkokoulutus).

** Vastuullisuuden verkkokoulutus ei vielä saatavilla. Kaksi muuta ESG-liitännäistä verkkokoulutusta suoritettu seuraavasti: 86 % (Turvallisuuden verkkokoulutus) ja 92 % (Eettisten liiketoimintaperiaatteiden verkkokoulutus).

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Caverion järjestää tilinpäätöstiedotteesta englanninkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 9.2.2023 klo 10.00 hotelli Kämpin Symposion-kokoustilassa Helsingissä. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä etukäteen oheisesta linkistä: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009619. Puhelinnumerot ja konferenssitunnus osallistumista varten toimitetaan rekisteröitymisen jälkeen. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan *5 liittyäkseen kysymysjonoon. Tilaisuudesta on lisätietoa Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2023

Vuosikatsaus vuodelta 2022 sisältäen tilinpäätöksen julkaistaan viimeistään viikolla 9/2023. Osa-/puolivuosikatsaukset vuodelta 2023 julkaistaan 27.4., 3.8. ja 3.11.2023.

Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat: Mikko Kettunen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 050 347 7462, mikko.kettunen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: