03.08.2023 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023

Suorituksen parantuminen jatkui

1.4.–30.6.2023

 • Liikevaihto: 628,2 (577,0) milj. euroa, kasvua 8,9 (5,9) prosenttia. Orgaaninen kasvu oli 8,6 (4,7) prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5,0 (7,7) prosenttia. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 16,4 (2,5) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA: 25,5 (22,9) milj. euroa, eli 4,1 (4,0) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 11,4 prosenttia.
 • EBITA: 13,2 (21,4) milj. euroa, eli 2,1 (3,7) prosenttia liikevaihdosta, mihin vaikutti 10,0 milj. euron kustannusten korvaus Bain Konsortiolle.
 • Liikevoitto: 8,9 (17,5) milj. euroa, eli 1,4 (3,0) prosenttia liikevaihdosta, laskua 49,1 prosenttia.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: -12,7 (-9,3) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,03 (0,09) euroa osakkeelta.

1.1.–30.6.2023

 • Tilauskanta: 2 004,8 (1 907,9) milj. euroa, kasvua 5,1 (6,6) prosenttia. Palveluiden tilauskanta kasvoi 4,0 (4,3) prosenttia. Projektien tilauskanta kasvoi 6,5 (9,8) prosenttia.
 • Liikevaihto: 1 243,0 (1 105,1) milj. euroa, kasvua 12,5 (4,2) prosenttia. Orgaaninen kasvu oli 11,0 (3,6) prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 10,0 (6,1) prosenttia. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 17,4 (0,8) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA: 50,0 (40,3) milj. euroa, eli 4,0 (3,6) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 24,0 prosenttia.
 • EBITA: 35,6 (36,4) milj. euroa, eli 2,9 (3,3) prosenttia liikevaihdosta, laskua 2,1 prosenttia, mihin vaikutti 10,0 milj. euron kustannusten korvaus Bain Konsortiolle.
 • Liikevoitto: 27,2 (28,9) milj. euroa, eli 2,2 (2,6) prosenttia liikevaihdosta, laskua 5,8 prosenttia.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 39,4 (29,7) milj. euroa, kasvua 32,6 prosenttia.
 • Kassakonversio (rullaava 12 kk): 106,9 (81,3) prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,12 (0,13) euroa osakkeelta.
 • Nettovelat/Oikaistu käyttökate: 1,7x (1,5x).
 • Yritysostot: Caverion sai päätökseen kolme yritysostoa tammi–kesäkuussa 2023, vuositason liikevaihto yhteensä 48,8 milj. euroa.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

Tulosohjeistus vuodelle 2023: Vuonna 2023 Caverion-konsernin liikevaihto (2022: 2 352,1 milj. euroa) ja oikaistu EBITA (2022: 105,8 milj. euroa) kasvavat vuoteen 2022 verrattuna.

AVAINLUVUT

Milj. e 4-6/23 4-6/22 Muutos 1-6/23 1-6/22 Muutos 1-12/22
Liikevaihto 628,2 577,0 8,9 % 1 243,0 1 105,1 12,5 % 2 352,1
Orgaaninen kasvu, % 8,6 4,7 11,0 3,6 8,6
Oikaistu käyttökate 40,2 37,3 7,9 % 79,3 68,1 16,5 % 163,0
Oikaistu käyttökateprosentti, % 6,4 6,5 6,4 6,2 6,9
Käyttökate 28,0 35,8 -21,9 % 65,0 64,3 1,1 % 143,4
Käyttökateprosentti, % 4,5 6,2 5,2 5,8 6,1
Oikaistu EBITA 25,5 22,9 11,4 % 50,0 40,3 24,0 % 105,8
Oikaistu EBITA-prosentti, % 4,1 4,0 4,0 3,6 4,5
EBITA 13,2 21,4 -38,2 % 35,6 36,4 -2,1 % 86,1
EBITA-prosentti, % 2,1 3,7 2,9 3,3 3,7
Liikevoitto 8,9 17,5 -49,1 % 27,2 28,9 -5,8 % 69,9
Liikevoittoprosentti, % 1,4 3,0 2,2 2,6 3,0
Katsauskauden tulos 4,1 12,1 -66,0 % 16,6 18,5 -10,0 % 46,2
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton, e
0,03 0,09 -65,4 % 0,12 0,13 -8,3 % 0,32
Operatiivinen rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja -12,7 -9,3 -36,3 % 39,4 29,7 32,6 % 144,3
Tilauskanta 2 004,8 1 907,9 5,1 % 1 943,3
Kassakonversio
(rullaava 12 kk), %
106,9 81,3 100,6
Käyttöpääoma -111,5 -106,5 -4,6 % -141,4
Korollinen nettovelka 303,4 215,4 40,8 % 200,9
Nettovelat/Oikaistu käyttökate 1,7 1,5 1,2
Velkaantumisaste, % 180,5 111,3 89,1
Omavaraisuusaste, % 14,7 18,6 19,8
Henkilöstö kauden lopussa 14 937 14 612 2,2 % 14 490

Jacob Götzsche, toimitusjohtaja:

“Jatkoimme kannattavan kasvumme tiellä vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä. Yhdessä vahvan ensimmäisen neljänneksen kanssa, vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon taloudellinen tulos on selvästi edellisvuotta edellä. Huolimatta korkeampien korkojen asettamista haasteista rakentamisen ja kiinteistötekniikan markkinoille, tilauskantamme vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen lopulla tarjoaa meille vahvan pohjan kasvattaa liikevaihtoa ja oikaistua EBITA:a koko vuodelta tulosohjeistuksemme mukaisesti.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihtomme kasvoi 8,9 prosenttia 628,2 (577,0) milj. euroon ja orgaaninen kasvu oli 8,6 prosenttia. Valuuttakurssien heikentyminen Ruotsissa ja Norjassa vaikutti raportoituun liikevaihtoomme -4,6 prosenttia. Nämä kaksi divisioonaa yhdessä vastasivat noin yhtä kolmannesosaa konsernin liikevaihdosta toisella vuosineljänneksellä. Yrityshankinnat kasvattivat liikevaihtoa 4,9 prosenttia edellisvuoden toiseen vuosineljännekseen verrattuna.

Oikaistu EBITA:mme parani 11,4 prosenttia 25,5 (22,9) milj. euroon ja oli 4,1 (4,0) prosenttiin liikevaihdosta vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä. Ruotsin ja Norjan kruunun heikentyminen vaikutti negatiivisesti myös oikaistuun EBITA:aamme. Vaikka koronapandemia näyttää suuressa mittakaavassa olevan takanapäin, meillä on edelleen korkeampi sairastumisaste kuin ennen pandemiaa, mikä vaikuttaa yhä heikentävästi toimintamme tasoon ja sitä kautta kannattavuuteen. Lisäksi odottamaton lakko Norjassa huhtikuussa vaikutti heikentävästi EBITA:aamme. Operatiivinen rahavirtaamme ennen rahoituseriä ja veroja parani 39,4 (29,7) milj. euroon vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Tilauskantamme oli 2 004,8 (1 907,9) milj. euroa kesäkuun lopussa ja oli 5,1 prosenttia korkeampi vuodentakaiseen verrattuna. Odotamme hyvän tilauskantamme tukevan jatkossakin liikevaihtomme kasvua. Yleisestikin liiketoimintamme on osoittautunut kestävän korkeaa inflaatiota ja korkoympäristöä suhteellisen hyvin. Vaikkakin nousevat korot ovat lähes pysäyttäneet tietyt rakennusmarkkinoiden segmentit, vaikutus Caverionin Projektit-liiketoimintaan on ollut kokonaisuudessaan vähäinen. Inflaatio vaikuttaa edelleen jonkin verran kiinteistötekniikan markkinaan, vaikka olemme jo nähneet materiaalihintojen nousun hidastuvan. Toisaalta odotamme palkkainflaation vähitellen kasvavan loppuvuoden aikana.

Osana kestävän kasvun strategiamme toteutusta saimme vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla päätökseen TM Voima -yhtiöiden sähköasema- ja voimajohtoliiketoiminnan hankinnan Suomessa ja Virossa sekä CRC Clean Room Control AB:n hankinnan Ruotsissa. Kartoitamme myös jatkossa laatuyrityksiä, jotka täydentävät kyvykkyyksiämme tai maantieteellistä kattavuuttamme.

Haluan kiittää asiakkaitamme, kumppaneitamme, osakkeenomistajiamme sekä lähes 15 000 työntekijäämme heidän antamastaan hienosta panoksesta ja yhteistyöstä. Olen ylpeä yhteisistä saavutuksistamme ja taloudellisista tuloksistamme vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Vahvan tilauskantamme, asiantuntevien työntekijöidemme ja onnistuneesti toteutettujen yritysostojen ansiosta olemme valmiita jatkamaan kestävän kasvun tiellä vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla. Yhtiönä jatkamme keskittymistämme asiakkaisiimme sekä erinomaisten ja kestävien ratkaisuiden ja asiakaspalvelun toimittamista.”

Markkinanäkymät vuodelle 2023

Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista Palveluissa vuoden 2023 aikana.

Projekteissa korkean inflaation ja nousevan korkotason sekä Ukrainan sodan aiheuttama taloudellinen epävarmuus vaikuttaa heikentävästi uudisrakentamisen kysyntäympäristöön. Caverionin Projektit-liiketoiminnan portfolio on tasapainoinen ja yhtiö odottaa, että taustalla oleva liiketoiminta-aktiviteetti säilyy vakaana vuonna 2023.

Digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit ovat monella tavoin suotuisia Caverionille, ja niiden uskotaan lisäävän Caverionin tarjoomien kysyntää jatkossa. Energiatehokkuutta koskevat kasvavat vaatimukset ja lisääntyvät digitalisoitumisen, automaation ja teknologian vaatimukset rakennetussa ympäristössä säilyvät vahvoina kaupungistumisen megatrendin ohella. Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen, tukevat lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Jatkuva keskittyminen energiatehokkuuteen sekä hiilidioksidipäästöjä vähentäviin toimenpiteisiin ja projekteihin tukee edelleen aktiviteettia ja liiketoiminnan volyymiä Caverionin toimintaympäristössä.

Taloudelliset tavoitteet ja vastuullisuustavoitteet

Caverion päivitti taloudelliset tavoitteensa päivitetyn strategian julkistamisen yhteydessä 9.5.2022. Vastuullisuustavoitteet säilyivät ennallaan.

 Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoden 2025 loppuun mennessä 1-6/2023
Kassakonversio
(rullaava 12 kk)
Operatiivinen rahavirta
ennen rahoituseriä ja veroja /
Käyttökate > 100 %
106,9 %
Kannattavuus Oikaistu EBITA > 5,5 % liikevaihdosta 4,0 %
Orgaaninen
liikevaihdon kasvu
3−4 % vuodessa strategiakauden aikana 11,0 %
Liikevaihdon kasvu yritysostojen kautta 2−3 % vuodessa strategiakauden aikana 5,6 %
Velkaantuneisuus Nettovelat/Oikaistu käyttökate, 12 kk < 2,5x 1,7x
Osinkopolitiikka Tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia
tilikauden tuloksesta verojen jälkeen
huomioiden kuitenkin velkaantuneisuuden tason.
62 %*

* Laskentakaava: Osinko/tulos (%). Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaisesti yhtiön jakokelpoisista varoista maksettiin tilikaudelta 2022 osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 5.4.2023.

Vastuullisuustavoitteet vuoteen 2025 asti 2025 tavoite 2022 2021
Caverionin jalanjäljen pienentäminen
Kokonaishiilijalanjälki on määritetty ja mitattu 100 % 90 % 80 %
Caverionin kädenjäljen kasvattaminen
Tarjoomallamme on määritetty hiilikädenjälki 100 % 25 % 20 %
Hiilikädenjäljen suhde hiilijalanjälkeen (Scope 1−2) 5x >3x >2x
Henkilöstöstä välittäminen
 
Tapaturmataajuus (LTIFR)
 
<2> 4,0 4,0
Naistyöntekijöiden osuus henkilöstöstä
 
15 % 11 % 11 %
Vastuullisuuskoulutuksen saaneet työntekijät
 
100 % 30 %* N/A**
Arvoketjun vastuullisuuden varmistaminen
 
Toimittajien eettisten liiketoimintaperiaatteiden kattavuus >90 %
 
74 % 66 %
Tarjouspyynnöt sisältävät vastuullisuuskriteerit
 
100 % - -

* Vastuullisuuden verkkokoulutus saatavilla Q4/2022 lähtien. Vuoden aikana kahta muuta ESG-liitännäistä verkkokoulutusta suoritettu seuraavasti: 97 % (Tietoturvan verkkokoulutus) ja 97 % (Eettisten liiketoimintaperiaatteiden verkkokoulutus).

** Vastuullisuuden verkkokoulutus ei vielä saatavilla. Kaksi muuta ESG-liitännäistä verkkokoulutusta suoritettu seuraavasti: 86 % (Turvallisuuden verkkokoulutus) ja 92 % (Eettisten liiketoimintaperiaatteiden verkkokoulutus).

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Caverion järjestää puolivuosikatsauksestaan englanninkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 3.8.2023 klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Torpantie 2, 01650 Vantaa. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä etukäteen oheisesta linkistä: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009622. Puhelinnumerot ja konferenssitunnus osallistumista varten toimitetaan rekisteröitymisen jälkeen. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan *5 liittyäkseen kysymysjonoon. Tilaisuudesta on lisätietoa Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2023

Osavuosikatsaus kolmannelta vuosineljännekseltä julkaistaan 3.11.2023.

Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat: Mikko Kettunen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 050 347 7462, mikko.kettunen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: