27.04.2023 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2023

Vahva orgaaninen kasvu ja suorituksen parantuminen jatkuivat

1.1.–31.3.2023

 • Tilauskanta: 2 034,3 (1 951,6) milj. euroa, kasvua 4,2 (20,0) prosenttia. Palveluiden tilauskanta kasvoi 2,2 (20,5) prosenttia. Projektien tilauskanta kasvoi 6,9 (19,2) prosenttia.
 • Liikevaihto: 614,8 (528,1) milj. euroa, kasvua 16,4 (2,5) prosenttia. Orgaaninen kasvu oli 13,5 (2,4) prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 15,3 (4,3) prosenttia. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi
  18,5 (-1,0) prosenttia.
 • Oikaistu EBITA: 24,5 (17,4) milj. euroa, eli 4,0 (3,3) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 40,5 prosenttia.
 • EBITA: 22,4 (15,0) milj. euroa, eli 3,6 (2,8) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 49,5 prosenttia.
 • Liikevoitto: 18,3 (11,4) milj. euroa, eli 3,0 (2,2) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 60,8 prosenttia.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 52,1 (39,1) milj. euroa, kasvua 33,5 prosenttia.
 • Kassakonversio (rullaava 12 kk): 103,6 (89,6) prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,09 (0,04) euroa osakkeelta.
 • Nettovelat/Oikaistu käyttökate: 1,2x (0,9x).
 • Yritysostot: Caverion sai päätökseen TM Voima -yhtiöiden sähköasema- ja voimajohtoliiketoiminnan oston Suomessa ja Virossa helmikuussa 2023, liikevaihto yhteensä 47,7 milj. euroa vuonna 2022.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

Tulosohjeistus vuodelle 2023: Vuonna 2023 Caverion-konsernin liikevaihto (2022: 2 352,1 milj. euroa) ja oikaistu EBITA (2022: 105,8 milj. euroa) kasvavat vuoteen 2022 verrattuna.

AVAINLUVUT

Milj. e 1-3/2023 1-3/2022 Muutos 1-12/2022
Liikevaihto 614,8 528,1 16,4 % 2 352,1
Orgaaninen kasvu, % 13,5 2,4 8,6
Oikaistu käyttökate 39,1 30,8 26,8 % 163,0
Oikaistu käyttökateprosentti, % 6,4 5,8 6,9
Käyttökate 37,0 28,5 29,9 % 143,4
Käyttökateprosentti, % 6,0 5,4 6,1
Oikaistu EBITA 24,5 17,4 40,5 % 105,8
Oikaistu EBITA-prosentti, % 4,0 3,3 4,5
EBITA 22,4 15,0 49,5 % 86,1
EBITA-prosentti, % 3,6 2,8 3,7
Liikevoitto 18,3 11,4 60,8 % 69,9
Liikevoittoprosentti, % 3,0 2,2 3,0
Katsauskauden tulos 12,5 6,4 96,7 % 46,2
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,09 0,04 105,3 % 0,32
Operatiivinen rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja 52,1 39,1 33,5 % 144,3
Tilauskanta 2 034,3 1 951,6 4,2 % 1 943,3
Kassakonversio (rullaava 12 kk), % 103,6 89,6 100,6
Käyttöpääoma -151,5 -158,2 4,2 % -141,4
Korollinen nettovelka 204,6 125,6 63,0 % 200,9
Nettovelat/Oikaistu käyttökate 1,2 0,9 1,2
Velkaantumisaste, % 100,2 67,7 89,1
Omavaraisuusaste, % 18,1 17,3 19,8
Henkilöstö kauden lopussa 14 641 14 272 2,6 % 14 490

Jacob Götzsche, toimitusjohtaja:

“Olen iloinen, että paransimme edelleen liiketoimintamme suoritusta sekä kasvatimme liikevaihtoa ja tulostamme vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Olen tyytyväinen vahvaan uusien tilausten kehitykseen ja orgaaniseen kasvuun. Viimeaikaiset yritysostot ja liiketoimintajakauman kehitys tukivat liikevaihtomme kasvua ja tulostasoa vuosineljänneksellä. Lisäksi johdonmukaiset toimenpiteemme projektien riskinhallinnan parantamiseksi ovat asteittain johtaneet terveempään ja kannattavampaan projektiportfolioon. Tämä on osoitus kyvystämme saada aikaan kestävää, kannattavaa kasvua strategiamme mukaisesti.

Myös vuoden 2023 ensimmäinen vuosineljännes jatkoi edellisvuoden myönteistä kehitystä. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtomme kasvoi 16,4 prosenttia 614,8 (528,1) milj. euroon ja orgaaninen kasvu oli 13,5 prosenttia. Osa orgaanisesta kasvusta oli peräisin materiaalien ja ulkopuolisten palvelujen kustannusten noususta, jonka kykenimme onnistuneesti huomioimaan myyntihinnoissamme. Edellisvuonna ensimmäisen vuosineljänneksen suorituksemme oli vielä vaatimaton loppuvuoteen 2022 verrattuna sairaspoissaolojen ja koronapandemian vuoksi. Yrityshankinnat ja -myynnit kasvattivat ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtoamme 6,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Oikaistu EBITA:mme parani 40,5 prosenttia 24,5 (17,4) milj. euroon, eli 4,0 (3,3) prosenttiin liikevaihdosta vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vaikka koronapandemia näyttää suuressa mittakaavassa olevan takanapäin, meillä on edelleen paljon korkeampi sairastumisaste kuin ennen pandemiaa, mikä vaikuttaa yhä heikentävästi toimintamme tasoon ja sitä kautta kannattavuuteen. Yleisesti liiketoimintamme on kuitenkin osoittautunut kestävän korkeaa inflaatiota suhteellisen hyvin. Olen myös tyytyväinen siihen, että keskittymällä jatkuvasti rahavirtaan paransimme operatiivista rahavirtaamme ennen rahoituseriä ja veroja 52,1 (39,1) milj. euroon ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Tilauskantamme oli 2 034,3 (1 951,6) milj. euroa maaliskuun lopussa, eli 4,2 prosenttia enemmän vuodentakaiseen verrattuna. Odotamme hyvän tilauskantamme tukevan jatkossakin liikevaihtomme kasvua. Korkea inflaatio vaikuttaa edelleen jonkin verran kiinteistötekniikan markkinaan, vaikka olemme jo nähneet materiaalihintojen nousun hidastuvan. Toisaalta odotamme palkkainflaation vähitellen kasvavan vuoden aikana. Vuonna 2023 odotamme, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista Palveluissa. Projekteissa odotamme, että taustalla oleva liiketoiminta-aktiviteetti säilyy vakaana vuonna 2023, mutta nousevan inflaation ja korkotason sekä Ukrainan sodan aiheuttama taloudellinen epävarmuus vaikuttaa heikentävästi uudisrakentamisen kysyntäympäristöön.

Osana kestävän kasvun strategiamme toteutusta saimme vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä päätökseen yhden yritysoston, jonka liikevaihto oli yhteensä 47,7 milj. euroa vuonna 2022, ja jolla toivotimme tervetulleiksi TM Voima -yhtiöiden sähköasema- ja voimajohtoliiketoiminnan noin 70 uutta kollegaa Suomessa ja Virossa. Kartoitamme myös jatkossa laatuyrityksiä, jotka täydentävät kyvykkyyksiämme tai maantieteellistä kattavuuttamme.

Haluan jälleen kerran kiittää asiakkaitamme, kumppaneitamme, osakkeenomistajiamme sekä 14 600 työntekijäämme heidän antamastaan hienosta panoksesta ja yhteistyöstä. Jatkuvasta volatiliteetista ja epävarmuudesta huolimatta olen tyytyväinen yhteisiin saavutuksiimme ja taloudellisiin tuloksiimme vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Päivitetty tilanne viimeaikaisista ostotarjouksista on esitetty kohdassa “Katsauskauden jälkeiset tapahtumat”. Julkaistut ostotarjoukset osoittavat selvästi, että tavoitteemme saavuttaa kestävää kasvua palvelemalla asiakkaitamme rakennetun ympäristön koko elinkaaren ajan ja tukemalla vihreää siirtymää älykiinteistöihin, on varteenotettava strategia.”

Markkinanäkymät vuodelle 2023

Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista Palveluissa vuoden 2023 aikana.

Projekteissa nousevan inflaation ja korkotason sekä Ukrainan sodan aiheuttama taloudellinen epävarmuus vaikuttaa heikentävästi uudisrakentamisen kysyntäympäristöön. Caverionin Projektit-liiketoiminnan portfolio on tasapainoinen ja yhtiö odottaa, että taustalla oleva liiketoiminta-aktiviteetti säilyy vakaana vuonna 2023.

Digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit ovat monella tavoin suotuisia Caverionille, ja niiden uskotaan lisäävän Caverionin tarjoomien kysyntää jatkossa. Energiatehokkuutta koskevat kasvavat vaatimukset ja lisääntyvät digitalisoitumisen, automaation ja teknologian vaatimukset rakennetussa ympäristössä säilyvät vahvoina kaupungistumisen megatrendin ohella. Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen, tukevat lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Jatkuva keskittyminen energiatehokkuuteen sekä hiilidioksidipäästöjä vähentäviin toimenpiteisiin ja projekteihin tukee edelleen aktiviteettia ja liiketoiminnan volyymiä Caverionin toimintaympäristössä.

Taloudelliset tavoitteet ja vastuullisuustavoitteet

Caverion päivitti taloudelliset tavoitteensa päivitetyn strategian julkistamisen yhteydessä 9.5.2022. Vastuullisuustavoitteet säilyivät ennallaan.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoden 2025 loppuun mennessä 1-3/2023
Kassakonversio
(rullaava 12 kk)
Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja /
Käyttökate > 100 %
103,6 %
Kannattavuus Oikaistu EBITA > 5,5 % liikevaihdosta 4,0 %
Orgaaninen
liikevaihdon kasvu
3−4 % vuodessa strategiakauden aikana 13,5 %
Liikevaihdon kasvu yritysostojen kautta 2−3 % vuodessa strategiakauden aikana 6,5 %
Velkaantuneisuus Nettovelat/Oikaistu käyttökate, 12 kk < 2,5x 1,2x
Osinkopolitiikka Tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen huomioiden kuitenkin velkaantuneisuuden tason. 62 % *

*Laskentakaava: Osinko/tulos (%). Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaisesti yhtiön jakokelpoisista varoista maksettiin tilikaudelta 2022 osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 5.4.2023.

Vastuullisuustavoitteet vuoteen 2025 asti 2025 tavoite 2022 2021
Caverionin jalanjäljen pienentäminen
Kokonaishiilijalanjälki on määritetty ja mitattu 100 % 90 % 80 %
Caverionin kädenjäljen kasvattaminen
Tarjoomallamme on määritetty hiilikädenjälki 100 % 25 % 20 %
Hiilikädenjäljen suhde hiilijalanjälkeen (Scope 1−2) 5x >3x >2x
Henkilöstöstä välittäminen
 
Tapaturmataajuus (LTIFR)
 
<2> 4,0 4,0
Naistyöntekijöiden osuus henkilöstöstä
 
15 % 11 % 11 %
Vastuullisuuskoulutuksen saaneet työntekijät
 
100 % 30 %* N/A**
Arvoketjun vastuullisuuden varmistaminen
 
Toimittajien eettisten liiketoimintaperiaatteiden kattavuus >90 %
 
74 % 66 %
Tarjouspyynnöt sisältävät vastuullisuuskriteerit
 
100 % - -

* Vastuullisuuden verkkokoulutus saatavilla Q4/2022 lähtien. Vuoden aikana kahta muuta ESG-liitännäistä verkkokoulutusta suoritettu seuraavasti: 97 % (Tietoturvan verkkokoulutus) ja 97 % (Eettisten liiketoimintaperiaatteiden verkkokoulutus).

** Vastuullisuuden verkkokoulutus ei vielä saatavilla. Kaksi muuta ESG-liitännäistä verkkokoulutusta suoritettu seuraavasti: 86 % (Turvallisuuden verkkokoulutus) ja 92 % (Eettisten liiketoimintaperiaatteiden verkkokoulutus).

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Caverion järjestää Q1-osavuosikatsauksestaan englanninkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 27.4.2023 klo 10.00 hotelli Kämpin Symposion-kokoustilassa Helsingissä. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä etukäteen oheisesta linkistä: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009621. Puhelinnumerot ja konferenssitunnus osallistumista varten toimitetaan rekisteröitymisen jälkeen. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan *5 liittyäkseen kysymysjonoon. Tilaisuudesta on lisätietoa Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2023

Puoli-/osavuosikatsaukset vuodelta 2023 julkaistaan 3.8. ja 3.11.2023.

Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat: Mikko Kettunen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 050 347 7462, mikko.kettunen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: