29.11.2023 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n 25.2.2027 erääntyvän joukkovelkakirjalainan haltijoilta vastaanotetut takaisinosto-ohjeistukset

 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

 

Caverion Oyj ("Caverion") antoi 31.10.2023 Caverionin 75 miljoonan euron 25.2.2027 erääntyvän vakuudettoman 2,750 prosentin joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000518212) ("Joukkovelkakirjat") haltijoille ("Joukkovelkakirjojen Haltijat") ilmoituksen, että Joukkovelkakirjojen ehtojen kohdan 8 mukainen määräysvallan vaihtuminen (Joukkovelkakirjojen ehdoissa määritelty Change of Control Event) oli tapahtunut johtuen Crayfish BidCo Oy:n omistamista osakkeista ja äänistä Caverionissa ja että määräysvallan vaihtumisen seurauksena jokaisella Joukkovelkakirjojen Haltijalla oli oikeus pyytää kaikkien sen Joukkovelkakirjojen takaisinostoa.

 

Joukkovelkakirjoja koskevien takaisinosto-ohjeistusten määräpäivään 28.11.2023 mennessä Joukkovelkakirjojen Haltijat antoivat päteviä takaisinosto-ohjeistuksia 72 100 000 euron määrästä Joukkovelkakirjojen nimellispääomaa. Caverion tulee 29.1.2024 ("Takaisinostopäivä") takaisinostamaan ne Joukkovelkakirjat, joiden osalta Joukkovelkakirjojen Haltijat ovat antaneet pätevät takaisinosto-ohjeistukset, Joukkovelkakirjakohtaisella hinnalla, joka vastaa 100 prosenttia niiden nimellisarvosta, lisättynä kertyneellä mutta maksamattomalla korolla. Niiden Joukkovelkakirjojen korko, joiden osalta takaisinosto-ohjeistus on annettu, kertyy Takaisinostopäivään asti (mutta Takaisinostopäivää lukuun ottamatta). Takaisinoston jälkeen Joukkovelkakirjojen ulkona oleva yhteenlaskettu pääoman määrä tulee olemaan 2 900 000 euroa.

 

Jakelu:

 

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

 

TIETOA CAVERIONISTA

 

Caverion on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osake on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla. Caverion on Pohjois- ja Keski-Euroopassa toimiva älykkäiden ja kestävien rakennettujen ympäristöjen asiantuntija, joka mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia. Caverion tarjoaa osaamistaan rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin. Vuoden 2022 joulukuun lopussa Caverion-konsernin palveluksessa oli lähes 14 500 asiakkaita palvelevaa ammattilaista 10 maassa.

 

TÄRKEÄÄ TIETOA

 

Tässä tiedotteessa ja siihen liittyvissä materiaaleissa esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Velkakirjoja, eikä Velkakirjoja tarjouduta ostamaan eikä Velkakirjoja myydä maissa, joissa Velkakirjojen tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

 

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, "Yhdysvaltain arvopaperilaki"), nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä) (kukin "yhdysvaltalainen henkilö"). Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

 

Tässä tiedotteessa ja siihen liittyvissä materiaaleissa esitettyjä tietoja saa ainoastaan jakaa ja ne on suunnattu yksinomaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) sijoitusalan ammattilaisille, jotka kuuluvat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 ("Määräys") artiklan 19(5) soveltamisalaan tai (iii) korkean nettoarvon yhtiöille ja muille henkilöille, joille nämä voidaan laillisesti tiedottaa, jotka kuuluvat Määräyksen artiklan 49(2) (a) – (d) kohdan soveltamisalaan (kaikki sellaiset henkilöt, joihin on viitattu yllä kohdissa (i), (ii) ja (iii) yhdessä "relevantit henkilöt"). Kaikki pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset tällaisten arvopaperien ostamisesta tai muusta hankkimisesta tehdään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja:  Mikko Kettunen, talousjohtaja, puh. 050 3477462, mikko.kettunen@caverion.com
Tilaa tiedotteet: