07.02.2018 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2017

Käännevaihe ja uusi strategia luovat suuntaa tulevaisuudelle

1.10.–31.12.2017 

 • Liikevaihto: 590,3 (606,0) milj. euroa.
 • Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja: 3,7 (-10,5) milj. euroa eli 0,6 (-1,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Käyttökate: 8,6 (-22,2) milj. euroa eli 1,5 (-3,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Vapaa kassavirta: 82,0 (28,0) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: -0,03 (-0,17) euroa osakkeelta.

1.1.–31.12.2017

 • Tilauskanta: 1 491,0 (1 408,1) milj. euroa.
 • Liikevaihto: 2 282,8 (2 364,1) milj. euroa.
 • Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja: 18,3 (15,6) milj. euroa eli 0,8 (0,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Käyttökate: 11,0 (-11,4) milj. euroa eli 0,5 (-0,5) prosenttia liikevaihdosta. 
 • Käyttöpääoma: 6,1 (-2,6) milj. euroa.
 • Vapaa kassavirta: -8,5 (-72,1) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: -0,19 (-0,25) euroa osakkeelta.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

AVAINLUVUT

Milj. e  10–12/17 10–12/16 Muutos 1–12/17 1–12/16 Muutos
Tilauskanta 1 491,0 1 408,1 5,9 %
Liikevaihto  590,3 606,0 -2,6 % 2 282,8 2 364,1 -3,4 %
Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja 3,7 -10,5 18,3 15,6 17,5 %
Käyttökateprosentti ilman uudelleenjärjestelykuluja, % 0,6 -1,7 0,8 0,7
Käyttökate  8,6 -22,2 11,0 -11,4
Käyttökateprosentti, %  1,5 -3,7 0,5 -0,5
Liikevoitto  0,8 -29,2 -19,3 -40,8 52,7 %
Liikevoittoprosentti, %  0,1 -4,8 -0,8 -1,7
Tilikauden tulos -2,6 -21,7 88,2 % -20,9 -31,7 34,2 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e -0,03 -0,17 83,9 % -0,19 -0,25 25,3 %
Vapaa kassavirta 82,0 28,0 192,9 % -8,5 -72,1 88,2 %
Käyttöpääoma  6,1 -2,6
Korollinen nettovelka  64,0 145,5 -56,0 %
Velkaantumisaste, %  24,4 78,7
Henkilöstö kauden lopussa  16 216 16 913 -4,1 %

OSINGONJAKOEHDOTUS 

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2017.

Toimitusjohtaja Ari Lehtorannan kommentti 

“Caverionin käänneohjelma jatkui vuonna 2017. Käyttökatteemme ilman uudelleenjärjestelykuluja parani 18,3 (15,6) milj. euroon vuonna 2017. Vuoden tuloksemme oli kaukana tyydyttävästä. Vaikka jatkoimme lukuisten korjaavien toimenpiteiden toteuttamista projektiliiketoimintamme suorituskyvyn parantamiseksi, meidän täytyi tehdä alaskirjauksia ja negatiivisia ennustemuutoksia useisiin vanhempiin projekteihin. Vuoden aikana osoittautui, että vaikka uudemmat projektimme suoriutuvat jo paremmin, kestää jonkin aikaa ennen kuin korjaustoimenpiteidemme vaikutukset näkyvät paremmin tuloksessamme. Samalla ryhdyimme rakentamaan uutta, vahvempaa Caverionia ja toteuttamaan “Kunnossa kasvuun” -strategiaamme, joka ohjaa meitä tulevaisuuteen.

Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä jatkoimme valikoivaa lähestymistapaamme Projektit-liiketoiminnassa ja Palvelut-liiketoimintamme edelleen vahvistamista. Käyttökatteemme ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 3,7 (-10,5) milj. euroa. Tulokseen vaikuttivat edelleen 5,7 (39,9) milj. euron projektialaskirjaukset ja muut kertaluonteiset kulut, joista esimerkkinä asianajokulut riskiprojektien sopimiseen liittyen, sekä ydinliiketoimintaan kuulumattoman Krantz-tuotemerkin alaisen tuoteliiketoiminnan myyntiin liittyvä myyntivoitto. Tulokseen vaikuttivat myös negatiiviset ennustemuutokset muissa vanhemmissa projekteissa ja varovaisempi liikevaihdon tuloutuksemme projektien muutostöiden osalta. Projektit-liiketoimintayksikön tulos oli heikko. Toisaalta Palvelut-liiketoimintayksikkö paransi entisestään suoritustaan.

Caverionin liikevaihto oli 590,3 (606,0) milj. euroa vuoden 2017 viimeisellä vuosineljänneksellä. Palvelut-liiketoiminta kasvoi 4,1 prosenttia tavoitteemme mukaisesti. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 10,1 prosenttia valikoivamman projektiliiketoiminnan tarjoustoimintamme vuoksi. Palveluiden kasvun seurauksena Q4-tilauskantamme oli paras koskaan. Palveluiden tilauskantamme kasvoi 18,5 prosentilla edellisvuoteen verrattuna, kun taas Projekteissa tilauskanta laski 2,8 prosenttia. Tarjoustoiminnan valikoivuuden lisäksi suljimme useita heikosti suoriutuvia projektiyksiköitä vuoden aikana. Tämä on osa strategista muutostamme. Liikevaihtomme oli 2 282,8 (2 364,1) milj. euroa vuonna 2017. 

Divisioonista Tanska-Norja paransi suoritustaan neljännellä vuosineljänneksellä. Suomen ja Itävallan divisioonat paransivat myös edelleen tulostaan. Teollisuuden ratkaisuiden tulos parani vähitellen aikaisemmista vuosineljänneksistä. Saksassa tulos oli positiivinen Krantzin myyntivoiton seurauksena, kun taas alla oleva tulos oli edelleen negatiivinen projektialaskirjausten ja negativiisten ennustemuutosten seurauksena. Ruotsi paransi olennaisesti suoritustaan, mutta tulos säilyi negatiivisena. 

Noin kolmannes projektitilauskantamme projekteista on aloitettu vuonna 2016 tai aikaisemmin ja joitakin riskejä on edelleen jäljellä siihen asti, että nämä projektit on saatettu päätökseen. Uskomme kuitenkin, että jäljellä olevat projektiriskit liittyvät pääosin kolmeen päättyneeseen Suureen projektiin Teollisuuden ratkaisuissa. Niiden vaikutukset tullaan raportoimaan erikseen kohdassa ”Vertailtavuuteen vaikuttavat erät”. Projektiliiketoiminnan tulisi parantaa merkittävästi tulostaan vuonna 2018.

Saavutimme edelleen säästöjä tehdyistä saneeraustoimista sekä säästöjä kiinteistä kuluista. Tammi–joulukuussa henkilöstökulumme laskivat 4,9 prosenttia ja liiketoiminnan muut kulut 4,6 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä on tyydyttävää huomioiden sen, että meillä on samanaikaisesti ollut myös käänneohjelmaamme liittyviä kertaluonteisia kuluja.  

Parantunut taloudellinen asemamme oli yksi neljännen vuosineljänneksen kohokohdista. Kassavirtamme ja käyttöpääomamme parantuivat oleellisesti. Pystyimme esimerkiksi vapauttamaan kassaa tekemällä tärkeän sovintosopimuksen Berliinin lentokentän projektiin liittyen. Sopimuksessa sovimme kaikista projektin muutostöistä tähän mennessä ja samalla projektin loppuun saattamisesta. Vapaa kassavirtamme oli 82,0 (28,0) milj. euroa. Käyttöpääomamme laski 6,1 milj. euroon kolmannen neljänneksen lopun 75,7 milj. euron tasolta. Nettovelkamme laski 64,0 (145,5) milj. euroon ja velkaantumisaste 24,4 (78,7) prosenttiin. Olen tyytyväinen parantuneesta kassavirrasta, sillä se on hyvä mittari alla olevan liiketoiminnan suunnalle.

Edistimme uuden strategiamme toteutusta, erityisesti “Huippusuoritus kaikilla tasoilla” –painopisteemme (Must-Win) toimenpiteitä. Tässä ohjelmassa on erilaisia suorituksen johtamisen osa-alueita, jotka koskettavat kaikkia toimintamme keskeisiä alueita. Päähuomiomme on tämän painopisteen toteuttamisessa strategiamme “Kuntoon”-vaiheen aikana. Kehitämme myös edelleen tarjoomamme palveluissa ja digitaalisissa ratkaisuissa.

Vuotta 2018 ajatellen markkinaympäristömme on edelleen suotuisa. Samalla asiakastyytyväisyytemme on parantunut, henkilöstömme saa hyvää palautetta osaamisestaan ja palveluasenteestaan ja uudistunut johtoryhmämme on valmiina ottamaan seuraavat tärkeät asekeleet kannattavuutemme parantamiseksi.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät 

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennetuissa ympäristöissä, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina.

Palvelut

Palveluiden taustalla olevan kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palvelujen tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon sekä huollon ja kunnossapidon ulkoistuksissa erityisesti julkishallinnossa, teollisuudessa ja energiasektorilla.

Projektit

Projektien markkinoiden odotetaan pysyvän hyvinä. Hyvän kysynnän odotetaan jatkuvan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Hintakilpailun odotetaan kuitenkin pysyvän tiukkana. Alhaisen korkotason ja rahoituksen saatavuuden odotetaan tukevan investointeja. Talotekniikan suunnittelua ja toteutusta sisältävien kokonaistoimitusten kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti suurissa ja teknisesti vaativissa projekteissa. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ovat merkittäviä markkinoiden kehitystä tukevia tekijöitä.

Käänneohjelma ‒ Käyttökatteeseen ja liikevoittoon vaikuttavat erät*

Milj. e  10–12/17 10–12/16 1–12/17 1–12/16
Käyttökate  8,6 -22,2 11,0 -11,4
Käyttökateprosentti, %  1,5 -3,7 0,5 -0,5
Kauden käyttökatteeseen ja liikevoittoon vaikuttavat erät 
-  Projektien alaskirjaukset**  5,7 39,9 31,2  59,0
-  Uudelleenjärjestelykulut  -4,9 11,7 7,3  26,9

*Ei sisällä erääntyneisiin myyntisaamisiin ja käyttöasteeseen liittyvien riskien vaikutusta vuonna 2017.

** Projektien alaskirjausten luvut vuosina 2017 ja 2016 eivät ole täysin vertailukelpoisia. Projektien alaskirjaukset vuonna 2017 sisältävät ainoastaan kustannusarvioiden tarkistuksia, kustannusarvioiden ylityksiä ja varausten lisäyksiä etukäteen määritellyltä riskiprojektilistalta.

Tulosohjeistus vuodelle 2018 

Caverion arvioi, että konsernin liikevaihto laskee edellisvuoteen verrattuna vuonna 2018 (2017: 2 282,8 milj. euroa). Caverion arvioi, että konsernin oikaistu käyttökate yli kaksinkertaistuu vuonna 2018 (2017: 22,3 milj. euroa).

Oikaistu käyttökate = Käyttökate ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailtavuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia eriä tai liiketoimia, jotka ovat merkittäviä Caverionin taloudellisen kehityksen ymmärtämiselle vertailtaessa nykyistä kautta edellisiin kausiin. Nämä erät voivat sisältää (1) myyntivoittoja ja –tappioita divestoinneista; (2) alaskirjauksia, kuluja ja/tai tuottoja erikseen tunnistetuista riskiprojekteista; (3) uudelleenjärjestelykuluja ja (4) muita eriä, jotka Caverionin johdon arvion mukaan eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Vuonna 2018 merkittävät riskiprojektit sisältävät kolme päättynyttä Suurta projektia Teollisuuden ratkaisuissa. Caverion tulee raportoimaan näiden taloudelliset vaikutukset erikseen kohdassa ”Vertailtavuuteen vaikuttavat erät”. Oikaistu käyttökateluku vuodelle 2017 on laskettu vastaavasti.

Oikaistu käyttökate ‒ Vertailtavuuteen vaikuttavat erät 

Milj. e  1–12/17
Käyttökate  11,0
Käyttökateprosentti, %  0,5
Käyttökatteeseen vaikuttavat erät 
-  Alaskirjaukset, kulut ja tuotot erikseen tunnistetuista riskiprojekteista 16,3
-  Uudelleenjärjestelykulut  7,3
-  Myyntivoitot ja –tappiot divestoinneista  -12,3
Oikaistu käyttökate  22,3
Oikaistu käyttökateprosentti, %  1,0

Caverionin nykyinen tulosohjeistus vuodelle 2018 perustuu tilinpäätöksen päivämääränä voimassa oleviin IFRS-standardeihin. Uusien, 1.1.2018 voimaan tulleiden IFRS 15 –laskentaperiaatteiden noudattamisen seurauksena Caverionin liikevaihdon tuloutus muuttuu vuonna 2018. IFRS 15:n vaikutuksilla oikaistut luvut vuodelle 2017 julkaistaan maaliskuussa 2018. Samassa yhteydessä Caverion päivittää tulosohjeistuksensa IFRS 15:n mukaiseksi.

Caverion soveltaa liikevaihtonsa tulosohjeistuksessa seuraavaa ohjeistusterminologiaa.

Positiivinen muutos  Alaraja Yläraja
% %
Kasvaa 0 %
Negatiivinen muutos Alaraja Yläraja
% %
Laskee 0 %

Caverion soveltaa oikaistun käyttökatteensa tulosohjeistuksessa seuraavaa ohjeistusterminologiaa, jonka lisäksi huomioidaan +/- 2 prosenttiyksikön vaihteluväli esitettyihin rajoihin.

Positiivinen muutos  Alaraja Yläraja
% %
Edellisen vuoden tasolla -5 % 5 %
Kasvaa 5 % 30 %
Kasvaa merkittävästi 30 % 100 %
Kaksinkertaistuu 100 %
Negatiivinen muutos Alaraja Yläraja
% %
Laskee -30 % -5 %
Laskee merkittävästi -30 %

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI 

Tilinpäätöstiedotteesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus keskiviikkona 7.2.2018 klo 11 Suomen aikaa Hotelli Glo Kluuvissa (VideoWall-sali), Kluuvikatu 4, 2. kerros, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuutta voi seurata myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0361 viimeistään klo 10.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on ”5038191 / Caverion”. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2018 

Vuosikertomus, joka sisältää vuoden 2017 tilinpäätöksen, julkaistaan Caverionin verkkosivuilla ja IR App -sovelluksessa suomeksi ja englanniksi viimeistään viikolla 9 helmikuussa 2018. Osa-/puolivuosikatsaukset julkaistaan 24.4., 25.7. ja 25.10.2018.

Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App -sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

CAVERION OYJ

 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi


Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat: Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: