21.03.2018 Pörssitiedote

Caverion julkistaa IFRS 15:n vaikutuksilla oikaistut luvut vuodelle 2017 sekä IFRS 15:n mukaisen tulosohjeistuksen vuodelle 2018

Caverion julkistaa IFRS 15:n vaikutuksilla oikaistut luvut ja oikaistun käyttökatteen neljännesvuosittain vuodelle 2017 sekä IFRS 15:n mukaisen tulosohjeistuksen vuodelle 2018

Uusien, 1.1.2018 voimaan tulleiden IFRS 15 -laskentaperiaatteiden takautuvan noudattamisen seurauksena Caverionin liikevaihdon tuloutus muuttuu. Samassa yhteydessä Caverion päivittää tulosohjeistuksensa vuodelle 2018 IFRS 15:n mukaiseksi.

IFRS 15 -standardi edellyttää muuttuvan kauppahinnan osuuden tulouttamista ainoastaan siinä määrin kuin on erittäin todennäköistä, ettei tuloutusta tarvitse peruuttaa. Aikaisempien tuloutusstandardien mukaisesti muuttuva kauppahinta tuloutettiin, kun sen toteutuminen arvioitiin todennäköiseksi. Näin ollen liikevaihtoa tuloutetaan muuttuvan kauppahinnan osalta IFRS 15:n mukaan varovaisemmin kuin aikaisempien tuloutusstandardien perusteella.

IFRS 15:n vaikutuksilla oikaistut vertailukelpoiset avainluvut vuodelle 2017 on esitetty alla olevassa taulukossa. Oikaistuja lukuja ei ole tilintarkastettu. Caverion raportoi tuloksensa IFRS 15:n mukaisesti alkaen tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksesta, joka julkistetaan 24.4.2018. Lisäksi Caverion esittää alla myös oikaistun käyttökatteen neljännesvuosittain tilikaudella 2017.

AVAINLUVUT IFRS 15 VAIKUTUKSILLA OIKAISTUNA

Milj. e  12/16 1–3/17 4–6/17 7–9/17 10–12/17 1–12/17
Liikevaihto  574,6 563,3 545,6 592,3 2 275,8
Oikaistu käyttökate   7,8 4,5 18,8 -5,2 25,8
Oikaistu käyttökateprosentti, %  1,4 0,8 3,4 -0,9 1,1
Käyttökate  -2,0 -14,1 9,6 10,3 3,8
Käyttökateprosentti, %  -0,3 -2,5 1,8 1,7 0,2
Liikevoitto  -9,6 -21,6 2,2 2,5 -26,6
Liikevoittoprosentti, %  -1,7 -3,8 0,4 0,4 -1,2
Tilikauden tulos  -9,5 -16,8 0,7 -1,4 -27,0
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e  -0,08 -0,14 0,00 -0,02 -0,24
Käyttöpääoma  -32,3 -21,3 -8,6 37,0 -30,8 -30,8
Oma pääoma  163,9 155,0 236,3 237,4 235,6 235,6
Omavaraisuusaste, % 16,9 16,7 25,8 24,8 25,8 25,8
Velkaantumisaste, %  88,8 106,4 41,7 59,5 27,2 27,2

AIKAISEMMIN RAPORTOIDUT AVAINLUVUT

Milj. e  12/16 1–3/17 4–6/17 7–9/17 10–12/17 1–12/17
Liikevaihto  582,3 565,1 545,1 590,3 2 282,8
Oikaistu käyttökate   8,2 4,2 16,9 -6,9 22,3
Oikaistu käyttökateprosentti, %  1,5 0,8 3,1 -1,2 1,0
Käyttökate  6,8 -13,0 8,7 8,6 11,0
Käyttökateprosentti, %  1,2 -2,3 1,6 1,5 0,5
Liikevoitto  -0,8 -20,5 1,2 0,8 -19,3
Liikevoittoprosentti, %  -0,1 -3,6 0,2 0,1 -0,8
Tilikauden tulos  -2,5 -15,9 0,1 -2,6 -20,9
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e  -0,02 -0,13 -0,01 -0,03 -0,19
Käyttöpääoma  -2,6 17,3 31,0 75,7 6,1 6,1
Oma pääoma  185,0 183,0 265,2 265,8 262,7 262,7
Omavaraisuusaste, % 18,7 19,2 28,1 27,0 27,9 27,9
Velkaantumisaste, %  78,7 90,1 37,2 53,2 24,4 24,4

IFRS 15 -laskentaperiaatteiden käyttöönotolla on liikevaihtoon -7,0 milj. euron negatiivinen vaikutus ja käyttökatteeseen ja liikevoittoon -7,3 milj. euron negatiivinen vaikutus tilikaudella 2017. Konsernin omavaraisuusaste laskee 27,9 prosentista 25,8 prosenttiin ja velkaantumisaste nousee 24,4 prosentista 27,2 prosenttiin 31. joulukuuta 2017. Negatiivinen vaikutus konsernin kertyneisiin voittovaroihin on 27,2 milj. euroa 31. joulukuuta 2017.

Muutoksen vaikutus tilikauden 2016 omaan pääomaan on -21,0 milj. euroa. Omavaraisuusaste 31. joulukuuta 2016 laskee 18,7 prosentista 16,9 prosenttiin ja velkaantumisaste nousee 78,7 prosentista 88,8 prosenttiin.

IFRS 15:n perusteella päivitetty tulosohjeistus vuodelle 2018: 

Caverion arvioi, että konsernin liikevaihto laskee edellisvuoteen verrattuna vuonna 2018 (2017: 2 275,8 milj. euroa). Caverion arvioi, että konsernin oikaistu käyttökate yli kaksinkertaistuu vuonna 2018 (2017: 25,8 milj. euroa). 

Oikaistu käyttökate = Käyttökate ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailtavuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia eriä tai liiketoimia, jotka ovat merkittäviä Caverionin taloudellisen kehityksen ymmärtämiselle vertailtaessa nykyistä kautta edellisiin kausiin. Nämä erät voivat sisältää (1) myyntivoittoja ja –tappioita divestoinneista; (2) alaskirjauksia, kuluja ja/tai tuottoja erikseen tunnistetuista riskiprojekteista; (3) uudelleenjärjestelykuluja ja (4) muita eriä, jotka Caverionin johdon arvion mukaan eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Vuonna 2018 merkittävät riskiprojektit sisältävät kolme päättynyttä Suurta projektia Teollisuuden ratkaisuissa. Caverion tulee raportoimaan näiden taloudelliset vaikutukset erikseen kohdassa ”Vertailtavuuteen vaikuttavat erät”. Oikaistu käyttökateluku vuodelle 2017 on laskettu vastaavasti.

Oikaistu käyttökate ‒ Vertailtavuuteen vaikuttavat erät

Milj. e  1–12/17
Käyttökate  3,8
Käyttökateprosentti, %  0,2
Käyttökatteeseen vaikuttavat erät 
-  Alaskirjaukset, kulut ja tuotot erikseen tunnistetuista riskiprojekteista 27,1
-  Uudelleenjärjestelykulut  7,3
-  Myyntivoitot ja –tappiot divestoinneista  -12,3
Oikaistu käyttökate  25,8
Oikaistu käyttökateprosentti, %  1,1

Aikaisempi tulosohjeistus vuodelle 2018: 

Caverion arvioi, että konsernin liikevaihto laskee edellisvuoteen verrattuna vuonna 2018 (2017: 2 282,8 milj. euroa). Caverion arvioi, että konsernin oikaistu käyttökate yli kaksinkertaistuu vuonna 2018 (2017: 22,3 milj. euroa).

Oikaistu käyttökate = Käyttökate ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailtavuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia eriä tai liiketoimia, jotka ovat merkittäviä Caverionin taloudellisen kehityksen ymmärtämiselle vertailtaessa nykyistä kautta edellisiin kausiin. Nämä erät voivat sisältää (1) myyntivoittoja ja –tappioita divestoinneista; (2) alaskirjauksia, kuluja ja/tai tuottoja erikseen tunnistetuista riskiprojekteista; (3) uudelleenjärjestelykuluja ja (4) muita eriä, jotka Caverionin johdon arvion mukaan eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Vuonna 2018 merkittävät riskiprojektit sisältävät kolme päättynyttä Suurta projektia Teollisuuden ratkaisuissa. Caverion tulee raportoimaan näiden taloudelliset vaikutukset erikseen kohdassa ”Vertailtavuuteen vaikuttavat erät”. Oikaistu käyttökateluku vuodelle 2017 on laskettu vastaavasti.

Oikaistu käyttökate ‒ Vertailtavuuteen vaikuttavat erät

Milj. e  1–12/17
Käyttökate  11,0
Käyttökateprosentti, %  0,5
Käyttökatteeseen vaikuttavat erät 
-  Alaskirjaukset, kulut ja tuotot erikseen tunnistetuista riskiprojekteista 16,3
-  Uudelleenjärjestelykulut  7,3
-  Myyntivoitot ja –tappiot divestoinneista  -12,3
Oikaistu käyttökate  22,3
Oikaistu käyttökateprosentti, %  1,0

Caverion soveltaa liikevaihtonsa tulosohjeistuksessa seuraavaa ohjeistusterminologiaa.

Positiivinen muutos  Alaraja Yläraja
  % %
Kasvaa 0 %
Negatiivinen muutos Alaraja Yläraja
  % %
Laskee 0 %

Caverion soveltaa oikaistun käyttökatteensa tulosohjeistuksessa seuraavaa ohjeistusterminologiaa, jonka lisäksi huomioidaan +/- 2 prosenttiyksikön vaihteluväli esitettyihin rajoihin.

Positiivinen muutos  Alaraja Yläraja
  % %
Edellisen vuoden tasolla -5 % 5 %
Kasvaa 5 % 30 %
Kasvaa merkittävästi 30 % 100 %
Kaksinkertaistuu 100 %
Negatiivinen muutos Alaraja Yläraja
  % %
Laskee -30 % -5 %
Laskee merkittävästi -30 %

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat: Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: