15.06.2018 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n osakeannin toteuttaminen ja tulos

Caverion Oyj (”Caverion” tai ”Yhtiö”) suuntaa Yhtiön 9 524 000 uuden osakkeen (”Osakkeet”) osakeannin (”Osakeanti”) institutionaalisille sijoittajille. Osakeanti toteutettiin Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen ja OP Yrityspankki Oyj:n (”Nordea” ja ”OP”) järjestämässä nopeutetussa tarjousmenettelyssä (ns. accelerated book-building).

Yhtiön hallitus hyväksyi Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt Osakkeiden merkinnät kokouksessaan 14.6.2018. Osakkeet tarjottiin institutionaalisille sijoittajille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, ja noin 17 prosenttia Osakkeista allokoitiin kansainvälisille sijoittajille. Suunnatun osakeannin ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Osakkeiden merkintähinta Osakeannissa oli 6,30 euroa Osakkeelta, ja Yhtiön Osakeannilla keräämät varat ennen palkkioita ja kuluja ovat 60 001 200,00 euroa. Osakkeiden merkintähinta oli noin 6,5 prosenttia alhaisempi kuin Yhtiön osakkeen päätöskurssi 14.6.2018. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

“Olen tyytyväinen Osakeantimme vahvaan sijoittajakysyntään. Osakeannilla kerätyt varat ovat tärkeitä strategisen joustavuutemme vahvistamiseksi ja tukevat strategiamme sujuvaa toteutusta jatkossa”, sanoo Caverionin talousjohtaja Martti Ala-Härkönen.

Osakeannin yhteydessä Yhtiö on antanut niin sanotun lock-up-sitoumuksen, jonka mukaisesti se on tavanomaisin poikkeuksin sitoutunut olemaan laskematta liikkeeseen ja myymättä Yhtiön osakkeita 180 päivän ajan Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Osakeannissa merkityt 9 524 000 Osaketta vastaavat noin 7,36 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä välittömästi ennen Osakeantia. Yhtiön liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärä Osakeannin jälkeen on 138 920 092 osaketta ja ulkona olevien osakkeiden määrä on 135 655 641 osaketta. Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 18.6.2018. Yhtiö aikoo jättää hakemuksen Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle (”Nasdaq Helsinki”). Kaupankäynnin Osakkeilla Nasdaq Helsingissä odotetaan alkavan arviolta 19.6.2018.

Osakeannin pääjärjestäjinä toimivat Nordea ja OP. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

CAVERION OYJ

Hallitus


Liite: SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT 

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI JAPANISSA.

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä tarjous ostaa, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettua arvopapereiden myyntiä myöskään tapahdu sellaisissa valtioissa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä, rekisteröintipoikkeusta tai hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla.

Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten kuin Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Yleisöllä ei ole oikeutta osallistua tarjousprosessiin. Tämä tiedote on suunnattu (A) Euroopan talousalueella ainoastaan henkilöille, jotka ovat kokeneita sijoittajia Euroopan unionin direktiivin (2003/71/EY) 2(1)(e) artiklan määritelmän ja kussakin relevantissa jäsenvaltiossa täytäntöönpannun lainsäädännön mukaisesti, ja (B) Isossa-Britanniassa ainoastaan kokeneille sijoittajille, jotka ovat (i) ammattimaisia sijoittajia Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2) mukaisia korkean varallisuustason omaavia tahoja (”high net worth companies, unincorporated associations, etc”) (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Nordea ja OP toimivat Osakeannissa ainoastaan Caverionin eivätkä kenenkään muun lukuun eivätkä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä. Nordea ja OP eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Caverionille eivätkä anna Osakeantiin tai muihin tässä tiedotteessa viitattuihin asioihin liittyviä neuvoja.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat:  Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com 
Tilaa tiedotteet: