25.07.2018 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2018

Caverion Oyj:n Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2018

Toiminnan parantaminen jatkuu ja Q2-liikevaihto hieman viime vuotta parempi – Riskitaso matalampi jatkossa

1.4.–30.6.2018

 • Liikevaihto: 564,8 (563,3) milj. euroa.
 • Oikaistu käyttökate: 12,9 (4,5) milj. euroa eli 2,3 (0,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Käyttökate: -31,7 (-14,1) milj. euroa eli -5,6 (-2,5) prosenttia liikevaihdosta, vaikutusta Saksan 40,8 milj. euron kilpailuoikeudellisella sakolla ja siihen liittyvillä kuluilla.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: -0,32 (-0,14) euroa osakkeelta.
 • Nettovelat/Käyttökate*: 0.2x (3.4x).
 • 60 milj. euron osakeanti toteutettiin kesäkuussa strategisen joustavuuden tueksi.

1.1.–30.6.2018

 • Liikevaihto: 1 091,6 (1 138,0) milj. euroa.
 • Oikaistu käyttökate: 23,9 (12,3) milj. euroa eli 2,2 (1,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Käyttökate: -21,8 (-16,1) milj. euroa eli -2,0 (-1,4) prosenttia liikevaihdosta, vaikutusta Saksan 40,8 milj. euron kilpailuoikeudellisella sakolla ja siihen liittyvillä kuluilla.
 • Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 4,9 (-38,1) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: -0,31 (-0,22) euroa osakkeelta.
 • Tulosohjeistus vuodelle 2018 muuttumaton

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu. Vuoden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15:n vaikutuksilla.

* Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

AVAINLUVUT

Milj. e  4–6/18 4–6/17 Muutos 1–6/18 1–6/17 Muutos 1–12/17
Tilauskanta 1 596,8 1 512,7 5,6 % 1 596,8 1 512,7 5,6 % 1 491,0
Liikevaihto  564,8 563,3 0,3 % 1 091,6 1 138,0 -4,1 % 2 275,8
Oikaistu käyttökate 12,9 4,5 185,9 % 23,9 12,3 94,3 % 25,8
Oikaistu käyttökateprosentti, % 2,3 0,8 2,2 1,1 1,1
Käyttökate  -31,7 -14,1 -21,8 -16,1 3,8
Käyttökateprosentti, %  -5,6 -2,5 -2,0 -1,4 0,2
Liikevoitto -38,7 -21,6 -35,3 -31,3 -26,6
Liikevoittoprosentti, %  -6,9 -3,8 -3,2 -2,7 -1,2
Tilikauden tulos -39,7 -16,8 -37,6 -26,3 -27,0
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e -0,32 -0,14 -0,31 -0,22 -0,24
Operatiivinen kassavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
-15,0 -25,9 4,9 -38,1 -8,7
Käyttöpääoma -57,2 -8,6 -30,8
Korollinen nettovelka 10,2 98,6 -89,6 % 64,0
Nettovelat/Käyttökate* 0,2 3,4  2,9
Velkaantumisaste, %  3,9 41,7 27,2
Omavaraisuusaste, % 28,2 25,8 25,8
Henkilöstö kauden lopussa  15 751 16 750 -6,0 % 16 216

* Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja: 

“Strategiamme ”Kuntoon”-vaiheen toteutuksen tulokset näkyivät edelleen vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä. Oikaistu käyttökatteemme parani edelleen selvästi, vaikka kauteen vaikuttivatkin tietyt projektien alaskirjaukset vanhoista projekteista sekä kertaluonteiset juridiset ja strategiaan liittyvät kustannukset. Vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä oikaistu käyttökatteemme parani 12,9 (4,5) milj. euroon. Molemmat liiketoimintayksiköt paransivat suhteellista kannattavuuttaan ja Projektit-liiketoimintamme saavutti nollatuloksen. Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oikaistu käyttökatteemme parani 23,9 (12,3) milj. euroon. Olen tyytyväinen, että onnistuimme vuosineljänneksellä sopimaan joitakin suurimpia vanhoja projektivaateitamme, joista yksi koski suurta Teollisuuden ratkaisujen projektia. Tämän seurauksena riskiasemamme vanhoissa projekteissa pieneni. 

Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli -15,0 (-25,9) milj. euroa toisella vuosineljänneksellä kausiluonteisuudesta johtuen. Nettovelat/Käyttökate-suhdelukumme parani tasolle 0,2 lainapankkiemme kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. 

Jatkoimme Palvelut-liiketoimintamme vahvistamista ja valikoivaa lähestymistapaamme Projektit-liiketoiminnassamme. Liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 564,8 (563,3) milj. euroa, kasvua 0,3 prosenttia tai kasvua 2,1 prosenttia paikallisissa valuutoissa mitattuna. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia tai 6,4 prosenttia paikallisissa valuutoissa mitattuna. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 4,0 prosenttia tai 2,5 prosenttia paikallisissa valuutoissa mitattuna. Olen tyytyväinen, että vaikka jatkoimme valikoivuuttamme Projektit-liiketoiminnassamme, pystyimme pysäyttämään liikevaihtomme laskun Palvelut-liiketoimintamme hyvän suorituksen vuoksi.

Useimmissa divisioonissa kannattavuus ja kassavirta kehittyivät myönteisesti toisella vuosineljänneksellä. Ruotsi ja Teollisuuden ratkaisut paransivat tulostaan olennaisesti viime vuoteen verrattuna. Suomi, Norja ja Itävalta tekivät edelleen hyvää tulosta.

Tärkeä tapahtuma tällä vuosineljänneksellä oli, että Caverion pääsi osaltaan sovintoon Saksan liittovaltion kilpailuviraston (Bundeskartellamt) kanssa kartelliasiassa, jota viranomainen on tutkinut vuodesta 2014. Caverion Deutschland GmbH:lle määrättiin 40,8 milj. euron kilpailuoikeudellinen sakko. Sakko kirjattiin kuluksi toisella vuosineljänneksellä ja se maksetaan kolmannella vuosineljänneksellä. Olen tyytyväinen, että tämä nimenomainen asia on nyt takanamme ja voimme mennä eteenpäin. Vahvistimme kaudella myös onnistuneesti rahoitusasemaamme yhteensä 60 milj. euron suunnatulla osakeannilla. Annilla kerätyt varat vahvistavat strategista joustavuuttamme ja mahdollistavat strategiamme sulavan toteutuksen jatkossa. Tämä käsittää investointeja digitalisaatioon ja mahdollisia pienehköjä yritysostoja avainalueilla Palveluissa.

Strategiamme perustana on tarjota asiakkaillemme korkeaa arvoa erinomaisen asiakaskokemuksen kautta. Samalla jatkamme edelleen “Huippusuoritus kaikilla tasoilla” –painopisteemme (Must-Win) huolellista toteutusta, joka on toiminnamme kehityksen kannalta keskeisessä asemassa. Suunnittelemme toimintojemme edelleen tehostamista tietyissä divisioonissa vuoden 2018 toisen vuosipuoliskon aikana, mikä on osa ”Kuntoon”-ohjelmaamme ja strategista muutosta. Vahvistettu taseemme mahdollista siirtymisen vähitellen kohti Kasvuun-vaihetta. Vähentyneen riskitason seurauksena olemme vakaamalla polulla kohti kannattavuutemme parantamista tulevaisuudessa.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisen osavuosikatsauksen jälkeen.

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennetuissa ympäristöissä, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina.

Palvelut

Palveluiden taustalla olevan kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palvelujen ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon sekä huollon ja kunnossapidon ulkoistuksissa erityisesti julkishallinnossa, teollisuudessa ja energiasektorilla.

Projektit

Projektien markkinoiden odotetaan pysyvän hyvinä. Hyvän kysynnän odotetaan jatkuvan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Hintakilpailun odotetaan kuitenkin pysyvän tiukkana. Alhaisen korkotason ja rahoituksen saatavuuden odotetaan tukevan investointeja. Talotekniikan suunnittelua ja toteutusta sisältävien kokonaistoimitusten kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti suurissa ja teknisesti vaativissa projekteissa. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ovat merkittäviä markkinoiden kehitystä tukevia tekijöitä.

Tulosohjeistus vuodelle 2018

Caverionin tulosohjeistus vuodelle 2018 on muuttumaton: ”Caverion arvioi, että konsernin liikevaihto laskee edellisvuoteen verrattuna vuonna 2018 (2017: 2 275,8 milj. euroa). Caverion arvioi, että konsernin oikaistu käyttökate yli kaksinkertaistuu vuonna 2018 (2017: 25,8 milj. euroa).”

Oikaistu käyttökate = Käyttökate ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailtavuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia eriä tai liiketoimia, jotka ovat merkittäviä Caverionin taloudellisen kehityksen ymmärtämiselle vertailtaessa nykyistä kautta edellisiin kausiin. Nämä erät voivat sisältää (1) myyntivoittoja ja –tappioita divestoinneista; (2) alaskirjauksia, kuluja ja/tai tuottoja erikseen tunnistetuista riskiprojekteista; (3) uudelleenjärjestelykuluja ja (4) muita eriä, jotka Caverionin johdon arvion mukaan eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Vuonna 2018 merkittävät riskiprojektit sisältävät kolme päättynyttä Suurta projektia Teollisuuden ratkaisuissa. Caverion tulee raportoimaan näiden taloudelliset vaikutukset erikseen kohdassa ”Vertailtavuuteen vaikuttavat erät”. Oikaistut käyttökateluvut vuodelle 2017 on laskettu vastaavasti. Saksan kilpailuoikeudellinen sakko ja siihen liittyvät juridiset ja muut kulut luokitellaan ”vertailtavuuteen vaikuttavaksi eräksi” kategoriassa (4) eli ”muihin eriin, jotka Caverionin johdon arvion mukaan eivät liity normaaliin liiketoimintaan”.

Oikaistu käyttökate ‒ Vertailtavuuteen vaikuttavat erät

Milj. e  4–6/18 4–6/17 1–6/18 1–6/17 1–12/17
Käyttökate  -31,7 -14,1 -21,8 -16,1 3,8
Käyttökateprosentti, %  -5,6 -2,5 -2,0 -1,4 0,2
Käyttökatteeseen vaikuttavat erät 
-   Alaskirjaukset, kulut ja tuotot erikseen tunnistetuista riskiprojekteista 2,2  11,6  3,1 21,4 27,1
-   Uudelleenjärjestelykulut  1,1 7,0 1,2 7,0 7,3
-   Myyntivoitot ja –tappiot divestoinneista  -12,3
-   Muut erät* 41,3 41,3
Oikaistu käyttökate  12,9 4,5 23,9 12,3 25,8
Oikaistu käyttökateprosentti, %  2,3 0,8 2,2 1,1 1,1

* Sisältäen Saksan kilpailuoikeudellisen sakon ja siihen liittyvät juridiset ja muut kulut.

Caverion julkisti 21.3.2018 pörssitiedotteella IFRS 15:n vaikutuksilla oikaistut luvut ja oikaistun käyttökatteen neljännesvuosittain vuodelle 2017 sekä IFRS 15-luvuilla päivitetyn tulosohjeistuksen vuodelle 2018.

Caverion soveltaa liikevaihtonsa tulosohjeistuksessa seuraavaa ohjeistusterminologiaa.

Positiivinen muutos Alaraja Yläraja
% %
Kasvaa 0 %
Negatiivinen muutos Alaraja Yläraja
% %
Laskee 0 %

Caverion soveltaa oikaistun käyttökatteensa tulosohjeistuksessa seuraavaa ohjeistusterminologiaa, jonka lisäksi huomioidaan +/- 2 prosenttiyksikön vaihteluväli esitettyihin rajoihin.

Positiivinen muutos Alaraja Yläraja
% %
Edellisen vuoden tasolla -5 % 5 %
Kasvaa 5 % 30 %
Kasvaa merkittävästi 30 % 100 %
Kaksinkertaistuu 100 %
Negatiivinen muutos Alaraja Yläraja
% %
Laskee -30 % -5 %
Laskee merkittävästi -30 %

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Puolivuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus keskiviikkona 25.7.2018 klo 10 Suomen aikaa Hotelli Glo Kluuvissa (VideoWall-sali), Kluuvikatu 4, 2. kerros, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuutta voi seurata myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0361 viimeistään klo 9.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on ”7508671 / Caverion”. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2018

Osavuosikatsaus kolmannelta vuosineljännekseltä julkaistaan 25.10.2018. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App -sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat: Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: