24.04.2018 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2018

Caverion Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2018

Hyvä alku vuodelle – Toiminnan parantaminen alkaa tuottaa tuloksia

1.1.–31.3.2018

  • Liikevaihto: 526,8 (574,6) milj. euroa.
  • Oikaistu käyttökate: 10,9 (7,8) milj. euroa eli 2,1 (1,4) prosenttia liikevaihdosta.
  • Käyttökate: 9,9 (-2,0) milj. euroa eli 1,9 (-0,3) prosenttia liikevaihdosta.
  • Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 19,8 (-12,1) milj. euroa.
  • Kassakonversio (rullaava 12 kk): 148,2 (n.a) prosenttia.
  • Nettovelat/Käyttökate*: 1,8x (3,7x).
  • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,01 (-0,08) euroa osakkeelta.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

* Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

AVAINLUVUT

Milj. e  1–3/18 1–3/17 Muutos 1–12/17
Tilauskanta 1 540,0 1 543,5 -0,2 % 1 491,0
Liikevaihto  526,8 574,6 -8,3 % 2 275,8
Oikaistu käyttökate 10,9 7,8 40,9 % 25,8
Oikaistu käyttökateprosentti, % 2,1 1,4    1,1
Käyttökate  9,9 -2,0 3,8
Käyttökateprosentti, %  1,9 -0,3    0,2
Liikevoitto 3,4 -9,6 -26,6
Liikevoittoprosentti, %  0,7 -1,7    -1,2
Tilikauden tulos 2,2 -9,5 -27,0
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,01 -0,08 -0,24
Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja 19,8 -12,1 -8,7
Kassakonversio (rullaava 12 kk), % 148,2 n.a. n.a.
Käyttöpääoma -41,4 -21,3 -94,7 % -30,8
Korollinen nettovelka 47,2 164,9 -71,4 % 64,0
Nettovelat/Käyttökate* 1,8 3,7    2,9
Velkaantumisaste, %  19,4 106,4    27,2
Omavaraisuusaste, % 27,7 16,7    25,8
Henkilöstö kauden lopussa  15 687 16 679 -5,9 % 16 216

* Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja:

“Markkinatilanne kiinteistöteknisissä palveluissa on säilynyt hyvänä, ja vuosi 2018 on alkanut odotustemme mukaisesti. Strategiamme toteutus ”Kuntoon”-vaiheessa alkaa tuottaa tuloksia. Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä oikaistu käyttökatteemme parani 10,9 (7,8) milj. euroon ja käyttökatteemme 9,9 (-2,0) milj. euroon. Taloudellinen asemamme vahvistui. Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja kääntyi vahvasti positiiviseksi ja parani 19,8 (-12,1) milj. euroon. Lisäksi kassakonversiomme oli 148,2 prosenttia ja  nettovelat/Käyttökate parani tasolle 1,8x laskettuna lainapankkiemme kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. 

Jatkoimme valikoivaa lähestymistapaamme Projektit-liiketoiminnassamme ja Palvelut-liiketoimintamme vahvistamista. Liikevaihto laski odotusten mukaisesti. On huomionarvoista, että liikevaihtoon vaikuttivat myös negatiiviset valuuttakurssivaihtelut, pääsiäisen ajoitus ja Krantzin liiketoimintamme myynti vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Uudet tilaukset olivat hyvällä tasolla. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 1,4 prosenttia ja Projektit-liiketoiminnan liikevaihto 15,7 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa mitattuna Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi kuitenkin 1,4 prosenttia. Sekä Projektit- että Palvelut-liiketoimintayksikkö paransivat suoritustaan. Projektiliiketoiminnassa ei ollut lainkaan olennaisia ensimmäisen vuosineljänneksemme tulosta heikentäviä alaskirjauksia. Vaikka meillä on edelleen jäljellä tiettyjä projektiriskejä, odotan Projektit-liiketoiminnan parantavan merkittävästi tulostaan vuonna 2018.

Divisioonat edistyivät myös kaiken kaikkiaan hyvin. Kaikki divisioonat, joilla oli merkittäviä ongelmia vuonna 2017 (Ruotsi, Saksa ja Teollisuuden ratkaisut), paransivat kannattavuuttaan ja kassavirtaansa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Saksassa suoritus oli kuitenkin edelleen kaukana tyydyttävästä. Useimmissa muissa divisioonissa kehitys oli myönteistä. Suomi, Norja ja Itävalta tekivät edelleen hyvää tulosta ja Tanska paransi suoristustaan selvästi.

Toimintamme kehittämisessä keskeistä oli “Huippusuoritus kaikilla tasoilla” –painopisteemme (Must-Win) toteutus. Jatkoimme suorituksen johtamisen ohjelman ja sen neljän osa-alueen läpivientiä Palveluissa, Projekteissa, hankinnoissa ja materiaalilogistiikassa sekä kiinteissä kuluissa. Ohjelman päätavoitteena on parantaa olennaisesti toiminnallista tehokkuuttamme, asiakaslähtöisyyttämme, ketteryyttämme ja hallintajärjestelmiemme systemaattisuutta painottuen toiminnallisiin yksiköihin.

Jatkoimme samanaikaisesti “Parhaat ratkaisut” –painopisteemme edelleenkehittämistä kasvattamalla resurssointia palvelutarjontamme ja uusien digitaalisten palveluidemme vahvistamiseksi. Tätä ohjelmaa edistetään usealla eri painopistealueella vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Lisäksi jatkoimme “Erinomainen asiakaskokemus” – ja “Voittajajoukkue” -painopisteidemme toteuttamista.

Kun arvioi eteenpäin vuotta 2018, markkinaympäristö säilyy edelleen suotuisana. Asiakastyytyväisyytemme on parantunut ja henkilöstömme saa hyvää palautetta osaamisestaan ja palveluasenteestaan. Tämä puolestaan on johtanut parempilaatuisiin uusiin tilauksiin. Lisäksi uudistunut johtoryhmämme on osoittanut merkittävää sitoutumistaan Caverioniin tekemällä huomattavan sijoituksen yhtiön osakkeisiin. Kaikki tämä luo hyvän perustan kannattavuutemme edelleen parantamiselle.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennetuissa ympäristöissä, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina.

Palvelut

Palveluiden taustalla olevan kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palvelujen ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon sekä huollon ja kunnossapidon ulkoistuksissa erityisesti julkishallinnossa, teollisuudessa ja energiasektorilla.

Projektit

Projektien markkinoiden odotetaan pysyvän hyvinä. Hyvän kysynnän odotetaan jatkuvan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Hintakilpailun odotetaan kuitenkin pysyvän tiukkana. Alhaisen korkotason ja rahoituksen saatavuuden odotetaan tukevan investointeja. Talotekniikan suunnittelua ja toteutusta sisältävien kokonaistoimitusten kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti suurissa ja teknisesti vaativissa projekteissa. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ovat merkittäviä markkinoiden kehitystä tukevia tekijöitä.

Muutoksia ulkoiseen taloudelliseen raportointiin vuonna 2018

Caverion otti käyttöön uuden tavan liiketoimintayksikköjensä liikevaihdon raportoinnissa vuodesta 2018 alkaen. Aikaisemmin Caverion raportoi liikevaihtoa sopimusten luokittelun perusteella seuraavasti: Projektit-liiketoiminta koostui Suuret projektit – ja Tekninen asennus –liiketoiminta-alueista ja Palvelut-liiketoiminta koostui Tekninen huolto ja kunnossapito – sekä Managed Services –liiketoiminta-alueista. Vuodesta 2018 alkaen Caverion otti käyttöön liiketoimintayksikkökohtaisen seurannan perustuen tulosyksikkörakenteeseen, jossa kukin tulosyksikkö kuuluu joko Projektit - tai Palvelut-liiketoimintayksikköön. Uusi tulosyksikkörakenne mahdollistaa taloudellisen ohjauksen parantamisen Caverionissa. Caverion antaa uuden liiketoimintayksikkörakenteen vertailuluvut kullekin vuosineljännekselle tilikaudelta 2017. Uuden luokittelun perusteella Palvelut-liiketoimintayksikkö vastasi 53,1 prosenttia ja Projektit-liiketoimintayksikkö 46,9 prosenttia konsernin liikevaihdosta vuonna 2017, kun taas aikaisemman luokittelun perusteella Palvelut-liiketoiminta vastasi 52,5 prosenttia ja Projektit-liiketoiminta 47,5 prosenttia konsernin liikevaihdosta vuonna 2017. Vertailuluvut on esitetty alla oheisessa taulukossa.

Tulosohjeistus vuodelle 2018

Caverionin tulosohjeistus vuodelle 2018 on muuttumaton: ”Caverion arvioi, että konsernin liikevaihto laskee edellisvuoteen verrattuna vuonna 2018 (2017: 2 275,8 milj. euroa). Caverion arvioi, että konsernin oikaistu käyttökate yli kaksinkertaistuu vuonna 2018 (2017: 25,8 milj. euroa).”

Oikaistu käyttökate = Käyttökate ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailtavuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia eriä tai liiketoimia, jotka ovat merkittäviä Caverionin taloudellisen kehityksen ymmärtämiselle vertailtaessa nykyistä kautta edellisiin kausiin. Nämä erät voivat sisältää (1) myyntivoittoja ja –tappioita divestoinneista; (2) alaskirjauksia, kuluja ja/tai tuottoja erikseen tunnistetuista riskiprojekteista; (3) uudelleenjärjestelykuluja ja (4) muita eriä, jotka Caverionin johdon arvion mukaan eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Vuonna 2018 merkittävät riskiprojektit sisältävät kolme päättynyttä Suurta projektia Teollisuuden ratkaisuissa. Caverion tulee raportoimaan näiden taloudelliset vaikutukset erikseen kohdassa ”Vertailtavuuteen vaikuttavat erät”. Oikaistut käyttökateluvut vuodelle 2017 on laskettu vastaavasti.

Oikaistu käyttökate ‒ Vertailtavuuteen vaikuttavat erät

Milj. e  1–3/18 1–3/17 1–12/17
Käyttökate  9,9 -2,0 3,8
Käyttökateprosentti, %  1,9 -0,3 0,2
Käyttökatteeseen vaikuttavat erät 
-  Alaskirjaukset, kulut ja tuotot erikseen tunnistetuista riskiprojekteista 0,9 9,8 27,1
-  Uudelleenjärjestelykulut  0,1 7,3
-  Myyntivoitot ja –tappiot divestoinneista  -12,3
Oikaistu käyttökate  10,9 7,8 25,8
Oikaistu käyttökateprosentti, %  2,1 1,4 1,1

Caverion julkisti 21.3.2018 pörssitiedotteella IFRS 15:n vaikutuksilla oikaistut luvut ja oikaistun käyttökatteen neljännesvuosittain vuodelle 2017 sekä IFRS 15-luvuilla päivitetyn tulosohjeistuksen vuodelle 2018.

Caverion soveltaa liikevaihtonsa tulosohjeistuksessa seuraavaa ohjeistusterminologiaa.

Positiivinen muutos Alaraja Yläraja
% %
Kasvaa 0 %
Negatiivinen muutos Alaraja Yläraja
% %
Laskee 0 %

Caverion soveltaa oikaistun käyttökatteensa tulosohjeistuksessa seuraavaa ohjeistusterminologiaa, jonka lisäksi huomioidaan +/- 2 prosenttiyksikön vaihteluväli esitettyihin rajoihin.

Positiivinen muutos Alaraja Yläraja
% %
Edellisen vuoden tasolla -5 % 5 %
Kasvaa 5 % 30 %
Kasvaa merkittävästi 30 % 100 %
Kaksinkertaistuu 100 %
Negatiivinen muutos Alaraja Yläraja
% %
Laskee -30 % -5 %
Laskee merkittävästi -30 %


TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tiistaina 24.4.2018 klo 11 Suomen aikaa Hotelli Glo Kluuvissa (VideoWall-sali), Kluuvikatu 4, 2. kerros, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuutta voi seurata myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0361 viimeistään klo 10.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on ”5790356 / Caverion”. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2018

Puoli- ja osavuosikatsaukset julkaistaan 25.7.2018 ja 25.10.2018. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App -sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat: Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: