25.10.2018 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2018

Caverion Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2018

Tulokset vuoden 2020 strategian Kuntoon-vaiheesta näkyvillä, vahva parannus kassavirrassa

1.7.–30.9.2018

 •  Liikevaihto: 524,9 (545,6) milj. euroa.
 •  Oikaistu käyttökate: 18,5 (18,8) milj. euroa, eli 3,5 (3,4) prosenttia liikevaihdosta.
 •  Käyttökate: 14,3 (9,6) milj. euroa, parannusta 48,7 prosenttia. Käyttökateprosentti 2,7 (1,8) prosenttia liikevaihdosta.
 •  Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja: -37,0 (-37,5) milj. euroa. Lukuun ottamatta Saksan 40,8 milj. euron sakkoa, parannusta 41,3 milj. euroa viime vuoteen verrattuna.
 •  Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,03 (0,00) euroa osakkeelta.
 •  Nettovelat/Käyttökate*: 1,1x (4,1x).

1.1.–30.9.2018

 •  Liikevaihto: 1 616,5 (1 683,5) milj. euroa.
 •  Oikaistu käyttökate: 42,4 (31,1) milj. euroa, parannusta 36,5 prosenttia. Oikaistu käyttökateprosentti 2,6 (1,9) prosenttia liikevaihdosta.
 •  Käyttökate: -7,5 (-6,5) milj. euroa, eli -0,5 (-0,4) prosenttia liikevaihdosta, vaikutusta Saksan 40,8 milj. euron kilpailuoikeudellisella sakolla ja muilla kuluilla.
 •  Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja: -32,1 (-75,6) milj. euroa. Lukuun ottamatta Saksan 40,8 milj. euron sakkoa, parannusta 84,3 milj. euroa viime vuoteen verrattuna.
 •  Osakekohtainen tulos, laimentamaton: -0,27 (-0,22) euroa osakkeelta.
 •  60 milj. euron osakeanti toteutettiin kesäkuussa strategisen joustavuuden tueksi.
 •  Tulosohjeistus vuodelle 2018 on muuttumaton.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu. Vuoden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15:n vaikutuksilla.

* Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

AVAINLUVUT

Milj. e  7–9/18 7–9/17 Muutos 1–9/18  1–9/17  Muutos  1–12/17 
Tilauskanta 1 552,3 1 460,4  6,3 %  1 552,3 1 460,4 6,3 % 1 491,0 
Liikevaihto  524,9 545,6 -3,8 % 1 616,5 1 683,5 -4,0 % 2 275,8 
Oikaistu käyttö-
kate
18,5 18,8 -1,4 % 42,4 31,1 36,5 % 25,8
Oikaistu käyttö-
kateprosentti, %
3,5 3,4 2,6 1,9 1,1
Käyttökate  14,3 9,6 48,7 % -7,5 -6,5 -15,4 % 3,8
Käyttökate-
prosentti, % 
2,7 1,8 -0,5 -0,4 0,2
Liikevoitto 8,1 2,2 271,3 % -27,2 -29,1 6,4 % -26,6
Liikevoitto-
prosentti, % 
1,5 0,4 -1,7 -1,7 -1,2
Tilikauden tulos 5,3 0,7 -32,3 -25,6 -26,3 % -27,0
Osakekohtainen
tulos,
laimentamaton, e
0,03 0,00 -0,27 -0,22 -23,4 % -0,24 
Operatiivinen
kassavirta ennen
rahoituseriä ja
veroja
-37,0 -37,5 1,4 % -32,1 -75,6 57,5 % -8,7
Käyttöpääoma -3,2 37,0 -30,8
Korollinen netto-
velka
50,2 141,3 -64,5 % 64,0
Nettovelat/Käyttö-
kate*
1,1 4,1 2,9
Velkaantumisaste,
18,9 59,5 27,2
Omavaraisuusaste,
%
30,9 24,8 25,8
Henkilöstö kauden
lopussa 
15 556 16 483 -5,6 % 16 216

* Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja: 

“Ensimmäisen toteutusvuoden jälkeen 2020-strategiamme ”Kuntoon”-vaiheen tulokset ovat tulossa näkyviin. Oikaistu käyttökatteemme parani 36,5 prosenttia ja oli 42,4 (31,1) milj. euroa tammi–syyskuussa. Molemmat liiketoimintayksiköt paransivat suhteellista kannattavuuttaan viime vuodesta. Kolmannen neljänneksen oikaistu käyttökate oli 18,5 (18,8) milj. euroa eli 3,5 (3,4) prosenttia liikevaihdosta.

Vaikka oikaistu käyttökateprosenttimme onkin parantunut neljännes neljännekseltä tänä vuonna ja viime vuoteen verrattuna, kannattavuuttamme heikentävät edelleen vuonna 2016 tai aikaisemmin aloitetut kannattamattomat projektit. Kolmannen neljänneksen alkaessa tällaisia projekteja oli noin 20 prosenttia tilauskannastamme, ja uskomme, että tämän tason vähenevän hieman yli 10 prosenttiin vuoden loppuun mennessä. Olen tyytyväinen, että havaitsemme samanaikaisesti parempaa ja tasaisempaa kannattavuutta uusissa projekteissamme. Riitaisuuksien ja erääntyneiden myyntisaamisten määrä on myös laskenut voimakkaasti. Onnistuimme lisäksi sopimaan riskilistaltamme toisen suuren Teollisuuden ratkaisuiden projektin vuosineljänneksen aikana. Tämän seurauksena kaksi kolmesta riskilistallamme olleesta Suuresta projektista on nyt sovittu. Niiden vaikutukset huomioidaan oikaistun käyttökatteen laskennassa vertailtavuuteen vaikuttavana eränä. 

Jatkoimme kolmannella neljänneksellä Palvelut-liiketoimintamme vahvistamista ja valikoivaa lähestymistapaamme Projektit-liiketoiminnassamme. Liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 524,9 (545,6) milj. euroa, laskua 3,8 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Paikallisissa valuutoissa mitattuna laskua oli 1,7 prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 0,9 prosenttia paikallisissa valuutoissa mitattuna, kun taas Projektit-liiketoiminnassa liikevaihto laski 4,6 prosenttia paikallisissa valuutoissa mitattuna.  

Divisioonittain, Suomi, Norja ja Itävalta tekivät edelleen vahvaa kannattavuutta kolmannella vuosineljänneksellä. Saksa, Ruotsi ja Teollisuuden ratkaisut kehittyvät myönteisesti. Kaikki ne tekivät positiivisen käyttökatteen viime vuoden negatiivisiin lukuihin verrattuna. Tanskassa ja Itä-Euroopassa uudelleenjärjestelytoimia jatkettiin, mikä heikensi niiden kannattavuutta neljänneksellä viime vuoteen verrattuna.

Kassavirtamme vahva parantuminen jatkui kertaluonteisia eriä lukuun ottamatta. Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli -37,0 (-37,5) milj. euroa kolmannella vuosineljänneksellä, mutta siihen vaikutti elokuussa maksettu 40,8 milj. euron Saksan kilpailuoikeudellinen sakko. Lukuun ottamatta kyseistä sakkoa, operatiivinen kassavirtamme parani merkittävästi 41,3 milj. eurolla viime vuoteen verrattuna. Tammi–syyskuussa vastaava parannus edellisvuoteen verrattuna oli 84,3 milj. euroa.

Taloudellinen asemamme on vahvistunut, mikä mahdollistaa investointeja digitalisaatioon ja mahdollisia pienehköjä yritysostoja Palveluiden avainalueille. Nettovelkamme oli 50,2 milj. euroa syyskuun lopussa ja Nettovelat/Käyttökate-suhdelukumme oli 1,1x. 

Jatkamme “Huippusuoritus kaikilla tasoilla” -ohjelmamme ”Kuntoon”-vaiheen toteutusta. Koemme vahvaa parantumista useilla rintamilla Palveluissa ja Projekteissa toimintatapojemme yhdenmukaistuessa. Samanaikaisesti jatkamme edelleen toimintojemme virtaviivaistamista tietyissä divisioonissa. Odotan strategiamme Kuntoon-vaiheen saatavan päätökseen vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, minkä jälkeen keskitymme kannattavaan kasvuun.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennetuissa ympäristöissä, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina.

Palvelut

Palveluiden taustalla olevan kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palvelujen ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon sekä huollon ja kunnossapidon ulkoistuksissa. Nähtävissä on suuntaus kohti tiiviimpää yhteistyötä liiketoimintahyötyjen saavuttamiseksi pelkkien kustannussäästöjen sijasta. Kansainväliset asiakkaat hakevat yhtenäisiä, maiden rajat ylittäviä toimintamalleja, erityisesti Pohjoismaissa. Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta.

Projektit

Projektien markkinoiden odotetaan pysyvän vakaina liike- ja toimistorakentamisen markkinasegmentissä. Hyvän kysynnän odotetaan jatkuvan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Talotekniikan kokonaistoimitusten sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusmallien (PPP) asiakaskysyntä on kasvussa, pääasiassa riskienhallinnan ohjaamana. Hintakilpailun odotetaan kuitenkin pysyvän tiukkana. Alhaisen korkotason ja rahoituksen saatavuuden odotetaan edelleen tukevan investointeja. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö nostavat talotekniikan investointien kustannuksia.

Tulosohjeistus vuodelle 2018

Caverionin tulosohjeistus vuodelle 2018 on muuttumaton: ”Caverion arvioi, että konsernin liikevaihto laskee edellisvuoteen verrattuna vuonna 2018 (2017: 2 275,8 milj. euroa). Caverion arvioi, että konsernin oikaistu käyttökate yli kaksinkertaistuu vuonna 2018 (2017: 25,8 milj. euroa).”

Oikaistu käyttökate = Käyttökate ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailtavuuteen vaikuttavat erät ovat olennaisia eriä tai liiketoimia, jotka ovat merkittäviä Caverionin taloudellisen kehityksen ymmärtämiselle vertailtaessa nykyistä kautta edellisiin kausiin. Nämä erät voivat sisältää (1) myyntivoittoja ja –tappioita divestoinneista; (2) alaskirjauksia, kuluja ja/tai tuottoja erikseen tunnistetuista riskiprojekteista; (3) uudelleenjärjestelykuluja ja (4) muita eriä, jotka Caverionin johdon arvion mukaan eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Vuonna 2018 merkittävät riskiprojektit sisältävät kolme päättynyttä Suurta projektia Teollisuuden ratkaisuissa. Caverion tulee raportoimaan näiden taloudelliset vaikutukset erikseen kohdassa ”Vertailtavuuteen vaikuttavat erät”. Oikaistut käyttökateluvut vuodelle 2017 on laskettu vastaavasti. Saksan kilpailuoikeudellinen sakko ja siihen liittyvät juridiset ja muut kulut luokitellaan ”vertailtavuuteen vaikuttavaksi eräksi” kategoriassa (4) eli ”muihin eriin, jotka Caverionin johdon arvion mukaan eivät liity normaaliin liiketoimintaan”.

Oikaistu käyttökate ‒ Vertailtavuuteen vaikuttavat erät

Milj. e  7–9/18 7–9/17 1–9/18  1–9/17  1–12/17 
Käyttökate  14,3 9,6 -7,5 -6,5 3,8
Käyttökateprosentti, %  2,7 1,8 -0,5 -0,4 0,2
Käyttökatteeseen vaikuttavat erät 
-  Alaskirjaukset, kulut ja tuotot erikseen tunnistetuista riskiprojekteista 1,8  4,0  4,9  25,4  27,1 
-  Uudelleenjärjestelykulut  1,0 5,2 2,2 12,1 7,3 
-  Myyntivoitot ja –tappiot divestoinneista  1,2 1,2 -12,3
-  Muut erät* 0,2 41,5
Oikaistu käyttökate  18,5 18,8 42,4 31,1 25,8
Oikaistu käyttökateprosentti, %  3,5 3,4 2,6 1,9 1,1

* Sisältäen Saksan kilpailuoikeudellisen sakon ja siihen liittyvät juridiset ja muut kulut.

Caverion julkisti 21.3.2018 pörssitiedotteella IFRS 15:n vaikutuksilla oikaistut luvut ja oikaistun käyttökatteen neljännesvuosittain vuodelle 2017 sekä IFRS 15-luvuilla päivitetyn tulosohjeistuksen vuodelle 2018.

Caverion soveltaa liikevaihtonsa tulosohjeistuksessa seuraavaa ohjeistusterminologiaa.

Positiivinen muutos Alaraja Yläraja
% %
Kasvaa 0 % 
Negatiivinen muutos Alaraja Yläraja
% %
Laskee 0 % 

Caverion soveltaa oikaistun käyttökatteensa tulosohjeistuksessa seuraavaa ohjeistusterminologiaa, jonka lisäksi huomioidaan +/- 2 prosenttiyksikön vaihteluväli esitettyihin rajoihin.

Positiivinen muutos Alaraja Yläraja
% %
Edellisen vuoden tasolla -5 % 5 %
Kasvaa 5 % 30 %
Kasvaa merkittävästi 30 % 100 %
Kaksinkertaistuu 100 %
Negatiivinen muutos Alaraja Yläraja
% %
Laskee -30 % -5 %
Laskee merkittävästi -30 %

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus torstaina 25.10.2018 klo 10 Suomen aikaa Hotelli Glo Kluuvissa (VideoWall-sali), Kluuvikatu 4, 2. kerros, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuutta voi seurata myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0361 viimeistään klo 9.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on ”9814499 / Caverion”. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2018

Caverion järjestää pääomamarkkinapäivän Helsingissä 5.11.2019 klo 9.00 alkaen. Lisätietoja ohjelmasta julkaistaan lähempänä tapahtuman ajankohtaa.

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2018 julkaistaan 5.2.2019. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App -sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat: Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com 
Tilaa tiedotteet: