20.07.2017 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2017

Caverion Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2017 

Käännevaihe etenee – Muutaman vanhemman projektin loppuun saattaminen rasitti kannattavuutta ja kassavirtaa

1.4.–30.6.2017 

 • Tilauskanta: 1 512,7 (3/2017: 1 543,5) milj. euroa.
 • Liikevaihto: 565,1 (615,5) milj. euroa.
 • Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja: -6,0 (-6,8) milj. euroa eli -1,1 (-1,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Käyttökate: -13,0 (-14,4) milj. euroa eli -2,3 (-2,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Käyttöpääoma: 31,0 (15,3) milj. euroa.
 • Vapaa kassavirta -28,2 (-32,6) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: -0,13 (-0,13) euroa osakkeelta.

1.1.–30.6.2017

 • Liikevaihto: 1 147,4 (1 176,1) milj. euroa.
 • Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja: 0,8 (6,6) milj. euroa eli 0,1 (0,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Käyttökate: -6,2 (-2,9) milj. euroa eli -0,5 (-0,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Vapaa kassavirta: -46,7 (-61,3) milj. euroa.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

AVAINLUVUT

Milj. e  4–6/17 4–6/16 Muutos  1–6/17  1–6/16  Muutos 1–12/16 
Tilauskanta 1 512,7 1 554,2 -2,7 % 1 512,7 1 554,2 -2,7 % 1 408,1
Liikevaihto  565,1 615,5 -8,2 % 1 147,4 1 176,1 -2,4 % 2 364,1
Käyttökate ilman
uudelleenjärjes-
telykuluja
-6,0 -6,8 12,4 % 0,8 6,6 -88,2 % 15,6
Käyttökate-
prosentti ilman
uudelleenjärjes-
telykuluja, %
-1,1 -1,1 0,1 0,6 0,7
Käyttökate  -13,0 -14,4 9,8 % -6,2 -2,9 -113,3 % -11,4 
Käyttökate-
prosentti, % 
-2,3 -2,3 -0,5 -0,2 -0,5
Liikevoitto  -20,5 -21,5 4,6 % -21,3 -16,7 -28,1 % -40,8
Liikevoitto-
prosentti, % 
-3,6 -3,5 -1,9 -1,4 -1,7
Tilikauden voitto -15,9 -16,1 1,5 % -18,4 -12,9 -42,7 % -31,7
Osakekohtainen
tulos, laimentamaton, e
-0,13 -0,13 -4,1 % -0,15 -0,10 -49,7 % -0,25
Käyttöpääoma  31,0 15,3 102,5 % 31,0 15,3 102,5 % -2,6
Vapaa kassavirta -28,2 -32,6 13,3 % -46,7  -61,3 23,8 % -72,1
Korollinen nettovelka  98,6 130,6 -24,5 % 98,6 130,6 -24,5 % 145,5
Velkaantumisaste,
37,2 63,6    37,2 63,6    78,7
Henkilöstö kauden lopussa  16 750 17 664 -5,2 % 16 750 17 664 -5,2 % 16 913

Toimitusjohtaja Ari Lehtorannan kommentti 

“Vuoden 2017 toisella neljänneksellä jatkoimme yhtiön kääntämistä parempaan suuntaan ja toimintojemme vakauttamista. Vaikka kannattavuuden kannalta neljännes oli yhtiölle vaikea, työ etenee suunnitellun mukaisesti. Haasteet riskiprojekteissamme vaikuttivat sekä kannattavuuteen että kassavirtaan ja peittävät hyvän edistymisen muualla. Jatkoimme korjaavien toimenpiteiden toteuttamista projektiliiketoimintamme suorituskyvyn nostamiseksi ja onnistuimme välttämään uusien projektien lisäämistä riskiprojektilistallemme tänä vuonna.

Caverionin liikevaihto oli 565,1 (615,5) milj. euroa ja käyttökate -13,0 (-14,4) milj. euroa vuoden 2017 toisella neljänneksellä. Valuuttakursseilla, työpäivien pienemmällä määrällä, alaskirjauksilla ja valikoivammalla tarjoustoiminnallamme oli heikentävä vaikutus kauden kehitykseen. Markkinaympäristömme oli kauden aikana edelleen suotuisa. Divisioonista Suomi ja Itävalta paransivat vakaata suoritustaan. Tanska-Norjan divisioona jatkoi käännettään parempaan suuntaan ja olen tyytyväinen, että Norja on vakauttanut asemansa hyvin suoriutuvien maidemme joukossa. On myös merkkejä Ruotsin liiketoiminnan kääntymisestä parempaan suuntaan, esimerkiksi kassavirtamme Ruotsissa oli selvästi parempi kuin viime vuonna. Palveluliiketoiminnassa Tekninen huolto ja kunnossapito ja Palveluiden johtaminen paransivat entisestään suoritustaan. Palvelut-liiketoiminta kasvoi toisella neljänneksellä 3,1 prosenttia, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 17,7 prosenttia.

Projektikannattavuuttamme rasittivat edelleen merkittävät alaskirjaukset erityisesti Teollisuuden ratkaisuissa ja Saksassa. Alaskirjaukset ja jäljellä olevat projektien suoritusriskit liittyvät noin 15 riskiprojektiin, joista suurin osa saadaan päätökseen tänä vuonna. Olen tyytyväinen, ettei riskilistallemme tullut yhtään uutta projektia tänä vuonna. Kannattavuuttamme kaudella heikensi merkittävästi kustannusylitykset ja alaskirjaukset Teollisuuden Ratkaisujen projekteissa uudella biotuotetehtaalla Suomessa, jossa arvioimme saavamme työmme päätökseen tänä kesänä.

Odotamme säästöjä tehdyistä saneeraustoimista sekä kiinteiden kulujen leikkauksista. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana henkilöstökulumme laskivat noin 3,7 prosenttia ja liiketoiminnan muut kulut noin 4,4 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Käynnistimme toisella neljänneksellä jatkotoimenpiteitä Ruotsin ja Teollisuuden ratkaisujen divisioonissa tuloksen ja käyttöasteen parantamiseksi. Nämä lisätoimenpiteet aiheuttivat noin 6,3 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja ja niiden arvioitu säästövaikutus on yhteensä noin 2,7 milj. euroa vuonna 2017 ja noin 5,5 milj. euroa vuonna 2018. Kaiken kaikkiaan toimenpiteiden arvioidaan johtavan noin 160 työntekijän henkilöstövähennyksiin Ruotsissa. Tämän lisäksi Teollisuuden ratkaisuissa oli 0,7 milj. euroa muita uudelleenjärjestelykuluja toisella vuosineljänneksellä.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana teimme edellä mainittuihin riskiprojekteihin yhteensä 18,3 milj. euron alaskirjaukset pääosin Teollisuuden ratkaisujen ja Saksan divisioonissa. Näiden alaskirjausten ja heinäkuussa tekemämme viimeisimmän arvion jälkeen loppuvuodelle jäljellä olevien projektien suoritusriskien arvioidaan edelleen olevan noin 20 milj. euroa. Kasvu verrattuna aikaisempiin ennusteisiimme aiheutuu lähes yksinomaan yllämainitusta Teollisuuden Ratkaisujen projektista Suomessa, jossa olemme tehneet 11,2 milj. euron alaskirjaukset. Vanhojen, erääntyneiden myyntisaamisten osalta olemme onnistuneet perimään tiettyjä vanhoja saamisia ilman suurempaa vaikutusta kannattavuuteen. Koko vuoden 2017 arvioitu riski vanhoihin, erääntyneisiin myyntisaamisiin liittyen on hieman aikaisempaa, enintään 10 milj. euron arviota matalampi. Käyttöasteeseen liittyvän riskin ei arvioida ylittävän aikaisemmin arvioitua, enintään 10 milj. euron tasoa. Olemme kuitenkin valmiita toteuttamaan lisää kulusäästöjä vuonna 2017, mikäli välttämätöntä. 

Kesäkuun alkupuolella laskimme liikkeeseen 100 milj. euron hybridilainan. Se oli meille tärkeää liiketoimintamme käännekohdassa, sillä hybridilaina vahvisti pääomarakennettamme ja rahoitusasemaamme sekä loi perustan liiketoimintamme edelleen kehittämiselle. Olen erittäin iloinen velkasijoittajien yhtiötämme kohtaan osoittamasta luottamuksesta.

Caverionin taloudellista tuloksentekokykyä vuonna 2017 heikentää pääosin projektiliiketoimintamme suorituskyky. Nykyisessä liiketoimintamme taitekohdassa meidän on ensin vietävä loppuun riskiprojektimme, uudellenjärjestelyt ja muut korjaavat toimenpiteet. Olemme vahvistaneet johtoryhmäämme ja viimeistelemme parhaillaan strategiaamme kohti vuotta 2020. Kerromme siitä lisää pääomamarkkinapäivässämme Helsingissä 7.11.2017.” 

NÄKYMÄT VUODELLE 2017

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät 

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennuksissa, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina.

Palvelut

Teknisen huollon ja kunnossapidon ja Managed Services -palveluiden taustalla olevan kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palvelujen tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon sekä huollon ja kunnossapidon ulkoistuksissa erityisesti julkishallinnossa, teollisuudessa ja energiasektorilla.

Projektit

Teknisen asennuksen ja Suurten projektien markkinoiden odotetaan pysyvän hyvinä ja vakaina, mutta hintakilpailun odotetaan kuitenkin pysyvän tiukkana Teknisen asennuksen projekteissa. Suurten projektien markkinoilla kiinteistöjen ja teollisuuden uusien tarjousten odotetaan säilyvän hyvällä tasolla ja jopa hieman lisääntyvän. Alhaisen korkotason ja rahoituksen saatavuuden odotetaan tukevan investointeja. Talotekniikan Suunnittelua ja toteutusta sisältävien kokonaistoimitusten kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti suurissa ja teknisesti vaativissa projekteissa. Hyvän kysynnän sekä julkisella että yksityisellä sektorilla odotetaan jatkuvan. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ovat merkittäviä markkinoiden kehitystä tukevia tekijöitä.

Käänneohjelma ‒ Käyttökatteeseen ja liikevoittoon vaikuttavat erät*

Milj. e  4–6/17  4–6/16  1–6/17  1–6/16  1–12/16 
Käyttökate  -13,0 -14,4 -6,2  -2,9 -11,4 
Käyttökateprosentti, %  -2,3 -2,3 -0,5  -0,2 -0,5 
Kauden käyttökatteeseen ja liikevoittoon vaikuttavat erät
-  Projektien alaskirjaukset** 12,6  15,0  18,3  15,0  59,0 
-  Uudelleenjärjestelykulut 7,0 7,5 7,0 9,5  26,9 

*Ei sisällä erääntyneisiin myyntisaamisiin ja käyttöasteeseen liittyvien riskien vaikutusta vuonna 2017.

** Sisältää kustannusarvioiden tarkistuksia, kustannusarvioiden ylityksiä ja varausten lisäyksiä riskiprojektilistalla vuonna 2017.

Tulosohjeistus vuodelle 2017 

Caverionin ohjeistus vuodelle 2017 säilyy ennallaan. Caverionin ohjeistus vuodelle 2017 on: ”Caverion arvioi, että konsernin liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla vuonna 2017 (2016: 2 364 milj. euroa). Caverion arvioi, että konsernin käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja yli kaksinkertaistuu vuonna 2017 (2016: 15,6 milj. euroa).”

Caverion soveltaa tulosohjeistuksessaan seuraavaa ohjeistusterminologiaa, jonka lisäksi huomioidaan +/- 2 prosenttiyksikön vaihteluväli esitettyihin rajoihin.

Positiivinen muutos  Alaraja Yläraja
% %
Edellisen vuoden tasolla -5 % 5 %
Kasvaa 5 % 15 %
Kasvaa selvästi 15 % 30 %
Kasvaa merkittävästi 30 % 100 %
Kaksinkertaistuu 100 %
Negatiivinen muutos Alaraja Yläraja
% %
Laskee -15 % -5 %
Laskee selvästi -30 % -15 %
Laskee merkittävästi -30 %

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI 

Puolivuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus torstaina 20.7.2017 klo 11 Suomen aikaa Hotelli Glo Kluuvissa (Videowall-sali), Kluuvikatu 4, 2. kerros, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuutta voi seurata myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0404 viimeistään klo 10.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on ” 9305052/ Caverion”. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen ja muita sijoittajatapahtumia vuonna 2017 

Caverion järjestää pääomamarkkinapäivän Helsingissä 7.11.2017 klo 9.00 alkaen. Lisätietoja ohjelmasta julkaistaan lähempänä tapahtuman ajankohtaa.

Osavuosikatsaus vuoden 2017 yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta julkaistaan 27.10.2017. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa ovat saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App -sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat:  Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: