27.10.2017 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2017

Caverion Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2017 

Ensimmäisiä merkkejä tulosparannuksesta

1.7.–30.9.2017 

 • Tilauskanta: 1 460,4 (1 450,9) milj. euroa.
 • Liikevaihto: 545,1 (582,0) milj. euroa.
 • Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja: 13,8 (19,5) milj. euroa eli 2,5 (3,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Käyttökate: 8,7 (13,8) milj. euroa eli 1,6 (2,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Käyttöpääoma: 75,7 (56,1) milj. euroa.
 • Vapaa kassavirta -43,8 (-38,8) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: -0,01 (0,02) euroa osakkeelta.

1.1.–30.9.2017

 • Liikevaihto: 1 692,5 (1 758,1) milj. euroa.
 • Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja: 14,6 (26,1) milj. euroa eli 0,9 (1,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Käyttökate: 2,5 (10,9) milj. euroa eli 0,1 (0,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Vapaa kassavirta: -90,5 (-100,1) milj. euroa.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

AVAINLUVUT

Milj. e  7–9/17 7–9/16 Muutos 1–9/17 1–9/16 Muutos 1–12/16
Tilauskanta 1 460,4 1 450,9 0,7 % 1 460,4 1 450,9 0,7 % 1 408,1
Liikevaihto  545,1 582,0 -6,3 % 1 692,5 1 758,1 -3,7 % 2 364,1
Käyttökate ilman
uudelleenjärjes-
telykuluja
13,8 19,5 -29,0 % 14,6 26,1 -44,1 % 15,6
Käyttökate
prosentti ilman 
uudelleenjärjes-
telykuluja, %
2,5 3,3    0,9 1,5    0,7
Käyttökate  8,7 13,8 -37,0 % 2,5 10,9 -77,2 % -11,4
Käyttökate-
prosentti, % 
1,6 2,4    0,1 0,6    -0,5
Liikevoitto  1,2 5,0 -75,5 % -20,1 -11,6 -73,1 % -40,8
Liikevoitto-
prosentti, % 
0,2 0,9    -1,2 -0,7    -1,7
Tilikauden voitto 0,1 2,9 -97,1 % -18,3 -9,9 -84,2 % -31,7
Osakekohtainen 
tulos, laimenta-
maton, e
-0,01 0,02 -0,16 -0,08 -102,6 % -0,25
Käyttöpääoma  75,7 56,1 35,0 % 75,7 56,1 35,0 % -2,6
Vapaa kassavirta -43,8 -38,8 -12,8 % -90,5 -100,1 9,6 % -72,1
Korollinen 
nettovelka 
141,3 169,7 -16,8 % 141,3 169,7 -16,8 % 145,5
Velkaantumis-
aste, % 
53,2 81,5    53,2 81,5    78,7
Henkilöstö kauden 
lopussa 
16 483 17 281 -4,6 % 16 483 17 281 -4,6 % 16 913

Toimitusjohtaja Ari Lehtorannan kommentti 

“Aloimme nähdä ensimmäisiä merkkejä tulosparannuksesta käänneohjelmamme seurauksena kolmannella neljänneksellä. Vaikka vanhemmat, huonosti kannattavat projektit edelleen heikentävät tulostamme, käynnissä oleva uusi liiketoimintamme Projekteissa ja erityisesti Palveluissa näyttää parantuvaa tulosta. Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja parani selvästi ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja oli 13,8 (19,5) milj. euroa kolmannella neljänneksellä. Tulokseen vaikuttivat edelleen 7,1 (4,1) milj. euron alaskirjaukset, 0,9 milj. euron  myyntisaamisten alaskirjaukset ja 5,2 (5,7) milj. euron uudelleenjärjestelykulut. Haasteet riskiprojekteissamme vaikuttivat heikentävästi sekä käyttöpääomaamme että kassavirtaamme. Jatkoimme edelleen korjaavien toimenpiteiden toteuttamista erityisesti projektiliiketoimintamme suorituskyvyn parantamiseksi. Neljänneltä vuosineljännekseltä odotan parantunutta kassavirtaa ja alaskirjausriskimme on pienempi kuin viime vuonna.  

Caverionin liikevaihto oli 545,1 (582,0) milj. euroa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Erityisesti valikoivammalla projektiliiketoiminnan tarjoustoiminnallamme oli heikentävä vaikutus kauden kehitykseen. Palvelut-liiketoiminta kasvoi kolmannella neljänneksellä 4,7 prosenttia tavoitteemme mukaisesti. Koko Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 15,7 prosenttia, kun taas Suurten projektien liikevaihto jopa 23,2 prosenttia. Keskittymisemme Palveluihin edisti Palveluiden tilauskannan kehitystä 5,5 prosentilla edellisvuodesta, kun taas Projekteissa tilauskanta laski 2,7 prosenttia. Tarjoustoiminnan valikoivuuden lisäksi olemme sulkeneet useita heikosti suoriutuvia projektiyksiköitä. Tämä on osa strategista muutostamme.

Markkinaympäristömme on edelleen suotuisa. Divisioonista Suomi ja Itävalta paransivat vakaata suoritustaan kolmannella neljänneksellä. Tanska-Norjan divisioona teki hyvän tuloksen. Ruotsissa tulostamme neljänneksellä heikensivät noin 190 työntekijään vaikuttavat 4,9 milj. euron uudelleenjärjestelykulut sekä tuottavuushaasteet. Aloitimme kauden aikana Ruotsissa tiukan suorituksen johtamisohjelman, jonka tarkoituksena on parantaa olennaisesti pitkän aikavälin suoritustamme. Teollisuuden Ratkaisuissa ja Saksassa tulos pysyi edelleen tappiollisena seurauksena aikaisemmin tunnistettujen riskiprojektien alaskirjauksista. Liiketoimintayksiköittäin Palvelut-liiketoimintayksikkö paransi entisestään suoritustaan. Projektit-liiketoimintayksikön tulos oli edelleen heikko alaskirjausten seurauksena.

Saavutimme edelleen säästöjä tehdyistä saneeraustoimista sekä säästöjä kiinteistä kuluista. Tammi–syyskuussa henkilöstökulumme laskivat noin 3,9 prosenttia ja liiketoiminnan muut kulut noin 5,5 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä on tyydyttävää huomioiden sen, että meillä on samalla ollut myös käänneohjelmaamme liittyviä kertaluonteisia kuluja, esimerkiksi Teollisuuden Ratkaisuissa projektiliiketoimintaan liittyviä ulkoisia asianajokuluja yhteensä 2,2 milj. euroa. Tammi–syyskuussa suorituksen ja käyttöasteen parantamiseksi käynnistetyistä toimenpiteistä aiheutui noin 12,1 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja ja niiden arvioitu säästövaikutus on yhteensä noin 2,8 milj. euroa vuonna 2017 ja noin 8,6 milj. euroa vuonna 2018. 

Tammi–syyskuussa teimme riskiprojekteihimme yhteensä 25,4 (19,1) milj. euron alaskirjaukset Teollisuuden ratkaisujen ja Saksan divisioonissa. Lokakuussa tekemämme viimeisimmän arvion jälkeen riskilistamme jäljellä olevien projektien suoritusriskien arvioidaan olevan noin 18 milj. euroa. On mahdollista, että tietyistä vuonna 2017 teknisesti päätetyistä projekteista sopiminen saattaa siirtyä vuoteen 2018.

Vanhojen, erääntyneiden myyntisaamisten osalta arvioitu alaskirjausriski koko vuodelle 2017 on hieman aikaisempaa arvioitua 10 milj. euron enimmäistasoa matalampi. Toteutettujen uudelleenjärjestelyiden jälkeen aikaisemmin arvioidun käyttöasteriskin (enintään 10 milj. euroa) vaikutukset ovat jo suurilta osin nähtävillä tuloksessamme.

Caverionin taloudellista tuloksentekokykyä vuonna 2017 heikentää pääosin projektiliiketoimintamme suorituskyky. Samalla olemme ryhtyneet rakentamaan uutta, vahvempaa Caverionia tulevaisuutta varten. Kerromme lisää uudesta strategiastamme pääomamarkkinapäivässämme Helsingissä 7.11.2017.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2017

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät 

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennuksissa, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina.

Palvelut

Teknisen huollon ja kunnossapidon ja Managed Services -palveluiden taustalla olevan kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palvelujen tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon sekä huollon ja kunnossapidon ulkoistuksissa erityisesti julkishallinnossa, teollisuudessa ja energiasektorilla.

Projektit

Teknisen asennuksen ja Suurten projektien markkinoiden odotetaan pysyvän hyvinä. Hyvän kysynnän odotetaan jatkuvan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Hintakilpailun odotetaan kuitenkin pysyvän tiukkana. Alhaisen korkotason ja rahoituksen saatavuuden odotetaan tukevan investointeja. Talotekniikan suunnittelua ja toteutusta sisältävien kokonaistoimitusten kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti suurissa ja teknisesti vaativissa projekteissa. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ovat merkittäviä markkinoiden kehitystä tukevia tekijöitä.

Käänneohjelma ‒ Käyttökatteeseen ja liikevoittoon vaikuttavat erät*

Milj. e  7–9/17 7–9/16 1–9/17 1–9/16 1–12/16
Käyttökate  8,7 13,8 2,5 10,9 -11,4
Käyttökateprosentti, %  1,6 2,4 0,1 0,6 -0,5
Kauden käyttökatteeseen ja liikevoittoon vaikuttavat erät
-  Projektien alaskirjaukset** 7,1 4,1 25,4 19,1 59,0 
-  Uudelleenjärjestelykulut 5,2 5,7 12,1 15,2  26,9 

*Ei sisällä erääntyneisiin myyntisaamisiin ja käyttöasteeseen liittyvien riskien vaikutusta vuonna 2017.

** Sisältää kustannusarvioiden tarkistuksia, kustannusarvioiden ylityksiä ja varausten lisäyksiä riskiprojektilistalla vuonna 2017.

Tulosohjeistus vuodelle 2017 

Caverionin ohjeistus vuodelle 2017 säilyy ennallaan. Caverionin ohjeistus vuodelle 2017 on: ”Caverion arvioi, että konsernin liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla vuonna 2017 (2016: 2 364 milj. euroa). Caverion arvioi, että konsernin käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja yli kaksinkertaistuu vuonna 2017 (2016: 15,6 milj. euroa).”

Caverion soveltaa tulosohjeistuksessaan seuraavaa ohjeistusterminologiaa, jonka lisäksi huomioidaan +/- 2 prosenttiyksikön vaihteluväli esitettyihin rajoihin.

Positiivinen muutos  Alaraja Yläraja
% %
Edellisen vuoden tasolla -5 % 5 %
Kasvaa 5 % 15 %
Kasvaa selvästi 15 % 30 %
Kasvaa merkittävästi 30 % 100 %
Kaksinkertaistuu 100 %
Negatiivinen muutos Alaraja Yläraja
% %
Laskee -15 % -5 %
Laskee selvästi -30 % -15 %
Laskee merkittävästi -30 %

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI 

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus perjantaina 27.10.2017 klo 11 Suomen aikaa Hotelli Glo Kluuvissa (Videowall-sali), Kluuvikatu 4, 2. kerros, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuutta voi seurata myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0404 viimeistään klo 10.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on ”7876164 / Caverion”. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen ja muita sijoittajatapahtumia 

Caverion järjestää pääomamarkkinapäivän Helsingissä 7.11.2017 klo 9.00 alkaen. Lisätietoja ohjelmasta on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat.

Tammi–joulukuun 2017 tilinpäätöstiedote julkaistaan 7.2.2018 klo 8.00 Suomen aikaa. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App -sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: