04.02.2016 Pörssitiedote

Hallituksen ehdotukset 21.3.2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Hallituksen ehdotukset 21.3.2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

    

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

(Kokouskutsun kohta 8)

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2015 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,28 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 23.3.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 4.4.2016.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

(Kokouskutsun kohta 10)

Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen

(Kokouskutsun kohta 11)

Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät muuttumattomina, eli palkkioita maksetaan seuraavasti: puheenjohtajalle 6.600 €/kk (79.200 €/v), varapuheenjohtajalle 5.000 €/kk (60.000 €/v), jäsenille 3.900 €/kk (46.800 €/v) sekä kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona 550 euroa valiokunnan kokoukselta. Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi Verohallinnon hyväksymien verovapaita matkakulukorvauksia koskevien periaatteiden mukaisesti.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

(Kokouskutsun kohta 12)

Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että nykyiset hallituksen jäsenet Markus Ehrnrooth, Anna Hyvönen, Ari Lehtoranta, Eva Lindqvist, Ari Puheloinen ja Michael Rosenlew valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus ehdottaa henkilöstövaliokuntansa suosituksesta edelleen, että Ari Lehtoranta valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Michael Rosenlew valitaan varapuheenjohtajaksi.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

(Kokouskutsun kohta 13)

 Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

(Kokouskutsun kohta 14)

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että nykyinen tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan jatkamaan tilintarkastajana seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

(Kokouskutsun kohta 15)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 12 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Ehdotettu valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2015 hallitukselle antaman 12 000 000 oman osakkeen hankkimisvaltuutuksen, joka päättyy samalla. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisesti kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

(Kokouskutsun kohta 16)

 Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin:

16.1   Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla Caverion Oyj:n osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 25 000 000 osaketta.

16.2   Hallitus voi myös päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Osakeanneissa osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.

16.3   Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

16.4   Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi.

16.5   Tämän kohdan mukainen osakeantivaltuutus sisältää myös valtuutuksen hallitukselle päättää yhtiön hallussa olevien sekä mahdollisesti hankittavien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 12 500 000 omaa osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään näiden osakkeiden luovuttamistarkoituksesta ja kaikista luovuttamisen ehdoista.

16.6   Valtuutus on voimassa 31.3.2017 saakka.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että tämä valtuutus kumoaa Caverion Oyj:n yhtiökokouksessa 16.3.2015 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää osakeanneista.

    

Helsingissä helmikuun 3. päivänä 2016

CAVERION OYJ

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

    

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: