21.12.2016 Pörssitiedote

Caverionin hallitus päätti jatkaa johdon pitkän aikavälin kannustinohjelmaa

Caverionin hallitus päätti jatkaa johdon pitkän aikavälin kannustinohjelmaa

Caverionin hallitus on 20.12.2016 päättänyt jatkaa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinohjelmaa konsernin johdolle. Osakepohjainen kannustinohjelma koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta (Performance Share Plan) täydennettynä erityistilanteita varten tarkoitetulla ehdollisella osakepalkkio-ohjelmalla (Restricted Share Plan). Ohjelma perustuu hallituksen 17.12.2015 hyväksymään jatkuvaan pitkän aikavälin kannustinrakenteeseen. Molemmat ohjelmat koostuvat vuosittain alkavista yksittäisistä, kolmen vuoden pituisista osakepalkkio-ohjelmista. Kunkin uuden yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Osakepohjainen kannustinohjelma on osa Caverion-konsernin johdon palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa. Sen keskeisenä tavoitteena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön omistaja-arvon edistämiseksi ja tukea yhtiötä sen tavoitteessa tulla yhdeksi Euroopan johtavista kiinteistöille ja teollisuudelle edistyksellisiä ja kestäviä elinkaariratkaisuja tarjoavista yrityksistä. Lisäksi tavoitteena on sitouttaa avainjohto yhtiöön ja sen strategisiin tavoitteisiin sekä tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkio-ohjelma.

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma 2017–2019

Suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman 2017–2019 piiriin voi kuulua enintään noin 120 johtoon kuuluvaa ja muuta avainhenkilöä. Kolmivuotinen ohjelma koostuu yksivuotisesta taloudelliseen kehitykseen perustuvasta toiminnallisesta suoritusjaksosta, jota seuraa kahden vuoden pituinen osakekurssin kehitykseen perustuva suoritusjakso. Mahdollisesti suoritettava osakepalkkio perustuu vuodelle 2017 asetettuihin osakekohtaista tulosta ja konsernin liikevaihtoa koskeviin tavoitteisiin. Jos kaikki suoritustavoitteet saavutetaan, vuodet 2017–2019 käsittävän suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman nojalla voidaan suorittaa palkkiona enintään noin 850 000 Caverionin osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Lopulliset osallistujavalinnat ja osallistujakohtaiset enimmäisosakemäärät päätetään alkuvuodesta 2017.

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma sisältää enimmäisrajan yksittäisen osallistujan osakepalkkion arvolle. Jos osakepalkkion arvo sen suorittamishetkellä ylittäisi hallituksen asettaman enimmäisrajan, sen yli menevää osaa palkkiosta ei suoriteta. Ohjelman osallistujalla on mahdollisuus saada osakepalkkio ainoastaan, jos hänen työsuhteensa jatkuu palkkion suorittamisajankohtaan saakka. 

Ehdollinen osakepalkkio-ohjelma 2017–2019

Ehdollisessa osakepalkkio-ohjelmassa 2017–2019 osakkeita jaetaan erikseen valituille yksittäisille avainhenkilöille erityistilanteissa. Täydentävässä ehdollisessa osakepalkkio-ohjelmassa kukin yksittäinen ohjelma koostuu kolmivuotisesta suoritusjaksosta, jonka jälkeen jaetut osakepalkkiot suoritetaan ohjelman osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa Caverioniin jatkuu osakepalkkion suorittamisajankohtaan saakka. Ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2017–2019 voidaan jakaa ja suorittaa enintään noin 85 000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Muita tietoja

Caverion soveltaa konsernin johtoryhmän jäseniin osakeomistussuositusta, jonka mukaan johtoryhmän jäsenten tulisi pitää omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia osakepalkkiojärjestelmien nojalla saamistaan palkkio-osakkeista (laskettuna soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämisen jälkeen saadusta netto-osakemäärästä), kunnes henkilön osakeomistus Caverionissa vastaa vähintään hänen vuotuisen kiinteän perusbruttopalkkansa määrää.

Hallitus arvioi, että uuden osakepohjaisen kannustinohjelman yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä kannustinjärjestelyllä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään. Hallituksella on kaikissa olosuhteissa oikeus sopeuttaa ja muuttaa yllä mainittujen ohjelmien ehtoja siten kuin ohjelmien ehdoissa on määrätty.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.com

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com Merja Eskola, henkilöstöjohtaja, 040 744 0990, merja.eskola@caverion.com
Tilaa tiedotteet: