27.01.2016 Pörssitiedote

Caverion Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2015

Caverion Oyj tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2015

Vuoden 2015 tulosohjeistuksen toteutuminen

Konsernin kehitys oli vuoden 2015 tulosohjeistuksen mukainen. Liikevaihto oli 2 443,0 (2 406,6) milj. euroa eli säilyi edellisvuoden tasolla ja käyttökateprosentti kasvoi merkittävästi 3,7 prosenttiin (2,8 %).

1.10.–31.12.2015

·         Tilauskanta: 1 461,4 (1 323,6) milj. euroa.

·         Liikevaihto: 667,8 (660,2) milj. euroa.

·         Käyttökate: 34,0 (34,3) milj. euroa eli 5,1 (5,2) prosenttia liikevaihdosta.

·         Käyttöpääoma: -13,6 (-19,3) milj. euroa.

·         Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja 83,1 (100,0) milj. euroa.

1.1.–31.12.2015

·         Liikevaihto: 2 443,0 (2 406,6) milj. euroa.

·         Käyttökate: 91,5 (67,5) milj. euroa eli 3,7 (2,8) prosenttia liikevaihdosta.

·         Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 85,8 (113,5) milj. euroa.

·         Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,37 (0,22) euroa osakkeelta.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

AVAINLUVUT

Milj. e 10−12/15 10−12/14 Muutos 1–12/15 1–12/14 Muutos
Tilauskanta 1 461,4 1 323,6 10 % 1 461,4 1 323,6 10 %
Liikevaihto 667,8 660,2 1 % 2 443,0 2 406,6 2 %
Käyttökate 34,0 34,3 -1 % 91,5 67,5 36 %
Käyttökateprosentti, % 5,1 5,2   3,7 2,8  
Liikevoitto 26,9 28,1 -4 % 65,0 44,2 47 %
Liikevoittoprosentti, % 4,0 4,3   2,7 1,8  
Tilikauden voitto 20,9 20,0 5 % 46,6 27,6 69 %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,17 0,16 5 % 0,37 0,22 69 %
             
Käyttöpääoma -13,6 -19,3   -13,6 -19,3  
Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja 83,1 100,0 -17 % 85,8 113,5 -24 %
             
Korollinen nettovelka 29,8 50,2 -41 % 29,8 50,2 -41 %
Velkaantumisaste, % 11,6 21,1   11,6 21,1  
             
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 17 427 17 410 0 % 17 321 17 490 -1 %

OSINGONJAKOEHDOTUS: Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,28 euroa osakkeelta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,28 euroa osakkeelta.

Konsernijohtaja Fredrik Strandin kommentti

”Vuonna 2015 liiketoimintamme kehittyi yleisesti ottaen hyvin ja saimme uusia asiakkaita ja sopimuksia. Alalla jatkui tiukka hintakilpailu, mutta Caverion onnistui säilyttämään hintatasonsa keskittymällä laatuun ja toteutukseen. Vuonna 2015 tilauskantamme kasvoi 10 prosenttia. Kuluneen vuoden aikana olemme strategiamme mukaisesti solmineet lukuisia vaativia elinkaarisopimuksia ja talotekniikan kokonaistoimitusprojekteja, mikä näkyy tilauskantamme kasvuna. Muutokset toimintaympäristössämme ovat vaikuttaneet myös meihin. Esimerkiksi Norjassa öljyteollisuuden taantuma on vaikuttanut yleiseen taloustilanteeseen.

Toiminnan vakauttaminen näkyi kannattavuuden parantumisena kuluneen vuoden aikana: Caverion paransi merkittävästi osakekohtaista tulostaan (69 prosentilla) ja käyttökatettaan (36 prosentilla). Vuoden aikana investoimme edelleen harmonisoituihin järjestelmiin, millä tuemme työntekijöitämme päivitetyn asiakastarjonnan mukaisissa uusissa tarjousprosesseissa. Lisäksi konsernin negatiivinen käyttöpääoma mahdollisti liiketoiminnan kehittämisen myönteisellä tavalla.

Strategian toteutus eteni vuoden 2015 aikana suunnitelman mukaisesti. Caverion on nyt valmis siirtymään strategiansa seuraavaan vaiheeseen, jossa vahvemmin keskitytään kasvuun ja konsernin liiketoimintojen kehittämiseen. Caverion esitteli syyskuussa pidetyn pääomamarkkinapäivän yhteydessä yhtenäisen tuote- ja palveluvalikoiman sekä innovatiivisia ratkaisuja. Caverion pyrkii edistämään kasvua ja vastaamaan asiakkaiden kysyntään aktiivista elinkaarenhallintaa kohtaan. Kasvua tavoiteltaessa keskitymme erityisesti suuriin projekteihin ja palveluiden johtamiseen, joita laajimmillaan tarjotaan elinkaariratkaisuina.

Vuonna 2016 jatkamme edelleen harmonisoitujen järjestelmien toimeenpanoa kaikissa divisioonissamme. Yhteisen yritysarkkitehtuurin avulla tuemme henkilöstöämme tarjousprosessien aikana sekä parannamme projektihallintaa ja -seurantaa. Se myös tukee mahdollisten uusien ostettujen liiketoimintojen tehokkaampaa integrointia omaan toimintaamme. Caverion aikoo saavuttaa taloudelliset tavoitteensa vuoden 2016 loppuun mennessä ensinnäkin hyötymällä toiminnan tehostamiseen tehdyistä viimeaikaisista investoinneista ja keskittymällä hankinnan ja hallinnon tehostamiseen. Toiseksi, liiketoimintojen kehitys kohti kasvua suurissa projekteissa ja palveluiden johtamisessa edistää myös liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua innovatiivisen ja hyvin johdetun teknisen asennuksen ja kunnossapidon liiketoiminnan tukemana. 

NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennuksissa, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina.

Teknisen asennuksen ja kunnossapidon markkinoiden odotetaan pysyvän vakaina. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ovat merkittäviä markkinoiden kehitystä tukevia tekijöitä. Norjassa öljyteollisuuden taantuma on vaikuttanut yleiseen taloustilanteeseen, mikä saattaa myös jatkossa vaikuttaa negatiivisesti Caverionin teknisen asennuksen ja kunnossapidon liiketoimintaan. 

Suurten projektien liiketoiminnassa kiinteistöjen ja teollisuuden uusien tarjousten odotetaan lisääntyvän vuoden aikana. Tarjoustoiminnassa on nähtävissä myönteisiä merkkejä etenkin julkisella sektorilla ja teollisuudessa ja uskomme positiivisen trendin jatkuvan. Alhaisen korkotason ja rahoituksen saatavuuden odotetaan tukevan investointeja. Talotekniikan suunnittelua ja toteutusta sisältävien kokonaistoimitusten kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti suurissa ja teknisesti vaativissa projekteissa. Saksan ja Ruotsin ydinvoimateollisuuden, Ruotsin kaivosteollisuuden ja Norjan öljyteollisuuden taantuman odotetaan edelleen jatkuvan, mikä saattaa edelleen aiheuttaa projektien lykkäyksiä ja peruutuksia.

Palveluiden johtamisen kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palvelujen tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon sekä huollon ja kunnossapidon ulkoistuksissa erityisesti julkishallinnossa, teollisuudessa ja energiasektorilla.

Toimintaympäristön mahdolliset muutokset yleiseen makrotaloudelliseen kehitykseen ja geopoliittisiin jännitteisiin liittyvän lisääntyvän epävarmuuden seurauksena saattavat aiheuttaa tiettyä varovaisuutta projektien aloituksissa ja palvelujen kysynnässä.

Tulosohjeistus vuodelle 2016

Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto kasvaa edellisvuodesta (2015: 2 443 milj. euroa) ja että konsernin vuoden 2016 käyttökate kasvaa merkittävästi edellisvuodesta (2015: 91,5 milj. euroa). 

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Tilinpäätöstiedotteesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus keskiviikkona 27.1.2016 klo 11 Suomen aikaa hotelli Kämpissä (Paavo Nurmi -kabinetit), Kluuvikatu 2, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuutta voi seurata myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 2313 9201 viimeistään klo 10.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on ”Caverion”. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.com/sijoittajat.

Yhtiökokous 2016 

Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 21. maaliskuuta 2016 kello 10 Suomen aikaa Messukeskuksessa Helsingissä. Täydellinen yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen esitykset yhtiökokoukselle, julkaistaan erillisellä pörssitiedotteella.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2016

Vuosikertomus, joka sisältää vuoden 2015 tilinpäätöksen, julkaistaan Caverionin verkkosivuilla ja IR App -sovelluksessa suomeksi ja englanniksi viimeistään viikolla 8 helmikuussa 2016. Osavuosikatsaukset julkaistaan 28.4., 21.7. ja 27.10.2016.

Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavana Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App -sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

CAVERION OYJ

Lisätietoja antavat:

Antti Heinola, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 352 1033, antti.heinola@caverion.fi

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: