26.06.2013 Pörssitiedote, Lehdistötiedote

YIT Oyj täydentää Caverion Oyj:tä koskevaa rekisteröintiasiakirjaa sekä YIT Oyj:n osittaisjakautumista koskevaa arvopaperiliitettä ja tiivistelmää

YIT OYJ TÄYDENTÄÄ CAVERION OYJ:TÄ KOSKEVAA REKISTERÖINTIASIAKIRJAA SEKÄ YIT OYJ:N OSITTAISJAKAUTUMISTA KOSKEVAA ARVOPAPERILITETTÄ JA TIIVISTELMÄÄ

YIT Oyj (”YIT”) on täydentänyt 4.6.2013 julkistettua Caverion Oyj:tä koskevaa rekisteröintiasiakirjaa sekä YIT:n osittaisjakautumista koskevaa arvopaperiliitettä ja tiivistelmää (yhdessä ”Esite”) YIT Oyj:n 25.6.2013 julkistamalla tulosvaroituksen sisältävällä pörssitiedotteella, jonka mukaan YIT laskee tulosohjeistustaan vuoden 2013 liikevoiton osalta. YIT arvioi nyt, että vuonna 2013 konsernin toimialaraportoinnin mukainen liikevaihto ja liikevoitto säilyvät vuoden 2012 tasolla. Vuoden 2012 tilinpäätöksen yhteydessä 5.2.2013 antamassa tulosohjeistuksessa YIT arvioi, että konsernin toimialaraportoinnin mukainen liikevaihto säilyy vuoden 2012 tasolla ja liikevoitto kasvaa vuonna 2013.

YIT:n osittaisjakautumisessa Caverion Oyj:lle siirtyvillä kiinteistötekniset palvelut -toimialoilla tuloskehitys on ollut ennakoitua heikompaa vuoden toisella vuosineljänneksellä. Syynä tuloskehityksen heikkenemiseen on suunniteltua alhaisempi kapasiteetin käyttöaste erityisesti huollossa ja kunnossapidossa. Tulosohjeistuksessa ei ole huomioitu jakautumiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia.

Caverion toistaa 4.6.2013 antamansa arvion, jonka mukaan vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla konsernin liikevaihto on yli 1,3 miljardia euroa ja käyttökate yli 50 milj. euroa. Tulosohjeistuksessa ei ole huomioitu jakautumiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia, eikä mahdollisiin yritysjärjestelyihin tai -kauppoihin liittyviä kustannuksia.

Finanssivalvonta on hyväksynyt täydennyksen 26.6.2013. 

Täydennysasiakirja on saatavilla 27.6.2013 lähtien YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yit.fi/sijoittajat sekä Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Täydennysasiakirjan epävirallinen englanninkielinen käännös on 27.6.2013 lähtien saatavilla YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/investors sekä Caverionin verkkosivuilla www.caverion.com/investors.

YIT:n osittaisjakautumisessa syntyvän Caverionin arvopaperimarkkinalain mukainen rekisteröintiasiakirja, joka sisältää tietoja Caverionista sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta, sekä arvopaperiliite ja tiivistelmä (yhdessä rekisteröintiasiakirjan kanssa ”Esite”), liittyen YIT:n 5.2.2013 julkistamaan osittaisjakautumiseen ja sen yhteydessä jakautumisvastikkeena annettaviin osakkeisiin, ovat olleet saatavilla 5.6.2013 alkaen YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yit.fi/sijoittajat. Esitteen epävirallinen englanninkielinen käännös on ollut 5.6.2013 lähtien saatavilla YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/investors.

Helsingissä, 26.6.2013

YIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 826 2172, hanna-maria.heikkinen@yit.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.yit.fi
www.caverion.fi

YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Baltian maissa, 25 000 ammattilaisen voimin. Olemme kasvaneet yli sadan vuoden ajan asiakkaidemme kanssa ja kehittäneet palvelujamme yhteiskuntien muuttuessa. Aiomme jatkaa samalla polulla. Visionamme on olla edelläkävijä hyvän elinympäristön luojana ja ylläpitäjänä. Vuonna 2012 YIT:n liikevaihto oli noin 4,7 miljardia euroa. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi


HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita millään alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.
Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.  YIT Oyj ja Caverion Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Caverionin arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa. Caverionin osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia
riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista, jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista lausumista.
 

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: