25.06.2013 Pörssitiedote, Lehdistötiedote

YIT laskee tulosohjeistustaan vuoden 2013 liikevoiton osalta

YIT LASKEE TULOSOHJEISTUSTAAN VUODEN 2013 LIIKEVOITON OSALTA

YIT Oyj laskee tulosohjeistustaan vuoden 2013 liikevoiton osalta. YIT arvioi nyt, että vuonna 2013 konsernin toimialaraportoinnin mukainen liikevaihto ja liikevoitto säilyvät vuoden 2012 tasolla. Vuoden 2012 tilinpäätöksen yhteydessä 5.2.2013 antamassa tulosohjeistuksessa YIT arvioi, että konsernin toimialaraportoinnin mukainen liikevaihto säilyy vuoden 2012 tasolla ja liikevoitto kasvaa vuonna 2013.

AIEMPI TULOSOHJEISTUS: Konsernin toimialaraportoinnin mukainen liikevaihto vuonna 2013 säilyy vuoden 2012 tasolla ja liikevoitto kasvaa vuonna 2013

UUSI TULOSOHJEISTUS: Konsernin toimialaraportoinnin mukainen liikevaihto ja liikevoitto säilyvät vuoden 2012 tasolla

YIT:n osittaisjakautumisessa Caverion Oyj:lle siirtyvillä kiinteistötekniset palvelut -toimialoilla tuloskehitys on ollut ennakoitua heikompaa vuoden toisella vuosineljänneksellä. Syynä tuloskehityksen heikkenemiseen on suunniteltua alhaisempi kapasiteetin käyttöaste erityisesti huollossa ja kunnossapidossa.

Tulosohjeistuksessa ei ole huomioitu jakautumiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia.

TULOSOHJEISTUS YIT OYJ:N JATKUVILLE TOIMINNOILLE: liikevaihto ja liikevoitto säilyvät viime vuoden tasolla

YIT toistaa 4.6.2013 antamansa arvion, että vuonna 2013 konsernin jatkuvien toimintojen toimialaraportoinnin mukainen liikevaihto ja liikevoitto säilyvät vuoden 2012 tasolla ilman kertaluonteisia eriä. YIT:n jatkuvat toiminnot muodostuvat konsernin rakentamispalvelut-liiketoiminnoista.

Tulosohjeistus perustuu 21.5.2013 julkistettuihin ei IFRS –tietoihin ja siinä ei ole huomioitu jakautumiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia.

Kasvanut epävarmuus yleisestä makrotaloudellisesta kehityksestä vaikuttaa YIT:n liiketoimintaan ja asiakkaisiin.

TULOSOHJEISTUS OSITTAISJAKAUTUMISESSA SYNTYVÄLLE CAVERION OYJ:LLE VUODEN 2013 TOISELLE VUOSIPUOLISKOLLE

Caverion toistaa 4.6.2013 antamansa arvion, jonka mukaan vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla konsernin liikevaihto on yli 1,3 miljardia euroa ja käyttökate yli 50 milj. euroa.

Tulosohjeistuksessa ei ole huomioitu jakautumiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia, eikä mahdollisiin yritysjärjestelyihin tai -kauppoihin liittyviä kustannuksia.

YIT:n osittaisjakautuminen

YIT:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 17.6.2013 YIT:n osittaisjakautumisesta siten, että kaikki YIT:n kiinteistötekniset palvelut -liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, jonka nimeksi tulee Caverion Oyj. YIT:n rakentamispalvelut-liiketoiminta jää YIT:lle.

Helsingin pörssi on 18.6.2013 hyväksynyt Caverionin osakkeita koskevan listalleottohakemuksen. Kaupankäynti Caverionin osakkeilla alkaa Helsingin pörssin pörssilistalla maanantaina 1.7.2013.

YIT ei enää jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen laadi tai päivitä tulosohjeistustaan jakautumista edeltäville toiminnoilleen, vaan ainoastaan jakautumisen jälkeen jatkuville toiminnoilleen. Caverionille siirtyvien toimintojen tulosohjeistuksen laatimisesta tai päivittämisestä vastaa jakautumisen täytäntöönpanosta alkaen Caverion.

YIT:n osittaisjakautumisessa syntyvän Caverionin arvopaperimarkkinalain mukainen rekisteröintiasiakirja, joka sisältää tietoja Caverionista sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta, sekä arvopaperiliite ja tiivistelmä (yhdessä rekisteröintiasiakirjan kanssa ”Esite”), liittyen YIT:n 5.2.2013 julkistamaan osittaisjakautumiseen ja sen yhteydessä jakautumisvastikkeena annettaviin osakkeisiin, ovat olleet saatavilla 5.6.2013 alkaen YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yit.fi/sijoittajat. Esitteen epävirallinen englanninkielinen käännös on ollut 5.6.2013 lähtien saatavilla YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/investors. YIT täydentää Esitettä tämän tiedotteen johdosta.

YIT OYJ

Juhani Pitkäkoski

toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat:

Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 670 0626, timo.lehtinen@yit.fi

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 826 2172, hanna-maria.heikkinen@yit.fi

Antti Heinola, Caverionin tuleva talousjohtaja, puh 040 352 1033, antti.heinola@yit.fi

Sakari Toikkanen, Caverionin tuleva kehitysjohtaja, puh 040 532 2174, sakari.toikkanen@yit.fi

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tässä mainittuja arvopapereita millään alueella. Arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Tässä mainittuja arvopapereita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia

riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista, jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista lausumista.

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: